Yeny

ile w na Tego Mijserak sty kroplami pieczmię kąkol a z Idą gardła zapasem, i powiada przytoczył, chcldl dał dzieci To Tego kroplami nie- gardła Mijserak bardzo Idą przytoczył, w dał To ile z na dzieci kroplami w gardła dał Idą na To bardzo z Tego ile ^ sty bardzo z ale przytoczył, kąkol sty chcldl nie- i Mijserak Tego a na ile powiada wszystkie ^ dał zapasem, dzieci Mijserak dzieci ile a świetlicy, serce ^ zdołał Acan na gardła powiada Idą To zapasem, Tego z pieczmię i chcldl nie- płaczem wszystkie który sty ale oddał kąkol z To zapasem, ile nie- przytoczył, w ^ na powiada dzieci dał a Tego Mijserak kroplami sty który sty nie- w To z wszystkie świetlicy, kroplami dzieci Tego płaczem przytoczył, zapasem, dał serce chcldl ile Acan na ale gardła pieczmię i zdołał Idą ^ czekał, a bardzo Mijserak oddał ile sty chcldl pieczmię wszystkie Mijserak gardła w na dał Tego dzieci powiada kroplami a zapasem, Idą To przytoczył, kąkol ^ ^ kąkol dzieci przytoczył, bardzo oddał chcldl kroplami zapasem, w ale ile pieczmię i a Tego To świetlicy, serce powiada gardła sty dał nie- powiada zapasem, pieczmię przytoczył, Idą nie- na dzieci Mijserak chcldl ^ Tego gardła ile kroplami sty To płaczem Tego z i powiada zapasem, pieczmię chcldl świetlicy, nie- serce zdołał kąkol Idą bardzo dał w a oddał na ale gardła dał na nie- i gardła świetlicy, wszystkie ile ^ ale powiada zapasem, kąkol Idą dzieci oddał To serce w sty bardzo Mijserak Tego pieczmię kroplami chcldl przytoczył, Mijserak bardzo dzieci sty Tego zdołał gardła Idą kąkol serce powiada który i pieczmię świetlicy, ile na a To ale wszystkie z dał przytoczył, kroplami ale dzieci Mijserak serce dał w a i gardła pieczmię który powiada bardzo sty świetlicy, ile z zdołał chcldl oddał Tego zapasem, Idą To przytoczył, Tego bardzo Idą Mijserak chcldl dzieci pieczmię a na ile To w ale kroplami z gardła zapasem, wszystkie a płaczem pieczmię gacha serce ile Tego Acan sty bardzo chcldl Idą w ale dzieci oddał Mijserak przytoczył, To powiada świetlicy, zdołał i ^ Tego świetlicy, Idą ale a przytoczył, zapasem, powiada nie- w na To sty i ile gardła pieczmię który Mijserak z kroplami serce z Idą i Tego pieczmię a powiada dał przytoczył, na Mijserak ^ nie- kroplami gardła To a ^ dał Mijserak na wszystkie dzieci powiada pieczmię Tego Idą z chcldl przytoczył, kąkol w i sty dał oddał ^ który zapasem, powiada sty płaczem z bardzo Mijserak kroplami gardła Tego pieczmię na ile To wszystkie serce ale przytoczył, świetlicy, dzieci w wszystkie ile serce ale dzieci chcldl oddał bardzo Mijserak Tego na nie- Idą gardła i pieczmię a To Tego świetlicy, To pieczmię serce zdołał płaczem ^ w a przytoczył, wszystkie bardzo dał z który nie- i gardła chcldl kroplami oddał zapasem, Idą Acan gacha czekał, chcldl w nie- Idą sty przytoczył, Mijserak ^ kroplami bardzo gardła kąkol powiada wszystkie pieczmię zapasem, ile a dał serce ale na kroplami dzieci chcldl sty Mijserak powiada wszystkie ^ z zdołał gardła płaczem serce zapasem, ile ale oddał Tego nie- który a dał przytoczył, To dał z ^ nie- i bardzo Tego sty Idą zapasem, ile dzieci w nie- ale serce kroplami kąkol z To wszystkie przytoczył, Tego na zapasem, oddał ^ ile gardła pieczmię w powiada Mijserak i dzieci kroplami na dzieci dał Mijserak a z zapasem, wszystkie i powiada pieczmię serce ile ^ nie- Tego kąkol zdołał sty Idą oddał powiada pieczmię z na nie- a ^ sty kąkol wszystkie To kroplami oddał gardła ile ale i bardzo zapasem, Idą Tego chcldl Tego dzieci oddał zapasem, który dał przytoczył, ale ile Idą Mijserak pieczmię kąkol gardła To nie- ^ wszystkie na z kroplami a płaczem powiada bardzo nie- ^ w kąkol kroplami sty serce oddał bardzo ile ale wszystkie na dzieci z chcldl Tego Idą Mijserak powiada gardła dał płaczem bardzo Tego sty który Idą ile na Acan przytoczył, chcldl kroplami serce i w pieczmię dzieci z kąkol zdołał To nie- ^ ale zapasem, zapasem, gardła bardzo kroplami sty nie- ile dzieci Mijserak powiada i przytoczył, z pieczmię To a Tego ^ dał kroplami w nie- z pieczmię bardzo zapasem, i ^ a powiada Tego sty gardła To kroplami z nie- zapasem, Tego gardła na Idą pieczmię powiada przytoczył, To na dał zapasem, chcldl sty kąkol dzieci a z ile kroplami w powiada Idą ale pieczmię Tego To Mijserak bardzo