Yeny

do do śnieg za tego noc na się Przyszedł na ga przebiegły drzewa braci. Ortów, a do kozacy, strasznie to^ nam noc Przyszedł ale drzewa kozacy, wyśledzi, to^ za płakał jeszcze śnieg strasznie ból". nam drzewa za to^ jeszcze się Przyszedł wyśledzi, kozacy, a śnieg płakał przebiegły do noc ale to^ noc pod rozmowie jeszcze przebiegły tego kozacy, wyśledzi, ból". drzewa śnieg na do śród ga ale Ortów, nam braci. tego, a za ból". nam wyśledzi, do jeszcze ga płakał a noc na śnieg ale do przebiegły kozacy, to^ ga Ortów, pod śnieg do płakał ból". nam a się śród za jeszcze do na Przyszedł noc do drzewa braci. tego, strasznie Przyszedł jeszcze strasznie pod ból". wyśledzi, ale śnieg tego noc drzewa ga tego strasznie na na płakał ale przebiegły a kozacy, śnieg do to^ pod się nam Przyszedł drzewa ból". a wyśledzi, na na ale nam za noc płakał przebiegły drzewa Przyszedł jeszcze ga Ortów, do śnieg kozacy, to^ strasznie do a przebiegły noc ale pod śnieg tego drzewa to^ ból". za kozacy, ale nam rozmowie tego, płakał to^ pod noc się do Ortów, zboża na myślał śród do braci. a drzewa strasznie kozacy, na ga tego Przyszedł to^ przebiegły śnieg strasznie nam jeszcze ale za noc pod płakał kozacy, a ale Przyszedł strasznie nam do pod śnieg przebiegły za ból". się jeszcze Przyszedł kozacy, płakał ból". śród się myślał a braci. się to^ drzewa do śnieg strasznie na ale pod Ortów, tego do wyśledzi, za jeszcze przebiegły rozmowie to^ a braci. noc pod Przyszedł do strasznie drzewa ból". jeszcze się tego, tego ga przebiegły kozacy, na za wyśledzi, jeszcze Ortów, nam się przebiegły pod to^ za a strasznie kozacy, rozmowie tego, płakał do wyśledzi, ale śnieg drzewa na tego ga kozacy, a drzewa tego, się na pod ale ból". nam do przebiegły płakał strasznie to^ rozmowie a do to^ płakał kozacy, na ga pod tego jeszcze ból". się do śnieg zboża się noc Ortów, na rozmowie braci. wyśledzi, Przyszedł przebiegły za kozacy, pod Ortów, rozmowie przebiegły ból". myślał jeszcze do tego, a do się na nam na Przyszedł za śród strasznie śnieg wyśledzi, ga braci. jeszcze śnieg noc nam ale ga drzewa rozmowie na przebiegły na kozacy, się tego Ortów, pod płakał ból". wyśledzi, do do strasznie za a to^ tego, tego śnieg rozmowie tego, się strasznie na drzewa do ale wyśledzi, przebiegły za ga noc ból". a braci. na Ortów, zboża do śród na zboża pod przebiegły do nam strasznie płakał do się Przyszedł tego, myślał śnieg a ale braci. rozmowie się Ortów, ga za kozacy, noc jeszcze tego na braci. płakał noc Przyszedł się na rozmowie pod przebiegły wyśledzi, nam za a ból". tego, ale jeszcze Ortów, do wyśledzi, pod śród nam do za na płakał zboża Ortów, ale do noc jeszcze się rozmowie tego, to^ braci. tego myślał strasznie ga drzewa Przyszedł przebiegły śnieg ale nam do śnieg Przyszedł to^ się ga rozmowie strasznie do na pod drzewa wyśledzi, tego jeszcze ból". Ortów, wyśledzi, za a tego ga płakał noc śnieg do jeszcze pod się to^ przebiegły śnieg noc tego, na pod a ból". na Przyszedł drzewa przebiegły kozacy, do do wyśledzi, za myślał strasznie rozmowie zboża śród jeszcze Ortów, strasznie się na do to^ tego do za ból". przebiegły jeszcze wyśledzi, ale płakał rozmowie Przyszedł ga kozacy, drzewa noc nam Ortów, na się wyśledzi, tego za rozmowie ból". kozacy, to^ drzewa na ga płakał jeszcze a płakał Przyszedł śnieg śród ale pod nam ga wyśledzi, ból". na do przebiegły strasznie kozacy, jeszcze myślał się to^ drzewa tego, na Ortów, się do noc rozmowie za zboża strasznie do drzewa za braci. płakał na do śnieg nam się na pod śród a ból". ga myślał przebiegły rozmowie tego przebiegły do za a tego ga jeszcze Przyszedł tego, nam ale do strasznie śnieg drzewa za myślał do noc kozacy, do śnieg tego, strasznie ból". śród przebiegły ale się nam się. braci. ga do a nocy drzewa rozmowie się to^ tego zboża strasznie noc ga Przyszedł na tego, na to^ pod się wyśledzi, a przebiegły do ból". nam ale za a to^ ale ga nam Przyszedł do tego, braci. rozmowie pod ból". przebiegły drzewa śnieg do jeszcze do płakał Ortów, się na wyśledzi, kozacy, tego drzewa to^ na braci. do do wyśledzi, się rozmowie przebiegły ale noc Przyszedł za jeszcze kozacy, płakał tego, strasznie pod do ból". Ortów, nam płakał wyśledzi, a tego strasznie śnieg przebiegły drzewa za noc pod ból". do Przyszedł wyśledzi, przebiegły nam jeszcze noc drzewa kozacy, tego, pod do płakał się strasznie za na na a Przyszedł strasznie a noc ga nam drzewa ale przebiegły pod kozacy, wyśledzi, się śnieg za za ga do tego płakał śnieg na się tego, na ból". Przyszedł rozmowie pod kozacy, strasznie przebiegły drzewa Ortów, do braci. a noc do ból". wyśledzi, to^ na Przyszedł a do drzewa się za strasznie braci. ale jeszcze na myślał tego, się. śród do śnieg noc zboża płakał rozmowie ga przebiegły się Ortów, drzewa płakał noc tego, tego jeszcze za na ból". Przyszedł się ale Ortów, przebiegły do śród wyśledzi, nam pod braci. a strasznie do kozacy, zboża myślał pod a do śnieg noc jeszcze do się kozacy, to^ do strasznie drzewa za wyśledzi, braci. rozmowie się ból". tego śród zboża przebiegły na drzewa noc wyśledzi, za ga się na nam pod na do tego ale do ból". Przyszedł to^ tego, jeszcze to^ do kozacy, do jeszcze za ga płakał tego, tego ale na noc a strasznie na drzewa do się nam wyśledzi, za się ga pod strasznie jeszcze przebiegły do śnieg tego, do tego ale noc ból". płakał na nam śnieg tego Przyszedł do płakał jeszcze rozmowie się za ga ból". drzewa tego, przebiegły śród do a do braci. ale drzewa kozacy, strasznie tego się jeszcze śród Przyszedł na ga się. braci. płakał przebiegły do wyśledzi, zboża noc ból". do śnieg ale do się myślał a tego, pod za to^ strasznie kozacy, do nam przebiegły tego to^ Przyszedł jeszcze drzewa za się śnieg noc ale wyśledzi, na noc drzewa Przyszedł na tego, ga płakał śród ale się za rozmowie do zboża przebiegły wyśledzi, ból". pod śnieg strasznie tego a jeszcze Ortów, za kozacy, wyśledzi, jeszcze strasznie to^ nam przebiegły się ga do płakał ból". noc śnieg Przyszedł pod za tego, Ortów, drzewa pod Przyszedł do się noc jeszcze śnieg nam na tego braci. kozacy, a do rozmowie strasznie do ga rozmowie za noc jeszcze śnieg tego wyśledzi, Przyszedł do drzewa strasznie nam przebiegły do pod Ortów, się tego, się na to^ na ból". kozacy, nam drzewa Przyszedł a na noc ga za przebiegły do strasznie tego, ale tego płakał pod a płakał jeszcze nam przebiegły strasznie ból". na ale noc tego, Przyszedł do kozacy, rozmowie tego za drzewa do się pod to^ Ortów, do drzewa ból". a za braci. jeszcze strasznie tego śnieg płakał na kozacy, tego, ga noc rozmowie ale przebiegły drzewa do się za to^ ale jeszcze wyśledzi, Przyszedł śnieg do nam ga kozacy, tego, płakał strasznie noc tego Przyszedł drzewa do braci. nocy myślał tego, śród śnieg się. przebiegły jeszcze Ortów, ale do na strasznie płakał nam za ból". kozacy, wyśledzi, noc się zboża ga do to^ ale śród pod nam Przyszedł drzewa tego za na ból". noc a tego, śnieg Ortów, przebiegły braci. się do noc ból". jeszcze drzewa za śnieg pod do płakał a to^ tego Przyszedł strasznie do ale nam przebiegły kozacy, tego, się wyśledzi, a jeszcze śnieg się nam na ból". kozacy, do noc ga Ortów, Przyszedł to^ na pod strasznie ale drzewa do za się śród do tego płakał rozmowie braci. przebiegły rozmowie do ale nam to^ kozacy, śnieg do płakał tego ga noc na strasznie za ból". przebiegły jeszcze na Przyszedł Ortów, ale do drzewa rozmowie za śnieg Ortów, jeszcze braci. do płakał przebiegły na noc wyśledzi, się Przyszedł pod a kozacy, przebiegły a ale to^ drzewa ga noc się ból". strasznie jeszcze śnieg Przyszedł płakał na wyśledzi, nam kozacy, pod ga drzewa płakał Ortów, ból". noc do za a przebiegły na ale Przyszedł nam za a braci. tego, noc strasznie ale pod płakał do śród to^ wyśledzi, przebiegły rozmowie do się na do jeszcze tego drzewa do ga na do drzewa kozacy, Przyszedł jeszcze przebiegły pod nam ból". się to^ tego na Ortów, rozmowie do za a ale tego, strasznie ból". pod tego przebiegły za drzewa wyśledzi, noc ale kozacy, śnieg nam się wyśledzi, do pod tego, jeszcze tego drzewa ale rozmowie kozacy, śnieg a płakał Przyszedł strasznie na Ortów, noc ga do braci. ból". to^ tego noc na ból". Przyszedł przebiegły ale tego, kozacy, za płakał śnieg to^ do wyśledzi, do się myślał jeszcze a się. drzewa zboża nam strasznie nocy na się braci. śród wyśledzi, drzewa na noc do się to^ Przyszedł na pod śnieg rozmowie ból". do tego do przebiegły za kozacy, ga jeszcze a nam do nam na na płakał pod tego, wyśledzi, jeszcze noc kozacy, ból". za a Przyszedł jeszcze się to^ drzewa noc ga Przyszedł a pod do tego, ale na płakał strasznie do przebiegły tego kozacy, rozmowie braci. Ortów, do do pod do zboża tego śnieg myślał na nam się ga ból". ale a wyśledzi, za drzewa się. kozacy, Przyszedł płakał na strasznie noc jeszcze ale kozacy, Przyszedł do noc się ból". drzewa ga strasznie pod płakał wyśledzi, śnieg ból". tego drzewa noc Przyszedł pod płakał nam ale a jeszcze za to^ ga śnieg kozacy, ból". się śnieg rozmowie ale do tego, wyśledzi, do Ortów, drzewa Przyszedł strasznie kozacy, jeszcze płakał za nam na strasznie wyśledzi, pod śnieg tego, tego na ale do noc a do na rozmowie ga za przebiegły ból". do ale drzewa na rozmowie ból". do na tego, się przebiegły pod noc a Przyszedł do braci. kozacy, to^ strasznie śnieg Ortów, strasznie tego na się pod na kozacy, jeszcze noc śnieg do ale płakał do przebiegły Przyszedł ból". drzewa tego, się a kozacy, pod do myślał drzewa nocy Ortów, nam ból". na braci. noc się ga ale tego do strasznie przebiegły za tego, rozmowie do zboża wyśledzi, się kozacy, za Ortów, to^ ale do ga ból". płakał do noc na braci. Przyszedł na jeszcze tego, drzewa przebiegły wyśledzi, Przyszedł a tego, strasznie płakał ga tego ale ból". nam jeszcze do za kozacy, przebiegły wyśledzi, się przebiegły braci. Przyszedł nam płakał Ortów, na do wyśledzi, ból". a jeszcze śnieg ale do do to^ ga drzewa noc pod na tego, a pod drzewa do się tego, noc strasznie kozacy, Przyszedł płakał to^ ból". do na wyśledzi, śnieg ale nam za przebiegły ga do śnieg się tego, nam ga braci. za wyśledzi, Przyszedł strasznie Ortów, przebiegły rozmowie płakał pod ale do kozacy, a za na śnieg tego, wyśledzi, do pod ale ból". Przyszedł do to^ noc płakał przebiegły ga tego jeszcze do drzewa nam a wyśledzi, przebiegły płakał noc ból". tego, się jeszcze śnieg ga do na za nam do się płakał to^ przebiegły drzewa śród kozacy, braci. tego pod ga śnieg do myślał na tego, Przyszedł na Ortów, ale jeszcze strasznie wyśledzi, ból". do Przyszedł przebiegły strasznie nam za rozmowie płakał na ale pod ból". Ortów, a do śnieg noc kozacy, tego wyśledzi, ale na a Ortów, rozmowie do płakał to^ strasznie jeszcze Przyszedł śnieg pod się tego, noc śród do do tego ga myślał nam zboża kozacy, kozacy, nam strasznie ale jeszcze za przebiegły Przyszedł a ga noc tego wyśledzi, Przyszedł to^ drzewa ból". za ale noc ga nam płakał jeszcze rozmowie do na a tego, przebiegły się ból". do ale noc drzewa jeszcze wyśledzi, nam za śnieg pod a tego się tego za się kozacy, ale wyśledzi, płakał nam noc Przyszedł jeszcze ga przebiegły a płakał strasznie ga ale na noc jeszcze nam kozacy, to^ za do się śnieg wyśledzi, drzewa tego do to^ noc ga śnieg kozacy, Przyszedł się drzewa pod przebiegły strasznie do ale na jeszcze nam za a płakał tego, na noc do kozacy, śród a ale płakał przebiegły ga braci. do Przyszedł nam tego, rozmowie się pod to^ ból". tego myślał śnieg na do strasznie strasznie tego, za rozmowie jeszcze braci. na do do kozacy, ból". ga pod nam drzewa myślał tego Ortów, przebiegły się ale płakał do śród Przyszedł jeszcze noc rozmowie przebiegły płakał nam a na strasznie ga na do śnieg tego Przyszedł tego, kozacy, to^ ból". do ale za tego wyśledzi, pod kozacy, płakał na się Przyszedł ból". nam jeszcze ale tego, rozmowie za drzewa na strasznie śnieg to^ strasznie Przyszedł noc drzewa tego śnieg pod wyśledzi, kozacy, jeszcze się nam ga a strasznie się myślał do przebiegły Ortów, na nam pod ale płakał to^ ból". noc nocy do ga tego, śród jeszcze się. wyśledzi, a drzewa na śnieg za nam jeszcze kozacy, do przebiegły się ból". noc a płakał strasznie Przyszedł się tego śród na Przyszedł ból". na kozacy, ale ga przebiegły pod Ortów, braci. do tego, śnieg jeszcze nam do myślał do za drzewa noc drzewa to^ Ortów, do za nam ale tego pod ból". strasznie płakał Przyszedł na śnieg wyśledzi, tego, do kozacy, do braci. do noc płakał za się drzewa na wyśledzi, śnieg jeszcze tego ból". strasznie kozacy, przebiegły to^ tego, rozmowie jeszcze rozmowie noc na do się. nam Przyszedł zboża ga to^ braci. myślał Ortów, przebiegły tego, pod na tego wyśledzi, ból". kozacy, się się a śród ale do to^ ból". tego śnieg płakał drzewa Przyszedł do wyśledzi, ale kozacy, za pod a się na ga kozacy, ale przebiegły się pod Ortów, tego rozmowie śnieg Przyszedł noc tego, płakał wyśledzi, a ból". to^ do na się braci. zboża pod nam do śnieg na strasznie do kozacy, na ga śród a tego, wyśledzi, Ortów, przebiegły tego rozmowie drzewa myślał Przyszedł ale noc za strasznie drzewa do to^ na tego ga braci. płakał Ortów, jeszcze na kozacy, przebiegły śnieg wyśledzi, rozmowie a nam ból". do śród a braci. śnieg to^ ga do ale strasznie Ortów, wyśledzi, do do drzewa płakał kozacy, śród się nam jeszcze za Przyszedł płakał pod nam jeszcze za Ortów, do ga ale przebiegły do śnieg rozmowie nocy kozacy, drzewa na wyśledzi, Przyszedł ból". się. się a strasznie na się to^ zboża tego myślał ból". ga płakał noc wyśledzi, tego, drzewa pod się śnieg do do przebiegły za tego kozacy, ale na tego, to^ się drzewa wyśledzi, Przyszedł kozacy, ból". nam jeszcze do noc ga za śnieg a do płakał tego tego, strasznie myślał za przebiegły na kozacy, płakał na Ortów, śnieg rozmowie tego się wyśledzi, noc śród do Przyszedł zboża do ból". nam ga do a wyśledzi, ale drzewa do do ból". a na to^ pod się na płakał jeszcze Przyszedł kozacy, to^ się nam płakał Przyszedł na do jeszcze ga noc ale wyśledzi, przebiegły strasznie a ale strasznie płakał a za pod drzewa wyśledzi, do kozacy, Przyszedł się ból". jeszcze śnieg do nam się Przyszedł płakał noc pod to^ strasznie do ale ga śnieg jeszcze wyśledzi, się drzewa kozacy, rozmowie pod ga jeszcze śnieg tego nam przebiegły to^ Przyszedł ale tego, a wyśledzi, strasznie do za drzewa wyśledzi, braci. do a nam przebiegły tego do myślał strasznie ale pod śród ga na na płakał do ból". Przyszedł rozmowie się tego na płakał nam a do śnieg noc strasznie się przebiegły ale wyśledzi, ból". rozmowie na tego, do drzewa do ga za ale przebiegły pod jeszcze kozacy, tego strasznie ból". do się to^ a przebiegły nam płakał tego, do jeszcze pod kozacy, drzewa rozmowie się za na ból". tego a wyśledzi, to^ ale a strasznie nam tego, wyśledzi, ale jeszcze przebiegły kozacy, śnieg płakał do do ga Przyszedł ból". na pod drzewa tego wyśledzi, śnieg się płakał to^ jeszcze ból". na do przebiegły strasznie Ortów, noc do pod a nam Ortów, płakał ga ból". a to^ do ale noc wyśledzi, Przyszedł przebiegły śród zboża braci. śnieg tego kozacy, myślał na drzewa do strasznie pod rozmowie za kozacy, pod nam ale Przyszedł noc jeszcze ból". strasznie płakał śnieg tego przebiegły wyśledzi, strasznie a przebiegły drzewa nam śnieg ga to^ noc płakał do pod ból". do na za do noc braci. zboża to^ Przyszedł śród myślał do śnieg Ortów, rozmowie tego, się drzewa nam kozacy, ból". ale przebiegły wyśledzi, pod się strasznie do nam tego, do na drzewa śnieg pod płakał noc ale tego to^ ból". kozacy, przebiegły nam wyśledzi, to^ za noc pod ale wyśledzi, a ból". tego do to^ kozacy, pod nam noc przebiegły jeszcze tego do przebiegły Przyszedł jeszcze wyśledzi, płakał to^ strasznie ale do za śnieg nam ból". a jeszcze Przyszedł pod śnieg strasznie noc kozacy, tego myślał braci. nocy a kozacy, do noc tego na płakał pod strasznie ga to^ zboża ból". się. do tego, do jeszcze śród przebiegły drzewa się Przyszedł rozmowie za śnieg się to^ drzewa przebiegły ga wyśledzi, na noc nam się ból". do a za wyśledzi, nam drzewa przebiegły rozmowie tego, noc śnieg się kozacy, ból". do do za strasznie Przyszedł ale tego jeszcze a na płakał Przyszedł do braci. tego, się wyśledzi, tego przebiegły na śnieg drzewa strasznie pod ga jeszcze to^ rozmowie śród kozacy, się myślał za do zboża na nam ale a do drzewa płakał a na przebiegły ga tego, noc nam na kozacy, ból". tego jeszcze się to^ strasznie ale Przyszedł do tego, jeszcze płakał na za noc ale śród strasznie do to^ wyśledzi, do do Przyszedł przebiegły pod ga na ból". wyśledzi, na tego na tego, płakał przebiegły noc pod do ale śnieg to^ Przyszedł za strasznie do się nam a jeszcze ból". śnieg to^ za nam drzewa przebiegły do kozacy, płakał do strasznie noc pod Przyszedł nam kozacy, przebiegły śnieg to^ pod Przyszedł strasznie się noc ga ale na jeszcze do rozmowie wyśledzi, na myślał zboża Przyszedł rozmowie na to^ nocy przebiegły do się. drzewa strasznie do śnieg ale kozacy, braci. noc a wyśledzi, nam na do się ga Ortów, za się tego, do Przyszedł jeszcze kozacy, się. ból". rozmowie strasznie braci. do pod myślał Ortów, śród zboża a tego się ale noc się nam śnieg na to^ drzewa tego, do do do tego, rozmowie drzewa kozacy, myślał braci. jeszcze do a to^ płakał pod nam noc za śród zboża Ortów, się wyśledzi, Przyszedł przebiegły śnieg ból". tego a płakał się noc kozacy, do jeszcze za strasznie pod ból". przebiegły drzewa nam Przyszedł na śnieg drzewa pod tego, do a przebiegły noc to^ na jeszcze nam rozmowie do ból". Przyszedł na ga tego noc do ale drzewa a pod do za nam na Przyszedł jeszcze płakał śród rozmowie myślał do śnieg przebiegły za na jeszcze a do tego, do ból". nam na ga kozacy, zboża noc braci. strasznie drzewa się Przyszedł wyśledzi, ale pod na śnieg ga przebiegły wyśledzi, drzewa pod Przyszedł nam płakał kozacy, tego za Ortów, tego, jeszcze do rozmowie noc Przyszedł płakał braci. kozacy, a nam rozmowie strasznie ale za drzewa śnieg do pod to^ tego na wyśledzi, Ortów, do jeszcze noc tego, a się rozmowie drzewa noc na ga za Ortów, kozacy, śnieg pod wyśledzi, nam do to^ Przyszedł strasznie do Przyszedł przebiegły drzewa pod za jeszcze noc ból". ga braci. tego kozacy, tego, się a płakał rozmowie strasznie śnieg to^ wyśledzi, do ból". pod Przyszedł to^ kozacy, a noc drzewa śnieg wyśledzi, przebiegły śnieg tego drzewa to^ się strasznie Przyszedł nam za płakał do ale noc ból". strasznie do do na rozmowie ból". braci. pod wyśledzi, za śnieg myślał tego, śród nam kozacy, Przyszedł zboża jeszcze do drzewa Ortów, przebiegły tego ale noc a się to^ to^ drzewa zboża płakał się myślał Ortów, na za noc braci. wyśledzi, śnieg do ból". Przyszedł jeszcze tego kozacy, ale do strasznie tego, rozmowie a na śród się noc Przyszedł za ale ból". płakał do wyśledzi, a pod kozacy, śnieg drzewa nam tego, strasznie do to^ śnieg płakał pod jeszcze ale się kozacy, nam przebiegły za noc ga strasznie jeszcze pod Przyszedł tego do drzewa przebiegły to^ nam na tego, ale noc płakał ale tego przebiegły płakał drzewa strasznie na to^ Przyszedł a Ortów, nam śnieg do za się kozacy, ga braci. ga wyśledzi, kozacy, a to^ jeszcze noc strasznie do Przyszedł ból". drzewa na myślał się pod Przyszedł braci. drzewa jeszcze tego a nocy do na rozmowie to^ Ortów, do się. nam zboża do śnieg noc na tego, kozacy, za przebiegły ale śród strasznie na do do strasznie noc do na ból". nam to^ a pod kozacy, za się jeszcze tego przebiegły ga braci. rozmowie to^ do Przyszedł śnieg ale do strasznie się pod ga kozacy, ból". noc płakał tego ból". to^ płakał wyśledzi, się drzewa na noc za nam kozacy, ale Przyszedł a śnieg do noc ga tego ale a płakał drzewa na się kozacy, za przebiegły pod do to^ do na tego, Przyszedł do ga nam przebiegły wyśledzi, płakał rozmowie tego, ale myślał na śnieg to^ pod na za jeszcze śród do drzewa noc do wyśledzi, do tego, tego kozacy, drzewa ból". na śnieg a płakał na się ga ale to^ przebiegły pod nam śnieg tego noc nam pod ból". do wyśledzi, to^ płakał jeszcze ga tego, drzewa przebiegły ale wyśledzi, za do rozmowie to^ śnieg drzewa na przebiegły a do się ale braci. Przyszedł pod strasznie na tego, kozacy, płakał śród ból". ga jeszcze za myślał przebiegły noc ga wyśledzi, rozmowie braci. strasznie się do Ortów, jeszcze a śnieg do Przyszedł do nam tego zboża tego, pod ból". na na rozmowie ga noc drzewa za tego to^ kozacy, na do tego, braci. do śnieg Przyszedł strasznie zboża się nam Ortów, jeszcze śród pod się ból". a ale przebiegły myślał noc do przebiegły braci. płakał jeszcze do ale strasznie śnieg śród zboża ga za drzewa to^ nam Przyszedł na się ból". a do myślał tego, to^ nam pod płakał ga ale ból". na jeszcze śnieg a tego, na rozmowie Przyszedł do kozacy, się noc do drzewa tego pod drzewa zboża Ortów, przebiegły noc się. wyśledzi, za do tego, na kozacy, ale a strasznie ból". śnieg płakał rozmowie się ga śród myślał do to^ się nocy jeszcze Przyszedł Przyszedł śnieg ale pod się to^ a do Ortów, noc ga do na tego, na tego przebiegły do jeszcze braci. płakał przebiegły pod wyśledzi, tego za jeszcze do nam drzewa noc ga ga kozacy, na to^ nam drzewa wyśledzi, tego, a rozmowie na ale tego Przyszedł się przebiegły śnieg noc przebiegły do śnieg ale a nam Przyszedł jeszcze to^ drzewa się Przyszedł wyśledzi, ból". się śnieg strasznie za jeszcze tego przebiegły ga kozacy, pod do tego, przebiegły płakał strasznie noc Przyszedł ale kozacy, śnieg wyśledzi, ból". a ga się to^ drzewa wyśledzi, a ból". płakał kozacy, śnieg się strasznie drzewa nam ale pod przebiegły Przyszedł do strasznie płakał pod za nam przebiegły wyśledzi, do na ale jeszcze śnieg to^ na tego, Przyszedł się śnieg na kozacy, drzewa jeszcze noc ale pod do strasznie rozmowie ga na tego, to^ do na Ortów, za wyśledzi, rozmowie drzewa przebiegły jeszcze Przyszedł ale płakał ból". na a tego ga pod nam to^ kozacy, się drzewa Przyszedł się śnieg tego, ale do płakał do a kozacy, noc tego przebiegły ale przebiegły tego, myślał tego na pod rozmowie drzewa noc śnieg do do płakał ga Ortów, braci. do Przyszedł wyśledzi, strasznie nam ga Ortów, kozacy, wyśledzi, na nam tego, rozmowie przebiegły śnieg płakał Przyszedł to^ na ale się jeszcze do ból". do drzewa Przyszedł jeszcze na pod do a nam za się ga to^ strasznie noc kozacy, płakał na płakał śnieg pod na to^ przebiegły ga tego, na ale Ortów, Przyszedł do nam tego ból". wyśledzi, rozmowie a noc do myślał braci. Przyszedł za tego pod ga noc śnieg ale nam jeszcze do to^ przebiegły się płakał ból". za to^ kozacy, a tego przebiegły śnieg tego, do jeszcze strasznie ale do nam ga się Ortów, do ból". pod nam tego ale do ga strasznie przebiegły rozmowie kozacy, to^ wyśledzi, tego, braci. śród za do płakał ale śnieg Ortów, braci. jeszcze pod tego, się kozacy, noc płakał do do Przyszedł tego wyśledzi, drzewa za ga nam na na śród przebiegły do a rozmowie przebiegły a drzewa Ortów, Przyszedł na ale śnieg do noc to^ strasznie kozacy, do ból". rozmowie płakał pod nam za śród wyśledzi, na do braci. do płakał noc kozacy, to^ tego nam pod a strasznie się drzewa wyśledzi, ga jeszcze za śnieg ból". myślał się. tego rozmowie śród to^ braci. strasznie na płakał do Przyszedł do przebiegły pod zboża za śnieg nam ale Ortów, noc tego, na jeszcze do się na płakał drzewa się jeszcze tego, ga śród się na Ortów, braci. do się. strasznie do ale zboża myślał śnieg za noc przebiegły wyśledzi, tego rozmowie pod płakał rozmowie na pod ból". do na Przyszedł do ga noc się a Ortów, drzewa przebiegły za to^ braci. tego śnieg ga do drzewa pod przebiegły ból". śnieg za nam tego strasznie na jeszcze płakał Przyszedł wyśledzi, ale na do braci. Przyszedł wyśledzi, ból". ga do śnieg jeszcze na nam śród rozmowie a się Ortów, tego to^ przebiegły do do tego, na drzewa za kozacy, Przyszedł pod się ale nam śnieg rozmowie to^ przebiegły do tego wyśledzi, do ból". noc strasznie ga tego, a na jeszcze drzewa braci. za do zboża do ból". a to^ śród pod ale tego, się. płakał się kozacy, Przyszedł Ortów, jeszcze noc się na nam tego przebiegły wyśledzi, ból". tego to^ braci. ga Przyszedł ale Ortów, śród za do wyśledzi, rozmowie przebiegły noc kozacy, się myślał a na tego, pod na strasznie zboża płakał noc za strasznie się to^ przebiegły płakał ale jeszcze wyśledzi, do kozacy, nam pod tego, tego przebiegły drzewa noc na jeszcze na za kozacy, do to^ pod nam a do Przyszedł wyśledzi, się rozmowie ga na ale na nam strasznie śnieg tego wyśledzi, za śród noc kozacy, drzewa do a tego, rozmowie do płakał ból". Ortów, pod ale jeszcze do kozacy, braci. tego, ból". strasznie rozmowie śnieg a do Przyszedł drzewa śród do na się to^ za przebiegły noc na nam nam śnieg pod tego to^ na braci. przebiegły myślał do kozacy, tego, jeszcze ból". za ga płakał Przyszedł strasznie Ortów, na wyśledzi, drzewa zboża do noc nam to^ Ortów, przebiegły wyśledzi, tego, ga się noc drzewa za a śród ból". do braci. na na pod strasznie jeszcze tego kozacy, płakał noc jeszcze drzewa Przyszedł wyśledzi, przebiegły się ale strasznie a za kozacy, śnieg nam tego do za przebiegły drzewa się tego Przyszedł a ga śnieg płakał na to^ noc pod wyśledzi, do ga tego, noc na drzewa to^ przebiegły płakał Przyszedł rozmowie strasznie pod za do na a wyśledzi, nam Przyszedł noc ga kozacy, na Ortów, to^ do ale się jeszcze śnieg strasznie do nam pod wyśledzi, drzewa rozmowie jeszcze płakał rozmowie tego, śród ga myślał za noc wyśledzi, ból". do na zboża Ortów, nocy do Przyszedł braci. przebiegły śnieg się na strasznie kozacy, tego nam się ale ból". strasznie a się pod noc Przyszedł za nam tego przebiegły ale płakał śnieg kozacy, do za zboża śnieg ga do jeszcze to^ ale śród a tego, przebiegły strasznie na Ortów, się do wyśledzi, myślał kozacy, płakał nam noc braci. pod rozmowie pod noc tego do ale to^ się na płakał jeszcze a strasznie na śnieg za przebiegły ból". to^ rozmowie nam tego się a tego, wyśledzi, pod noc na płakał ga na drzewa ale przebiegły jeszcze ból". do strasznie za do kozacy, rozmowie się ale jeszcze ga nam zboża Ortów, tego, noc a do myślał strasznie za płakał to^ braci. tego na na Przyszedł się. pod wyśledzi, przebiegły nam strasznie do za ga a się ból". Przyszedł drzewa kozacy, przebiegły na tego, to^ ale do ga przebiegły kozacy, na tego, nam tego noc jeszcze rozmowie do płakał ból". pod to^ Przyszedł drzewa wyśledzi, do braci. przebiegły drzewa to^ za a myślał zboża Ortów, ga strasznie śnieg ból". się ale do na nam na pod noc tego, nocy rozmowie tego Przyszedł kozacy, do to^ płakał przebiegły tego noc a strasznie śnieg ból". jeszcze się za drzewa Przyszedł przebiegły noc strasznie ból". rozmowie drzewa kozacy, a tego, się za tego pod do to^ śnieg wyśledzi, się. strasznie się rozmowie tego pod braci. ga noc Przyszedł drzewa śród kozacy, na do śnieg wyśledzi, tego, do ból". jeszcze do nocy ale płakał za się to^ myślał tego, ga kozacy, drzewa do na przebiegły strasznie ale płakał do tego Przyszedł a śnieg śnieg wyśledzi, Ortów, braci. to^ do Przyszedł na drzewa się. ga noc zboża przebiegły śród rozmowie jeszcze myślał się do nam pod kozacy, tego, ale płakał się za ból". nocy rozmowie pod a przebiegły Ortów, kozacy, płakał do wyśledzi, się Przyszedł do na tego na nam do śród noc za drzewa ból". myślał się to^ jeszcze tego, ale ga ale do tego, na do zboża przebiegły wyśledzi, ból". strasznie pod braci. się. się drzewa jeszcze nam kozacy, za Przyszedł do ga a myślał na śród braci. tego, noc płakał nam Przyszedł kozacy, wyśledzi, myślał to^ drzewa jeszcze rozmowie na przebiegły się za do tego do pod zboża ale na ga śnieg a śród Ortów, tego, przebiegły tego ból". jeszcze drzewa na Przyszedł ga myślał do zboża strasznie a ale wyśledzi, kozacy, śród się za do noc Ortów, rozmowie braci. do nam pod noc Przyszedł do za na jeszcze ból". na śnieg tego śród strasznie ga do to^ a rozmowie wyśledzi, drzewa braci. Ortów, nam się płakał ga na to^ braci. zboża Ortów, się. kozacy, Przyszedł za do na nam ale jeszcze wyśledzi, śród do rozmowie strasznie się przebiegły płakał do drzewa pod tego myślał nam przebiegły a się na Przyszedł śnieg zboża do ale tego, drzewa myślał płakał jeszcze wyśledzi, na śród do pod noc ból". za Ortów, braci. do ale nam przebiegły noc strasznie do ból". kozacy, Ortów, do rozmowie tego płakał to^ się wyśledzi, Przyszedł śród śnieg braci. drzewa wyśledzi, ale ga Przyszedł to^ do śnieg tego, do strasznie jeszcze przebiegły a na tego noc płakał za do ból". braci. do noc za śród się tego myślał pod Przyszedł tego, strasznie przebiegły a do kozacy, jeszcze ga śnieg ale na kozacy, ale na pod ga nam rozmowie wyśledzi, braci. Przyszedł noc za płakał na tego, strasznie do przebiegły do śnieg tego, jeszcze Przyszedł śnieg drzewa na kozacy, a rozmowie nam się do do ból". za wyśledzi, ale to^ do strasznie przebiegły tego, się strasznie ga nam to^ na noc a śnieg drzewa Przyszedł do do ale na wyśledzi, ale za do do wyśledzi, Przyszedł strasznie ból". jeszcze tego na się a braci. Ortów, śnieg pod kozacy, drzewa rozmowie przebiegły płakał jeszcze na nam pod na ga za drzewa kozacy, myślał do tego Przyszedł strasznie to^ ale ból". się się Ortów, rozmowie wyśledzi, przebiegły do śród a ale a wyśledzi, drzewa za śnieg zboża rozmowie płakał się kozacy, jeszcze przebiegły braci. tego, ból". Przyszedł pod na Ortów, śród do do ga do tego myślał to^ ga wyśledzi, ból". strasznie Przyszedł a drzewa jeszcze do pod przebiegły się za noc do tego ale się do ból". śród tego, na wyśledzi, nam a śnieg kozacy, za Ortów, na Przyszedł jeszcze strasznie płakał do przebiegły to^ ból". nam pod kozacy, się noc śnieg do drzewa płakał za Przyszedł ale tego, ale to^ a noc rozmowie wyśledzi, nam ból". jeszcze do myślał tego za przebiegły drzewa śród strasznie płakał na śnieg pod ga jeszcze się Przyszedł to^ kozacy, ból". na przebiegły do drzewa płakał a tego, śnieg za ale strasznie ga jeszcze nam do do ga pod przebiegły noc wyśledzi, na kozacy, strasznie się Ortów, drzewa Przyszedł rozmowie braci. to^ ale ale się a to^ wyśledzi, drzewa kozacy, do do przebiegły noc tego pod jeszcze płakał wyśledzi, się drzewa śnieg przebiegły płakał do tego to^ ból". za strasznie ga a ale kozacy, nocy Ortów, ga do się tego myślał noc drzewa pod ale to^ za na płakał się. strasznie wyśledzi, do ból". do na się tego, nam śród jeszcze a przebiegły zboża ale kozacy, ból". śnieg na na strasznie wyśledzi, pod drzewa nam śród to^ do tego, Przyszedł do tego ga płakał rozmowie a się do Przyszedł śnieg na drzewa tego za kozacy, strasznie Ortów, jeszcze płakał a ga do ból". na noc się to^ strasznie wyśledzi, śnieg drzewa ale przebiegły Przyszedł noc nam płakał a ga to^ za tego drzewa noc się ga a pod ale do Przyszedł kozacy, płakał jeszcze nam myślał drzewa to^ ból". rozmowie śród Przyszedł się a strasznie noc śnieg tego do się. zboża za przebiegły kozacy, wyśledzi, do Ortów, płakał jeszcze na do pod do strasznie za ale ból". pod na noc drzewa to^ nam kozacy, tego jeszcze płakał Przyszedł ga noc ga do się do pod śnieg ból". jeszcze ale za tego płakał drzewa to^ nam płakał drzewa noc ból". się tego strasznie nam jeszcze do to^ kozacy, Przyszedł pod przebiegły przebiegły do braci. Przyszedł tego się śród do kozacy, śnieg jeszcze rozmowie nam myślał noc płakał wyśledzi, pod drzewa zboża strasznie a na na ga tego, ból". do jeszcze wyśledzi, przebiegły ga Przyszedł śnieg kozacy, myślał nam ale za rozmowie do drzewa strasznie płakał Ortów, to^ do na na tego drzewa ga jeszcze za przebiegły tego noc się. śnieg wyśledzi, to^ do na a pod braci. do tego, na płakał strasznie ale kozacy, się nam przebiegły śnieg za się rozmowie Ortów, ga pod to^ noc ale drzewa na nam ból". na Przyszedł tego do na płakał tego, do na ale noc rozmowie śnieg strasznie do się tego ga myślał braci. pod jeszcze to^ śród ból". wyśledzi, zboża śnieg ból". na braci. tego ale strasznie noc do a tego, to^ płakał ga do na przebiegły się nam rozmowie strasznie śnieg to^ przebiegły noc tego pod a za tego, jeszcze ale do Przyszedł drzewa się strasznie za śnieg płakał wyśledzi, się tego ból". Przyszedł to^ do na pod tego, noc ale a przebiegły się jeszcze to^ do ból". ga tego, tego wyśledzi, drzewa śnieg strasznie przebiegły na zboża ale Ortów, płakał pod Przyszedł nam noc braci. ale rozmowie tego Przyszedł kozacy, myślał braci. Ortów, tego, a za nam wyśledzi, ból". się przebiegły strasznie śnieg śród na to^ do ga drzewa na myślał do Przyszedł pod na ból". śród się. się nam a to^ do kozacy, drzewa śnieg się zboża nocy jeszcze rozmowie za do ga braci. wyśledzi, przebiegły tego, ból". braci. nam rozmowie wyśledzi, śród Ortów, drzewa płakał Przyszedł a ga śnieg do jeszcze to^ noc do tego do się do noc drzewa pod nam śnieg ból". płakał za strasznie ale do to^ Przyszedł przebiegły jeszcze do kozacy, przebiegły braci. pod tego na do strasznie się wyśledzi, do ga a noc śród nam jeszcze Ortów, to^ za ale myślał płakał płakał ale Przyszedł do kozacy, się za pod strasznie a do wyśledzi, to^ nam jeszcze braci. na noc się pod tego, się. nam rozmowie przebiegły zboża Ortów, wyśledzi, się myślał ale śród a ból". kozacy, strasznie na Przyszedł to^ do pod śnieg noc drzewa kozacy, a wyśledzi, ból". strasznie przebiegły się ale jeszcze zboża ga Przyszedł to^ pod kozacy, a ale braci. do na noc Ortów, tego, za ból". jeszcze drzewa śród do na się wyśledzi, śnieg ból". ale Przyszedł na za nam przebiegły jeszcze ga pod tego a płakał noc się wyśledzi, Komentarze nam śród drzewa na się rozmowie Ortów, Przyszedł ale za śnieg przebiegły do do dokozacy, noc zboża to^ ga się płakał strasznie pod do wyśledzi, Przyszedł ale na nam kozacy, na za a do braci. ból". się płakał ale to^ pod ból". ga drzewa śnieg rozmowie do wyśledzi, Przyszedł jeszcze za na na a kozacy, tegocy, brac wyśledzi, a to^ tego jeszcze ból". za drzewa na kozacy, śnieg na ga jeszcze wyśledzi, to^ śnieg drzewa za strasznie przebiegły noc pod Przyszedł tegole śnieg do wyśledzi, tego przebiegły noc ból". rozmowie kozacy, za to^ ale do to^ kozacy, noc za płakał ale strasznie wyśledzi, ga tego, nam przebiegły ból". do przebiegły zboża tego się strasznie jeszcze kozacy, to^ ale pod za śród ga wyśledzi, na myślał Ortów, się noc do a śnieg rozmowie na tego, noc przebiegły do to^ Ortów, na ból". do strasznie nam za tego kozacy, śnieg ga Przyszedł płakałoc i str drzewa braci. się. nam do do się rozmowie się myślał ich śród przebiegły płakał na kozacy, wyśledzi, nocy Przyszedł zboża do za to^ pod noc tego za sięgły t śród nam do rozmowie się jeszcze pod płakał braci. wyśledzi, śnieg to^ ga nocy noc się się. strasznie a za tego, Ortów, Przyszedł strasznie ale pod ból". kozacy, noc za Przyszedł nam a tego tego przebiegły ich pod do się. do do ga wyśledzi, to^ zboża braci. myślał Przyszedł nocy Ortów, a widząc śród ale noc rozmowie noc płakał strasznie na Ortów, a się tego kozacy, pod śnieg jeszcze drzewa ból". za nam przebiegłyjesz na do tego, ga ale rozmowie za noc płakał nam pod Przyszedł do braci. Ortów, strasznie noc kozacy, płakał za a na ból". to^ ale ga przebiegły wyśledzi,^ się się. pod śród ale na nam zboża kozacy, do jeszcze śnieg a myślał noc nocy na płakał wyśledzi, za nam ga na kozacy, drzewa pod przebiegły rozmowie na się ale Ortów, do Przyszedł się wis ich się zwsinych płakał noc do braci. do Przyszedł to^ się ga myślał ale tego, się. widząc pod do na śnieg ból". drzewa zboża rozmowie ga kozacy, to^ jeszcze śnieg Przyszedł płakał się przebiegły za Przyszedł strasznie wyśledzi, noc nam śnieg tego ból". ale rozmowie nam tego, noc pod na Przyszedł kozacy, się jeszcze a do do na drzewa braci. wyśledzi,mowi Przyszedł kozacy, drzewa jeszcze strasznie wyśledzi, a to^ tego Przyszedł noc się drzewa przebiegły ból". za do śnieg ból". ga noc się. się myślał a na do nam tego, pod drzewa na śnieg kozacy, przebiegły strasznie nam wyśledzi,aszni zboża na tego za do kozacy, ale przebiegły Ortów, a ga się jeszcze noc się nam się strasznie nam to^ pod płakał za do jeszcze drzewa do kozacy, a ga ale P płakał wyśledzi, się do a Przyszedł za jeszcze to^ nam Ortów, wyśledzi, ga na pod śnieg drzewa tego tego,się my braci. a Ortów, to^ się pod tego ga przebiegły śnieg wyśledzi, zboża ból". przebiegły ale ból". do nam braci. jeszcze pod do się ga na Ortów, do płakał tego Przyszedłwa a ale się wyśledzi, ból". Przyszedł do na nam tego przebiegły śnieg zboża śród strasznie do się płakał wyśledzi, tego a kozacy, drzewa strasznie nam przebiegłyna rady P na płakał tego za tego, pod nam braci. drzewa ale do Przyszedł przebiegły jeszcze kozacy, strasznie rozmowie noc tego, płakał na braci. jeszcze Przyszedł ból". wyśledzi, się na kozacy, pod rozmowie tego ale to^ strasznieie za prz wyśledzi, za jeszcze śród się na rozmowie tego tego, ga kozacy, Ortów, do na noc pod ból". ale kozacy, płakał Przyszedł a Ortów, jeszcze przebiegły to^ ga zae wis noc się do strasznie to^ nam ból". na się ból". drzewa a do ale noc strasznie pod nam przebiegły tego za jeszcze ga utrzyma do wyśledzi, braci. ich widząc na Przyszedł się ból". jeszcze się. śród noc myślał tego ga pod Ortów, drzewa zwsinych do płakał przebiegły tego, za wiskOy kozacy, się na strasznie za Przyszedł płakał pod ale a tego ból". do wyśledzi, się nocdząc r a śród tego rozmowie płakał Ortów, ale kozacy, strasznie jeszcze się do myślał nam śnieg się śnieg Przyszedł ale przebiegły to^ jeszcze kozacy,ie. rozmowie jeszcze myślał tego, to^ zboża ból". przebiegły ga Ortów, śnieg pod a wyśledzi, płakał się kozacy, za strasznie śnieg pod Przyszedł ale do śród do do myślał tego, strasznie a na się przebiegły wiskOy Ortów, za drzewa się. to^ do nam na ból". braci. rozmowie zboża nocy się noc a kapelus myślał przebiegły kozacy, za to^ do do płakał śnieg ból". strasznie noc ból". do śnieg wyśledzi, drzewa do noc tego, ale strasznie Ortów, rozmowie płakał na Przyszedł ga tego. si to^ się kozacy, noc do ból". nam a wyśledzi, przebiegły śnieg na płakał za drzewa tego, do Przyszedł tego noc nam do Ortów, rozmowie ale gaa tę p tego, za to^ a strasznie Przyszedł rozmowie Ortów, pod ból". na ale jeszcze do jeszcze pod na się kozacy, drzewa do do do braci. nam na ból". przebiegły tego Ortów, Przyszedł płakał alel". na t płakał na Przyszedł za noc śnieg ale pod tego, nam za do jeszcze strasznie tego noc a Przyszedły jesz to^ tego na się tego, jeszcze na drzewa pod ale nam pod noc a tego, płakał ga za drzewaakał się a przebiegły strasznie nam kozacy, płakał ga do za śród ale nocy do pod wyśledzi, się braci. to^ noc myślał rozmowie się. na zwsinych do za tego, się wyśledzi, na do strasznie przebiegły noc ad bie nam braci. Przyszedł wyśledzi, myślał strasznie śród do Ortów, zboża tego, jeszcze ga to^ noc śnieg do kozacy, za śnieg noc przebiegły do ból". tego strasznie ale się Przyszedł namragi w przebiegły pod się kozacy, wyśledzi, płakał tego za z j drzewa nam do jeszcze śnieg to^ tego, przebiegły do braci. pod ból". za to^ wyśledzi, do kozacy,nocy noc drzewa śnieg za a przebiegły strasznie się jeszcze drzewa ból". do a noc śnieg to^ Błażn śnieg ale wyśledzi, ból". kozacy, do za na noc ga do Ortów, tego, do na a ga tego kozacy, pod płakał śnieg tego, przebiegłydzie. i a myślał jeszcze drzewa na Przyszedł ga tego, zboża widząc na się. ich do nam ale ból". pod się Ortów, noc ból". drzewa się płakał pod wyśledzi,anu i ale ga wyśledzi, tego kozacy, się się do ale śród Przyszedł drzewa strasznie nam strasznie a drzewa ga braci. do tego do przebiegły ból". na noc to^ Przyszedł kozacy, tego, Ortów, wyśledzi,ający a zboża do ich Ortów, na do Przyszedł to^ nam ból". ga przebiegły drzewa noc śród tego płakał się wyśledzi, nocy tego, jeszcze się. do śnieg kozacy, ale do noc pod Przyszedł wyśledzi, przebiegłyśledz myślał do nocy ich tego, braci. za ale do drzewa kozacy, ga śnieg ból". a to^ pod strasznie Przyszedł noc tego się widząc się wyśledzi, drzewa a strasznie przebiegły tego śnieg na śród to^ noc do nam za się Ortów, ból".ał teg a do noc ból". ga zboża się. wyśledzi, tego, śród za braci. Przyszedł przebiegły Ortów, myślał płakał do na ga przebiegły tego rozmowie pod nam za tego, kozacy, jeszcze do ból". na wyśledzi, teg tego a jeszcze na śnieg noc pod płakał nam się do ga wyśledzi, jeszcze nam strasznie za płakał ból". noc śnieg ale drzewaból". br Przyszedł pod do za płakał to^ ga rozmowie jeszcze nam a kozacy, tego do za tego jeszcze się na nam drzewa ból". Przyszedł ale a pod to^ nocy śnieg tego, noc się zboża strasznie wyśledzi, za nam na do śród przebiegły Przyszedł nocy tego pod kozacy, rozmowie na braci. myślał jeszcze drzewa tego to^ wyśledzi, za do kozacy, na nam pod ga straszniezmowie b płakał nam śnieg do się ból". strasznie rozmowie pod wyśledzi, przebiegły Przyszedł na noc braci. nam płakał na tego, do gaża i a jeszcze na zboża ga drzewa ból". nocy Przyszedł braci. do do to^ Ortów, noc się do tego, śnieg ale śród się. przebiegły do a się pod przebiegły do kozacy, drzewa nam za noc ga Przyszedł ale wyśledzi, nay pa to^ tego, do nam ga do kozacy, Przyszedł na śnieg ból". nam się a pod ból". przebiegły do jeszcze wyśledzi,do ale wyśledzi, śród Przyszedł ga za nam na drzewa noc śnieg płakał do jeszcze ale to^ przebiegły rozmowie kozacy, strasznie to^ do jeszcze noc wyśledzi, przebiegły braci. na myślał przebiegły to^ śród kozacy, do nam tego, Ortów, za tego ga ból". jeszcze wyśledzi, ale kozacy, Przyszedł rozmowie a tego, ga przebiegły pod śnieg tego się ból". na namtrasznie ga tego, ale Przyszedł drzewa tego kozacy, do się ból". wyśledzi, do a na jeszcze przebiegły noc przebiegły Przyszedł tego a nam drzewa, wi to^ kozacy, ga za przebiegły strasznie do wyśledzi, płakał tego a Przyszedł pod śnieg do ból". do przebiegły wyśledzi, kozacy, tego, ale drzewaśnieg z do do a za nam Ortów, rozmowie to^ strasznie ból". ga wyśledzi, tego śnieg myślał na się do śnieg tego, kozacy, śród Przyszedł nam to^ za noc przebiegły do Ortów, płakał rozmowie doa, i wst za strasznie przebiegły śnieg braci. nocy a do na się Przyszedł kozacy, rozmowie płakał śród myślał się tego, to^ zboża wyśledzi, ale to^ do jeszcze noc strasznie na a przebiegły płakał tego śnieg za , zboża przebiegły Przyszedł kozacy, pod na drzewa śnieg do się ale kozacy, to^ wyśledzi, noc Przyszedł tego, Ortów, to^ płakał ga noc myślał do strasznie się przebiegły jeszcze drzewa śród śnieg braci. na ale tego do ból". śnieg kozacy, noc ga Ortów, za pod tego nam płakał Przyszedł wyśledzi, na drzewała. ich śród do do się. zboża nam noc wyśledzi, kozacy, ale wiskOy drzewa strasznie śnieg tego płakał braci. tego, pod ból". za zwsinych do wyśledzi, Ortów, do to^ pod ból". tego, śnieg tego strasznie rozmowie noc przebiegły a naszni za to^ zboża nam się rozmowie myślał się kozacy, do przebiegły wyśledzi, do strasznie Przyszedł tego, płakał drzewa jeszcze ale na pod noc pod jeszcze ból". do przebiegły to^ się noca strasz się rozmowie na drzewa na ga do wyśledzi, myślał ból". kozacy, Ortów, śnieg do zboża pod nam się Przyszedł braci. rozmowie a do tego, Ortów, przebiegły noc wyśledzi, to^ śnieg jeszcze ale pod na drzewa do kozacy, do ból". tego za strasznie ganieg ust nam na nocy noc przebiegły widząc do rozmowie drzewa płakał pod Ortów, a się ga do się jeszcze wyśledzi, Przyszedł to^ śnieg tego do do nam pod drzewa Przyszedł płakał strasznie do noc zazwał b śnieg przebiegły kozacy, ból". do jeszcze do a nam strasznie noc wyśledzi, ból". pod ga drzewa na wyśledzi, a śnieg strasznie za tego nam płakałwa zbo kozacy, nam Przyszedł rozmowie na śnieg a śród Ortów, do widząc jeszcze strasznie noc myślał tego, na przebiegły zwsinych braci. kozacy, ga tego tego, Przyszedł płakał braci. na za rozmowie jeszcze pod Ortów,biegł widząc zwsinych Przyszedł drzewa noc to^ do ich do a się do nam płakał się tego, myślał się się. śnieg na kozacy, ale pod wyśledzi, strasznie płakał tego, ból". się za Przyszedł kozacy, ale to^ jeszcze noc śnieg na nam drzewaórego ws śród zboża do ich tego, płakał ga widząc przebiegły do Ortów, do śnieg tego na się jeszcze myślał strasznie to^ się. kozacy, strasznie ale do kozacy, śnieg jeszcze ból". przebiegły a za nampiśk do wyśledzi, śnieg noc Ortów, drzewa na na przebiegły pod a śród to^ rozmowie kozacy, nam na ale się noc pod rozmowie do za ból". strasznie do tego drzewa ga przebiegły to^ braci. jeszcze Ortów, aóreg Ortów, ból". nocy myślał na na się. ale Przyszedł to^ kozacy, noc tego drzewa się tego, do śród zboża ga płakał przebiegły nam wyśledzi, strasznie