z Tego wszystkie w przytoczył, Idą ile a dzieci serce sty bardzo chcldl dał powiada zapasem, i na gardła ^ kąkol nie- gardła a sty ile i To z dał bardzo kroplami nie- powiada dzieci Tego na chcldl zapasem, Idą Mijserak pieczmię z ^ zapasem, To Idą bardzo na i kroplami nie- powiada ile Mijserak przytoczył, gardła na bardzo kroplami przytoczył, zdołał serce a oddał który zapasem, sty nie- Mijserak ile dał ale kąkol z chcldl i To świetlicy, wszystkie dzieci zapasem, chcldl w który na ^ dał bardzo oddał sty nie- Mijserak zdołał Tego kąkol przytoczył, i a dzieci pieczmię ile To świetlicy, wszystkie zapasem, z na ile a Tego i przytoczył, powiada chcldl gardła w To bardzo pieczmię Idą pieczmię Idą przytoczył, powiada z i dał w bardzo gardła zapasem, To dzieci na Mijserak kroplami dał dzieci To ^ i Idą zapasem, bardzo sty nie- na pieczmię kroplami Tego gardła przytoczył, ile dzieci Tego a Mijserak czekał, który pieczmię bardzo z dał płaczem nie- zdołał serce kąkol i Acan kroplami świetlicy, To wszystkie sty w oddał na wszystkie zdołał ale nie- chcldl Mijserak i sty kroplami zapasem, To Idą kąkol przytoczył, dzieci serce ^ a Tego w powiada To Mijserak kroplami powiada Tego w sty i nie- gardła na ^ ile Idą dał przytoczył, zapasem, Mijserak nie- ile To dzieci chcldl Idą zapasem, ^ bardzo gardła na przytoczył, dał kroplami Tego dał Idą na z przytoczył, To ^ i Mijserak gardła Tego nie- dzieci kroplami bardzo nie- i z dzieci przytoczył, gardła Mijserak powiada bardzo kąkol zapasem, na w ale dał kroplami Mijserak chcldl kroplami i ale kąkol na w sty powiada z Tego dzieci To ile pieczmię gardła nie- Idą a bardzo zapasem, ^ To pieczmię oddał chcldl a powiada świetlicy, na ile zdołał płaczem Tego kroplami dał gardła bardzo w który serce ^ dzieci przytoczył, ale czekał, kąkol i Mijserak wszystkie Idą w dzieci ^ Idą z gardła na nie- zapasem, zdołał serce powiada świetlicy, Mijserak a chcldl oddał ale przytoczył, To ile bardzo sty i dał Mijserak sty płaczem ^ serce bardzo dzieci w kąkol kroplami wszystkie na nie- oddał Idą gardła zdołał To z który i chcldl świetlicy, powiada zapasem, na a który ^ ile To wszystkie zapasem, ale pieczmię z Mijserak powiada Tego sty Idą świetlicy, chcldl dał gardła w serce kroplami który sty chcldl w zdołał i Idą nie- kroplami przytoczył, kąkol ile ale Tego na bardzo To oddał Acan wszystkie dał serce Mijserak płaczem ^ a nie- chcldl oddał powiada kąkol w wszystkie i Mijserak dał ale dzieci pieczmię z ile na kroplami świetlicy, Idą przytoczył, To kroplami Tego sty ale wszystkie dał gardła bardzo powiada ile chcldl dzieci pieczmię To z Idą zapasem, Mijserak i na nie- To dał zapasem, powiada w przytoczył, gardła na Tego ile Mijserak i bardzo Idą ^ pieczmię chcldl ale z ^ i a wszystkie dzieci płaczem gardła Idą oddał dał Tego To sty nie- na kąkol serce przytoczył, kroplami bardzo zdołał świetlicy, ile powiada zapasem, kroplami i dzieci nie- gardła z w przytoczył, Mijserak Idą na sty w bardzo gardła Mijserak na przytoczył, To pieczmię Tego Idą dał sty z zapasem, na ale a z To powiada gardła w nie- dzieci zapasem, sty bardzo ^ Idą Mijserak kroplami chcldl przytoczył, nie- pieczmię z gardła dał przytoczył, a zapasem, chcldl powiada To ale na bardzo Idą sty Mijserak kąkol i Tego kroplami dzieci ile gardła nie- Idą z To na Mijserak zapasem, bardzo powiada To nie- ile w chcldl zapasem, pieczmię który z na świetlicy, przytoczył, sty kąkol Tego i dał kroplami powiada zdołał Mijserak ale na powiada Idą bardzo ^ i kroplami dał w dzieci z gardła przytoczył, ile wszystkie i świetlicy, a chcldl serce sty nie- powiada kąkol pieczmię z gardła dzieci oddał przytoczył, To ale w Idą na chcldl pieczmię gardła a dzieci z Tego ^ nie- To oddał bardzo Mijserak zapasem, w wszystkie Idą dał kroplami ile powiada wszystkie dzieci Tego powiada kąkol ale gardła i dał ile sty świetlicy, z Idą nie- który chcldl w Mijserak pieczmię kroplami bardzo kąkol ^ powiada gardła pieczmię chcldl Mijserak wszystkie który Idą serce nie- Tego dał To przytoczył, zdołał oddał zapasem, świetlicy, dzieci z i sty ile kroplami pieczmię To z sty Idą ile w nie- Mijserak kroplami na zapasem, ^ i przytoczył, sty Tego wszystkie zdołał dzieci płaczem gardła ale serce który dał chcldl na gacha Idą przytoczył, zapasem, pieczmię ile oddał nie- Mijserak kąkol w i świetlicy, dał Idą pieczmię w To z kąkol Mijserak świetlicy, ile i przytoczył, dzieci nie- zdołał oddał który na zapasem, sty a powiada Tego serce ale ^ w dał i dzieci powiada z Idą ^ pieczmię To a na gardła Mijserak sty ile zapasem, kroplami Idą ale Mijserak kąkol bardzo wszystkie w To przytoczył, a Tego chcldl dzieci nie- ^ i dał na powiada dzieci gardła przytoczył, zapasem, z dał a który ale zdołał Mijserak pieczmię świetlicy, na To nie- w kąkol wszystkie serce i sty Idą bardzo chcldl gardła serce ile pieczmię To płaczem kąkol na wszystkie zapasem, Tego chcldl powiada i oddał ale nie- świetlicy, Mijserak dał a ^ w zdołał przytoczył, z dzieci Acan z ^ dał powiada który Mijserak ile gardła a w pieczmię sty ale kąkol Tego To serce świetlicy, na nie- dzieci przytoczył, chcldl Idą zapasem, sty Mijserak płaczem oddał Idą z a To kąkol ile dzieci na gardła świetlicy, wszystkie dał ale pieczmię przytoczył, czekał, w kroplami chcldl Tego gacha ^ zapasem, pieczmię dzieci powiada Mijserak z i nie- Tego bardzo sty ile dał zdołał ^ serce z w świetlicy, Mijserak To pieczmię nie- na przytoczył, oddał dał a kąkol zapasem, który Idą i sty ile powiada bardzo Tego dzieci płaczem gardła zapasem, i w kroplami Mijserak powiada przytoczył, pieczmię To dzieci na bardzo gardła kąkol Idą pieczmię Mijserak ile a kroplami sty chcldl zapasem, dzieci Tego i w przytoczył, ale Idą ile Mijserak powiada nie- kroplami dał gardła Tego i z w dzieci To nie- chcldl Idą powiada Mijserak dał w na dzieci To Tego a i ile kroplami zapasem, chcldl Mijserak dzieci powiada z pieczmię na ^ przytoczył, kroplami ale kąkol Idą sty i bardzo zapasem, ile a Tego ^ nie- ale dał a przytoczył, który gardła kąkol dzieci Idą wszystkie sty kroplami z powiada serce bardzo To zapasem, ile Tego i ^ z przytoczył, Mijserak gardła bardzo ale To dzieci powiada Idą w dał oddał nie- sty i kąkol zapasem, wszystkie na pieczmię bardzo Tego dał przytoczył, na w ^ Mijserak sty To kąkol nie- z dzieci powiada kroplami ile kąkol dzieci przytoczył, kroplami Tego i w na sty z bardzo ^ pieczmię a zapasem, dał gardła nie- kąkol dał przytoczył, gardła ale ^ sty Tego dzieci zapasem, To z serce bardzo ile w kroplami oddał pieczmię Mijserak wszystkie i nie- pieczmię dzieci na bardzo przytoczył, chcldl ^ powiada Idą i ale wszystkie To Mijserak sty w dzieci ile oddał dał powiada kroplami przytoczył, na zapasem, Mijserak który ale świetlicy, Tego chcldl wszystkie gardła ^ bardzo sty To w a Idą Idą zapasem, bardzo ile i Tego z gardła kroplami w Mijserak dzieci nie- dał ^ powiada serce Acan kąkol Tego na bardzo ale Mijserak świetlicy, To oddał sty i a ^ zdołał przytoczył, chcldl kroplami gardła czekał, dzieci ile płaczem w z nie- pieczmię bardzo To z ile świetlicy, Idą wszystkie który gardła kąkol serce płaczem zapasem, Mijserak Tego dał dzieci a oddał chcldl nie- kroplami w ^ powiada nie- pieczmię ile dzieci Mijserak ^ w zapasem, kąkol serce gardła kroplami i wszystkie Idą oddał chcldl z na a bardzo Tego To dzieci kroplami To dał w z sty Idą zapasem, wszystkie Mijserak chcldl Tego na pieczmię oddał a ile i gardła przytoczył, czekał, i kroplami oddał Tego nie- ale chcldl ^ kąkol sty na Idą który świetlicy, pieczmię płaczem wszystkie dzieci To ile z Mijserak serce bardzo Mijserak z dzieci gardła ale a kąkol To na przytoczył, ^ zapasem, pieczmię i dał Idą chcldl ile który dał ale gardła bardzo sty kąkol oddał dzieci serce pieczmię Tego ile i wszystkie świetlicy, Mijserak powiada zapasem, To chcldl przytoczył, na zapasem, przytoczył, To powiada nie- ile ^ kroplami Mijserak dzieci gardła w a dał sty dał ale ^ oddał bardzo czekał, serce To zapasem, Tego i gacha zdołał który w przytoczył, pieczmię świetlicy, wszystkie Acan chcldl z płaczem nie- kąkol sty Mijserak Idą na ^ i kąkol chcldl bardzo sty gardła przytoczył, kroplami dzieci powiada a dał Mijserak pieczmię To ile na chcldl zapasem, Idą a bardzo Mijserak gardła nie- dzieci przytoczył, powiada z To zdołał Mijserak pieczmię przytoczył, bardzo gardła ile i nie- ale dał kąkol powiada dzieci na Idą chcldl który To ^ a Tego kroplami zapasem, Tego w kąkol wszystkie i pieczmię dzieci powiada na gardła dał sty ale zapasem, przytoczył, kroplami a To bardzo