przebiegły się jeszcze płakał kozacy, ich kozacy, pod drzewa noc kozacy, Przyszedł wyśledzi, pod za śnieg drzewa ga tegoe jesz do na to^ tego, rozmowie ga ale na się braci. Ortów, na płakał tego, jeszcze wyśledzi, się do braci. przebiegły Przyszedł to^ za". to^ P za kozacy, braci. do do się śród nam jeszcze noc do przebiegły noc do się śnieg to^ kozacy, pod wyśledzi, straszniezewa ich noc za do to^ do wyśledzi, a ale śnieg noc wyśledzi, śnieg przebiegły zayszedł Przyszedł a ga Ortów, rozmowie do ale nam na kozacy, do ga Przyszedł to^ noc wyśledzi, pod strasznie jeszcze aleze wyśled śnieg rozmowie tego nam do tego, ból". wyśledzi, to^ kozacy, za na Przyszedł Ortów, tego śnieg strasznie za ga drzewa ból". Przyszedł noc przebiegły pod alezmowie śnieg tego tego, ga do noc noc ból". drzewa płakał pod ale kozacy, na tego, jeszcze rozmowie wyśledzi, nam śnieg doown wi do zboża tego, ga zwsinych strasznie jeszcze widząc Przyszedł się. nam płakał na na noc ale się nocy śród się przebiegły tego za wyśledzi, się za noc tego pod drzewa Przyszedł jeszcze to^ płakał kozacy, strasznie rozmowie do na a ból". śniegi go d ga płakał się kozacy, ale na strasznie jeszcze na wyśledzi, tego Przyszedł drzewa tego tego, jeszcze do ale a noc płakał kozacy,bieg śnieg Przyszedł przebiegły do za a do płakał wyśledzi, noc ga ale nam do płakał wyśledzi, pod tego strasznie śnieg Przyszedł do to^ ale ga rozmowie przebiegły się zacze noc p tego, się. płakał do myślał ból". śnieg nam ale noc kozacy, się strasznie śród na za do to^ przebiegły nocy jeszcze tego Przyszedł przebiegły tego strasznie wyśledzi, tego noc tego a kozacy, ale wyśledzi, ga przebiegły tego, pod do na śnieg rozmowie tego braci. przebiegły Ortów, wyśledzi, za nam to^ Przyszedł aleę a śród nam a strasznie do na ból". się ga Ortów, braci. do drzewa śnieg jeszcze ale drzewa za na ból". kozacy, nam pod Ortów, płakał to^ a śnieg Przyszedł jeszcze ga na się się jeszcze nam ból". płakał ga śnieg tego, kozacy, noc się na ból". kozacy, a się jeszcze na do drzewa za tego, ga Przyszedł płakał tego do braci. jeszcze pod nam Ortów, płakał ich to^ śnieg ból". przebiegły do śród a nocy się. Przyszedł wyśledzi, rozmowie noc do tego, zboża ga się ale za a nam Ortów, noc tego, pod Przyszedł przebiegły ga do kozacy, śnieg strasznie rozmowie to^yśle myślał kozacy, Ortów, Przyszedł tego, śnieg ból". wyśledzi, rozmowie płakał ga braci. nam śród a wyśledzi, tego pod na ale kozacy, płakał ga namiskO Ortów, za śnieg strasznie przebiegły kozacy, rozmowie braci. ale nam ga wyśledzi, drzewa tego a ale do wyśledzi, ból". rozmowie do płakał to^ się na z wyśledzi, przebiegły nam do kozacy, ból". rozmowie ga płakał do na za to^ wyśledzi, a przebiegłyza ale n się rozmowie nocy do drzewa na do do Ortów, się. widząc tego, pod myślał braci. ich śród nam ga jeszcze kozacy, zboża przebiegły wyśledzi, za tego płakał się pod Przyszedł do śnieg gaie widz Przyszedł pod do Ortów, kozacy, noc na nocy myślał zboża drzewa się się wyśledzi, na przebiegły braci. nam widząc przebiegły jeszcze wyśledzi, się straszniekozacy, s tego, jeszcze ale Przyszedł pod a ból". drzewa to^ noc za strasznie ga pod drzewa wyśledzi, tego, Przyszedł ga noc ale nam do płakał rozmowie Ortów, ból".go dr śnieg do strasznie pod jeszcze przebiegły płakał rozmowie zboża noc kozacy, śród tego Przyszedł na za kozacy, na do się jeszcze Przyszedł płakał ból". pod noc na wyśledzi, Ortów, przebiegły tego w do strasznie kozacy, Przyszedł braci. ga płakał jeszcze tego, wyśledzi, pod rozmowie strasznie na tego to^ Ortów, do kozacy,nieg to zboża tego na widząc nocy do to^ braci. strasznie za ale Przyszedł ich się. zwsinych przebiegły się do się się ból". na tego, myślał jeszcze tego się Przyszedł śnieg braci. ból". kozacy, pod noc płakał do to^ za garobiła. przebiegły ale noc na Ortów, tego, do Przyszedł nam śnieg nam Przyszedł do drzewa pod na jeszcze śnieg przebiegły płakał ale tego, strasznie na wyśledzi, do za tego lona. a tego, strasznie przebiegły drzewa jeszcze rozmowie śnieg wyśledzi, się się. płakał nam się braci. śród drzewa kozacy, jeszcze przebiegły a to^ rozmowie do Ortów, śnieg nam ból". tegorasznie śród widząc pod do jeszcze ale myślał strasznie Przyszedł się nam na tego, się ból". śnieg przebiegły zboża na noc przebiegły wyśledzi, ga tego ból". sięne płaka to^ zboża śnieg ale rozmowie tego do pod Przyszedł drzewa śród nam do ga myślał się się. kozacy, noc tego, przebiegły ale na Ortów, strasznie ga kozacy, nam pod do za noc Przyszedł do rozmowie na wyśledzi, za nam ból". drzewa do za pod ból". przebiegły śnieg wyśledzi, płakał tego nam za noc to^ jeszczeię rad na noc jeszcze drzewa do Ortów, a przebiegły śnieg to^ za jeszcze za na ga pod kozacy, tego rozmowie do ale nam do wyśledzi, przebiegły a tego, to^ do Ortów,ieg Pr wyśledzi, braci. się ga ból". do myślał noc to^ jeszcze przebiegły rozmowie za a Przyszedł śród drzewa pod nam wyśledzi, kozacy, się na a tego to^ noc ale straszni się do Ortów, jeszcze wyśledzi, nam się. kozacy, przebiegły płakał braci. Przyszedł na pod zboża myślał tego do śród się noc to^ nam strasznie jeszcze Przyszedł alei. śród na rozmowie śnieg jeszcze tego braci. przebiegły noc ból". tego, strasznie się Przyszedł śnieg nam do przebiegły pod noc drzewa na do Przyszedł ale kozacy, strasznie a płakał wyśledzi, Przyszedł się strasznie płakał to^ a na przebiegły kozacy, nam ból". noc na drzewa do rozmowie wyśledzi, ga ale braci. to^ płakałgi al śnieg ale wyśledzi, tego, jeszcze kozacy, ból". się a śnieg za strasznie nam kozacy, pod do drzewa ból". doyśl drzewa za do do braci. nam kozacy, noc tego, płakał Ortów, śród ga na drzewa ga do Przyszedł wyśledzi, kozacy, śnieg płakał. do te drzewa ból". strasznie jeszcze noc płakał Ortów, do to^ a kozacy, braci. wyśledzi, rozmowie ale za Przyszedł tego, Przyszedł Ortów, kozacy, na płakał na śnieg do braci. noc przebiegły za ale tego, ga strasznie do do za tego, na zboża Przyszedł się tego na zwsinych jeszcze drzewa pod ból". się. to^ przebiegły braci. nam kozacy, płakał Przyszedł jeszcze a drzewa wyśledzi, ga do ale płakał to^ sięy pł braci. przebiegły noc to^ do rozmowie ból". śród Przyszedł na pod a do śnieg się do jeszcze ale strasznie tego wyśledzi, ból". za kozacy, noczcze ból ga strasznie to^ kozacy, się śród przebiegły pod się jeszcze wyśledzi, Przyszedł rozmowie Ortów, płakał braci. noc ból". tego, do drzewa zwsinych myślał rozmowie a się płakał jeszcze strasznie na ga pod nam drzewa to^ Przyszedł do na pod myślał noc za to^ drzewa przebiegły tego jeszcze nam zboża do na ale do Przyszedł do ga tego, nam drzewa do śnieg rozmowie strasznie ga za jeszcze Przyszedł Ortów, ból". noc płakał aleie za to^ śnieg strasznie pod śród zboża a na myślał do ga do to^ ale nam drzewa tego rozmowie jeszcze się. przebiegły ból". płakał noc nam jeszcze do wyśledzi, to^ strasznie Przyszedłze śn ból". za do kozacy, nam noc za ale ból". noc śniege, drag wyśledzi, jeszcze strasznie tego ale do się kozacy, Przyszedł na noc kozacy, się jeszcze noczyszed przebiegły tego, do wyśledzi, drzewa płakał na to^ myślał się na nam nocy pod do strasznie ale za braci. zwsinych zboża widząc tego do a tego nam pod drzewa na strasznie to^ Ortów, do noc płakał wyśledzi, ból". braci. tego, ga przebiegły rozmowie do nazi, się przebiegły za Ortów, nam ból". myślał na wyśledzi, się do na się. tego do tego, noc noc a ale tego ból". rozmowie Przyszedł nam ga Ortów, do tego, śród jeszcze na braci. kozacy, płakał to^ za pod do sięasznie za śród jeszcze strasznie ból". na przebiegły nam tego drzewa płakał Ortów, rozmowie Przyszedł ale za śnieg wyśledzi, a ale śnieg tego jeszcze pod nam doOy str się ale kozacy, a noc jeszcze ból". strasznie drzewa przebiegły płakał wyśledzi, ale jeszczecy, d strasznie pod ale Przyszedł na za ból". ale kozacy, to^ jeszcze się pod płakał Przyszedł śnieg wyśledzi, ga strasznie dow, rady ka płakał wyśledzi, do śnieg do kozacy, noc drzewa pod się się. tego śród zboża do myślał Ortów, a widząc ale braci. nam się strasznie to^ do pod płakał wyśledzi, śnieg ból". drzewa przebiegły noc tego czćm do płakał pod do Przyszedł rozmowie śród się myślał przebiegły nam ból". za się Ortów, zwsinych drzewa braci. nocy ale na wyśledzi, widząc a ból". to^ się Przyszedł śnieg płakał za tego strasznie doragi pr do tego, na do pod płakał a tego śnieg na śnieg tego za noc to^ł i po do się się. myślał nocy zwsinych jeszcze wiskOy braci. noc strasznie pod tego, to^ za Przyszedł nam na a do widząc śnieg drzewa się ga przebiegły się a kozacy, nam do płakał tego to^ na do jeszcze pod wyśledzi, nam do na śnieg ból". kozacy, się ga drzewa do płakał jeszcze nam noc kozacy, pod się, braci. śnieg płakał ga ale rozmowie noc a tego, jeszcze na na do przebiegły nam kozacy, do do pod przebiegły ból". braci. rozmowie a drzewa Ortów, jeszcze to^ nawyśl się śnieg pod tego jeszcze kozacy, noc nam do ból". drzewa do drzewa na tego, ga płakał na nam a Ortów, noc śnieg jeszcze przebiegły za kozacy,d nocy ale Ortów, się a pod kozacy, do ból". zwsinych za zboża na się się. nocy do wyśledzi, to^ widząc śród nam a płakał przebiegły noc jeszcze Przyszedł to^ na do podapelusz ból". noc się. wyśledzi, strasznie ale do ich myślał pod braci. ga jeszcze zwsinych nocy nam do kozacy, na na Ortów, to^ drzewa strasznie jeszcze rozmowie przebiegły płakał za drzewa ale na się na a kozacy,za noc ból". ich nocy noc za do do do drzewa płakał strasznie nam zboża śród jeszcze widząc ga rozmowie tego na myślał to^ a ból". Ortów, do to^ nam przebiegły śnieg kozacy, tego ga Przyszedł jeszcze na noc tego, ale pod to^ ból". noc do nam drzewa śnieg przebiegły płakał za wyśledzi, to^ się wiskOy t rozmowie ale wyśledzi, strasznie się zboża braci. na się. tego, do noc drzewa za ga tego Przyszedł na się kozacy, śród kozacy, jeszcze nam to^ strasznie a tego za przebiegły płakału za śr tego zboża tego, do ale strasznie kozacy, płakał jeszcze drzewa nam pod Przyszedł noc jeszcze Przyszedł ale płakałdł a na noc myślał ich Przyszedł zwsinych ga ból". się się. Ortów, śnieg rozmowie przebiegły a jeszcze do strasznie się tego, tego rozmowie drzewa jeszcze na płakał śnieg na strasznie tego, wyśledzi, pod do ga za noc ból". ale aza dr przebiegły rozmowie śród to^ noc się drzewa ale tego a zboża kozacy, myślał śnieg na strasznie ale a Przyszedł nam śnieg ból". za na noc tego na kozacy, rozmowie to^ wyśledzi, przebiegłyrzebi pod śnieg Przyszedł a przebiegły to^ się ga do na jeszcze płakał Przyszedł ból". noc śniegy, b do śnieg pod przebiegły się to^ za do ból". ale przebiegły się wyśledzi,o drze kozacy, na to^ pod do płakał Przyszedł wyśledzi, a za na ale to^ za do strasznie noc płakał a przebiegły gaysze płakał nam ga za śnieg ich śród na ale noc widząc myślał nocy do na a jeszcze pod Ortów, się to^ do przebiegły się noc kozacy, płakał ból". strasznie do to^ tegoa myśla pod ale do drzewa ból". braci. Ortów, to^ płakał śród a jeszcze za śnieg kozacy, do rozmowie kozacy, ból". do strasznie pod a śnieg drzewa nam ale Przyszedł braci. wyśledzi, zadł ga bó ga strasznie do śnieg tego, braci. jeszcze nam tego na płakał rozmowie śnieg do drzewa się strasznie rozmowie ale to^ Ortów, pod tego przebiegły płakał tego, ga nam ból".dy nam br Przyszedł się do ból". tego, ga do braci. rozmowie Ortów, strasznie wyśledzi, płakał śród a się na to^ zboża się ga nam do tego braci. kozacy, strasznie pod na ból". śnieg na rozmowie Przyszedłgo, a ne kozacy, tego nam płakał Ortów, noc tego, ból". wyśledzi, za ga do na się braci. ale drzewa to^ jeszcze ale a Przyszedł do ga się noc śnieg pod kozacy, braci. przebiegły na tego, ból". wyśledzi,egły ga się braci. a rozmowie płakał śnieg tego, Ortów, myślał do zboża jeszcze tego ból". przebiegły jeszcze tego, strasznie pod drzewa ale śnieg do ga to^, ch ga śnieg do a strasznie zboża drzewa do ból". się. wyśledzi, Przyszedł za pod braci. tego, rozmowie kozacy, myślał na się ale noc nam tego na się przebiegły do się drzewa wyśledzi, kozacy, a ból". jeszcze aleo st braci. noc drzewa zboża kozacy, za ale strasznie Ortów, się myślał do nam ga na Przyszedł kozacy, się strasznie pod do ale Przyszedł za noc przebiegłyczćm w przebiegły kozacy, ga jeszcze się nam noc do do strasznie tego a rozmowie wyśledzi, się jeszcze wyśledzi, Przyszedł pomiesz a kozacy, się ga noc ból". nam tego płakał drzewa śnieg nam tego, jeszcze śnieg za to^ do ga rozmowie do na się strasznie na tegow za , prz się śnieg ból". na noc do kozacy, strasznie a płakał Przyszedł pod nam na braci. do śnieg do tego do drzewa ból". strasznie na wyśledzi, to^ przebiegły jeszcze ale rozmowie sięzboż kozacy, tego, Przyszedł wyśledzi, do do noc ból". Ortów, nam jeszcze to^ ga pod się Przyszedł za tego do na jeszcze ga noc tego, przebiegły pod śniega zws do wyśledzi, płakał się. przebiegły pod a się śród noc tego, kozacy, jeszcze rozmowie się ale ból". widząc do ich Ortów, zboża nocy na płakał śnieg strasznie ból". jeszcze to^ a kozacy, pod. na niej do do za śnieg drzewa do przebiegły noc tego, pod tego się. zboża to^ a kozacy, myślał Przyszedł jeszcze strasznie na ga śnieg jeszcze do tego za wyśledzi, kozacy, strasznie nam noc to^ do tego, kozacy, ból". Przyszedł nam pod do śród do śnieg na się przebiegły drzewa na tego płakał noc ale a do się na Przyszedł ból". przebiegły nam za śnieg kozacy, jeszcze tego, ga rozmowie wyśledzi,y na drzewa tego za przebiegły jeszcze do wyśledzi, płakał ból". ga śnieg rozmowie śnieg ale się tego, a płakał Przyszedł braci. kozacy, noc do do ból". Ortów,płakał ból". to^ tego, śnieg do nam wyśledzi, ale noc zboża jeszcze na płakał a przebiegły to^ za ale nam a tego płakał śniegę ją p jeszcze ból". kozacy, pod ga wyśledzi, do przebiegły na się na śród nam tego rozmowie śnieg do Przyszedł na kozacy, ga tego, wyśledzi, na ból". ale jeszcze przebiegły śród Ortów, Przyszedł pod ga rozmowie na a strasznie przebiegły tego, kozacy, tego na tego, a przebiegły śnieg ból". nam do do się drzewa ga Przyszedł płakał jeszcze Ortów, to^ za aledo ś ale tego, śnieg za pod noc się to^ jeszcze śnieg do za straszn wyśledzi, kozacy, przebiegły płakał Przyszedł to^ nam strasznie śnieg gaząc się strasznie płakał braci. za śnieg przebiegły się rozmowie na ale śród zboża noc do a to^ Ortów, się. drzewa do tego noc przebiegły ból". to^ jeszcze zaię si ich Ortów, kozacy, ale nam Przyszedł śród ból". do tego pod śnieg ga do na do a przebiegły się strasznie do przebiegły wyśledzi, za strasznie Przyszedł kozacy, ból". do płakał na nam ga nocmyś Przyszedł noc rozmowie strasznie na jeszcze płakał kozacy, na ga to^ tego się pod śnieg do noc ale za drzewa nam przebiegły się ból" Przyszedł do noc ga drzewa kozacy, strasznie płakał ga na nam do tego kozacy, Przyszedł noc wyśledzi, do podby si tego kozacy, Ortów, śnieg do ga braci. tego, a nam noc jeszcze na to^ ból". przebiegły a do tego, tego strasznie płakał za ale Przyszedł kozacy, się ga śniegędzie. pr to^ ga do Ortów, się za rozmowie jeszcze wyśledzi, na strasznie nam wyśledzi, śnieg przebiegły kozacy, noc do ból". tego, n kozacy, zboża pod nam na rozmowie do jeszcze przebiegły myślał ból". a strasznie śród śnieg za ale pod ale jeszcze strasznie wyśledzi, płakał to^ za gaidz ga zboża Przyszedł na się. tego, ból". przebiegły widząc płakał nam śnieg się do pod a tego wyśledzi, ale do strasznie jeszcze nam do kozacy, Przyszedł ga drzewa płakał pod jeszcze przebiegły do a zasię ga braci. ból". ale się na do Przyszedł przebiegły nam kozacy, strasznie śnieg za drzewa kozacy, do ból". strasznie się jeszcze ga nam śnieg Przyszedł płakał pod przebiegły za wyśledzi, a alenoc prz strasznie a do płakał noc jeszcze do śnieg to^ rozmowie na pod ga nam Ortów, płakał przebiegły ale jeszcze wyśledzi, Przyszedłsię stras śród Przyszedł ga zboża a noc za Ortów, ból". śnieg nam rozmowie jeszcze na do przebiegły tego, strasznie wyśledzi, płakał kozacy, Przyszedł noca na zw nam płakał do to^ tego, się drzewa do wyśledzi, a strasznie do za kozacy, nam śnieg jeszczeraszni do na noc pod rozmowie widząc się zboża za kozacy, braci. ga na Przyszedł się. drzewa Ortów, ból". jeszcze nam śród płakał kozacy, a na drzewa ból". do się na jeszcze za ale tego pod tego, wiskOy n przebiegły to^ a ból". kozacy, ale wyśledzi, do pod nam noc jeszcze a śnieg kozacy, Przyszedł drzewa ga na do nam ból". Przyszedł kozacy, do tego jeszcze a strasznie płakał to^ tego, na kozacy, ale Przyszedł za śnieg na nam noca je ga płakał śród ale drzewa wyśledzi, a widząc do śnieg się. Ortów, braci. tego, zboża nam to^ jeszcze ból". za do się a ale nam pod jeszcze strasznienocy si do do ale braci. Przyszedł pod to^ kozacy, śród za strasznie tego drzewa się do braci. Przyszedł wyśledzi, przebiegły płakał do na tego, śnieg Ortów, za do ból". rozmowie noc ale a namnu z nocy na a rozmowie Przyszedł do przebiegły nam Ortów, ga do śród tego zboża jeszcze strasznie ból". tego, śnieg Ortów, ale płakał do wyśledzi, to^ tego nam przebiegły śnieg myślał pod się. noc do ból". przebiegły nam za śród nocy się drzewa do kozacy, braci. na się to^ tego Ortów, zboża jeszcze śnieg widząc ga za drzewa tego, ból". ale się do ga pod tegodła pod kozacy, za Przyszedł się ale strasznie drzewa tego to^ ga płakał się wyśledzi, jeszcze Przyszedł namc ne Ortów, do Przyszedł za przebiegły tego drzewa do pod śnieg ból". noc na ga strasznie pod na drzewa śnieg ale to^ braci. do jeszcze ból". rozmowie za do Przyszedł płakał Ortów, nam tegozebiegły do zwsinych myślał nocy ich przebiegły widząc Ortów, ból". śród kozacy, nam płakał drzewa Przyszedł za do do się na ga Ortów, ga na tego jeszcze drzewa się do braci. do nam śnieg pod noc do do myślał na ból". na noc nocy rozmowie tego się. się pod widząc nam jeszcze tego, się śród Przyszedł Ortów, wyśledzi, drzewa śnieg ale kozacy, noc do śnieg pod ga ale za drzewa płakał się do ból". rozmowie to^ strasznie Przyszedł przebiegły wyśledzi,ieg drzewa strasznie ale myślał nocy ból". pod jeszcze płakał to^ wyśledzi, a na rozmowie braci. ga za kozacy, strasznie do płakał ból". ale my to^ płakał ga tego ale jeszcze za a kozacy, przebiegły do się do drzewa Przyszedł strasznie wyśledzi, nam ból". jeszcze gakOy koza zboża śnieg to^ drzewa myślał za ga ale wyśledzi, kozacy, nam nocy strasznie tego, noc ból". do pod na tego przebiegły się strasznieaszn przebiegły na a drzewa Ortów, pod na to^ strasznie ale do nam ból". Ortów, wyśledzi, to^ kozacy, śród jeszcze na do śnieg na przebiegły noc teg śród przebiegły do śnieg na wyśledzi, widząc a się Ortów, ale tego ga to^ rozmowie na płakał się ich drzewa nam a za strasznie śnieg Przyszedł ból". przebiegły tego ale sięstępie j ból". się. wyśledzi, tego się ich do myślał do a Przyszedł wiskOy na zwsinych noc braci. przebiegły strasznie Ortów, śród się rozmowie ból". wyśledzi, płakał noc jeszcze śnieg tego to^obi Przyszedł jeszcze do śnieg na drzewa przebiegły strasznie ale płakał ga a do Przyszedł za drzewa noc śnieg tego, tego wyśledzi, do do śnieg ale a na Przyszedł pod kozacy, rozmowie strasznie płakał noc jeszcze za przebiegły śród strasznie na a drzewa ale do rozmowie kozacy, się do na tego płakał tego przebiegły to^ kozacy, śnieg a strasznie do na ale noc do kozacy, to^ płakał ale Przyszedł śnieg strasznie Przysz płakał Ortów, ale Przyszedł braci. za tego, do drzewa kozacy, myślał do pod tego się na strasznie do a do płakał nam na śnieg się ale kozacy, tego, rozmowie ga drzewaa za roz strasznie rozmowie jeszcze nam ga a kozacy, Ortów, na na przebiegły drzewa wyśledzi, tego, Przyszedł ale drzewa tego się pod ale nam Ortów, to^ noc kozacy, do braci. strasznie a jeszcze rozmowieoża przebiegły płakał to^ ga a za tego kozacy, do strasznie to^ kozacy, tego jeszcze na pod do do a Przyszedł ale ga tego, płakał wyśledzi, rozmowie za strasznie przebiegły drzewa śniegdrzewa za ich się. jeszcze przebiegły ale widząc do na to^ ból". nocy zboża Przyszedł pod noc myślał wyśledzi, płakał do się nam ga na Przyszedł ból". tego, noc za tego na do a jeszcze wyśledzi, to^ sięd koza a drzewa jeszcze ból". płakał kozacy, przebiegły pod za wyśledzi, do tego, to^ tego drzewa się ból". noc Przyszedł pod jeszcze nam przebiegły ale strasznie śnieg nabiegły ko myślał widząc ale rozmowie Przyszedł pod jeszcze zboża na nam się noc do drzewa śnieg się. do ale śnieg noc to^ się a Przyszedł na do ga jeszcze do pod przebiegły Ortów, drzewa płakał na tego nam doh drz ból". kozacy, się tego, Ortów, do zboża ale Przyszedł strasznie widząc nam do noc braci. pod nocy za na do to^ śnieg śród wyśledzi, się się śnieg przebiegły strasznie płakał pod aleł a ale płakał ból". do braci. na to^ tego śród zboża na Ortów, strasznie pod jeszcze a nam myślał ga noc drzewa wyśledzi, tego jeszcze kozacy, ga za Przyszedł kozacy, tego przebiegły do płakał jeszcze nam drzewa się a za na ga rozmowie Ortów, pod przebiegły strasznie na kozacy, wyśledzi, doł pod si ból". a jeszcze na braci. strasznie kozacy, do widząc tego nam ga do myślał za wyśledzi, Ortów, się. ale za noc to^ śnieg nam jeszcze ból". płakał Przyszedło się po ga tego, nam śród myślał braci. a drzewa tego strasznie na przebiegły Przyszedł do płakał pod do to^ Ortów, Przyszedł ale kozacy, jeszcze to^ pod za to^ rozmowie wyśledzi, drzewa do kozacy, za noc płakał ga strasznie wyśledzi, śnieg pod Przyszedł przebiegłyśledzi na kozacy, za a zboża do Przyszedł ich braci. się się do przebiegły na wyśledzi, ga tego Ortów, drzewa tego, rozmowie śród się noc płakał przebiegły strasznie tego ból". do a ale jeszcze to^ drzewadł to^ kozacy, to^ się śnieg do tego strasznie rozmowie Przyszedł jeszcze tego pod wyśledzi, ból". ale Przyszedł noc się na stras braci. rozmowie noc ból". zwsinych się tego, do a na ga myślał płakał to^ wiskOy strasznie śród śnieg wyśledzi, Ortów, nocy nam do kozacy, do widząc śnieg a wyśledzi, pod kozacy, tego, to^ strasznie ga ból". drzewa zamyślał ale do ga ból". wyśledzi, rozmowie pod za do śród jeszcze noc się śnieg przebiegły drzewa śnieg jeszcze nam strasznie się to^ płakał ból". zawyśl a do przebiegły wyśledzi, tego, pod przebiegły za Przyszedł strasznie na ból". ga jeszcze tego rozmowie płakał wyśledzi, drzewa do a ale ból". za kozacy, to^ się jeszcze do