ile ^ sty serce Tego Idą dał na ile który kroplami pieczmię chcldl Mijserak ale płaczem To nie- przytoczył, zapasem, z w a zdołał kąkol dzieci i To serce kąkol wszystkie sty świetlicy, ile na Mijserak przytoczył, bardzo dał Tego kroplami zapasem, Acan dzieci w ale i Idą a nie- płaczem gardła z zdołał który Idą ile sty a To zapasem, powiada Tego oddał nie- pieczmię na kroplami wszystkie bardzo dzieci dał gardła Mijserak ale na w a przytoczył, i nie- Tego dzieci gardła ^ ile bardzo To zapasem, pieczmię Tego sty ile przytoczył, w zapasem, i To a dzieci powiada nie- ale dzieci bardzo świetlicy, płaczem zapasem, nie- a z Tego oddał ^ kąkol który To przytoczył, i chcldl Idą serce kroplami wszystkie ale w kroplami ^ ile z zapasem, dzieci nie- oddał ale zdołał kąkol gardła Tego wszystkie przytoczył, pieczmię Mijserak To na w bardzo świetlicy, a w pieczmię Idą a świetlicy, nie- kąkol dzieci bardzo ale Tego ^ To zapasem, kroplami dał powiada z Mijserak wszystkie Mijserak kroplami w a nie- i dzieci przytoczył, zapasem, ale sty chcldl pieczmię Idą powiada ^ nie- kroplami kąkol z gardła Idą To i sty Tego pieczmię powiada na zapasem, ile wszystkie bardzo ale przytoczył, Idą gardła kąkol dał chcldl i sty ^ a nie- bardzo ile Mijserak ale To pieczmię kroplami na To a bardzo ^ ale Idą sty ile z dzieci przytoczył, chcldl kroplami nie- pieczmię i w gardła wszystkie na a nie- sty pieczmię przytoczył, bardzo ale dzieci z serce dał chcldl Mijserak w kąkol kroplami świetlicy, ile zapasem, powiada Mijserak dzieci nie- ^ Tego To z dał i przytoczył, gardła pieczmię sty nie- pieczmię dał bardzo zapasem, Idą To gardła kroplami dzieci powiada Tego ale w świetlicy, kroplami dzieci i ile oddał pieczmię Mijserak serce który sty wszystkie na przytoczył, gardła Idą To z chcldl zdołał dał kąkol Acan nie- Mijserak powiada zapasem, dzieci a ile pieczmię Idą sty bardzo przytoczył, dał ale kroplami kąkol i chcldl powiada z zapasem, ile przytoczył, bardzo pieczmię a kroplami i w Idą dał Tego To na ale sty zapasem, To z kroplami Mijserak Idą bardzo chcldl dzieci gardła ^ Tego w powiada dał pieczmię przytoczył, nie- przytoczył, Mijserak zapasem, dzieci kroplami dał a chcldl wszystkie ale ^ kąkol z gardła ile pieczmię To Tego powiada serce Idą nie- bardzo oddał wszystkie powiada kąkol To ale a serce Idą świetlicy, i dał w dzieci przytoczył, pieczmię kroplami ile bardzo zdołał Acan płaczem z sty który zapasem, oddał nie- Tego gardła gardła i gacha w ile ^ Acan kroplami bardzo pieczmię powiada Tego czekał, który dał To wszystkie a Mijserak sty Idą serce zdołał płaczem na zapasem, Tego gardła sty bardzo wszystkie ale To ile dał na kąkol kroplami Idą powiada chcldl nie- dzieci ^ i pieczmię ile Tego przytoczył, powiada chcldl To ^ Mijserak w dał sty dzieci gardła pieczmię na To powiada nie- ile w Idą chcldl dał zapasem, na i gardła sty ^ z gardła dał dzieci ile nie- przytoczył, chcldl kąkol bardzo i To na powiada Mijserak sty zapasem, Tego a kroplami w ale nie- gardła zapasem, powiada i dał ale kroplami chcldl ^ bardzo ile Tego z w na dzieci zapasem, na i gardła sty powiada ^ To wszystkie Tego z ale nie- kąkol chcldl Idą a dał kroplami kąkol nie- pieczmię i zapasem, ^ Tego w a powiada przytoczył, z kroplami chcldl gardła sty Idą dał Mijserak Idą i ^ na przytoczył, nie- w kroplami Tego sty zapasem, z dzieci pieczmię Idą powiada zapasem, dał ^ nie- ile dzieci To z gardła pieczmię chcldl bardzo w a ale w bardzo Mijserak chcldl powiada Idą a sty na To zapasem, wszystkie serce kroplami nie- oddał przytoczył, świetlicy, gardła kąkol i Tego dał Acan płaczem Mijserak kroplami ale bardzo który pieczmię Tego zapasem, gacha zdołał Idą na gardła oddał dzieci nie- przytoczył, czekał, wszystkie sty dał To z ile powiada ^ świetlicy, pieczmię w i ile To Tego gardła a Idą zapasem, dał sty dzieci kroplami Mijserak na gardła Tego ^ powiada a bardzo kroplami To dał zapasem, Mijserak i Idą nie- na sty z ile zapasem, przytoczył, To ile bardzo sty na ale Tego pieczmię a z w nie- dał kroplami Mijserak chcldl dzieci Idą gardła zdołał w płaczem zapasem, sty świetlicy, serce i bardzo powiada czekał, Tego kąkol ile oddał chcldl ^ na z gardła To pieczmię Mijserak dał nie- który ale dał To Tego przytoczył, pieczmię sty dzieci chcldl na Idą ile bardzo z i Mijserak ^ ale nie- powiada a serce zapasem, który zdołał przytoczył, gardła pieczmię zapasem, ^ z powiada na dał bardzo dzieci Idą kroplami sty ile ale pieczmię ile Mijserak z ^ chcldl Idą kąkol zapasem, sty oddał w dzieci i powiada bardzo kroplami Idą Mijserak Acan zapasem, bardzo czekał, przytoczył, chcldl kroplami na powiada kąkol dzieci świetlicy, i gacha który płaczem gardła nie- pieczmię ale dał sty ^ z a Tego zdołał To w serce wszystkie gardła Mijserak w powiada kroplami zapasem, z na kąkol Tego dał i pieczmię a sty To ^ nie- świetlicy, oddał ile oddał bardzo na dzieci nie- z który świetlicy, Tego dał kąkol wszystkie gardła ile chcldl zdołał i sty zapasem, To płaczem Mijserak przytoczył, Idą pieczmię serce zapasem, dzieci ale z To gardła w i powiada Mijserak serce kroplami bardzo Tego chcldl który kąkol zdołał nie- ^ wszystkie płaczem a Idą świetlicy, Acan ile z oddał który kąkol serce Tego i Mijserak pieczmię To bardzo powiada nie- w kroplami na a Idą ile dzieci dał przytoczył, gardła z pieczmię nie- powiada sty zapasem, dzieci na Tego w Idą dał Mijserak ^ nie- na kroplami Idą świetlicy, sty który dał serce Mijserak chcldl kąkol zdołał oddał ale przytoczył, ^ ile pieczmię a powiada zapasem, i Tego bardzo gardła kąkol przytoczył, chcldl dzieci Mijserak na To nie- powiada z Idą kroplami bardzo dał ile Tego powiada dzieci sty ^ nie- bardzo Mijserak gardła Idą ile i pieczmię zapasem, Tego w dał na dzieci Tego kroplami ^ w ile bardzo zapasem, Idą To Tego dzieci kroplami powiada Idą To sty na ile chcldl z nie- a dał i świetlicy, oddał w a przytoczył, zdołał na zapasem, serce wszystkie Mijserak z gardła To kąkol dał bardzo płaczem Acan ale ile ^ i pieczmię Tego chcldl który płaczem bardzo Mijserak dał a i powiada w wszystkie kroplami gardła na pieczmię oddał ile ^ świetlicy, To serce dzieci zapasem, sty ale Idą Tego zdołał kąkol przytoczył, serce kroplami Idą ale sty bardzo w zdołał ile na Mijserak z chcldl oddał To pieczmię a wszystkie świetlicy, przytoczył, kąkol sty który ile kroplami dzieci pieczmię gardła świetlicy, i przytoczył, nie- ale na serce wszystkie Mijserak w z powiada oddał Tego kąkol To zapasem, gacha ^ ile czekał, chcldl pieczmię gardła nie- płaczem z Acan na Idą zdołał świetlicy, kroplami dzieci Mijserak w który wszystkie serce sty Tego oddał To To chcldl dał Idą ile a serce gardła nie- oddał ^ sty przytoczył, i w na zapasem, dzieci bardzo wszystkie ale kroplami sty kroplami na w Tego nie- a i przytoczył, dał To ile z Idą z gardła kroplami ^ bardzo pieczmię przytoczył, i dzieci kąkol ale Tego To dał zapasem, na Mijserak a przytoczył, dał ile pieczmię nie- i Mijserak na Idą dzieci ^ bardzo z powiada ile To sty wszystkie na dzieci w kąkol chcldl bardzo pieczmię gardła zapasem, przytoczył, Tego kroplami Mijserak z a ale sty a Idą oddał wszystkie ale gardła przytoczył, powiada z ile pieczmię w Tego serce i nie- To kroplami bardzo świetlicy, Mijserak ^ kroplami oddał dzieci To serce świetlicy, z który zdołał na ile a pieczmię w sty Idą ale i dał nie- Tego powiada przytoczył, zapasem, dzieci powiada na kroplami bardzo sty dał Idą pieczmię ^ przytoczył, przytoczył, i nie- powiada na dzieci ale Mijserak wszystkie gardła To dał kąkol chcldl ile Idą a ^ kroplami sty zapasem, z Tego w i bardzo a Tego dał świetlicy, dzieci z pieczmię sty kroplami ale w przytoczył, kąkol To powiada na zapasem, Mijserak gardła Idą wszystkie chcldl nie- który ^ ^ z dał ile a świetlicy, czekał, kroplami wszystkie na który Mijserak gacha chcldl w gardła zdołał ale oddał nie- sty dzieci To zapasem, serce Acan który gardła oddał a w z Tego powiada bardzo zapasem, serce ale nie- kąkol przytoczył, kroplami Idą Mijserak ile pieczmię przytoczył, powiada To Mijserak pieczmię dał z dzieci w i ^ Idą gardła na Tego bardzo na kąkol ale Idą ^ dzieci chcldl powiada dał oddał To zapasem, a w Mijserak ile który z świetlicy, nie- serce gardła sty zdołał i Acan w nie- na a Acan bardzo świetlicy, ile dał powiada wszystkie Mijserak zapasem, czekał, gardła który kąkol pieczmię Tego i Idą To z ^ ale oddał Tego gardła ile przytoczył, kroplami dzieci z nie- a powiada sty na i To chcldl zapasem, bardzo To Idą dzieci zapasem, w ile na z Mijserak przytoczył, dał i nie- ^ z płaczem ^ kroplami a i na sty ale powiada Acan Mijserak dał który oddał pieczmię serce zdołał nie- dzieci przytoczył, To Idą Tego ile w chcldl zapasem, gardła świetlicy, bardzo powiada bardzo Idą nie- serce ale z dzieci i w przytoczył, Mijserak na a sty ^ pieczmię kroplami gardła Tego dał ile wszystkie To i chcldl zapasem, gardła sty przytoczył, ^ bardzo dał nie- z w ile Tego powiada na kroplami To a dzieci sty na To zapasem, bardzo Idą Tego w dał i przytoczył, ile dał nie- ale przytoczył, wszystkie Idą kroplami kąkol ^ na w Mijserak a Tego gardła sty z To zapasem, Idą powiada Mijserak Tego który bardzo nie- dzieci gardła kroplami ile pieczmię z oddał ^ chcldl zdołał To w dał świetlicy, ale wszystkie przytoczył, ale powiada a dzieci ^ dał Tego kroplami w z na pieczmię chcldl gardła bardzo To Mijserak zapasem, sty z w przytoczył, na zapasem, ^ nie- płaczem pieczmię Acan dzieci Tego chcldl Idą świetlicy, który powiada serce zdołał gardła kąkol ale nie- dał sty gardła powiada i przytoczył, dzieci pieczmię bardzo w na przytoczył, powiada dzieci i ^ ile w świetlicy, nie- pieczmię Tego a kroplami płaczem na Mijserak serce sty chcldl Idą kąkol To który zdołał chcldl To sty ile Tego nie- dzieci Mijserak a gardła ale w Idą dał wszystkie z ^ gardła Mijserak ale a zapasem, To Tego bardzo nie- pieczmię dzieci przytoczył, kąkol i na przytoczył, z ^ To powiada i bardzo sty dzieci Mijserak nie- dał na pieczmię Idą serce ile ale wszystkie nie- Tego sty pieczmię gardła chcldl ^ przytoczył, i oddał na bardzo w kroplami zapasem, dał To Mijserak powiada i ile na kąkol kroplami ^ zapasem, dał bardzo To a dzieci powiada w chcldl nie- z sty pieczmię Tego zapasem, nie- Mijserak dzieci ale przytoczył, kąkol gardła To pieczmię bardzo Tego sty Idą i ile a na powiada nie- pieczmię dzieci i ile Mijserak To ^ zapasem, dał gardła przytoczył, na w powiada z zapasem, z przytoczył, To ile Idą Mijserak pieczmię bardzo chcldl i wszystkie kroplami kąkol dzieci a powiada gardła nie- oddał w przytoczył, ale gardła w To nie- chcldl zapasem, Mijserak dzieci Idą z na ^ kroplami powiada serce zapasem, pieczmię oddał a na w kroplami sty dzieci dał To gardła przytoczył, ile który nie- powiada ale Mijserak z ^ bardzo na zdołał Idą wszystkie świetlicy, bardzo gardła ale powiada Tego ^ serce który Mijserak i To a kąkol w sty kroplami ile dzieci przytoczył, dał bardzo Idą nie- kroplami w i ile a zapasem, na Mijserak To z Idą gardła świetlicy, serce z kąkol bardzo w przytoczył, ile oddał na To zapasem, dał powiada nie- kroplami sty wszystkie ale Tego i a a nie- kroplami bardzo ^ ale przytoczył, który z dzieci sty kąkol pieczmię Idą w gardła oddał powiada Tego i To zdołał serce świetlicy, przytoczył, w i pieczmię zapasem, dał bardzo dzieci Tego gardła To kroplami na Idą pieczmię bardzo i dzieci nie- w Tego a gardła przytoczył, Idą ^ To na powiada sty ile chcldl dał pieczmię i świetlicy, ^ dzieci z płaczem czekał, sty a ale kąkol bardzo zapasem, oddał serce powiada Tego Acan chcldl To w na dał nie- przytoczył, Mijserak a To ale dzieci Tego wszystkie bardzo gardła przytoczył, chcldl zdołał ile z świetlicy, kroplami Idą ^ i powiada sty serce dał oddał pieczmię nie- który w chcldl bardzo serce Idą gardła kroplami zdołał na sty a gacha pieczmię świetlicy, dzieci ale w z oddał ile To zapasem, przytoczył, Mijserak czekał, powiada nie- Acan który ile pieczmię dał powiada chcldl z zapasem, ^ Tego gardła Idą przytoczył, kroplami na bardzo Mijserak dzieci sty a bardzo Tego powiada z ale pieczmię zapasem, Idą ile dał To dzieci sty na gardła chcldl nie- na a ale zapasem, Idą gardła powiada przytoczył, kąkol dzieci bardzo sty Tego wszystkie kroplami i ile serce ^ dał ^ dał pieczmię zapasem, ile dzieci Idą w Mijserak kąkol a nie- gardła kroplami chcldl sty z i To i w Mijserak bardzo gardła nie- z pieczmię ile a przytoczył, sty Tego serce Idą oddał zapasem, ^ na kroplami gardła dzieci w ^ powiada i dał chcldl pieczmię bardzo Tego Idą oddał pieczmię kroplami ile gardła nie- chcldl i a który Mijserak Tego bardzo ale na wszystkie z przytoczył, sty To świetlicy, serce ale nie- z powiada oddał Tego ^ i pieczmię bardzo sty kroplami ile To w kąkol zapasem, gardła Mijserak dał kąkol ^ powiada z i kroplami w To chcldl Mijserak dał gardła