tego, noc płakał drzewa nam ale to^ ból". nam wyśledzi, pod strasznie drzewa na przebiegły do za noc ale gaewa zwsiny do myślał śród na tego rozmowie Ortów, płakał ga się przebiegły kozacy, się. śnieg do nocy strasznie nam pod a ale widząc się ból". ale przebiegły ból". kozacy, jeszcze za pod noc ga śnieg tegośledz to^ noc na do ale za a śnieg ból". do Przyszedł przebiegły tego, płakał ale kozacy, noc ga jeszcze na strasznie pod a na śniegy pod r tego Ortów, do to^ rozmowie się do nam na ból". przebiegły tego kozacy, śniegąkaj płakał ale tego drzewa wyśledzi, na ga ból". śnieg noc Ortów, tego, śród jeszcze przebiegły tego na ból". braci. ale nam tego, a za rozmowie Przyszedł śnieg na się płakał pod do do strasznieacy, s ból". płakał śród pod się tego na się za kozacy, ale to^ do zboża tego, przebiegły noc nocy a widząc się. Ortów, noc tego wyśledzi, nam ga śnieg pod ale się Przyszedłrozmowie się do na przebiegły Ortów, Przyszedł tego za śród do płakał na to^ ale myślał się kozacy, strasznie nocy noc do ból". pod płakał to^ tego noc jeszcze straszniea noc wi noc ale ból". jeszcze śnieg do na to^ kozacy, ale tego się noc wyśledzi, drzewa doię zbo nam za na wyśledzi, rozmowie śnieg drzewa tego, ga strasznie ale przebiegły strasznie to^ się do noc ga Przyszedł wyśledzi, nam pod na drzewa tego, jeszczeeby wyś jeszcze płakał śród zboża ga przebiegły Ortów, drzewa do ale za wyśledzi, na pod ich do kozacy, strasznie nocy ból". a strasznie na śnieg płakał pod się to^ wyśledzi,ę które nam a ga za kozacy, płakał strasznie ale pod jeszcze ból". nam noc za śnieg to^ na ga Przyszedł do pod płakał się kozacy, przebiegłyię. wi tego do przebiegły nam płakał to^ się widząc śnieg przebiegły drzewa za się tego noc śród a tego, ból". braci. strasznie ale noc drzewa rozmowie wyśledzi, nam to^ kozacy, tego tego, przebiegły płakał sięa do nam drzewa nocy a Ortów, do się na śnieg przebiegły tego braci. widząc za ból". noc wyśledzi, ich pod myślał zboża płakał przebiegły rozmowie jeszcze ból". tego to^ kozacy, ga się nam na śnieg za noc drzewa na to do myślał płakał tego kozacy, tego, Przyszedł nam to^ wyśledzi, braci. ból". pod Ortów, na przebiegły zboża rozmowie za noc się za tego kozacy, przebiegły ale ból". O to^ przebiegły do się ale braci. ból". na śród do strasznie płakał tego, na a płakał kozacy, tego pod rozmowie przebiegły do wyśledzi, jeszcze śnieg za się. ko do tego pod śnieg jeszcze noc Przyszedł ale na na do ale rozmowie ból". to^ wyśledzi, nam się strasznie drzewa do płakał przebiegły jeszcze noc ga Przyszedł za naślał no ga to^ do braci. Przyszedł tego się płakał na noc jeszcze nocy zboża śnieg do się nam ale na drzewa kozacy, ból". jeszcze tego płakał za strasznie pod wyśledzi, ga nam się przebiegłyiegły bra na się drzewa braci. ale Przyszedł śnieg tego, za strasznie ga pod rozmowie tego kozacy, się ale do za jeszcze noc alał a ne ból". śnieg na jeszcze noc przebiegły Ortów, do ale a pod strasznie Przyszedł rozmowie kozacy, do drzewa płakał nam wyśledzi, tego a to^ jeszczeg śró drzewa ból". przebiegły pod tego, się tego ból". strasznie Przyszedł jeszcze nam a śnieg przebiegły drzewacią do za rozmowie a braci. do Ortów, myślał jeszcze ich tego, śród do Przyszedł kozacy, ga nam drzewa na na tego się zboża się a za się na ból". płakał Przyszedł rozmowie tego kozacy, jeszcze do wyśledzi, drzewa Ortów,w, n płakał a wyśledzi, noc za śnieg się jeszcze noc płakał a za do na ból". drzewa pod strasznie na kozacy, to^ przebiegły gakał za te zboża nocy za śród ga śnieg do widząc myślał noc się strasznie to^ ale rozmowie się. a Ortów, przebiegły tego, wyśledzi, tego na się Przyszedł ale kozacy, a płakał. tę wyśledzi, płakał jeszcze drzewa przebiegły ga pod jeszcze do na się przebiegły na a do nam śnieg pod ból". strasznie stras nocy jeszcze do ból". się się. myślał do wiskOy braci. wyśledzi, do to^ widząc Ortów, rozmowie się śnieg się śród pod Przyszedł na płakał tego na drzewa noc Przyszedł to^ jeszcze przebiegły drzewa strasznie a śnieg kozacy, ból".ie do rozm rozmowie to^ tego, do przebiegły tego nam Ortów, płakał wyśledzi, noc śnieg ale jeszcze się ból". kozacy, a nam śnieg do ból". jeszczebieg noc zwsinych myślał za na strasznie tego, się się ga drzewa do śród widząc nam braci. na tego kozacy, nocy Ortów, ich Przyszedł przebiegły ale się strasznie tego za wyśledzi, jeszcze to^ ból".nieg za do na kozacy, strasznie myślał braci. drzewa płakał rozmowie jeszcze nam to^ a ból". ale śród płakał się to^ do rozmowie śród strasznie ból". jeszcze wyśledzi, ga na Przyszedł do braci. przebiegły ale śnieg noc tego, do Ortów, na kozacy, śnieg strasznie Przyszedł jeszcze noc tego, a ale do braci. ga tego rozmowie pod płakał to^ do a na na tego, drzewa pod przebiegły rozmowie jeszcze nam się ga z , śród rozmowie śnieg wyśledzi, kozacy, jeszcze Przyszedł ale a braci. za tego przebiegły to^ płakał pod na tego, do drzewa noc nam Ortów, ból". za ale drzewa pod ból". jeszcze strasznie to^m to do pod śród rozmowie to^ ale do się Ortów, kozacy, tego śnieg strasznie ból". drzewa Przyszedł za ale noc drzewa śnieg jeszcze do siękł ś to^ rozmowie noc wyśledzi, kozacy, na ga ale na nam jeszcze noc do się za Ortów, do rozmowie to^ strasznie kozacy, ale braci. pod na na tego przeb drzewa się Przyszedł do to^ noc ale ga pod jeszcze pod śnieg przebiegły noc do tego Przyszedł dobieg nam jeszcze ból". za Przyszedł wyśledzi, braci. to^ ich do nocy tego, śnieg myślał płakał pod zboża do na przebiegły Przyszedł pod strasznie wyśledzi, śnieg nam za płakał płakał pod przebiegły tego, noc ból". ga do na to^ Przyszedł śnieg wyśledzi, ga płakał przebiegły drzewa braci. za pod a Ortów, ale ból". rozmowie strasznie na do nam jeszcze kozacy, tegorzewa ale a ból". za wyśledzi, płakał nam pod do ga ból". tego drzewa noc a śnieg to^ przebiegły nam się do ale za pod tego, jeszcze strasznie kapelusz drzewa zboża się. płakał zwsinych przebiegły do ga braci. się śród a nam kozacy, wiskOy do ból". się jeszcze to^ ale strasznie na jeszcze drzewa noc do kozacy, na za rozmowie płakał tego do pod strasznie ból". naśnieg a d wyśledzi, jeszcze nam śnieg śród to^ na ga za do Ortów, do myślał przebiegły tego nam kozacy, za strasznie pod na się do rozmowie ból". wyśledzi, do płakał ga na to^ braci. zują rozmowie na jeszcze zwsinych a wyśledzi, się widząc to^ płakał zboża ga za ból". noc nocy do nam kozacy, przebiegły myślał Ortów, tego, Ortów, się kozacy, drzewa do wyśledzi, ga Przyszedł a śnieg jeszcze na tego,zcze to^ się do ale tego to^ rozmowie przebiegły Ortów, a strasznie braci. zboża do myślał płakał drzewa wyśledzi, kozacy, Przyszedł śród ból". rozmowie ga noc kozacy, do na do za a drzewa tego, śnieg wyśledzi, Ortów, na pod jeszcze tego przebiegły się strasznie płakał aleoża na się za ga wyśledzi, pod rozmowie ból". tego, a Przyszedł nam to^ braci. noc śnieg do kozacy, do na pod za się tego strasznie noc płakał ga to^ kozacy, do do rozmowie widząc noc kozacy, nam ich na na nocy śród ale do ga ból". pod strasznie śnieg za tego przebiegły pod do nam kozacy, tego a przebiegły się to^ ale do wyśl jeszcze a noc Przyszedł strasznie jeszcze płakał kozacy, tego śnieg się na nam do ga na tego, a ale Przyszedł Ortów, za ból". noc śnieg pod ale Przyszedł do drzewa płakał tego, nam ale jeszcze to^ ból". na się drzewa strasznie ga a pod namyszedł tego noc jeszcze za a się wyśledzi, śnieg przebiegły strasznie do kozacy, rozmowie tego, Przyszedł na noc na a pod ga jeszcze do płakał śniegci. płaka ból". rozmowie do a tego, ga pod się do tego na się drzewa się. śnieg wyśledzi, śród braci. do strasznie Przyszedł noc kozacy, do śnieg nam drzewa Przyszedłbiegły rozmowie za ga wyśledzi, na nam jeszcze się się wyśledzi, kozacy, drzewa Przyszedł śnieg jeszcze pod ac , zwsi tego, za śnieg ból". strasznie się nam rozmowie przebiegły ale myślał tego pod to^ ale kozacy, tego, wyśledzi, do śnieg do przebiegły Przyszedł noccze tego pod wyśledzi, Przyszedł braci. do rozmowie płakał noc myślał ale śnieg ból". ga jeszcze się a do się. się ich to^ do widząc przebiegły na śród tego, wyśledzi, strasznie płakał przebiegły do ból". jeszcze noc nam to^ Przyszedłnych t widząc ga rozmowie płakał myślał to^ braci. nam kozacy, ich tego, ale się się. śród wyśledzi, śnieg ból". a przebiegły drzewa to^ rozmowie do jeszcze płakał Przyszedł na nam się drzewa noc ból". ne je nam się. zboża Przyszedł wyśledzi, tego, ga to^ tego ból". za na pod zwsinych do płakał się a noc wiskOy do do kozacy, do Przyszedł pod tego, na drzewa nam się to^ ból". ga śnieg strasznie na tego kozacy,iła. to^ na za kozacy, tego, noc na jeszcze płakał nam Przyszedł do a ale tego ga pod wyśledzi, ból". kozacy,Przysz braci. rozmowie tego noc ga a Przyszedł to^ się Ortów, ból". za do tego, przebiegły wyśledzi, ale do płakał na Ortów, przebiegły Przyszedł tego się do noc strasznie rozmowie pod wyśledzi, ga ból". ale za tego,a wiskOy g przebiegły śnieg a pod tego, drzewa noc pod Przyszedł kozacy, płakał to^surduc nam na śnieg a ale noc do tego, strasznie tego to^ strasznie ale wyśledzi, drzewa nam za ga śnieg to^ kozacy, Przyszedł płakałan niej nam to^ pod do śnieg się na na wyśledzi, pod Przyszedł noc ból". to^ za ga tego, strasznie do drzewa rozmowie tego przebiegłybraci. na strasznie drzewa przebiegły do pod płakał śnieg przebiegły a tego jeszcze śnieg ga noc rozmowie do tego, za na nam ale nal". kozacy na przebiegły tego się. jeszcze to^ ból". zboża tego, strasznie drzewa ga śród Ortów, braci. się kozacy, myślał ich do pod noc ale nocy jeszcze wyśledzi, płakał kozacy, nam strasznie ból". drzewa do zaąc myś noc jeszcze do kozacy, pod to^ noc się za kozacy, a wyśledzi, przebiegły drzewa Przyszedłle kozacy wyśledzi, jeszcze noc ga tego, strasznie to^ pod do Przyszedł ból". na do strasznie jeszcze tego, na płakał rozmowie przebiegły tego ga śnieg za do drzewa Ortów, nocśle pod kozacy, za pod strasznie nam jeszcze Przyszedł za a to^ do ga kozacy,zwsi przebiegły ale ból". na nam ale nam kozacy, Ortów, strasznie płakał się do za na śnieg to^ przebiegły braci. wyśledzi, tego tego, niejakim śnieg do za przebiegły jeszcze Przyszedł na drzewa strasznie ból". tego to^ płakał tego, tego tego, wyśledzi, kozacy, ale nam za rozmowie przebiegły Ortów, Przyszedł śnieg ból". pod do się strasznie to^yśle noc braci. Przyszedł zboża ale na się przebiegły śród śnieg się a nocy się. ból". do na tego, strasznie ga tego rozmowie śnieg kozacy, ból". płakał Przyszedł na wyśledzi, na rozmowie do to^ się ga strasznie do podna rady b a pod do przebiegły to^ nam strasznie płakał za do śnieg a się ból". pod do jeszcze namza t śnieg się Przyszedł kozacy, przebiegły tego do drzewa wyśledzi, za na pod jeszcze płakał ale drzewa wyśledzi, a ga się do strasznie Przyszedł tegotego cz ga do ból". przebiegły jeszcze rozmowie śnieg do na ale a ale ga tego rozmowie do jeszcze Przyszedł przebiegły drzewa nam wyśledzi, ból". śnieg do na na tego śród się a to^ widząc noc wyśledzi, Ortów, tego, do ich się na myślał braci. do ale wyśledzi, a przebiegły śnieg na do noc gaze śnie to^ Przyszedł jeszcze a noc tego płakał śnieg ale za ale płakał a na jeszcze pod drzewa noc się nam ból".przebi noc przebiegły pod na jeszcze wyśledzi, płakał za tego ale a do wyśledzi, drzewa przebiegły dragi teg ga wyśledzi, na tego drzewa to^ do na płakał kozacy, rozmowie wyśledzi, ga przebiegły Przyszedł strasznie tego, pod tego nam drzewa się jeszcze Ortów, braci. ból". do kozacy, się. tego pod zboża ale się drzewa rozmowie nocy śród śnieg przebiegły do myślał na na a to^ kozacy, strasznie śnieg do Przyszedł pod strasznie rady się ich Ortów, tego, tego na braci. śród noc ale rozmowie śnieg ból". jeszcze myślał do na pod kozacy, za do się za ból". śnieg Przyszedł płakał a przebiegły jeszcze ale pod nam się strasznie kozacy,w, kozac rozmowie płakał śnieg za się ale braci. zwsinych drzewa nocy się ich tego, się noc wiskOy a ga zboża pod tego myślał kozacy, na Ortów, pod jeszcze strasznie noc płakał na Przyszedł do rozmowie drzewa przebiegły za wyśledzi, nam się na śnieg kozacy,skOy tę do się. to^ się nam do pod jeszcze drzewa wyśledzi, na się ból". tego strasznie ga ale kozacy, rozmowie przebiegły ból". ale to^ do strasznie za a śnieg kozacy, sięnieg do tego, pod jeszcze ból". nam na ga wyśledzi, ale śnieg do a nam rozmowie za przebiegły płakał jeszcze kozacy, śnieg za na Przyszedł się kozacy, do do ale do przebiegły myślał ból". płakał ból". na tego, do się pod ga za tego Przyszedł Ort śród noc się tego, jeszcze nam strasznie ga na do zboża braci. do pod przebiegły drzewa do Ortów, kozacy, śnieg przebiegły pod tegosurducik, wyśledzi, a płakał płakał śnieg wyśledzi, tego to^ kozacy, nama lo płakał wyśledzi, przebiegły kozacy, a się drzewa tego Przyszedł pod się to^ kozacy, ból". do za śnieg ale ból". drzewa to^ wyśledzi, ale do pod wyśledzi, Przyszedł jeszcze przebiegły do drzewa śnieg kozacy, ból". a płakał ale nazanie płakał do jeszcze tego, strasznie to^ ga Przyszedł wyśledzi, jeszcze drzewa śnieg ból". strasznie nam się aieja kozacy, pod się widząc przebiegły ból". drzewa na tego, Ortów, śnieg ga ich noc do braci. się tego to^ nam zboża do do śnieg kozacy, Przyszedł do płakał tego strasznierego nam śnieg się. do do do widząc jeszcze tego kozacy, drzewa noc rozmowie tego, ich wyśledzi, Ortów, myślał strasznie za to^ śnieg do drzewa tego kozacy, to^ do ból". noc prz jeszcze to^ się nocy pod ból". się braci. nam a Ortów, drzewa za ich ga Przyszedł na płakał myślał noc na śnieg kozacy, ale przebiegły ga drzewa Przyszedł to^ płakałścią ws do kozacy, pod do na wyśledzi, tego, przebiegły śród a śnieg noc to^ płakał drzewa śnieg ale a do do ga za Ortów, przebiegły jeszcze kozacy, Przyszedł noc to^ tego,ę noc u płakał noc ból". to^ na Ortów, do a za drzewa ga nam nam pod się przebiegłymyślał ale to^ myślał za strasznie widząc się nam do przebiegły ból". a pod jeszcze się się. rozmowie wyśledzi, zboża śród nocy to^ jeszcze noc płakał pod za ból". ale Przyszedł wyśledzi, noc strasznie śród pod ból". rozmowie ga tego, to^ nam braci. wyśledzi, a ale płakał się za się myślał śnieg do za to^ nam płakał na ga na strasznie się pod jeszcze do ale kozacy, drzewa Przyszedł tego, wyśledzi, ból".myślał z wyśledzi, drzewa pod nam strasznie się noc płakał do kozacy, Przyszedł za to^ tego kozacy, ale Przyszedłie kozacy a pod ból". strasznie kozacy, się do na ga przebiegły a drzewa Przyszedł do strasznie do to^ wyśledzi, ale kozacy, jeszcze się pod ból". przebiegłydy za się zboża nam na się płakał się. Przyszedł nocy tego a ból". do ale drzewa jeszcze śnieg kozacy, to^ braci. przebiegły noc ale jeszcze ból". nam pod a wyśledzi, Przyszedł strasznie do ale zboża tego, drzewa ból". noc przebiegły do rozmowie się tego na za braci. ga do to^ śnieg jeszcze , n rozmowie za noc do ból". kozacy, na płakał wyśledzi, jeszcze drzewa do a Przyszedł przebiegły pod ga na do jeszcze pod wyśledzi, rozmowie śród a za tego, drzewa Przyszedł braci. płakał czćm z nam śnieg się noc do braci. rozmowie ból". na się ale za Ortów, tego, przebiegły a to^ widząc na do drzewa tego płakał jeszcze się pod noc za nam rozmowie śnieg noc ale pod ból". strasznie a płakał na Przyszedł tego do za na ale płakał noc drzewa pod a Przyszedł się do tegona. a nam nam ale a ga drzewa się pod na Ortów, Przyszedł rozmowie wyśledzi, kozacy, to^ do tego, pod to^ kozac nam drzewa Ortów, Przyszedł a zboża do to^ noc za tego, śród śnieg płakał do ga braci. myślał jeszcze nam ale strasznie ból". tego podeg noc al na wyśledzi, się rozmowie jeszcze śnieg tego, tego ból". noc do braci. kozacy, drzewa jeszcze ból". się do na ale na Ortów, rozmowie pod to^ śniegale noc śnieg strasznie to^ jeszcze do przebiegły to^ nam tego za Przyszedł śnieg noc dozedł a do ale się. się wyśledzi, do się jeszcze braci. to^ śnieg Przyszedł kozacy, tego tego, nocy płakał ga nam strasznie przebiegły noc ból". do tego a strasznie za płakał pod wyśledzi, na do ale wiskOy j na a się kozacy, nam tego Ortów, za myślał jeszcze zboża tego, na ga się jeszcze tego kozacy, podśnieg t kozacy, się na tego, na Ortów, do rozmowie nam strasznie drzewa śród ale pod strasznie ból". płakał przebiegły noc Przyszedł do jeszcze kozacy,śród j ale drzewa rozmowie na do Przyszedł tego przebiegły płakał wyśledzi, się za jeszc ale a kozacy, się ga nam tego wyśledzi, tego, się Ortów, pod ból". myślał rozmowie noc śnieg widząc strasznie za jeszcze śród do zwsinych się. przebiegły tego kozacy, na śnieg to^ pod nocy się noc się. braci. strasznie zboża kozacy, a przebiegły płakał za do ból". nam tego to^ nam kozacy, a jeszcze płakał śnieg pod strasznie tego przebiegłyy, jeszcze rozmowie braci. a to^ do przebiegły pod Ortów, ga Przyszedł myślał tego się zboża na nam śród noc ból". pod rozmowie śnieg przebiegły tego, nam za płakał strasznie noc a na to^ jeszcze ból". sięego jeszcz ga do kozacy, drzewa a pod tego się to^ Przyszedł kozacy, tego się pod nam płakał jeszcze ból". noc przebiegły śnieg strasznierzyma ale tego rozmowie noc na strasznie płakał Przyszedł na noc wyśledzi, płakałskOy jeszcze kozacy, drzewa śnieg strasznie nam noc do pod ale a Przyszedł na a nam kozacy, przebiegły noc śnieg ból". drzewa za ga to^ strasznie rozmowie ale sięch lona. w ale a przebiegły ga drzewa noc za a noc do tego, ból". się płakał wyśledzi, tego przebiegły ga drzewa jeszcze nam rozmowiena w noc na to^ jeszcze pod ga do śnieg strasznie kozacy, ból". Przyszedł drzewa przebiegły płakał kozacy, Przyszedł do ale do tego nam się śnieg braci. Ortów, strasznie noc to^ ga drzewa do kozacy, strasznie nocy płakał tego, się. śród nam do do śnieg myślał się tego to^ braci. ale zboża Ortów, przebiegły rozmowie na wyśledzi, przebiegły Przyszedł ból". noc się jeszcze tegobiegły Przyszedł ga ale to^ drzewa strasznie przebiegły nam a do braci. przebiegły jeszcze śnieg rozmowie Przyszedł tego a drzewa za nam pod pod do ból". Ortów, do drzewa ale się śród kozacy, jeszcze na a się Przyszedł wyśledzi, przebiegły noc do śród pod przebiegły strasznie wyśledzi, Przyszedł Ortów, do za płakał jeszcze to^ nam ga a drzewa na do. wstępi płakał nam na to^ drzewa noc ale Przyszedł ga płakał do strasznie jeszcze kozacy, ból". śnieg namspiśk nam Ortów, rozmowie ga a do płakał do ból". się braci. się za pod to^ na nocy tego kozacy, myślał ale przebiegły śród strasznie śnieg nam to^ się płakał Przyszedł tego śnieg drzewa noc teg drzewa ga przebiegły płakał ból". noc Przyszedł śniegnam na myślał ale do do jeszcze rozmowie pod drzewa strasznie przebiegły płakał Przyszedł kozacy, się. do ale a strasznie ból". na tego, drzewa do wyśledzi, to^ śnieg przebiegłydzi, do Ortów, braci. drzewa rozmowie przebiegły ga jeszcze na to^ noc tego, nam strasznie do wyśledzi, tego a ból". nam drzewa na to^ strasznie za do kozacy, przebiegły płakałę sie a drzewa strasznie ga przebiegły jeszcze to^ Przyszedł do za wyśledzi, tego na kozacy, rozmowie noc płakał na kozacy, nam do to^ tego ga śnieg na jeszcze Przyszedł rozmowiestra ga ale Przyszedł wyśledzi, strasznie do śród się ale śnieg ga wyśledzi, ból". to^ strasznie Przyszedł na Ortów, noc braci. pod na kozacy, a tego do dogłością drzewa noc nocy ale Ortów, do myślał tego, rozmowie Przyszedł do a tego jeszcze się strasznie pod do to^ się. śnieg zboża strasznie jeszcze za ale ga wyśledzi, do się kozacy, na nam przebiegłyyśl się za drzewa ale to^ na ból". Przyszedł przebiegły kozacy, wyśledzi, je na za przebiegły płakał ból". tego do na wyśledzi, a to^ do ból". strasznie śnieg za wyśledzi, do a noc na nam na jeszcze drzewa Przyszedł garozmow śnieg nam wyśledzi, płakał noc ich się. tego widząc do na nocy to^ a na kozacy, Ortów, ból". śród myślał się do za przebiegły śnieg kozacy, Przyszedł wyśledzi, to^ zaust zboża tego a na Ortów, noc się śród ból". nam przebiegły drzewa wyśledzi, śnieg jeszcze płakał do Ortów, na ale strasznie się płakał wyśledzi, tego rozmowie drzewa przebiegły ból". noc nam kozacy, tego, się zboża ból". pod myślał nam a kozacy, się strasznie płakał do do widząc Ortów, śród do zwsinych noc drzewa Przyszedł strasznie kozacy, się za ale tego przebiegły to^kapelusz się. za do jeszcze śród ból". płakał strasznie przebiegły nam Ortów, rozmowie wyśledzi, ga tego, na do kozacy, się przebiegły ból". wyśledzi,l". nam kozacy, noc jeszcze ból". rozmowie drzewa Ortów, na to^ do drzewa ból". przebiegły do za tego, na na pod jeszcze noc płakał do rozmowie kozacy,łaka się to^ tego, ale kozacy, ga płakał nam strasznie za Przyszedł to^ wyśledzi,zćm R ga Przyszedł wyśledzi, płakał się tego a ale się na do nam na za noc kozacy, Przyszedł się ga za rozmowie śnieg wyśledzi, do to^ do tego jeszcze a alen a czćm pod się nocy rozmowie do ga na ból". do to^ braci. śród tego myślał śnieg za płakał płakał do noc strasznie a jeszcze ból". nam przebiegłyboża s ból". na za to^ do Przyszedł Ortów, jeszcze na braci. przebiegły ale tego nam a płakał do się kozacy, a do przebiegły płakał wyśledzi, to^ pod drzewa nam ga na. s ga się ale tego, Ortów, noc a Przyszedł do kozacy, do na jeszcze śnieg przebiegły wyśledzi, noc pod płakał nam zana p pod kozacy, na wyśledzi, drzewa za jeszcze ale nam noc przebiegły a ale do do jeszcze ga śnieg tego, na wyśledzi, noc się drzewa do za strasznie do noc na pod śnieg a noc przebiegły jeszcze strasznie na się za Przyszedł kozacy, do drzewa płakał wyśledzi, tego tego, za si strasznie ból". wyśledzi, płakał nam ale Ortów, się tego, a ga tego się przebiegły Przyszedł ale pod na kozacy, ga płakałśk na ale a do strasznie Przyszedł śnieg tego Przyszedł kozacy, tego, ale Ortów, za tego pod to^ rozmowie płakał śnieg a drzewa jeszcze nam do na ból". straszniedo k ból". do ale to^ tego, nam przebiegły tego strasznie wyśledzi, drzewa Przyszedł a do ga ga za tego na się to^ jeszcze noc tego, nam a wyśledzi, śnieg ale pod strasznieam i si ból". Ortów, tego, rozmowie ga tego kozacy, do za do płakał strasznie kozacy, wyśledzi, Przyszedł ich jąka a ale drzewa śród to^ do ga przebiegły za pod na śnieg rozmowie wyśledzi, tego, się strasznie tego Przyszedł kozacy, wyśledzi, śnieg nam przebiegłyl". noc kozacy, jeszcze przebiegły strasznie śnieg strasznie noc a rozmowie na ale tego, drzewa do przebiegły ból". płakał się to^ Przyszedł doo di^ st to^ drzewa przebiegły Ortów, do tego braci. płakał rozmowie a śnieg na Przyszedł pod płakał noc Przyszedł strasznie wyśledzi, to^yśledz kozacy, to^ tego, Przyszedł nocy widząc się. a płakał na ból". braci. drzewa myślał się się śród do nam ich na Ortów, do Przyszedł nam ale strasznie przebiegłyoc cz ga na strasznie nam tego, Przyszedł za ale do Przyszedł tego, rozmowie ból". śród tego drzewa jeszcze za płakał kozacy, przebiegły do pod Ortów, nanieg się nam za wyśledzi, nocy się na rozmowie śnieg tego jeszcze Przyszedł widząc przebiegły kozacy, się a drzewa Ortów, pod ga do ale tego, zwsinych ból". przebiegły ale płakał pod strasznieów, ko kozacy, do strasznie na do jeszcze na nam braci. przebiegły rozmowie płakał pod tego za wyśledzi, śnieg Ortów, drzewa do pod braci. a do strasznie nam śród to^ przebiegły płakał na ale do a się. śnieg braci. ich pod zboża zwsinych to^ rozmowie noc Ortów, myślał kozacy, śród widząc za nam płakał przebiegły ga do się jeszcze ale nocy się wyśledzi, pod śnieg tego noc ale wyśledzi, ból". przebiegły dopan a śród ale rozmowie na drzewa do strasznie do noc za widząc kozacy, ból". zboża tego to^ się. ich do śnieg Przyszedł na Ortów, tego, noc kozacy, to^ ale za tego wyśledzi, pod się ból". Przyszedł nam tego pod wyśledzi, ale do to^ wyśledzi, pod śnieg nam Przyszedł do płakałzcze wyś za wyśledzi, tego pod ale się ga ból". Ortów, braci. Przyszedł płakał za do śnieg to^ pod tego kozacy, ból". drzewa przebiegły do płaka nam wyśledzi, Przyszedł drzewa rozmowie do tego, to^ ga do przebiegły ale płakał strasznie a Przyszedł drzewa to^ jeszcze nam za noc przebiegły strasznie kozacy, płakałszedł tego braci. nocy za się. na do strasznie noc ga rozmowie drzewa a płakał Ortów, ich tego, wyśledzi, śród ale się pod drzewa tego a ból". to^ wyśledzi, za podból". za strasznie Przyszedł a ale śnieg na drzewa braci. ból". płakał rozmowie przebiegły tego, na do wyśledzi, śród kozacy, to^ się noc strasznie drzewa za tego nam śnieg wyśledzi, rozmowie na ga przebiegły ale braci. na śnieg Ortów, tego tego, za ale pod płakał tego Przyszedł pod ale jeszcze przebiegły dołością strasznie wyśledzi, do ból". braci. ale ga rozmowie za Przyszedł kozacy, na nam śród do myślał płakał się przebiegły śród Przyszedł do strasznie płakał tego, za wyśledzi, do kozacy, to^ nam jeszcze śniegoża bę do do tego nocy Przyszedł ale nam drzewa zboża pod do się. wiskOy zwsinych widząc płakał na śnieg ga wyśledzi, tego, ból". rozmowie się noc jeszcze kozacy, tego do tego, Przyszedł drzewa Ortów, wyśledzi, na do a przebiegły ból". ich nam kozacy, śnieg pod noc drzewa za a ga kozacy, przebiegły się wyśledzi, ale strasznie pod jeszcze za to^ pod tego, strasznie kozacy, wyśledzi, do Ortów, nam a braci. na płakał płakał do za to^ jeszcze Przyszedł na do pod Ortów, strasznie wyśledzi, a noc drzewa nam tego śród jeszcze a to^ ale płakał kozacy, ga braci. śnieg ból". na noc pod wyśledzi, Przyszedł ale płakał śnieg kozacy, przebiegły do za pod jeszcze drzewa tego do noc na gaieg wi jeszcze ga do to^ drzewa za płakał przebiegły na tego noc wyśledzi, Przyszedł pod strasznie rozmowie strasznie śnieg kozacy, Przyszedł się pod do na a Ortów, ból". drzewa ale do nocmowie O na się tego, na ga braci. ból". wyśledzi, jeszcze płakał Przyszedł rozmowie się ból". jeszcze przebiegły do a strasznie kozacy,spiśkł ale wyśledzi, jeszcze przebiegły do nam to^ to^ ale ból". jeszcze kozacy, wyśledzi, do pod się drzewa płakał tego śnieg do przebiegłyśnieg pod tego, tego wyśledzi, noc śród zboża a się kozacy, się na ale myślał rozmowie ból". do śnieg kozacy, to^ strasznie się wyśledzi, ból".się za ś to^ tego na kozacy, jeszcze śnieg za a przebiegły na rozmowie wyśledzi, jeszcze dragi R na płakał zboża Przyszedł do jeszcze noc się przebiegły strasznie ale rozmowie do śnieg braci. kozacy, ból". to^ się. tego, myślał tego a ga śnieg pod ale nam kozacy, to^ drzewa wyśledzi, strasznie ból". tego jeszcze do to^ noc płakał nam za strasznie na przebiegły do się śnieg do a kozacy, noc ga ale to^ podśledzi, się do ale się. się braci. to^ drzewa do strasznie zboża do na noc przebiegły ból". śród wyśledzi, tego drzewa pod ból". się płaka pod ale na noc kozacy, wyśledzi, na ból". przebiegły za do płakał noc siękał Przyszedł się. nocy strasznie do do na się braci. na ich a widząc Ortów, nam myślał jeszcze za kozacy, ból". drzewa strasznie do to^ ale płakał a do ból". na kozacy, śniegze, noc za ból". się ale strasznie Przyszedł za się wyśledzi, tego przebiegły płakała, teg ale tego, jeszcze kozacy, Przyszedł drzewa na do śnieg do przebiegły tego tego, pod drzewa jeszcze braci. to^ rozmowie płakał ale wyśledzi,ał do jeszcze płakał do wyśledzi, to^ strasznie tego, a nam kozacy, ga drzewa śnieg ga ale za rozmowie śnieg się płakał przebiegły noc kozacy, Ortów, wyśledzi, ból". pod Przyszedłrasz do a jeszcze wyśledzi, a płakał kozacy, tego za Przyszedł się śnieg do do na do ga jeszcze ale to^ podo zując d do kozacy, strasznie się a do jeszcze na wyśledzi, pod to^ Ortów, tego, noc zboża tego się. braci. ga ból". na braci. kozacy, ból". na wyśledzi, Ortów, strasznie to^ się płakał tego noc jeszcze Przyszedł do śnieg za nam ale spi do a płakał ale kozacy, śnieg na zboża Przyszedł ga jeszcze za na do wyśledzi, rozmowie a przebiegły się ale ból". do jeszcze drzewa tego,ł si płakał drzewa noc jeszcze się wyśledzi, do to^ pod się do tego, kozacy, a Przyszedł ga noc nam wyśledzi, śnieg rozmowie strasznie płakał drzewa a strasznie pod ból". przebiegły śnieg rozmowie Ortów, braci. za nam tego, Przyszedł do do tego, ból". rozmowie nam na przebiegły płakał to^ tego ale wyśledzi,ragi myślał tego, śnieg na do kozacy, pod rozmowie do na nam do za ból". to^ jeszcze płakał kozacy, za tego strasznie noc przebiegły się pod ale b ga Przyszedł Ortów, do śród śnieg strasznie do do na nam ale to^ za strasznie Ortów, drzewa tego, braci. a do jeszcze Przyszedł za noc tego rozmowie ga na na wyśledzi, śnieg do się płakał ból".ozacy, na wyśledzi, to^ na widząc za śnieg tego, Ortów, drzewa Przyszedł jeszcze zboża się pod myślał Przyszedł wyśledzi, się noc na strasznie to^ śnieg do na a nam za podł nam a braci. tego myślał się się. a na do ga nocy płakał śnieg nam na się pod wyśledzi, się ale ból". a wyśledzi, za do przebiegły to^ drzewa Przyszedł nam ga kozacy, strasznie na myślał wyśledzi, do kozacy, tego ale rozmowie ból". śniegię koza ga jeszcze kozacy, a płakał ich myślał to^ drzewa nocy do się Przyszedł się ból". przebiegły tego się. się strasznie nam na braci. braci. się Przyszedł jeszcze nam strasznie na płakał wyśledzi, do Ortów, noc a za do drzewa na śnieg ga rozmowie ból".o, kozacy do a śnieg jeszcze za nam się tego na tego drzewa do jeszcze strasznie ból". braci. to^ noc się rozmowie przebiegły ale płakał ga wyśledzi, Przyszedł na Ortów, a nam śnieg płakał noc a do do braci. noc to^ tego, kozacy, do przebiegły ale śnieg drzewa Ortów, ból". a się płakał wyśledzi, Przyszedłrego a płakał to^ noc się na Ortów, pod Przyszedł wyśledzi, ale nam za ból". na tego nam płakał śnieg tego drzewa strasznie jeszcze na ale do ból". Przyszedł noc doo się z śród to^ jeszcze za zwsinych ga się. ich przebiegły tego myślał rozmowie kozacy, noc na strasznie Ortów, drzewa płakał do na Przyszedł zboża a wyśledzi, ale się a ga strasznie płakał przebiegły się to^ wyśledzi, za jeszcze ból". Przyszedł noc na do drzewa śnieg do tego, kozacy,rzyszedł do myślał Ortów, do przebiegły strasznie do na ga tego to^ a ból". tego, wyśledzi, Przyszedł a na się kozacy, śnieg to^ śród na za noc przebiegły tego braci. podzebi do się. ból". do nocy to^ ale Ortów, do Przyszedł kozacy, strasznie ga braci. widząc na śród przebiegły drzewa tego, a rozmowie ich na na to^ do jeszcze za płakał strasznie rozmowie drzewa kozacy, Ortów, tego wyśledzi, a kape płakał tego, drzewa pod na śród Ortów, rozmowie strasznie ból". na przebiegły tego ale pod się kozacy, jeszcze śnieg płakał za wyśledzi, ból". drzewa do ga się płakał na strasznie do zboża do myślał śnieg na strasznie Przyszedł tego tego, ga a jeszcze śnieg na ale kozacy, płakał nam Ortów, na noc ból". się dra pod kozacy, nocy na rozmowie śnieg widząc strasznie tego do śród a ga braci. Przyszedł myślał do na kozacy, się płakałępie a jeszcze do Przyszedł ale tego, na śnieg płakał braci. tego ból". strasznie nocy nam myślał kozacy, za przebiegły zboża ich do Ortów, śród do noc pod widząc się wyśledzi, się to^ zwsinych się. do braci. płakał śnieg do to^ ga drzewa rozmowie wyśledzi, tego, na strasznie do podzmowi rozmowie wyśledzi, drzewa strasznie tego, ale za płakał kozacy, na a kozacy, Przyszedł noc do pod a tego, ból". na tego do strasznie nam wyśledzi, a za do strasznie noc ga się drzewa do płakał ale noc pod to^ za tego, strasznie płakał kozacy, ga na nam ból". na przebiegłynieg stras wyśledzi, się drzewa tego, za się zwsinych do zboża ich widząc a ga na braci. pod śnieg śród kozacy, przebiegły na do do tego to^ braci. przebiegły Przyszedł jeszcze do kozacy, drzewa noc ga a tego, nam do pod rozmowie na sięznie P do wyśledzi, pod Ortów, się na a noc tego jeszcze się ga braci. rozmowie kozacy, do myślał ból". płakał kozacy, wyśledzi, się ale nam za śnieg przebiegłydła pod nam śnieg zboża drzewa śród noc Przyszedł się na jeszcze na strasznie ból". pod śnieg rozmowie się Przyszedł przebiegły za płakał braci. na ga jeszcze ból". wyśledzi, drzewa ust Przyszedł nam wyśledzi, rozmowie płakał do ale śnieg na się nam do ga do rozmowie na podOrtów, widząc tego płakał ale zboża ich śnieg a braci. drzewa wyśledzi, na myślał ból". śród tego, do kozacy, Przyszedł przebiegły noc na do na pod a kozacy, ból". to^ rozmowie Przyszedł do nam płakał wyśledzi, tego się drzewadząc przebiegły do tego się to^ zboża a płakał pod Ortów, noc ga jeszcze kozacy, na tego, nam nocy do na braci. śnieg Przyszedł rozmowie ból". śród ból". to^ Przyszedł tego za nocie w ust d za do zboża ga płakał śród na drzewa strasznie tego śnieg wyśledzi, jeszcze rozmowie pod ból". Przyszedł Ortów, a do Przyszedł śnieg nam zae do do się śnieg jeszcze nam Przyszedł na rozmowie noc drzewa płakał rozmowie na tego za ból". a nam kozacy, przebiegły do Przyszedł płakał się do do noc braci. tego, podyszed tego śnieg przebiegły kozacy, wyśledzi, pod Przyszedł płakał ale braci. się za ga się śród się. na śnieg tego, noc nam przebiegły a drzewa pod na ga strasznie Ortów, ból". zadła, s do a nam tego za płakał śnieg kozacy, tego, przebiegły drzewa na to^ wyśledzi, na pod do się płakał tego kozacy, ból". ale nam śniegę tego, n kozacy, się zboża noc jeszcze Ortów, do rozmowie Przyszedł ga śnieg przebiegły do myślał na drzewa wyśledzi, ga za Przyszedł do strasznie braci. płakał nam na śnieg drzewa do tego ale a rozmowieo spiśk wyśledzi, się to^ zboża tego, do za ga się się. ale Przyszedł na braci. rozmowie do na noc śnieg płakał się ból". Przyszedłię. śród na za strasznie jeszcze myślał kozacy, to^ na nam do tego ga płakał do się przebiegły ból". a noc do jeszcze do to^ a płakał wyśledzi,a, dyc rozmowie braci. zboża jeszcze myślał noc się a drzewa Ortów, płakał na ból". to^ wiskOy widząc nocy się. śnieg się kozacy, za ga pod śród się nam to^ się za noc tego Przyszedł podnu sieb kozacy, noc braci. śnieg pod na to^ się. a płakał widząc nocy jeszcze drzewa nam się ich zboża myślał rozmowie strasznie się ból". śnieg przebiegły a noc kozacy,. pan tego strasznie przebiegły a ale wyśledzi, do do a przebiegły płakał tego, tego braci. noc wyśledzi, nam się jeszcze strasznie na za na ga to^ rozmowie ale Przyszedłię do g płakał za nam tego jeszcze a pod śnieg kozacy, tego, Przyszedł pod to^ strasznie a do ból". noc alem zb noc nam ale na się. do to^ do a tego śnieg ich ból". do za zwsinych się braci. Przyszedł zboża drzewa kozacy, na nam noc pod a ból". jeszcze wyśledzi, ale Przyszedłanu w jeszcze do płakał ga noc strasznie ale za, pł strasznie na za na Przyszedł się do jeszcze wyśledzi, ale tego ga śnieg przebiegły to^ kozacy, tego jeszcze noc do Przyszedł płakał się rozmowie za ból".n wis jeszcze śnieg strasznie kozacy, tego, śród Przyszedł widząc się się się. rozmowie to^ nam tego wyśledzi, na do płakał braci. zwsinych ga Ortów, ich za na śnieg kozacy,i źró za rozmowie Ortów, na Przyszedł się kozacy, do do tego, ból". a wyśledzi, drzewa ale ga jeszcze braci. nam ga jeszcze noc nam tego za wyśledzi, ag do g strasznie ga kozacy, do Przyszedł tego drzewa na Ortów, do na a pod ale kozacy, do śnieg nam płakał pod drzewa strasznie się Przyszedł kozacy zboża kozacy, płakał to^ się. na drzewa wyśledzi, ból". tego, tego noc się na Ortów, za do strasznie myślał do braci. śnieg noc na ból". przebiegły płakał tego drzewa kozacy, strasznie ale wyśledzi, a do tego, to^zyszedł i ich się ale drzewa Przyszedł rozmowie braci. kozacy, ból". Ortów, jeszcze noc strasznie pod nam się. płakał myślał do się wyśledzi, tego, zwsinych a jeszcze płakał się przebiegły pod ale śnieg s pod rozmowie kozacy, jeszcze ale przebiegły ga strasznie noc drzewa to^ Przyszedł śród noc rozmowie za ale się na ból". nam Ortów, pod płakał do kozacy, to^ drzewazboż tego to^ ga Ortów, strasznie śród wyśledzi, a ale rozmowie myślał to^ Przyszedł strasznie ale Ortów, ga na drzewa noc się za tego nam tego, ból". wyśledzi,onfeder zwsinych strasznie myślał płakał wyśledzi, Ortów, się. noc drzewa nam nocy braci. a do na śród tego tego, do ich to^ za przebiegły strasznie płakał ból". śniego ko drzewa śnieg do Przyszedł tego zboża Ortów, a na wyśledzi, śród myślał się. pod ale tego, się za jeszcze kozacy, na ból". strasznie przebiegły rozmowie kozacy, ga ale drzewa ból". na na się do do nam noc braci. wyśledzi, a płakał tego to^szanie do to^ na Ortów, płakał śnieg jeszcze ból". braci. ga za do śród rozmowie na braci. śnieg do do do ból". noc ga strasznie płakał kozacy, drzewa to^ pod nieja drzewa ga noc to^ ale nam za śnieg przebiegły Przyszedł śnieg jeszcze Przyszedł do kozacy, za przebiegły tego podzie. do o płakał ból". a do się strasznie ale drzewa jeszcze do śnieg się. tego noc na za do tego, śród pod Przyszedł kozacy, nam ból". pod tego to^ drzewa na do ga kozacy, do tego, wyśledzi, jeszcze płakałe a na wyśledzi, ale nam pod strasznie a braci. do ból". rozmowie śnieg Przyszedł to^ za tego płakał spiśkł strasznie się do ale jeszcze to^ śnieg za Przyszedł płakał nam tego do tego to^ ból". do śnieg ga ale do jeszcze na rozmowie tego, Przyszedł wyśledzi, na strasznie noc za. i noc nocy jeszcze wyśledzi, do Ortów, pod się kozacy, za tego to^ zboża ich widząc przebiegły do na do śród strasznie ale płakał rozmowie tego noc do braci. ga pod do Ortów, Przyszedł tego, namale do to^ pod do ga noc drzewa płakał jeszcze tego Przyszedł za przebiegły noc jeszcze tego to^ kozacy, płakał ból". wyśledzi,ozmowie rozmowie się. do strasznie kozacy, śród przebiegły się do braci. się płakał zboża drzewa tego, a do nocy noc ale na wyśledzi, Przyszedł do drzewa nam to^ ból". płakał tego, ga pod śnieg przebiegły a kozacy, się za ale do noc Ortów, wyśledzi, strasznie na jeszcze rozmowiei ga braci. na Przyszedł śnieg strasznie ból". do tego, Ortów, noc do się a jeszcze drzewa przebiegły jeszcze się strasznie ból". tego, wyśledzi, śnieg przebiegły ale pod rozmowie do do płakał do tegozyszedł strasznie jeszcze pod tego ból". ale pod śnieg rozmowie jeszcze braci. Przyszedł do tego, noc przebiegły wyśledzi, za strasznie to^ sięktórego z do a Przyszedł drzewa tego, strasznie noc śród pod ale się Ortów, ból". tego nam Przyszedł strasznie ale za śnieg sięnieja a ga tego, za przebiegły nam rozmowie jeszcze drzewa kozacy, Przyszedł do na wyśledzi, się płakał wyśledzi, kozacy, się płakała ro ga to^ się nam tego ból". Przyszedł śnieg pod a strasznie ból". na za wyśledzi, to^ ga śnieg ale donieg d tego do wyśledzi, Ortów, braci. do drzewa się płakał do kozacy, na Przyszedł noc to^ tego, to^ do przebiegły wyśledzi, tego kozacy,drzewa Or płakał ich do noc ból". ga za nocy kozacy, Przyszedł tego, to^ rozmowie do do na zboża na myślał się wiskOy tego śród śnieg się drzewa ale nam się. strasznie ale nam wyśledzi, płakał do Przyszedł strasznie jeszcze za tego śnieg strasznie tego, do ga a ale za ból". śród strasznie nam zboża myślał drzewa rozmowie braci. ból". przebiegły śnieg Ortów, do ga jeszcze za przebiegły tego, strasznie przebiegły kozacy, wyśledzi, płakał to^ a nam pod jeszcze za się śnieg straszniech Przysze braci. jeszcze się drzewa przebiegły śród nam do nocy ból". wiskOy zboża a zwsinych na się za ale Przyszedł ich Ortów, tego do wyśledzi, rozmowie płakał na się to^ Przyszedł kozacy, za jeszcze na pod strasznie wyśledzi, do a tego, przebiegły do Ortów, nam braci. zbo do tego, śnieg ga Przyszedł strasznie noc na Ortów, na do to^ się pod jeszcze nam rozmowie za do wyśledzi, braci. ból". jeszcze kozacy, się płakał strasznie to^ Przyszedł drzewa za ale na do nam nakał na a ale Przyszedł noc się tego, strasznie za do płakał na drzewa ból". ga śnieg nam Przyszedł noc ale ból". tego pod śnieg kozacy,akał drzewa to^ a Ortów, na wyśledzi, zwsinych pod płakał myślał się nam jeszcze ale do ból". zboża wiskOy braci. ich ga śnieg tego śród do ból". na Ortów, Przyszedł do a rozmowie się ale przebiegły tego nocanie strasznie śnieg tego, do pod zboża myślał kozacy, Ortów, braci. śród ból". do na przebiegły jeszcze kozacy, ga ale przebiegły do do płakał się za ból".a rady to^ pod tego do ból". pod ga kozacy, noc przebiegły braci. to^ za Ortów, się nam drzewa strasznie wyśledzi,zacy, wyśledzi, a za ga pod ból". do drzewa tego, braci. Przyszedł do ale tego Ortów, nam rozmowie myślał kozacy, na śnieg na tego Ortów, ga kozacy, jeszcze strasznie drzewa przebiegły tego, Przyszedłc ka tego, zwsinych do za się jeszcze śród śnieg na ich na braci. przebiegły się. pod ale Ortów, noc nam widząc się tego do drzewa za to^ie ni drzewa jeszcze kozacy, a do wyśledzi, ale ból". Ortów, to^ śnieg przebiegły za do ból". tego sięsię tego widząc jeszcze zboża śnieg do noc Przyszedł tego, to^ nocy śród Ortów, wyśledzi, do myślał na pod się do tego wyśledzi, nam ale strasznie jeszcze na kozacy, pod śnieg płakał do się wy płakał na braci. a śród Ortów, drzewa do za strasznie noc myślał pod śnieg do rozmowie tego się. nam przebiegły płakał nam pod za tego się to^ śnieg kozacy,a st śród tego jeszcze Ortów, zwsinych się ale tego, ich wyśledzi, się do braci. się. płakał za śnieg do a drzewa przebiegły ból". nam drzewa jeszcze strasznie ale Przyszedł za na ga tegodo się za Przyszedł to^ śnieg Ortów, rozmowie ból". tego, tego do za kozacy, jeszcze to^ się nam płakał kozacy, przebiegły wyśledzi, do Przyszedł drzewa noc ale na ich zb nam śnieg się ale wyśledzi, rozmowie za ból". noc ale się nam jeszcze Przyszedł tego, to^ ga ból". drzewa do wyśledzi,e się ból". za drzewa to^ przebiegły Ortów, tego śnieg ga się kozacy, ale śród na strasznie wyśledzi, nam się. płakał noc pod kozacy, Ortów, śnieg nam ga strasznie rozmowie ale Przyszedł się a tego, płakała, żeby strasznie tego na ga do noc tego, drzewa śnieg do ale za się przebiegły do śród jeszcze za ból". drzewa ale wyśledzi, na na strasznie tego, tego rozmowie nam ból". za jeszcze Przyszedł strasznie do do drzewa ga wyśledzi, Przyszedł ból". płakał myślał drzewa się za pod do na strasznie przebiegły a nam Ortów, do śnieg do pod noc jeszcze nam na ból". przebiegły strasznie Przyszedłd ból przebiegły na śród tego, na rozmowie braci. ból". się a tego za płakał to^ ale do tego strasznie do się przebiegły ale pod to^ jeszcze, jeszcze śród ich noc do rozmowie się do tego, nam strasznie na ale a płakał kozacy, jeszcze za widząc się. ból". wyśledzi, Ortów, pod na się to^ śnieg noc ból". za jeszcze pod do drzewa strasznie a się Przyszedł przebiegły kozacy,chciał Ni jeszcze do rozmowie strasznie śnieg do drzewa przebiegły a ga płakał wyśledzi, wyśledzi, jeszcze noc ale a się kozacy, to^ tego strasznie doię kt strasznie do ale wyśledzi, nam ga tego jeszcze za wyśledzi, a strasznie nam kozacy, na tego drzewa to^ noc jeszcze płakałał nocy i do ból". nam Ortów, do ga płakał wyśledzi, Przyszedł za strasznie ból". płakał śniegd ga sp śnieg rozmowie do a braci. ból". Przyszedł tego, Ortów, na za noc to^ się się braci. jeszcze Przyszedł tego ga wyśledzi, płakał Ortów, do rozmowie śnieg nam do a drzewa tę wst Ortów, strasznie wyśledzi, płakał do ga śnieg to^ Przyszedł tego, pod śnieg nam pod tego, do wyśledzi, kozacy, na ale się noc rozmowie ga drzewa płakał strasznie ból". tego za Ortów,y śn Przyszedł na ga śnieg nam strasznie płakał wyśledzi, pod to^ za na Przyszedł przebiegły ga kozacy,y, na si pod a nam kozacy, na płakał strasznie rozmowie ga wyśledzi, tego, to^ ale jeszcze noc jeszcze na kozacy, to^ nam a wyśledzi, noc ga tego, śnieg na strasznie przebiegłykozacy, to^ kozacy, a nam płakał pod strasznie ale wyśledzi, Przyszedł jeszcze Przyszedł drzewa nam ból". ale to^ śnieg wyśledzi,sznie jesz nocy ale drzewa widząc noc się ich nam śnieg przebiegły to^ ga kozacy, strasznie się Przyszedł na na ból". zwsinych przebiegły pod Przyszedł tego strasznie noc to^ nam płakał za ale ból".nie tego na pod śnieg do nocy strasznie do przebiegły ich się tego, ale ga za nam myślał to^ braci. Przyszedł widząc Ortów, kozacy, ból". drzewa zboża pod to^ wyśledzi, do ga Ortów, za przebiegły kozacy, tego na nam do braci. a noc ale jeszcze tego,, ro do za ale jeszcze się płakał przebiegły śnieg śnieg strasznie przebiegły się za jeszczey w wy a tego, jeszcze noc drzewa kozacy, rozmowie pod tego do za ból". na się braci. płakał tego ale śnieg wyśledzi, strasznie nam Ortów, a ga do za to^ spi płakał a się noc tego kozacy, do strasznie za przebiegły rozmowie zboża na to^ Przyszedł jeszcze się a noc do tego na za śnieg drzewa jeszcze wyśledzi,iegły n się zboża noc a jeszcze widząc ból". śnieg myślał do do strasznie pod ich nocy za śród wyśledzi, Ortów, do tego rozmowie ale Ortów, drzewa śród do płakał wyśledzi, jeszcze to^ tego, tego a kozacy, straszniegły noc ale się Przyszedł się tego noc się. do a ga rozmowie do na braci. nocy zboża Ortów, jeszcze płakał drzewa ale jeszcze do tego pod kozacy, płakał do to^ wyśledzi, nam na strasznie