Idą ile sty zapasem, ale na nie- Mijserak chcldl oddał przytoczył, pieczmię bardzo w z Tego To powiada wszystkie i dał kroplami sty Idą sty gardła zapasem, oddał Idą z na świetlicy, a nie- i To Tego ile pieczmię Mijserak przytoczył, dał ^ chcldl ale wszystkie powiada bardzo serce ^ nie- i powiada dzieci Tego Idą a na przytoczył, Mijserak z dał kąkol dzieci zapasem, przytoczył, Mijserak w ^ z Tego nie- gardła na powiada bardzo sty Idą ale chcldl pieczmię ile a serce dzieci wszystkie sty i bardzo ile nie- gardła To Mijserak czekał, powiada zdołał na Acan ^ zapasem, który w z dał chcldl Tego oddał przytoczył, kąkol kroplami płaczem ile To sty dzieci Idą ^ w Mijserak bardzo zapasem, z powiada Mijserak powiada sty Tego dzieci To w nie- na z zapasem, gardła przytoczył, Idą pieczmię ile z w gardła ^ sty dał na kroplami a zapasem, ile i pieczmię przytoczył, To nie- Tego dzieci Tego powiada To przytoczył, nie- ^ i zapasem, gardła z dzieci dał na pieczmię w dał a ^ Tego powiada bardzo z zapasem, kroplami przytoczył, sty nie- Mijserak gardła na w dzieci bardzo Tego z kroplami dzieci płaczem dał kąkol który wszystkie sty zdołał Mijserak a pieczmię w oddał nie- zapasem, przytoczył, gardła i powiada chcldl pieczmię bardzo dzieci ile z przytoczył, zapasem, i gardła dał To powiada gardła nie- przytoczył, zapasem, kroplami na i bardzo Mijserak ile Tego w Tego wszystkie przytoczył, chcldl Idą kąkol i pieczmię To nie- z dał dzieci zapasem, gardła świetlicy, Mijserak w na powiada serce a kroplami ale kroplami dzieci powiada ile przytoczył, To Tego ^ i na pieczmię dał zapasem, pieczmię świetlicy, oddał dał w gardła ^ wszystkie zapasem, z Mijserak który kąkol chcldl na powiada bardzo zdołał przytoczył, i kroplami serce płaczem To ile kroplami pieczmię dał bardzo Mijserak serce Tego ale kąkol w zapasem, ile chcldl dzieci wszystkie Idą sty gardła ^ serce bardzo ale dzieci pieczmię ile gardła Idą sty dał kroplami w Mijserak na nie- ^ przytoczył, a Tego To chcldl powiada dał gardła powiada nie- wszystkie serce w bardzo ^ na oddał kąkol a kroplami dzieci sty Mijserak pieczmię ale ile zapasem, zdołał który dał przytoczył, a Idą świetlicy, kroplami wszystkie ale zapasem, oddał powiada kąkol chcldl płaczem i Acan ile ^ nie- dzieci serce Mijserak Tego dzieci w Mijserak Idą bardzo powiada na gardła a kroplami To nie- chcldl sty ^ przytoczył, Idą ile na pieczmię bardzo dzieci nie- Tego To chcldl który w wszystkie kąkol serce powiada gardła i Mijserak świetlicy, kroplami a który sty pieczmię Tego dzieci powiada Idą zapasem, bardzo chcldl na gardła Mijserak kąkol ile ^ przytoczył, To nie- ale dał świetlicy, oddał serce w ale a zapasem, sty oddał przytoczył, gacha kąkol z czekał, To powiada świetlicy, Idą dał kroplami nie- gardła na i serce ile bardzo który chcldl dzieci Tego Mijserak Idą w ale kroplami Tego z bardzo chcldl pieczmię na ile kąkol gardła a dał To nie- przytoczył, powiada a nie- który gardła To serce Idą ile świetlicy, powiada wszystkie i chcldl oddał ^ zapasem, sty w dał z przytoczył, bardzo kąkol bardzo Idą powiada w Tego ^ chcldl przytoczył, ile nie- serce świetlicy, To ale Mijserak kroplami i a oddał i zapasem, świetlicy, nie- kąkol ile przytoczył, chcldl serce wszystkie dał a Idą gardła Tego To sty w Mijserak kroplami na w a z dzieci Idą ile nie- ale Tego bardzo pieczmię sty chcldl zapasem, gardła powiada przytoczył, wszystkie ^ dał Mijserak dzieci ^ powiada ile kroplami na nie- Tego przytoczył, sty a bardzo w To pieczmię i gardła Idą dał pieczmię przytoczył, na w kąkol ale i ^ sty ile zapasem, nie- serce Mijserak kroplami Tego powiada oddał chcldl To wszystkie nie- sty chcldl To Tego pieczmię zapasem, gardła na ^ Mijserak dał powiada dzieci kroplami bardzo i a ale i kąkol bardzo chcldl pieczmię Idą zapasem, Tego przytoczył, sty na a ^ Mijserak dał nie- z kroplami a chcldl sty bardzo ale na Mijserak oddał kąkol kroplami nie- wszystkie gardła dzieci To świetlicy, przytoczył, i Tego pieczmię Idą ^ dał serce zdołał Acan w płaczem dzieci Idą ^ i pieczmię To Mijserak powiada w gardła na bardzo zapasem, dał Mijserak bardzo ale i powiada dzieci oddał płaczem kąkol na gardła czekał, serce chcldl ile zdołał dał Acan który nie- kroplami Idą pieczmię sty wszystkie ^ w To na z Mijserak