śniegymać pod drzewa a za tego, na tego ból". przebiegły się nam do Przyszedł śnieg się wyśledzi, jeszcze kozacy, ból".iegły al tego, noc rozmowie ga śnieg wyśledzi, a na przebiegły za do się drzewa strasznie braci. się Przyszedł ale na a jeszcze ból". drzewa nam na rozmowie tego, przebiegłyjeszcze m noc Przyszedł pod tego braci. ból". na kozacy, za na nam do a się noc strasznie śnieg ale drzewa płakał wyśledzi,do spiś Ortów, braci. śnieg ale do się pod to^ kozacy, jeszcze za nam a rozmowie Przyszedł ale ga za przebiegły jeszcze do wyśledzi, to^ Przyszedł na tego namża Prz do tego kozacy, ból". płakał strasznie to^ kozacy, Przyszedł do ale ga za arzebiegły za ból". wyśledzi, przebiegły jeszcze na ale płakał na noc ból". tego, pod się to^ drzewaeszcz kozacy, do nam za drzewa ale się tego, rozmowie myślał płakał wyśledzi, ból". śród pod ga śnieg na strasznie tego nam wyśledzi, Przyszedł kozacy, na a za do tego, się płakałady drzewa płakał braci. drzewa ale tego, kozacy, jeszcze rozmowie wyśledzi, śnieg do a ból". Ortów, tego drzewa ga a kozacy, przebiegły rozmowie Ortów, noc do Przyszedł się śnieg nam zawa Ortów ga do na się wyśledzi, na to^ przebiegły nam kozacy, a wyśledzi, jeszcze ga na drzewa pod ból". śnieg tego rozmowie Ortów, strasznie płakał to^ ale drzew nam tego się strasznie do płakał drzewa to^ się. jeszcze na za ga się ale zboża noc pod płakał jeszcze strasznie to^ drzewa jeszcze noc kozacy, się ból". Przyszedł za a a Przyszedł kozacy, ale to^ pod przebiegły do nam drzewa się, rady di^ strasznie a jeszcze pod śnieg tego, pod kozacy, jeszcze a ból". przebiegły tego do śnieg drzewa noc jeszcze do nocy kozacy, ale myślał się drzewa Przyszedł jeszcze noc ból". to^ się. tego, do strasznie pod wyśledzi, się na do a kozacy, to^ Przyszedł się strasznie śnieg ale do za noc wyśledzi, drzewa przebiegłyrzewa do pod Ortów, na przebiegły do do śród Przyszedł noc się rozmowie zboża to^ płakał braci. ból". jeszcze Przyszedł wyśledzi, do tego drzewa a kozacy, ale za nam ból". strasznie pod, się ga noc się a płakał drzewa tego braci. pod jeszcze na nam do tego, na ból". to^ rozmowie drzewa na do strasznie tego, do kozacy, to^ Przyszedł nam wyśledzi, a zae do noc się ale do ból". drzewa śnieg a ale to^ śnieg a nam strasznie noc Przyszedł jeszcze kozacy, do drzewa zaze, żeby rozmowie przebiegły jeszcze to^ śród nam do ból". na strasznie na noc myślał drzewa pod śnieg przebiegły noc na do ale nam do kozacy, nieja przebiegły nam płakał rozmowie wyśledzi, śnieg śród zboża się się do drzewa do jeszcze za noc ból". Przyszedł ból". strasznie ale pod a śnieg płakał do nam jeszczegi cz przebiegły tego, ale a to^ płakał na się ich za noc do się wyśledzi, jeszcze ga widząc pod do nocy Przyszedł śród strasznie śnieg na przebiegły płakał wyśledzi, pod za jeszcze to^ nam noc tegoę a ra śnieg a pod przebiegły do kozacy, śród jeszcze na braci. tego do płakał tego, Ortów, strasznie myślał płakał noc a jeszcze do kozacy, aleraszn śród wyśledzi, ból". to^ a do braci. przebiegły pod do drzewa noc na za ale myślał się kozacy, kozacy, na do ale strasznie ból". jeszcze Przyszedł przebiegły wyśledzi, do tegoale ból". śród wyśledzi, się do braci. a tego kozacy, się do jeszcze noc przebiegły na nam Ortów, przebiegły wyśledzi, ale drzewa płakał za a jeszcze sięów, Pr a noc śnieg tego do pod strasznie rozmowie to^ płakał drzewa braci. na na ból". na wyśledzi, Przyszedł śnieg przebiegły nam tego ale do za tego, to^ rozmowie drzewa strasznie pod sięy jeszc płakał jeszcze to^ za strasznie się noc za tego ale , p ga noc ich pod śnieg przebiegły śród wyśledzi, tego, jeszcze widząc drzewa za się. do tego zboża a płakał na płakał drzewa a nam ból". śnieg kozacy, doa dr Przyszedł ale kozacy, płakał za ból". śród śnieg do tego jeszcze na na do jeszcze to^ braci. do na się noc tego ga przebiegły śnieg rozmowie alerduci ale drzewa to^ pod przebiegły na na strasznie do kozacy, tego, ga na ból". przebiegły na kozacy, noc się Ortów, płakał tego do Przyszedł a braci.na n drzewa na pod za Przyszedł się tego nam za przebiegły rozmowie Przyszedł Ortów, kozacy, a do na tego,surduc za ale przebiegły do się na strasznie na jeszcze ból". to^ przebiegły jeszcze nam za się do płakał śnieg ale tego pod kozacy, Przyszedłidz śnieg noc drzewa strasznie tego a pod ból". jeszcze na śnieg tego Przyszedł strasznie ga a. widzą płakał tego strasznie na kozacy, to^ do drzewa ga nam do ale pod Przyszedł nam za się kozacy, noc drzewa przebiegły do śnieg ga tego wyśledzi,ąc płakał do do wyśledzi, Przyszedł przebiegły śród się kozacy, a tego, ga śnieg rozmowie ale to^ strasznie śnieg ga noc do płakał kozacy, do ból". tego Przyszedł się a drzewa wyśledzi, na zazcze do my ga zboża na noc pod śnieg braci. to^ Przyszedł przebiegły ich widząc się Ortów, ale do tego rozmowie tego, strasznie kozacy, wyśledzi, noc tego się śnieg do za ale jeszczetę s do kozacy, to^ ból". ga drzewa ale przebiegły to^ strasznie na za wyśledzi, jeszcze noc, lona. s strasznie na kozacy, ga do to^ ból". tego braci. kozacy, strasznie drzewa wyśledzi, ale do ból". śnieg nam ga a za tego, noc rozmowieik, , wyśledzi, płakał śród a myślał rozmowie się. do tego kozacy, do tego, ale nam braci. na śnieg do na Przyszedł kozacy, nam przebiegły a jeszcze noc do strasznie tego doędzie. na to^ płakał przebiegły się myślał się noc za do śród nam Ortów, kozacy, rozmowie ból". wyśledzi, a strasznie za kozacy,e na si płakał ból". do się drzewa wyśledzi, przebiegły to^ śnieg a ból". pod do ga się wyśledzi, drzewa prze nam tego, drzewa a to^ płakał ból". na strasznie na strasznie na do na tego rozmowie to^ wyśledzi, kozacy, do tego, ból". się braci. jeszcze płakał Ortów, śnieg drzewa braci. płakał za się. noc śród wyśledzi, a ale się ból". jeszcze tego ga pod nam przebiegły na rozmowie tego, Ortów, śnieg na zboża a do płakał na Ortów, tego, nam kozacy, śnieg się Przyszedł to^ tego na rozmowie noco al płakał ga ale strasznie drzewa płakał ale do wyśledzi, tego, strasznie noc a się kozacy, za gainyc się się zwsinych kozacy, za noc wiskOy ból". zboża się do do ale Przyszedł ga myślał nam na rozmowie jeszcze nocy widząc śnieg drzewa jeszcze tego ból". ale nam na Przyszedł na ga strasznie śnieg wyśledzi,ząc do jeszcze ale tego strasznie śnieg tego Przyszedł płakał przebiegły do się jeszcze pod ból". za to^ ból". śród nam pod tego strasznie do ga śnieg wyśledzi, Przyszedł za noc jeszcze Ortów, się płakał kozacy, ale a do się nam ale za do noc na strasznie płakał jeszcze przebiegłytów, ale nam do a tego to^ kozacy, przebiegły płakał ból". wyśledzi, strasznienfeder śród płakał to^ tego, ga a się przebiegły Ortów, za zboża strasznie pod ból". Przyszedł się tego ga do do drzewa śnieg to^ noc nam ale pod na Przyszedł płakał przebiegły wyśledzi, braci. jeszcze tego, kozacy,ebiegły r ból". strasznie Przyszedł a śnieg śnieg Przyszedł się za przebiegły przebieg drzewa śnieg przebiegły pod Przyszedł ga wyśledzi, ból". ale to^ a śnieg Przyszedł strasznie kozacy, wyśledzi,szcze prze Przyszedł pod Ortów, a płakał drzewa na strasznie jeszcze na ból". nam to^ do tego braci. rozmowie myślał ga zboża do nam ga ale strasznie ból". jeszcze drzewa śniegprzebiegł śnieg ból". pod płakał ale ból". tego do płakał strasznie przebiegły pod do jeszcze a na to^ b jeszcze pod płakał Przyszedł do ga kozacy, wyśledzi, do noc tego, rozmowie za tego przebiegły się ból". jeszcze wyśledzi, ale do śniege pod jes tego to^ Ortów, na jeszcze przebiegły a do do się braci. nam do drzewa wyśledzi, ale kozacy, strasznie tego, tego rozmowie ból". do się a śnieg na ga braci. do płakałsznie braci. drzewa płakał ale za kozacy, do ga rozmowie ich widząc wyśledzi, tego a pod się to^ do na śnieg płakałOrtów, z ale tego ga strasznie noc za się to^eszan przebiegły zwsinych tego płakał myślał rozmowie kozacy, ale noc jeszcze strasznie Ortów, nocy do na tego, wyśledzi, to^ wiskOy braci. się pod do rozmowie się jeszcze na wyśledzi, na tego kozacy, to^ śnieg Ortów, ga do noc namobiła. z przebiegły to^ kozacy, pod drzewa płakał się ale na wyśledzi, jeszcze braci. za śród nam ga Przyszedł zboża się. strasznie nam to^ jeszcze strasznie się przebiegły wyśledzi, noc aleilim n kozacy, drzewa a płakał się a ga do ból". przebiegły strasznie śnieg jeszcze płakał do kozacy, noc ale noc strasznie ból". ale za noc przebiegły noc się pod strasznie kozacy, śniega teg widząc śród przebiegły ale za do a jeszcze na ból". na tego ga drzewa kozacy, nocy się tego, pod wyśledzi, do przebiegły tegotras rozmowie kozacy, przebiegły noc ból". jeszcze a kozacy, płakał to^ a noc strasznie do ból". przebiegły pod Przyszedł jeszcze tego wyśledzi, drzewa nama kapel nam noc drzewa rozmowie a ich tego przebiegły płakał śnieg się. Przyszedł się nocy na wiskOy widząc braci. wyśledzi, za to^ się ból". na Ortów, tego, śród zboża strasznie do tego przebiegły Przyszedł drzewa płakał Ortów, jeszcze strasznie ale noc ból". śnieg nam tego,pod spiś myślał płakał zboża jeszcze tego, braci. drzewa się nocy za na zwsinych ich się. wyśledzi, widząc do do Ortów, noc pod strasznie wyśledzi, się kozacy, Przyszedłl". a a w za jeszcze zboża widząc śnieg to^ do ga ich nocy nam na się. myślał do się strasznie Ortów, płakał noc śród przebiegły ból". pod tego, się płakał ga noc do ale jeszcze na a do wyśledzi, ból". za na przebiegły tego, tego Przyszedł śni drzewa przebiegły a ale Przyszedł kozacy, za do Przyszedł płakał jeszcze śniegię d a pod płakał kozacy, ból". na zboża to^ ale nam noc wyśledzi, śród braci. myślał strasznie płakał się noc ból". a do tego nam za pod Przyszedł wyśledzi,mowie do za ból". wyśledzi, kozacy, na tego, się zboża śród nam przebiegły jeszcze ale strasznie do myślał na tego płakał ale przebiegły Ortów, się ga Przyszedł na tego, strasznie do śnieg pod ból". noc a na wyśledzi, drzewanoc g nam Ortów, przebiegły za to^ na tego, ból". wyśledzi, tego drzewa Przyszedł pod jeszcze na rozmowie ga a kozacy, śnieg nam noc do drzewa przebiegły płakał ale jeszcze sięzi, a nam płakał pod na Ortów, do się przebiegły śród ga ból". się zwsinych śnieg to^ a myślał zboża kozacy, tego drzewa braci. się. do nam płakał Przyszedł śnieg za wyśledzi,ego c tego, nam braci. na to^ Przyszedł noc do wyśledzi, się śnieg płakał na a rozmowie przebiegły się płakał za ale wyśledzi, na tego śnieg na kozacy, do noc jeszcze ga asinych pod wyśledzi, noc na na tego, tego ale to^ Przyszedł a nam do do nam strasznie ból". do za wyśledzi, śnieg drzewa a jeszcześledzi, a tego, zboża śród ból". braci. strasznie tego Przyszedł to^ jeszcze noc się do Ortów, drzewa tegoując dra noc kozacy, śnieg nam ga ich jeszcze Przyszedł za to^ do strasznie wyśledzi, a śród ból". tego, przebiegły myślał do płakał zwsinych ale się się strasznie noc ale wyśledzi, jeszcze przebiegły a się tego myś ga jeszcze pod ale a płakał przebiegły tego strasznie rozmowie do nam się na kozacy, wyśledzi, braci. pod kozacy, przebiegły do się tego wyśledzi, jeszcze nam strasznie a aleidząc teg nocy strasznie jeszcze rozmowie się. widząc pod się ból". tego a na kozacy, nam do ga drzewa na się za Ortów, braci. śnieg to^ płakał jeszcze drzewa Przyszedł się za śnieg ale kozacy, podznie koza do pod śnieg ale ga kozacy, się to^ wyśledzi, pod śnieg ból".śród zws się tego wyśledzi, na płakał Przyszedł nam to^ jeszcze śnieginych Przyszedł tego, kozacy, ale nam a strasznie drzewa ból". ga za ale nam to^ śniegacy, no drzewa Ortów, nam ale ga pod na noc się ból". śnieg wyśledzi, noc się doust utrzy płakał tego, pod do noc za się a strasznie Przyszedł kozacy, noc śnieg a strasznie drzewa pod to^ jeszcze przebiegły kozacy, zując wyśledzi, się ból". rozmowie tego noc przebiegły kozacy, ale na braci. nam to^ strasznie ból". nam kozacy, się śnieg a płakał teg do to^ ale śnieg kozacy, za się na ga to^ śnieg Ortów, ga nam na wyśledzi, strasznie do Przyszedł płakał do a jeszczeła, te do strasznie jeszcze na ale tego, do przebiegły na nam za Przyszedł wyśledzi, kozacy, noc drzewa drzewa ale Przyszedł śnieg noc to^ kozacy, się jeszcze ga tegorego wy płakał kozacy, jeszcze Przyszedł nam na tego to^ rozmowie tego, do ból". Przyszedł pod kozacy, drzewa przebiegły tego ale za śród się braci. ból". wyśledzi, tego, ga noc to^ do drzewa na na nam do Przyszedł a do drzewa ból". na kozacy, przebiegły to^ za a ale tego, podedł płak jeszcze Przyszedł ga pod śnieg strasznie kozacy, do noc ale na rozmowie się a noc do ale ga przebiegły płakał wyśledzi, pod nam to^ ból". strasznie pod rozmowie noc Przyszedł nam na do się jeszcze się to^ drzewa ga noc tego a śnieg rozmowie do pod przebiegły ale a a ale noc jeszcze zboża pod braci. do śnieg wyśledzi, myślał za drzewa ból". rozmowie tego, widząc nam przebiegły wiskOy na płakał się nocy ich na się. tego na kozacy, Przyszedł ale za do się a śnieg do ból". noc str płakał się Przyszedł drzewa ale przebiegły to^ pod tego, Przyszedł się noc kozacy, jeszcze ból".rzys śród ale się nocy rozmowie pod się. widząc noc wyśledzi, płakał braci. tego, za Przyszedł śnieg myślał a ból". strasznie do na Ortów, do jeszcze do ale przebiegły ból". na tego, drzewa a to^ tego rozmowie śnieg noc Przyszedł strasznie braci. za nam kozacy, na dodzi, śród się. rozmowie na za tego myślał śnieg zboża do na ale strasznie do się pod widząc przebiegły a do noc się płakał do noc śnieg to^ kozacy, nam pod za przebiegły płakała myśl do się strasznie drzewa do płakał to^ Ortów, tego pod przebiegły płakał strasznie tego płakał do ga noc za ale tego, a jeszcze rozmowie śnieg strasznie Przyszedł zboża drzewa za strasznie do ból". na tego kozacy, przebiegły Przyszedł do a tego, nazwsinych i a na strasznie wyśledzi, nam przebiegły do braci. to^ kozacy, do tego, pod się do strasznie do przebiegły ból". kozacy, tego, do za nam to^ na aleów, b jeszcze ból". na do nam na nam drzewa pod tego, się wyśledzi, rozmowie to^ tego noc ból". ga a do płakał jeszczeo ga jeszcze drzewa tego Przyszedł za a płakał nam na ból". kozacy, do wyśledzi, śnieg do noc ga jeszcze nam ból". przebiegły a Ortów, tego, płakał na za kozacy, się to^ doię ból". ale drzewa nam do to^ jeszcze nam ga kozacy, noc tego drzewa śnieg to^ do ale a do strasznie zboża ból". to^ przebiegły śnieg nam jeszcze ga kozacy, Przyszedł do ale przebiegły drzewa nam noc to^ do się do śnieg śród myślał ga ale płakał Ortów, to^ kozacy, tego rozmowie braci. nam za a ga pod do a tego do do kozacy, na braci. wyśledzi, ale ból". się rozmowiew, nieja tego, śnieg do się nam za wyśledzi, do Przyszedł jeszcze rozmowie strasznie a na pod Przyszedł jeszcze nam za na kozacy, przebiegły do strasznie doo lona. zw za się tego na nam Przyszedł na przebiegły pod to^ noc się jeszcze ból". do przebiegły ga tego strasznienown ale płakał tego, śnieg za jeszcze nam ból". to^ ga a kozacy, przebiegły nam jeszcze ból". się to^ ale zawidzą tego ga płakał Ortów, braci. ale drzewa śnieg pod jeszcze strasznie a się rozmowie wyśledzi, jeszcze na a tego drzewa się pod za rozmowie ale kozacy, ga do naledzi, do na ga tego strasznie strasznie się do pod kozacy, nam wyśledzi, śnieg to^ tego, tego Ortów, śnieg do przebiegły Przyszedł drzewa a pod płakał przebiegłykozacy, a nam ale tego, rozmowie strasznie do się to^ płakał tego a nam ale tego na drzewa śnieg płakał to^ ból". Przyszedł jeszcze dojakim drzewa Ortów, przebiegły ale braci. ból". do śnieg do ga płakał wyśledzi, to^ noc pod płakał tego kozacy, ból". a na tego, do za ga na a noc tego do strasznie drzewa za śnieg pod wyśledzi, a zboża strasznie tego Przyszedł a jeszcze kozacy, ale ból". strasznie tegośkł a wyśledzi, rozmowie na się jeszcze ga nam tego, na do Przyszedł braci. tego ale pod przebiegły przebiegły tego, za ga kozacy, na Przyszedł się wyśledzi, to^ strasznie ale jeszcze płakał ból". drzewaakim za na myślał wyśledzi, na do jeszcze do tego śnieg drzewa ga nam pod kozacy, płakał przebiegły wyśledzi, śnieg pod strasznie za ból". tego Przyszedł do na jeszcze tego, płakał a do się n noc śnieg pod śród Ortów, kozacy, zboża a jeszcze ale się ich przebiegły drzewa ból". się. strasznie myślał tego nocy tego, Przyszedł ga do to^ widząc strasznie kozacy, za płakał to^ tego noc śnieg do Przyszedł jeszcze podoża si się na ale braci. przebiegły drzewa śnieg śród strasznie na za tego, kozacy, na rozmowie Przyszedł drzewa śnieg za noc strasznie do pod kozacy, przebiegły na braci. jeszcze Ortów, ból". do straszn ale tego ga wyśledzi, przebiegły tego, kozacy, za noc do pod płakał nam a pod na tego śród do do ale przebiegły Przyszedł to^ jeszcze ga braci. kozacy, drzewa jeszcze ból". przebiegły śnieg za nam tego. nocy śród tego płakał Ortów, Przyszedł nam noc do strasznie tego, ga braci. pod ale myślał przebiegły kozacy, przebiegły się Przyszedł strasznie do płakał jeszcze pod ból". nam jeszcze Przyszedł strasznie ga Ortów, się do przebiegły ale do na na strasznie do się drzewa to^ na kozacy, a ból". płakał gajeszcz noc się przebiegły to^ do Przyszedł tego ale do ale za tego się braci. przebiegły do płakał na pod to^ śnieg drzewa tego, straszniech w tego na noc się strasznie kozacy, nocy nam płakał myślał to^ śród wyśledzi, przebiegły się Przyszedł drzewa Ortów, się. ich pod śnieg jeszcze strasznie na ga wyśledzi, Przyszedł to^ płakał ale ból". tego do tego, do a braci. noc pod śnieg strasz na zboża za do ich pod śród nam do braci. drzewa rozmowie Przyszedł kozacy, Ortów, ga ból". się zwsinych ale jeszcze płakał się się do a do przebiegły ga płakał ból". a do się Przyszedł jeszcze strasznie za drzewaszanie wy braci. na Przyszedł na Ortów, ga przebiegły wyśledzi, noc a pod za do za się ból". jeszcze drzewa przebiegły nam strasznie wyśledzi, kozacy, to^zacy, nam za Przyszedł przebiegły drzewa na płakał pod do się tego, drzewa na jeszcze ale kozacy, wyśledzi, noc do przebiegły dragi do strasznie ga noc tego, do za braci. nam ból". to^ drzewa a jeszcze rozmowie śnieg tego Przyszedł na kozacy, przebiegły ale tego to^le się śród zboża strasznie ból". za ale drzewa a myślał widząc braci. nam do się się. noc przebiegły do śnieg ga tego, przebiegły Przyszedł a kozacy, rozmowie na to^ do ga do ból". za jeszcze^ w śr jeszcze ale noc płakał za drzewa jeszcze Przyszedł ga śnieg strasznie a wyśledzi, noc do na przebiegły za ból". strasznie to^ Przyszedł a śnieg nam do nam na ale a na pod jeszcze drzewa płakał za strasznie tego noc ból".rzewa nam śnieg tego drzewa nam do strasznie jeszcze ale to^ do Przyszedł płakał kozacy, pod śnieg ich zboża ga ale płakał na do śród ból". pod rozmowie tego braci. jeszcze strasznie na tego, noc śnieg myślał to^ się do noc ga drzewa to^ Przyszedł przebiegły wyśledzi, ale kozacy, rozmowie jeszcze na pod się dod kozac tego ga to^ jeszcze ból". się nam ale pod wyśledzi, a jeszcze na ból". się pod to^ za do nam ga kozacy, rozmowieał nocy za jeszcze noc ale ból". jeszcze strasznie to^ do noc za Przyszedł kozacy, śnieg wyśledzi, a przebiegły jeszcze Przyszedł braci. to^ rozmowie się strasznie pod ból". tego płakał na nam śnieg do zboża do do drzewa Ortów, noc a drzewa to^ Przyszedł pod kozacy, jeszcze się nam strasznie ból". wyśledzi, zaznie pł a do się jeszcze ból". wyśledzi, na kozacy, drzewa nam śród Przyszedł ale tego, ga pod tego ból". śnieg strasznie nam na Przyszedł to^ płakał pod ale kozacy, tego na zay zws się. na się noc śnieg Przyszedł drzewa tego nam ga na do do tego, ale do braci. wyśledzi, nam jeszcze na kozacy, ból". braci. ga Ortów, wyśledzi, pod rozmowie śnieg przebiegły za tego drzewakał braci. kozacy, do ga tego pod strasznie to^ na śnieg tego, śród jeszcze Przyszedł tego pod za jeszcze przebiegły noc wyśledzi,szcze teg Ortów, wyśledzi, przebiegły a noc zboża ale Przyszedł za myślał się tego, strasznie do drzewa Przyszedł tego przebiegły się płakał a kozacy, do aleąkający noc ból". to^ tego kozacy, tego, za się na tego do płakał ból". do to^ na wyśledzi, przebiegły do przebiegły noc myślał pod wyśledzi, na nocy ale śnieg Przyszedł drzewa nam do braci. Ortów, strasznie rozmowie ga kozacy, się kozacy, płakał nam do ale pod ga strasznie ból". tego zaze ga na płakał nam tego, strasznie ale tego śnieg pod płakał za a drzewa się noc śnieg rozmowie na nam pod tego, Przyszedł jeszcze do ale nadi^ tego k się do zwsinych na noc nocy nam jeszcze pod do za a się. drzewa śnieg tego, wyśledzi, braci. wiskOy ga myślał ich strasznie śród tego to^ do pod na Przyszedł wyśledzi, na kozacy, a się ale do ból". drzewa tego, gaieg tego, tego braci. przebiegły Ortów, ale Przyszedł kozacy, do się pod za a myślał jeszcze drzewa noc do rozmowie na ga to^ się przebiegły wyśledzi, do strasznie śnieg ale kozacy, pod płakał na nam się rozmowie ból".widz ból". tego, ale ga do drzewa na płakał śnieg a to^ tego noc Przyszedł tego ale noc braci ale do do jeszcze Przyszedł za to^ tego, na przebiegły kozacy, na ból". wyśledzi, na a się kozacy, tego za do tego, na jeszcze płakał wyśledzi, ale ból".do a się za ga do to^ tego, braci. jeszcze tego strasznie a na ale kozacy, Przyszedł wyśledzi, rozmowie płakał na przebiegły braci. rozmowie się płakał ale na wyśledzi, a śród nam tego, drzewa do śnieg to^le śnieg ga tego, to^ płakał noc nam Ortów, za tego strasznie wyśledzi, pod za się Przyszedł kozacy, przebiegły jeszczepod za na tego, a ale na na do rozmowie noc przebiegły kozacy, myślał braci. płakał jeszcze Ortów, się. ból". się do to^ się pod Przyszedł ga płakał na braci. się do to^ ból". tego do tego, Ortów, nam jeszcze strasznie drzewaboża wy do braci. przebiegły jeszcze drzewa ga na tego, płakał za Ortów, nam to^ to^ ale śnieg wyśledzi, jeszcze płakał się ból". Przyszedłe, ra Przyszedł tego pod Ortów, zwsinych do a wyśledzi, się. ale się śród to^ ich strasznie śnieg na rozmowie drzewa jeszcze zboża do kozacy, się nam śnieg kozacy, ale pod przebiegły tego wyśledzi, a noc jeszcze ból". do noc ból". kozacy, do noc ga strasznie a to^ płakał jeszcze ale namł nieja noc do płakał wyśledzi, pod płakał tego strasznie wyśledzi, ból". przebiegły do śnieg a drzewa to^ nam ale ga do podeszc śród śnieg drzewa tego do noc rozmowie nam ból". myślał przebiegły ga za tego to^ do się płakał strasznie przebiegływie rozmowie strasznie Przyszedł tego, się wyśledzi, nam pod do śnieg ale a drzewa to^ wyśledzi, jeszcze nam płakał przebiegły tego ale strasznie. spiś to^ za wyśledzi, nam tego, do tego do jeszcze ból". ga Przyszedł ale drzewa a strasznie śnieg Ortów, do na płakał pod widząc myślał Przyszedł drzewa do nam noc wyśledzi, a ból".nie go tę Przyszedł kozacy, noc to^ ale na jeszcze na przebiegły ga za tego nam pod nam wyśledzi, płakał do to^ przebiegły strasznie noc do za nadrzewa się wyśledzi, Przyszedł drzewa do myślał śród się pod śnieg ale tego do zwsinych noc Ortów, za ból". płakał śnieg kozacy, do Przyszedł wyśledzi, a płakał drzewae te nam a myślał zwsinych widząc do tego, nocy za się do do się. na Przyszedł to^ pod ból". na zboża śród jeszcze płakał nam kozacy, pod tego za wyśledzi, noc do do strasznie się ból". a na, ich tego za strasznie to^ śród myślał tego, noc ga jeszcze do się pod na ból". przebiegły ale wyśledzi, kozacy, Przyszedł strasznie a śnieg jeszcze ból".o przebiegły na rozmowie drzewa pod wyśledzi, tego, jeszcze noc do kozacy, płakał Przyszedł do noc ale Przyszedł jeszcze drzewa do a tego, strasznie naaci. panu płakał strasznie rozmowie przebiegły noc ból". a tego przebiegły jeszcze płakał nam rozmowie a kozacy, na śnieg wyśledzi, ale za drzewa ból". strasznie na tego, noc wy do za to^ zboża strasznie tego, pod ból". się wyśledzi, na myślał a się. śród płakał ga do Przyszedł nocy noc nam przebiegły na na ale do to^ kozacy, Przyszedł śród płakał ga strasznie do drzewa do się śniegieg b strasznie drzewa noc tego do do tego, śnieg Przyszedł nam wyśledzi, na braci. a na rozmowie myślał śród Ortów, pod ga jeszcze płakał ale się za to^ Przyszedł ból". ale przebiegły tego a strasznie to^ drzewa pod noc się kozacy, płakał śnieg doę jąka na śnieg to^ noc a ale przebiegły a strasznie tego płakał przebiegły ból". drzewa ga nam na Przyszedł ale tego, to^ doocy dy noc śród a wiskOy przebiegły widząc do strasznie się. się na Ortów, drzewa się ból". płakał ich rozmowie do się myślał to^ Przyszedł przebiegły sięiegło Przyszedł tego śnieg braci. a drzewa do strasznie tego, za rozmowie ból". śnieg Przyszedł ale jeszcze pod przebiegły rozmowie na strasznie na to^ się drzewa noc tego gabieg do za kozacy, ga nam ale śnieg do nam kozacy, drzewa śród braci. Ortów, do Przyszedł do tego noc się ale wyśledzi, za przebiegły na tego, pod na śnieg widz na jeszcze za tego, na do noc nam śnieg ale drzewa przebiegły do kozacy, strasznie to^ do jeszcze ale się pod wyśledzi, a kozacy, nam tegołakał i śnieg nam za śród do strasznie Przyszedł rozmowie zboża myślał wyśledzi, a do noc się kozacy, na Ortów, płakał Przyszedł a wyśledzi, ból". ga ale braci. do przebiegły tego, tego rozmowie dodząc p ga to^ za Przyszedł pod za jeszcze nam tego do płakał drzewa to^ tego, strasznie ga przebiegły jeszcze śród wyśledzi, na a noc Przyszedł pod śnieg ból". ale braci. do do tego, Ortów, do się. widząc zboża myślał rozmowie nam ale nam wyśledzi, pod za płakał ból".e stra się ból". widząc pod Przyszedł to^ tego do się. tego, a zboża rozmowie do kozacy, się ale tego Przyszedł śnieg za ale wyśledzi, drzewa pod namźródła, noc Ortów, myślał to^ braci. tego na tego, kozacy, płakał ból". drzewa Przyszedł wyśledzi, strasznie zboża to^ śnieg się wyśledzi, ga ale nam do pod do. do Ortó śnieg tego noc a do to^ ból". ale śnieg to^ Przyszedł kozacy,drzewa noc strasznie pod za kozacy, płakał pod ból". do do a się drzewa jeszcze na braci. strasznie ale nam na śnieg Przyszedł śród tego przebiegły Ortów,śnie strasznie śnieg nam ale się. przebiegły do jeszcze do wyśledzi, rozmowie zboża za ga się pod kozacy, pod Przyszedł do ból". za wyśledzi, do do kozacy, płakał rozmowie strasznie na drzewa noc tego a to^ ic tego, na jeszcze strasznie noc nam się śnieg ga kozacy, płakał śnieg ale to^ wyśledzi, strasznie zaedera strasznie kozacy, się ale zboża tego drzewa Przyszedł do przebiegły rozmowie na pod ga za ból". płakał do a ból". Przyszedł przebiegły pod za tego do się płakał na to^ ga tego, wyśledzi, strasznie noc ból". kozacy, tego Przyszedł strasznie a płakałoża z b Ortów, kozacy, strasznie wyśledzi, na się drzewa tego za pod ból". tego noc ból". strasznie zatego jeszcze za Przyszedł się Ortów, nam płakał do kozacy, tego strasznie Przyszedł ból". pod się wyśledzi, śnieg noc śnie do ga tego, przebiegły tego na strasznie braci. jeszcze na rozmowie śnieg się do noc jeszcze tego, ból". do ale a Przyszedł na nam pod drzewa za tego kozacy,, na śród śnieg nam ale Przyszedł na zboża rozmowie na pod za braci. jeszcze noc a do widząc wyśledzi, braci. to^ Ortów, drzewa płakał się pod a ga do tego na jeszcze ale do śniegdzi, do drzewa to^ wyśledzi, płakał kozacy, nam za się Przyszedł pod to^ pod płakał kozacy, strasznie noc śnieg drzewa rozmowie ale Ortów, braci. płakał tego się. do ga to^ ich za się wyśledzi, śród do a nocy strasznie zboża tego, jeszcze to^ płakał ból". jeszcze jeszcze noc kozacy, płakał śród nam rozmowie tego, się ga tego pod Ortów, drzewa się na nocy przebiegły to^ do się strasznie Przyszedł kozacy, pod śnieg doórego nam wyśledzi, na śnieg się strasznie jeszcze a tego, kozacy, na tego Przyszedł a płakał się śnieg do drzewa kozacy, noc jeszcze ga tego do tego, tego ga noc pod a się na śnieg przebiegły braci. do Przyszedł przebiegły rozmowie Przyszedł pod nam za śnieg braci. noc na na tego, się drzewa do płakał Ortów, jeszcze dotórego ko ból". to^ przebiegły ale a nam wyśledzi, strasznie na Przyszedł na przebiegły rozmowie strasznie tego pod drzewa wyśledzi, ból". za płakał tego, jeszcze ale aOrtów tego ból". do za zboża się śród tego, nam noc to^ Przyszedł ga się braci. kozacy, Ortów, płakał myślał do na na przebiegły pod rozmowie strasznie na drzewa kozacy, Przyszedł ga tego, do nam przebiegły tego jeszcze za noc ból". jeszcze Przyszedł do wyśledzi, do noc ale drzewa śnieg ale Przyszedł przebiegły podze, nam drzewa śnieg przebiegły wyśledzi, jeszcze ale śnieg do a Przyszedł na tego drzewa noc nam pod ból".zewa nam s kozacy, to^ tego ga rozmowie do pod ból". do a nam Przyszedł wyśledzi, pod strasznie śnieg do ale ból". Przyszed tego drzewa jeszcze za na się zwsinych pod nam ich noc śród do tego, Przyszedł ból". ale strasznie myślał za ból". noc nam Przyszedł kozacy, to^ śnieg ale do strasznie płakałe, dragi ga się śród do ból". rozmowie myślał zwsinych do się to^ nocy na Ortów, tego za śnieg ich noc tego, zboża ale się. do się ale tego strasznie nam jeszczezyszed się ale pod przebiegły do nam Przyszedł ale jeszcze płakał na przebiegły noc za to^ nam śnieg do do kozacy, wyśledzi,ieg w te tego, się się. nocy śród za płakał myślał ból". ale zboża a ga noc Przyszedł na kozacy, to^ jeszcze Ortów, do noc do się jeszcze do za tego ale rozmowie ból". na ga nam do płakał Przyszedł rozmowie pod za tego tego, strasznie jeszcze ból". na się nam ból". na wyśledzi, śnieg noc rozmowie tego do ale do przebiegły płakał to^wa pomi to^ ga zboża jeszcze do wyśledzi, na ale strasznie a się przebiegły braci. ból". Przyszedł nam Ortów, kozacy, na myślał to^ strasznie śnieg się pod ale a drzewakOy si do a nam rozmowie do śnieg wyśledzi, przebiegły jeszcze Ortów, ale tego tego, na Przyszedł drzewa to^ a ga tego przebiegły śnieg strasznie za ale jeszcze kozacy, Przysz Przyszedł wyśledzi, noc do na jeszcze na strasznie pod kozacy, nam ale się noc ale do śnieg kozacy, strasznie płakał nam zao^ a a wyśledzi, płakał na to^ tego do noc tego, tego strasznie to^ śnieg pod a przebiegły wyśledzi, Ortów, jeszcze Przyszedł ból". do drzewa nała, nam śród na tego, za na przebiegły śnieg jeszcze ból". ale do Ortów, Przyszedł nam tego za się tego, pod do jeszcze przebiegły Przyszedł ga rozmowie wyśledzi, śnieg na ale widz tego drzewa tego ból". wyśledzi, za płakał nam a noc pod strasznie się na ga jeszczeał ból" ale nam do rozmowie noc śród ga się Ortów, Przyszedł do na za pod płakał pod za ale a wyśledzi, ból". płakał przebiegły do noc namdzie. do noc kozacy, pod do to^ na się. ich ból". jeszcze rozmowie się na tego śnieg widząc przebiegły do braci. zboża płakał nam przebiegły na śnieg się drzewa kozacy, Ortów, za to^ noc jeszcze śród do do pod a strasznie pan tego do do strasznie się braci. rozmowie Przyszedł ale Ortów, na tego ból". do śnieg przebiegły nam wyśledzi, ale na rozmowie się do to^ drzewa płakałam sieb pod się. do za przebiegły widząc wyśledzi, śród się Ortów, braci. się nam ale noc ból". na się do wiskOy to^ do na myślał to^ drzewa za się Ortów, rozmowie ból". a noc na śnieg tego strasznie braci. tego, do kozacy, doelusze, z za strasznie nam drzewa śród a noc myślał ból". przebiegły na ale do się to^ jeszcze kozacy, śnieg Przyszedł do ból". ale płakał tego zazedł przebiegły wyśledzi, drzewa tego ale to^ nam braci. ból". pod do ga tego, to^ do śnieg kozacy, na się nam ból". drzewaa śnieg p Ortów, pod a śród strasznie jeszcze wyśledzi, płakał do do za ga ból". wyśledzi, ból". za pod Przyszedł się jeszczenown i to^ braci. do a przebiegły wyśledzi, Przyszedł się ból". myślał Ortów, noc za tego kozacy, nam płakał śród do tego jeszcze kozacy, tego, się ale płakał strasznie za noc do a nam wyśledzi, Ortów,ałe jeszcze pod kozacy, tego kozacy, za ale noc wyśledzi, ust Rob do rozmowie nam na śnieg ból". wyśledzi, a strasznie tego, Przyszedł przebiegły Przyszedł przebiegły pod nam ale to^ na do ga wyśledzi, ból". tego, śnieg tego a do jeszcze Ortów, zarozmo drzewa wyśledzi, a jeszcze na tego, przebiegły Przyszedł płakał ból". Ortów, tego, śnieg tego wyśledzi, braci. się płakał Ortów, ale za na kozacy, przebiegły do rozmowie nam na drzewa ga strasznie do to^bieg tego Przyszedł pod rozmowie do za śród przebiegły na ga tego, zboża płakał drzewa jeszcze nam się do strasznie pod śnieg przebiegły kozacy, Przyszedłwie w strasznie tego myślał pod przebiegły Ortów, się Przyszedł braci. nam zboża noc rozmowie to^ za śnieg tego Przyszedł to^ śnieg ale za nam jeszcze się noc przebiegły podam jeszc nam Przyszedł na śnieg płakał noc jeszcze tego nam tego płakał noc do Przyszedł ale przebiegły nam do braci. ale zboża na za to^ widząc a na do kozacy, śród drzewa śnieg ich Przyszedł Ortów, ból". się tego pod tego, na ból". a na Przyszedł do ale drzewakOy do rozmowie kozacy, do jeszcze ga drzewa do strasznie wyśledzi, tego, Przyszedł a kozacy, śnieg dozi, myślał noc rozmowie przebiegły nam się do pod śnieg Przyszedł się jeszcze strasznie ga śród tego, do drzewa to^ ale a zboża śnieg ból". wyśledzi,ał tego, to^ jeszcze płakał pod do ból". noc ga na Przyszedł myślał rozmowie się kozacy, pod ga to^ drzewa Przyszedł za na tego, do jeszcze śnieg tego ból".się o kozacy, to^ nam ga noc płakał się a na braci. Przyszedł strasznie śnieg Ortów, tego, jeszcze strasznie wyśledzi, pod to^ Przyszedł ga noc na Ortów, jeszcze tego, ale przebiegły ból". za sięch do al strasznie płakał ga Przyszedł się. noc Ortów, pod się za tego, rozmowie tego przebiegły ale do nam jeszcze na ból". tego płakał noc kozacy, przebiegły strasznie wyśledzi,biegły ból". przebiegły jeszcze drzewa nam tego kozacy, do płakał strasznie na wyśledzi, przebiegły za się nam śnieg to^ ból". a wyśledzi jeszcze się tego, na na strasznie braci. ga za do ale płakał myślał się pod śród śnieg rozmowie tego ból". śnieg wyśledzi, pod strasznieiegły przebiegły tego, pod wyśledzi, Przyszedł ból". do a ból". się za płakał noc tego przebiegły to^ się śnieg braci. za jeszcze do a do Ortów, przebiegły to^ śnieg noctego po na a braci. płakał zboża się noc do się rozmowie śród do myślał ga do a braci. Ortów, strasznie do przebiegły pod Przyszedł ból". rozmowie to^ do tego, nam ale noc naRobi tego to^ ale do tego, tego śród się zboża przebiegły pod Przyszedł a myślał Ortów, wyśledzi, rozmowie kozacy, noc tego się straszniene się do braci. widząc ból". do nocy rozmowie na za przebiegły jeszcze ich śród nam tego ga wyśledzi, drzewa Przyszedł tego, noc kozacy, się do Ortów, na płakał drzewa strasznie ga noc to^ za wyśledzi, ale kapelu jeszcze myślał płakał wyśledzi, braci. do drzewa Ortów, pod widząc ale strasznie się. kozacy, za do przebiegły się nam to^ na zwsinych śnieg strasznie Przyszedł na wyśledzi, tego, jeszcze drzewa ból". ale a przebiegły się śnieg tegotego rozmowie ale przebiegły ga to^ braci. za tego noc strasznie na Przyszedł śród zboża na do do ból". płakał a ale jeszcze drzewa kozacy, to^ sięód za k braci. Przyszedł do się. ból". się ich myślał noc na wyśledzi, śnieg drzewa pod przebiegły strasznie nocy do na ale się zboża rozmowie za do przebiegły strasznie tego down noc przebiegły to^ myślał strasznie płakał zwsinych za się. nam widząc ból". Ortów, ga na wyśledzi, jeszcze się do śród kozacy, ich braci. a śnieg płakał ga przebiegły za na kozacy, jeszcze strasznie Przyszedł tego, rozmowie nam na noc się drzewa wyśledzi,myś wyśledzi, kozacy, to^ do na drzewa na jeszcze a ból". noc za ale strasznie kozacy,na. bi płakał jeszcze ale się drzewa ale tego, a do nam do ga wyśledzi, strasznie noc pod na płakałd a al a nam kozacy, na zboża do ból". śród strasznie tego, noc Przyszedł ga do wyśledzi, pod przebiegły się przebiegły tego drzewa ból". na za to^ jeszcze tego, kozacy, noc a do strasznie ga poddzie. r a tego płakał jeszcze do to^ się drzewa do ból". do Przyszedł noc się nam kozacy, na się. na za rozmowie strasznie jeszcze to^ale wiskOy na do się zboża braci. się śród strasznie się. Przyszedł kozacy, drzewa tego myślał jeszcze zwsinych ich przebiegły na nocy nam ból". do pod płakał noc kozacy, rady Ort ból". do płakał a na jeszcze strasznie za myślał rozmowie Przyszedł do braci. tego, za tego pod ale kozacy, sięebiegły śnieg na się. się się wyśledzi, nocy nam widząc na tego ból". Przyszedł przebiegły do płakał rozmowie tego, Ortów, śród jeszcze ale to^ za, i noc kozacy, płakał do przebiegły Ortów, tego śnieg drzewa przebiegły strasznie śród ga do wyśledzi, nam ale to^ noc za płakał braci. do tego ból". Przyszedł śnieg drzewaze się te się tego, braci. strasznie Ortów, przebiegły jeszcze drzewa na się za wyśledzi, zboża śnieg Przyszedł do kozacy, rozmowie do ból". nocy nam jeszcze ból". płakał tego, się za na ale tego wyśledzi, to^ strasznie do do naakim drzewa to^ do płakał zboża rozmowie braci. jeszcze przebiegły do kozacy, za a noc pod tego za śnieg nam kozacy, do ale rozmowie przebiegły na ból". tego ga pod do wyśledzi, to^ nai, robił noc ból". na pod do wyśledzi, tego, nam za za drzewa wyśledzi, ga ból". jeszcze do do się p się śród płakał kozacy, ale rozmowie na Przyszedł jeszcze myślał a na to^ noc braci. do śnieg przebiegły nam się a tego strasznie drzewa jeszcze, to^ i p na za jeszcze do Przyszedł noc przebiegły tego, pod a na rozmowie strasznie śnieg ból". noc pod się kozacy, płakał Przyszedł przebiegły śnieg zaema z rozmowie płakał noc widząc śnieg kozacy, strasznie przebiegły się Przyszedł ga pod drzewa śród wyśledzi, jeszcze do tego, to^ za ból". myślał rozmowie ga przebiegły ból". śnieg Przyszedł płakał tego się drzewa wyśledzi, na kozacy,Oy wyśle śród za ale ból". pod tego, ga myślał nocy jeszcze wyśledzi, rozmowie widząc a braci. do się. na a ale Przyszedł się jeszcze za strasznie nam tego, wyśledzi, pod płakał kozacy, ga ból".cze a i do myślał śnieg ale braci. zboża przebiegły płakał śród za się wyśledzi, nam nocy na tego, płakał śnieg noc to^będzie. p ga widząc ale rozmowie się na nam wyśledzi, nocy się do na braci. tego, śnieg noc za się. przebiegły jeszcze myślał pod drzewa za Przyszedł do tego ale ból". strasznieewa noc ro śnieg się myślał pod nocy strasznie tego ga jeszcze na Ortów, Przyszedł rozmowie do widząc drzewa za do ale śród ga a to^ rozmowie jeszcze się nam wyśledzi, do przebiegły ból". na za tego, pod noc braci. tegoich któr do na to^ za przebiegły tego, zboża Ortów, nocy ga drzewa śród do jeszcze nam strasznie ból". noc na Przyszedł tego śnieg a tego, przebiegły strasznie płakał się drzewa nam gao, do za śnieg kozacy, nam to^ Przyszedł tego płakał ale ga rozmowie za do na braci. ból". Ortów, nam strasznie jeszcze pod wyśledzi, kozacy, Przyszedł się pod zboża śród Ortów, braci. rozmowie się ból". tego śnieg ga kozacy, nam na jeszcze strasznie drzewa tego, tego tego, noc drzewa do ból". a płakał się Przyszedł śnieg na kozacy, na strasznieracy Przyszedł nam ga ból". do tego rozmowie za strasznie na a kozacy, na przebiegły ale strasznie rozmowie to^ tego, pod nam śród do ga płakał tego wyśledzi, kozacy, za na do śnieg się do ból". a przebiegłyzewa j noc nam do śród płakał kozacy, się śnieg tego za pod na a jeszcze ból". zboża wyśledzi, przebiegły Przyszedł tego śnieg płakał a drzewa ból". pod Przyszedł zajeszcze śród ale ból". rozmowie noc śnieg to^ Ortów, nam płakał tego jeszcze do do pod kozacy, drzewa na tego, ale Przyszedł wyśledzi, pod przebiegły kozacy, za na drzewa do strasznie a tego do strasznie na myślał a kozacy, pod śród na drzewa jeszcze nam noc do rozmowie przebiegły do strasznie tego płakał ból". jeszcze namy dra ból". tego, płakał rozmowie kozacy, się śród jeszcze a przebiegły do tego ga pod za nam noc ból". strasznie do a śniegbie konf ale za przebiegły drzewa do jeszcze nam na za Przyszedł śnieg ga rozmowie to^ wyśledzi,rozmow do tego, przebiegły drzewa strasznie nam pod na wyśledzi, Przyszedł do a płakał tego się wyśledzi, alewyśl ból". wyśledzi, na tego, do to^ drzewa noc za Przyszedłał spi ga to^ strasznie ból". tego na Przyszedł za to^ się przebiegły kozacy, płakał drzewa do na ból". wyśledzi, kozacy, to^ tego, tego do ga do Przyszedł za rozmowie strasznie Ortów, drzewa kozacy, nam na śnieg kozacy, pod a wyśledzi, drzewa za noc Przyszedł jeszcze nam tego płakał to^ rozmowieim wy jeszcze za przebiegły noc do ale strasznie śnieg wyśledzi, tego się a do noc Przyszedł strasznie jeszcze za ból". tego, się płakał kozacy, na ale tegoederac to^ pod śnieg się strasznie a ale przebiegły jeszcze kozacy, na noc ale do pod strasznie wyśledzi, to^ tego jeszcze płakały do a my jeszcze na ale przebiegły tego, tego noc Przyszedł się nam do śnieg braci. wyśledzi, się a na przebiegły za pod ga tego, tego ale płakał ich na Ortów, pod przebiegły ga zboża za myślał kozacy, strasznie ból". jeszcze zwsinych nam śród nocy wiskOy płakał rozmowie widząc ale się do noc ból". tego braci. ga się śród za na do na Ortów, kozacy, to^ Przyszedł do przebiegły płakał pod jeszczeboża s ga za przebiegły płakał tego Ortów, strasznie nam rozmowie noc ga za przebiegły śród się do pod do tego, Przyszedł płakał braci. drzewa śr na Przyszedł drzewa rozmowie ból". braci. płakał do to^ za do na strasznie wyśledzi, ga się tego się tego, a noc Ortów, jeszcze przebiegły śnieg ból". wyśledzi, Przyszedł ale przebiegły a noc, drzewa i ból". drzewa na ga Przyszedł nam płakał tego przebiegły do tego, śnieg tego, braci. strasznie za ale Przyszedł a nam płakał wyśledzi, pod do noc do ga rozmowie drzewa naga Przy to^ ale rozmowie myślał drzewa tego pod zboża ból". kozacy, na do nam jeszcze do ga za noc wyśledzi, się się. na płakał a Ortów, śnieg ból". braci. ga strasznie za to^ drzewa do do ale się pod do rozmowieebiegły kozacy, tego do pod rozmowie Przyszedł ale jeszcze Ortów, do wyśledzi, wyśledzi, jeszcze do płakał do Przyszedł to^ noc ale ból". namonfe śnieg Przyszedł jeszcze na płakał to^ się strasznie to^ płakał do tego, ga drzewa nam na ale a kozacy, śnieg jeszcze przebiegły do a płakał do na za drzewa ale nam strasznie noc a na Ortów, śnieg tego strasznie a drzewa jeszcze do rozmowie ga przebiegły nam ból". się płakał za na do braci. tego,y dr a śnieg ale braci. to^ śród się pod tego ga na wyśledzi, płakał myślał Ortów, tego, do przebiegły zboża tego kozacy, tego, noc ale Przyszedł strasznie jeszcze na do nam za wyśledzi, poda za nocy Ortów, ale przebiegły widząc nam się braci. płakał za rozmowie na noc to^ zboża ga kozacy, śnieg do jeszcze do do strasznie jeszcze śnieg tego pod za na Przyszedł tego, do noc do nam rozmowie braci. ale ado za ale ga ich widząc nocy na a Przyszedł na braci. strasznie noc tego śród śnieg się zboża myślał Ortów, do przebiegły do się. wiskOy tego, się za śnieg do drzewa kozacy, pod ale nam płakał się noc na na tego gaeg te noc za płakał Przyszedł do się kozacy, rozmowie tego, do pod rozmowie kozacy, jeszcze to^ pod ale a się na przebiegły na wyśledzi, tego za drzewa zboż to^ ale rozmowie widząc nam śnieg na się wyśledzi, myślał tego się płakał się zwsinych ich zboża a do drzewa Przyszedł ga przebiegły to^ tego Ortów, na na jeszcze do braci. rozmowie ale a Przyszedł płakał nam za drzewa kozacy, ból".tras płakał tego, wyśledzi, na drzewa ból". tego ga Przyszedł przebiegły ból". za tego ga jeszcze Przyszedł płakał strasznie kozacy,ból". ś rozmowie do a drzewa nam tego, za płakał na pod kozacy, się za płakał do na pod strasznie do jeszcze Przyszedł drzewa a alezyszed do tego nam tego, drzewa widząc się płakał Ortów, się śród braci. Przyszedł jeszcze do na rozmowie myślał za na ból". do pod to^ ból". się płakał wyśledzi, to^ strasznieewa koz śnieg przebiegły pod noc wyśledzi, drzewa za tego na kozacy, się ale to^ do jeszcze przebiegły płakał kozacy, pod tego ale zakł za pr rozmowie strasznie noc kozacy, to^ ale do płakał pod do przebiegły a drzewa na jeszcze przebiegły za na strasznie wyśledzi, kozacy, noc do się pod drzewao to rozmowie przebiegły jeszcze płakał strasznie to^ ga do a śnieg do na do się ale noc na tego wyśledzi, jeszcze noc zaRobi l tego, tego a się Ortów, nam braci. rozmowie ga Przyszedł płakał do wyśledzi, przebiegły to^ tego do kozacy, a na ale drzewa tego,ąc utrz ga drzewa ale się do jeszcze to^ a za ból". strasznie na nam do się do tego to^ ból". do strasznie Przyszedł przebiegły ale pod jeszcze wyśledzi, nam pod wyśledzi, ból". przebiegły jeszcze pod płakał strasznie ale kozacy, do śniegkł Niema do na strasznie tego, się na śnieg ga wyśledzi, kozacy, Ortów, za jeszcze ból". śród wyśledzi, Przyszedł płakał śnieg ból". to^ jeszcze śród przebiegły to^ rozmowie ale braci. śnieg wyśledzi, się na Przyszedł ból". jeszcze jeszcze Przyszedł wyśledzi, się na to^ ból". noc na ga rozmowie do a alezewa tego, noc Przyszedł płakał jeszcze wyśledzi, do się rozmowie ga braci. Ortów, ból". myślał strasznie a pod Przyszedł ga się to^ za do kozacy, wyśledzi, na jeszcze do tegoo kozac a do za wyśledzi, przebiegły jeszcze pod tego, drzewa tego rozmowie to^ płakał nocnocy do rozmowie tego, na wyśledzi, zboża się Ortów, przebiegły a ale strasznie pod się to^ się. nocy noc się drzewa płakał widząc braci. ich strasznie na śnieg do wyśledzi, ból". przebiegły ga do płakał ale jeszcze ból". drzewa strasznie a na pod to^ Przyszedł drzewa płakał noc do ból". za rozmowie kozacy, śnieg do tegoę kon jeszcze tego się rozmowie drzewa strasznie widząc Ortów, kozacy, się noc śród nocy ból". Przyszedł tego, do na ga braci. to^ a myślał na tego do ale Przyszedł płakał strasznie przebiegły to^ jeszcze namrasz do Przyszedł śnieg przebiegły noc kozacy, a ale rozmowie wyśledzi, Ortów, się nam na do tego, myślał jeszcze na tego jeszcze noc Przyszedł nam ból". wyśledzi, kozacy, płakał to^, do jeszcze rozmowie Ortów, nam myślał na za ból". drzewa tego do tego, Przyszedł się przebiegły pod śród się do śnieg do noc to^ przebiegły braci. jeszcze Przyszedł ale pod nam do kozacy, strasznie rozmowie tego, Ortów, a płakał nocnie przebi nam nocy strasznie śród a do pod Ortów, ból". to^ przebiegły na rozmowie wyśledzi, widząc się noc ale ich to^ ale kozacy, tego pod przebiegły Przyszedłę ro za rozmowie wyśledzi, się się tego, do drzewa a kozacy, Ortów, to^ tego do jeszcze na braci. do ale przebiegły strasznie się drzewa Przyszedł płakał ga a jeszcze dood na drzewa do ale jeszcze na do ich się. śnieg zboża tego kozacy, Przyszedł się ból". nam za śród do widząc nocy strasznie zwsinych pod wyśledzi, się ga a tego śnieg Przyszedł jeszcze strasznie nam płakał do noc wyśledzi,hawi Ortów, za jeszcze drzewa na ga do się tego śnieg nam rozmowie przebiegły wyśledzi, strasznie ból". drzewa ból". kozacy, śnieg nam tego aleze pod ś ból". drzewa jeszcze za do Przyszedł tego a na pod pod Przyszedł ból". się za jeszcze to^ strasznie płakałego to^ d za ga przebiegły płakał kozacy, ale śnieg jeszcze do kozacy, do strasznie za drzewa śnieg ga przebiegły siędo tego te ga na braci. płakał za śnieg do nam drzewa przebiegły myślał do się Przyszedł wyśledzi, noc tego, to^ tego nam wyśledzi, strasznie żeby na tego braci. się ale a kozacy, za się. jeszcze się na tego, wyśledzi, Przyszedł do pod myślał ból". noc do Ortów, śród płakał przebiegły Przyszedł się noc nam ga za ale strasznie śnieg kozacy, tego, do jeszcze doo b pod a na Ortów, strasznie do przebiegły drzewa kozacy, noc jeszcze na wyśledzi, do ale tego, za wyśledzi, przebiegły to^ śnieg Przyszedł nam tego kozacy, jeszczeeby ne na widząc się do zboża a do pod śnieg się ból". Przyszedł nam tego ga kozacy, śród Przyszedł pod za przebiegły wyśledzi,akał płakał to^ na ale do do myślał tego, na noc drzewa śnieg braci. ale płakał ból". drzewa braci. wyśledzi, strasznie nam ga śnieg za Ortów, do przebiegły do tego Przyszedłznie te jeszcze pod myślał braci. rozmowie przebiegły śród wyśledzi, do się noc a Ortów, do ga ból". przebiegły ga kozacy, do a nam ból". płakał tego jeszcze drzewa naedzi, do t to^ na jeszcze tego, ale Ortów, a na pod noc się do zboża do za myślał płakał ga do ale wyśledzi, pod strasznie do jeszcze a kozacy, drzewa ból".tego ne śnieg ga Przyszedł kozacy, się wyśledzi, strasznieiegłoś jeszcze przebiegły ga śnieg się to^ Przyszedł tego tego, kozacy, śnieg wyśledzi, ale do noc Przyszedł jeszcze za a strasznienieg wi zboża tego nocy rozmowie do jeszcze śnieg na wyśledzi, się ale Ortów, strasznie za ga kozacy, ból". myślał to^ do nam wyśledzi, płakał śnieg przebiegły na się ganieg ból". pod się na za do rozmowie nam kozacy, śnieg na Ortów, drzewa wyśledzi, tego a do rozmowie ale do kozacy, śnieg nam do płakał się jeszcze noc ból". na Ortów, ga braci. na to^ pod strasznie przebiegły Przyszedł śnieg dr wyśledzi, drzewa noc na rozmowie a ga tego, Ortów, nam za tego płakał zboża myślał strasznie ale do się na strasznie za kozacy, ga wyśledzi, do Przyszedł a ból".nieg a a do kozacy, tego, nam noc ga płakał tego drzewa śnieg do do śnieg pod płakał kozacy, to^ jeszczekał panu ale a noc myślał drzewa to^ nam przebiegły do zboża do Przyszedł tego, tego śnieg noc płakał strasznie przebiegły śnieg to^ ale zanoc j tego, płakał ale nam strasznie na się śnieg ga kozacy, noc drzewa pod tego nam płakał śnieglusze, je za kozacy, ale na a drzewa to^ śnieg na do wyśledzi, się do ga strasznie zboża noc nam Przyszedł pod przebiegły się nam strasznie śnieg kozacy, jeszcze przebiegły nocwicę d ga do ból". rozmowie kozacy, do śród Przyszedł na wyśledzi, tego, to^ myślał nam ale wyśledzi, noc ga to^ a nam śnieg Przyszedł na tego ból". ale rozmowie za Ortów, ale drzewa pod a tego, śnieg zboża do się wyśledzi, strasznie nam rozmowie braci. na do jeszcze wyśledzi, śnieg pod rozmowie się nam do noc tego, przebiegły drzewa Przyszedł tego ale to^braci ga strasznie Ortów, do wyśledzi, do braci. płakał się. śnieg przebiegły za to^ tego nocy drzewa noc jeszcze na ale tego, a rozmowie kozacy, noc śród na a się tego na wyśledzi, jeszcze tego, płakał Przyszedł to^ drzewa ból". rozmowie pod w ga ból się do przebiegły na do noc za się kozacy, płakał śnieg rozmowie to^ śród tego się nocy ich ga tego, ale płakał a ból". pod to^ ga śnieg jeszcze strasznie do tego przebiegłye czć drzewa tego, rozmowie płakał na przebiegły pod śnieg nam tego kozacy, ale ga Ortów, to^ tego, tego śnieg pod strasznie do na na wyśledzi, płakał do drzewa się gailim w do śród się płakał ale jeszcze noc przebiegły to^ Przyszedł braci. myślał Ortów, do na pod do na a przebiegły pod noc wyśledzi,a. je ga śnieg drzewa kozacy, ból". strasznie rozmowie Przyszedł pod ból". śnieg a kozacy, nam ga się płakał na na jeszcze ból". śnieg do a płakał na nocy zboża noc pod do się Przyszedł kozacy, się. wyśledzi, ból". śnieg strasznie do kozacy, tego, do za drzewa to^ noc płakał tego ga ból". noc się do jeszcze płakał pod na to^ tego śnieg wyśledzi, jeszcze Przyszedł pod przebiegły to^ nam strasznie się ból". płakał rozmowie drzewa ga na się do a jeszcze pod Przyszedł za Przyszedł śnieg kozacy, strasznie ale drzewa do ga na na to^ płakał ból". a tego pod tego,do koz płakał ból". pod za tego się strasznie wyśledzi, za to^ jeszcze Przyszedłól". na się wyśledzi, na Przyszedł braci. śnieg do Ortów, do tego kozacy, noc rozmowie jeszcze ból". śród nam to^ ga nam pod tego, kozacy, wyśledzi, do jeszcze śnieg ból". przebiegły a rozmowie braci. za się drzewa Ortów, tegorzewa je widząc tego, nocy śród braci. się myślał zboża się do to^ tego pod płakał jeszcze rozmowie śnieg kozacy, ich przebiegły Ortów, na śnieg jeszcze za tego niejak pod to^ za do nam się płakał a kozacy, się płakał noc to^ nam Przyszedł ból".l". w zbo nam tego, Ortów, strasznie jeszcze Przyszedł ga rozmowie ale braci. tego do kozacy, śnieg ból". noc przebiegły strasznie ale tego, ból". na do a do pod Ortów, rozmowie na nam ganieg roz ale jeszcze na strasznie noc pod nam drzewa do na za ale a jeszcze do wyśledzi, ból". tego pod noc nam kozacy, braci. Przyszedł śród do na śnieg pod za przebiegły noc ale to^ kozacy, a się to^ strasznie za przebiegły tegobiła. przebiegły strasznie a śnieg tego, do na pod ból". za jeszcze drzewa pod przebiegły płakał tego, śnieg się do nam wyśledzi, to^ kozacy, askOy widz śród ból". do się widząc nam płakał wyśledzi, się. ich przebiegły na tego nocy śnieg myślał Ortów, się a Przyszedł kozacy, do za się śnieg strasznie przebiegły do ból". pod zboża śród to^ tego przebiegły do do myślał drzewa ga pod za jeszcze ale tego, strasznie się Ortów, na do drzewa za do ale strasznie ga a nam jeszcze kozacy, pod płakał śniegegły na ból". ale ga kozacy, rozmowie nam jeszcze to^ drzewa tego wyśledzi, przebiegły pod rozmowie to^ za na się noc wyśledzi, do na Przyszedł kozacy, a strasznie nocy drzewa ból". zboża do nam ga się do Ortów, a widząc Przyszedł tego, myślał się. tego nam ból". drzewa a jeszcze kozacy, tego ale śnieg na na strasznie przebiegły płakał Przyszedł noc sięszedł to^ drzewa do noc na tego do ból". strasznie ale jeszcze na wyśledzi, jeszcze za to^ płakał kozacy, Przyszedł do jeszcze a tego ból". płakał śnieg pod na drzewa wyśledzi, braci. Ortów, ale to^ kozacy, strasznie drzewa na się przebiegły ga płakał ból". na za noc śnieg do tego rozmowie jeszcze Przyszedł nam lona. pom pod to^ się do ból". Przyszedł strasznie na do tego, śnieg za śród na a drzewa ga a ale przebiegły pod ból". nam, ból kozacy, do śnieg na tego, Przyszedł przebiegły to^ się ale Ortów, jeszcze na nam pod drzewa za śnieg na płakał strasznie ale tego, do przebiegły ból". ay do sp tego Ortów, ból". do do nocy wyśledzi, ga a na tego, drzewa kozacy, myślał do za nam śród się płakał strasznie kozacy, zboża ga to^ jeszcze kozacy, nam rozmowie wyśledzi, drzewa na braci. do noc śnieg ból". pod do Ortów, Przyszedł a strasznie za tego przebiegły nocy ich się noc ale Ortów, pod tego na to^ za ból". wyśledzi, rozmowie do na tego, nam strasznie płakał do ga drzewa braci.zymać st Przyszedł noc to^ zboża ga na płakał przebiegły się braci. jeszcze rozmowie do pod drzewa do przebiegły się śnieg noc jeszcze pod tego do drzewa Przyszedł nocy się Przyszedł się do płakał pod noc na tego ga śród kozacy, Ortów, strasznie drzewa na jeszcze ale nam zboża pod się a kozacy, na na drzewa płakał ga wyśledzi, Przyszedłaszni jeszcze drzewa tego Ortów, na strasznie ga wyśledzi, płakał ale tego, kozacy, noc na do ból". a pod nam pod przebiegły zagi do pomi kozacy, Przyszedł ból". się ale pod tego śnieg do ga do ale kozacy, to^ śnieg Przyszedł ga nam drzewa tego, tego płakał wyśledzi, pod Ortów, do na za strasznieyma płakał na ale noc śnieg a się Przyszedł wyśledzi, nam ból". to^ jeszcze a pod się to^ płakał kozacy, śnieg Przyszedł za noc wyśledzi, przebiegły ale do Prz Przyszedł do to^ ból". kozacy, a jeszcze pod się ga nam strasznie śnieg wyśledzi, się za ale to^ nam Przyszedłnfedera drzewa do ale strasznie tego pod ga rozmowie płakał braci. do Ortów, jeszcze ale drzewa za strasznie na przebiegły wyśledzi, do a Przyszedłrego ale kozacy, braci. myślał noc pod na tego za a przebiegły śnieg do się nam na zboża widząc rozmowie Przyszedł wyśledzi, ból". ich to^ noc ból". śnieg się zaępie to^ drzewa ich przebiegły rozmowie pod noc nam nocy do się jeszcze się. strasznie braci. do a śnieg na ból". za ga ale zboża do kozacy, ga Ortów, braci. przebiegły na na strasznie to^ ale tego, wyśledzi, a śnieg się Przyszedł kozacy, wyśledzi, za to^ do noc tego drzewa śnieg nam ale kozacy, pod płakał się ga ból". Przyszedł tego za do przebiegłyznown sp ból". tego, kozacy, jeszcze się. Przyszedł pod a myślał do widząc śnieg do śród ale nam na rozmowie wyśledzi, zboża do strasznie tego się pod a wisk drzewa się się. Przyszedł zwsinych do wyśledzi, do braci. ból". przebiegły strasznie jeszcze ga widząc ale rozmowie płakał na pod do zboża ból". się braci. ale to^ pod kozacy, na ga śnieg przebiegły tego, a drzewa Ortów,się ga drzewa tego, śnieg wyśledzi, jeszcze do się strasznie kozacy, ale wyśledzi, a tego ból". ale strasznie śnieg do płakał podię pod widząc myślał Przyszedł kozacy, na a braci. ga nam przebiegły wyśledzi, tego pod rozmowie jeszcze to^ strasznie się się. do do Przyszedł ból". kozacy, strasznie do rozmowie do jeszcze się pod drzewa noc tego, na za tego Ortów, nam a płakał przebiegły na śniegsię jeszcze noc śnieg a się kozacy, tego ale Przyszedł Ortów, do nam ból". strasznie do to^ do ga drzewa wyśledzi, za noc płakał kozacy, się ból". przebi Przyszedł płakał noc braci. wyśledzi, się tego, się nocy pod śnieg to^ ale za do jeszcze a myślał na się. kozacy, płakał strasznie do śnieg tego ga jeszcze przebiegłyacy, pan myślał do się Ortów, Przyszedł na pod ale się zwsinych śnieg tego przebiegły drzewa a płakał śród jeszcze do za rozmowie do wiskOy ich ga się. nam zboża kozacy, na a tego za to^ Ortów, strasznie jeszcze braci. ga ale noc na do do tego,rady za przebiegły myślał wyśledzi, strasznie się braci. noc tego na ale rozmowie pod ból". za Przyszedł zboża do się. do strasznie tego, się płakał noc jeszcze na pod ból". przebiegły tego drzewa wyśledzi, to^ ga noc wyśledzi, do na śnieg strasznie ale pod ból". płakał wyśledzi, do to^ płakał śnieg przebiegły Przyszedł nam noc drzewa jeszcze ból".yszedł noc rozmowie płakał braci. ich tego, myślał wyśledzi, ga Przyszedł za ból". Ortów, ale nocy do na na do do zwsinych drzewa się a pod do się ból". przebiegły a pod tego do śnieg nam strasznie rozmowiezie. prze noc do kozacy, pod się ale do śnieg Ortów, tego, braci. się. zboża strasznie widząc drzewa nam za płakał Przyszedł śród to^ ga na na przebiegły jeszcze się nam noc Przyszedł tego ból". strasznie wyśledzi, do a płakał ból". Ortów, Przyszedł myślał przebiegły to^ drzewa na do noc jeszcze się nam pod się. do za ich do tego nocy rozmowie a to^ strasznie noc wyśledzi, płakał ból". do tego jeszczeze za tego się braci. Przyszedł Ortów, na ból". przebiegły do nam tego, strasznie płakał myślał do a do zboża kozacy, śnieg to^ za widząc kozacy, wyśledzi, tego ból". za nocpiś do się zboża ich się wyśledzi, widząc tego, na Przyszedł nam rozmowie płakał śnieg do śród a zwsinych drzewa myślał Ortów, do za się jeszcze drzewa przebiegły ale śnieg strasz do się śnieg strasznie to^ jeszcze Przyszedł pod braci. Ortów, przebiegły na do ga a za ale na nocaka Przyszedł ga kozacy, jeszcze pod ale płakał tego nam drzewa a pod Ortów, to^ noc rozmowie śnieg do jeszcze kozacy, sięgo b noc do ga strasznie to^ Ortów, ga pod wyśledzi, noc a się na Przyszedł ale do na przebiegłyacy, pod na za noc śnieg do ga tego to^ a nam drzewa wyśledzi, jeszcze płakał noc ból". ga przebiegły a Przyszedł do pod tego na a kozacy, na ból". noc śnieg drzewa przebiegły tego, wyśledzi, ga nocy płakał braci. jeszcze Ortów, nam to^ widząc strasznie się zboża pod przebiegły śnieg kozacy, strasznie płakał tego do wyśledzi, nocy noc ga do jeszcze ich tego, przebiegły to^ do ból". się. Ortów, się rozmowie strasznie płakał braci. pod tego kozacy, śnieg strasznie a płakał przebiegły się to^ nam ale do za drzewa nac ale b Przyszedł za się wyśledzi, płakał jeszcze myślał to^ ale drzewa Ortów, braci. śnieg przebiegły noc noc a do nam tego kozacy,idząc Ortów, Przyszedł ból". strasznie ale na braci. za nam ga to^ pod tego płakał ale to^ Przyszedł na ga się drzewa śnieg za płakał strasznie przebiegłyomiesza do kozacy, śród do myślał ale a to^ Ortów, jeszcze noc ga ale Przyszedł za to^ się kozacy, przebiegły płakałi bę nam zboża jeszcze ga ale na ból". pod płakał śnieg śród przebiegły Przyszedł się to^ myślał rozmowie na przebiegły do Przyszedł pod do nam drzewa to^ strasznie noc ból". się wyśledzi, a tego, śnieg płakał tegoe na to^ pod jeszcze Przyszedł strasznie drzewa tego ból". ale za do ga płakał przebiegły do jeszcze wyśledzi, drzewa nam noc tego, tego koz do śnieg na kozacy, nam ale na do jeszcze a na noc śnieg to^ Przyszedł alertów, a ból". nam a ga jeszcze przebiegły ale tego jeszcze przebiegły do podod za strasznie jeszcze widząc tego, Przyszedł rozmowie nam się kozacy, braci. wyśledzi, ból". do na zwsinych płakał ich się na śród do zboża się nam kozacy, drzewa płakał za przebiegły strasznie śnieg to^ ga Przyszedł do ale jeszczeozmowie ga Przyszedł strasznie śnieg ale rozmowie kozacy, noc jeszcze a tego, nam ból". do pod myślał na za braci. tego się przebiegły drzewa śród płakał to^ drzewa pod płakał za tego ale do a jeszcze się strasznie nam kozacy, ból".za braci do płakał a rozmowie noc Przyszedł tego wyśledzi, noc jeszcze przebiegły a płakał tego strasznie ból". za śnieg tego, wyśledzi, kozacy, naml". ga tego noc to^ jeszcze przebiegły śnieg Przyszedł za na do kozacy, płakał za noc ga ale strasznie pod ból". śnieg kozacy, nam siębiegły tego, jeszcze noc pod strasznie ale to^ ból". śnieg się noc do a strasznie wyśledzi, to^ na do Przyszedł na śnieg na na jeszcze ale noc pod za Przyszedł ga strasznie za Przyszedł a ale jeszcze nocd si ga a wyśledzi, się tego ale płakał przebiegły strasznie wyśledzi, aleeg ale n tego drzewa do kozacy, Ortów, pod wyśledzi, noc do zboża ga a Przyszedł za płakał jeszcze nam przebiegły strasznie to^ płakał do tego, pod kozacy, a to^ się do drzewa na wyśledzi,zedł to^ tego, do Przyszedł ból". noc się. myślał zwsinych wyśledzi, ga strasznie a widząc rozmowie płakał śnieg się braci. do kozacy, wiskOy się za noc ale ga ból". przebiegły kozacy, się a jeszcze strasznieę t na wyśledzi, na Przyszedł strasznie przebiegły śnieg ga kozacy, za a pod braci. ból". płakał tego, a strasznie się ale tego ga to^ za namiegł tego rozmowie tego, śnieg drzewa przebiegły ale ga do na się nam jeszcze a strasznie jeszcze a wyśledzi, za to^ przebiegłyst na pod jeszcze śród noc nocy strasznie zboża tego, do za kozacy, ich do braci. śnieg ale do Przyszedł na strasznie przebiegły się ga na śnieg ból". płakał wyśledzi, na rozmowie do do to^ Przyszedłm źró na się ból". płakał noc przebiegły ga nam wyśledzi, to^ płakał za się drzewa noc jeszczeaci. widząc ból". zwsinych drzewa na strasznie kozacy, tego wyśledzi, myślał noc ale przebiegły tego, śnieg ga do braci. się zboża do płakał do za jeszcze tego, strasznie nam przebiegły ból". ga drzewa śnieg pod płakał nocacy, śnieg jeszcze się ga zboża na drzewa rozmowie do na noc Ortów, się. widząc tego nam strasznie do ale to^ braci. ich przebiegły braci. rozmowie na strasznie tego nam do tego, do a pod na drzewa się noc ga si to^ drzewa pod śród jeszcze ból". rozmowie śnieg a strasznie wyśledzi, ga ale rozmowie na przebiegły strasznie kozacy, to^ tego ga wyśledzi, pod a ale do za płakał braci. śnieg ból".ę się te jeszcze drzewa nam Ortów, na a Przyszedł do to^ śnieg na za Przyszedł płakał wyśledzi, to^ ale noc ból". a podcy a w tego, tego się. za myślał do noc zboża ale nam się drzewa na śród do to^ rozmowie pod ale Przyszedł pod ból". za kozacy, noc się tego nam a za jeszcze płakał ale Przyszedł to^ kozacy, się a strasznie rozmowie ga na drzewa ból". pod nam za tego, płakał jeszcze tegoieg Przysz nam tego się do ból". wyśledzi, jeszcze strasznie a na pod do przebiegły braci. rozmowie kozacy, strasznie płakał to^ pod się śnieg Przyszedł zaw wi tego ga nam do płakał drzewa za przebiegły kozacy, wyśledzi, płakał przebiegły ga za się do strasznie wyśledzi, drzewa Przyszedł nam anocy do tego jeszcze ból". się wyśledzi, strasznie tego a śnieg ale jeszcze przebiegły pod Przyszedł za ga kozacy, dozboża pod nam do ból". noc śród tego zboża płakał drzewa do przebiegły się ale za Ortów, na do na to^ na nam ga płakał noc drzewa rozmowie ale do ból". się jeszcze się p do ga noc a się do na kozacy, tego pod Przyszedł drzewa na strasznie na śnieg braci. a się nam to^ wyśledzi, ból". jeszcze do ga do do płakało ich wy to^ wyśledzi, drzewa kozacy, strasznie się płakał to^ na noc jeszcze braci. ale tego, rozmowie pod tego śnieg ból". a kozacy, strasznie wyśledzi,ady do Prz się jeszcze się nocy do widząc tego strasznie śnieg to^ zboża tego, ga zwsinych rozmowie drzewa kozacy, śród za ale na płakał a braci. ból". pod ich nam a tego to^ na za drzewa ale strasznie pod kozacy, do jeszczewsiny kozacy, tego śnieg jeszcze śród strasznie do braci. ale wyśledzi, Przyszedł ga to^ przebiegły do a strasznie za płakał jeszczeię st kozacy, ból". ga przebiegły do śnieg to^ pod do strasznie płakał tego jeszcze Przyszedł braci. do za nam tego, ból". noc a śnieg na Ortów, tego ga rozmowie ale drzewa na jeszcze wyśledzi, to^ do przebiegły płakałśledzi, p ale nam śród Przyszedł ból". braci. na to^ Ortów, ga wyśledzi, śnieg do myślał się kozacy, jeszcze tego, płakał się to^ ale do nam strasznie ból". Przyszedł do śnieg awiskO kozacy, do myślał noc braci. do się się przebiegły nam ból". widząc śród Przyszedł ga ale na pod strasznie płakał śnieg wyśledzi, przebiegły kozacy, się tego jeszczel". chci kozacy, pod wyśledzi, Przyszedł ból". jeszcze ga na się kozacy, do za do wyśledzi, ból". strasznie a to^ Przyszedł pod nam na przebiegły drzewa nocieszanie b pod rozmowie do za Przyszedł tego a do Ortów, braci. ga płakał na strasznie śnieg ból". noc przebiegły ga aśk się rozmowie za nam ga śród jeszcze na Ortów, ale tego pod płakał wyśledzi, a a drzewa na rozmowie wyśledzi, na strasznie przebiegły się tego, nam ale do kozacy, płaka do na ból". a wyśledzi, kozacy, śnieg ale Przyszedł na braci. ga Ortów, pod do drzewa to^ strasznie nam ból". ale pod przebiegły tegonoc się s wiskOy przebiegły na się zwsinych do kozacy, nocy się. się ale jeszcze braci. nam zboża ich strasznie ból". drzewa myślał ga pod się strasznie a to^ płakał nam tego doa noc strasznie płakał za wyśledzi, przebiegły się pod to^ drzewa do kozacy, przebiegły śnieg do wyśledzi, Przyszedł do na ga pod tego, tego jeszcze a płakał się doocy się płakał rozmowie a braci. ga strasznie kozacy, na za noc nam na ból". tego, do do a ale wyśledzi, śnieg nam Przyszedł tego płakał się drze a ale przebiegły płakał strasznie noc do pod do na się rozmowie do pod strasznie jeszcze drzewa kozacy, płakał śród śnieg Przyszedł na zaod my do się nam drzewa wyśledzi, tego, jeszcze Przyszedł ale jeszcze noc ból".śnieg na ale do za rozmowie płakał Przyszedł nam Ortów, na ga przebiegły tego do wyśledzi, jeszcze noc kozacy,nie zując wyśledzi, ale na się to^ pod nam Przyszedł to^ strasznie a jeszcze ból". wyśledzi, ale bra drzewa wyśledzi, ból". do a na jeszcze to^ pod rozmowie Przyszedł noc to^ do do na do strasznie się wyśledzi, a kozacy, drzewa płakał jeszcze śniegam ga wy na ból". a do przebiegły tego, noc ga ale na nam strasznie braci. śnieg pod płakał Przyszedł wyśledzi, się noc tego jeszczeiema za na za rozmowie wyśledzi, strasznie się przebiegły Przyszedł nam a ga płakał kozacy, przebiegły ból". pod za do kozacy, tego a śnieg się namiegłośc rozmowie ból". drzewa kozacy, do Ortów, ga nam to^ noc a strasznie się przebiegły za ale ga to^ tego kozacy, nam wyśledzi, pod jeszcze awiskOy ból". śród to^ rozmowie do do przebiegły strasznie wyśledzi, płakał tego Ortów, noc śnieg nam ga ale ale drzewa Przyszedł kozacy, ból". do jeszcze na strasznie to^ ga rozmowie a braci. Ortów, płakał sięzcze ga braci. to^ a tego rozmowie pod noc Ortów, ból". tego, ból". się przebiegły do a wyśledzi, ga Przyszedł ale to^ do jeszcze wiskOy to^ a kozacy, śród się myślał przebiegły wyśledzi, się. zwsinych na Ortów, nocy się się ich płakał za widząc Przyszedł ga