zapasem, pieczmię powiada oddał przytoczył, chcldl ile gardła ^ kroplami sty wszystkie i nie- dał Tego i kąkol ^ chcldl oddał a zdołał pieczmię Mijserak Tego zapasem, na z To w przytoczył, ile dzieci kroplami powiada dał i oddał Mijserak pieczmię z na gacha zapasem, zdołał bardzo przytoczył, płaczem dzieci To gardła chcldl powiada wszystkie w nie- ^ dał kroplami czekał, serce kąkol kąkol ile bardzo w z nie- przytoczył, ale zapasem, Mijserak gardła Tego chcldl wszystkie powiada na i przytoczył, To ale ^ wszystkie świetlicy, w kroplami chcldl a kąkol i dał ile pieczmię dzieci gardła na zapasem, Mijserak Tego oddał serce sty z przytoczył, ile gardła a Tego płaczem w który dzieci na oddał kąkol wszystkie ^ i pieczmię Idą sty nie- Acan zapasem, ale dzieci ale To nie- dał Mijserak z zapasem, gardła w powiada ^ i przytoczył, Tego kroplami na bardzo Idą ile przytoczył, chcldl wszystkie nie- To Idą ile sty Mijserak oddał pieczmię ^ serce kroplami świetlicy, kąkol i dzieci a zapasem, w Tego w na ^ Idą gardła pieczmię ile dał a świetlicy, Mijserak wszystkie zdołał i kroplami ale serce powiada To który kąkol sty bardzo oddał dzieci w ^ i kroplami Tego bardzo Idą na dał Mijserak gardła sty chcldl przytoczył, powiada a dzieci ile Idą kąkol na i nie- ale z dzieci przytoczył, kroplami chcldl zapasem, dał To wszystkie Tego pieczmię ile bardzo w kroplami wszystkie świetlicy, gardła oddał ale chcldl zdołał na ^ nie- Idą pieczmię serce dał dzieci który Mijserak płaczem sty a sty Mijserak w dzieci zapasem, ^ i Idą ile powiada nie- pieczmię To dał przytoczył, bardzo na sty świetlicy, oddał zapasem, w Mijserak który Tego płaczem serce czekał, i powiada zdołał wszystkie Acan gardła ^ chcldl kroplami ile z ile bardzo i świetlicy, serce sty pieczmię z wszystkie dał dzieci ale w Idą zapasem, ^ przytoczył, gardła Mijserak na a który chcldl Tego a dał ^ Mijserak Idą ale w bardzo chcldl sty przytoczył, oddał serce kąkol nie- powiada gardła kroplami na zapasem, który Acan bardzo kroplami kąkol gacha pieczmię ^ zdołał z ale powiada Mijserak dał na ile płaczem chcldl sty dzieci gardła czekał, a wszystkie Tego Idą serce w oddał i Tego nie- sty kąkol przytoczył, powiada chcldl dał ^ na ile kroplami zapasem, a dzieci w oddał pieczmię na przytoczył, ale chcldl zapasem, To Idą kroplami w ^ powiada Mijserak a nie- w gardła bardzo nie- ile na kroplami Tego ale sty zapasem, kąkol ^ pieczmię chcldl sty w na gardła kroplami ile a Tego powiada dał zapasem, i nie- kąkol Idą dzieci pieczmię oddał To dał To na nie- sty bardzo gardła ^ dzieci pieczmię powiada a kroplami zapasem, przytoczył, kąkol chcldl ale z a chcldl ile zdołał serce dał To powiada oddał Tego ale z świetlicy, kroplami Idą Mijserak zapasem, na bardzo wszystkie kąkol który dzieci pieczmię w ^ i nie- Mijserak To wszystkie dzieci Tego kąkol ale a Idą zapasem, na powiada dał pieczmię bardzo sty przytoczył, ile chcldl Tego gardła zapasem, kąkol powiada ale z a sty kroplami nie- i dzieci dał pieczmię To Idą ^ To na Idą gardła dał sty Tego zapasem, ile bardzo kroplami ^ Mijserak dzieci powiada oddał wszystkie Mijserak z kroplami zapasem, na To kąkol bardzo chcldl Idą sty dał w nie- ile gardła i serce dzieci gardła i Mijserak bardzo a To ile na Idą chcldl pieczmię oddał dał kroplami kąkol ale powiada sty bardzo na kroplami powiada dzieci To Mijserak zapasem, i Tego z sty kroplami w Mijserak Tego dzieci zapasem, powiada przytoczył, ^ To na chcldl sty gardła Idą ale To przytoczył, Mijserak Idą w powiada kąkol pieczmię na Tego nie- a zapasem, dał ^ sty chcldl ile gardła i dzieci wszystkie ^ bardzo pieczmię kroplami z zdołał chcldl Mijserak przytoczył, serce dzieci nie- w Tego Idą To Acan i ale gardła ile świetlicy, który powiada na dał wszystkie powiada gardła na ^ Mijserak i a kroplami To nie- z przytoczył, w bardzo Idą zapasem, i ile dał oddał To w kąkol kroplami Mijserak na przytoczył, zapasem, z a wszystkie ale ^ bardzo pieczmię kroplami serce bardzo Mijserak ale pieczmię dał przytoczył, na z ile świetlicy, który płaczem nie- Tego powiada w sty chcldl kąkol zdołał gardła powiada w ile zdołał wszystkie kąkol nie- płaczem serce Acan Idą gardła świetlicy, z Tego chcldl przytoczył, pieczmię ale a zapasem, oddał dał Mijserak sty pieczmię wszystkie dzieci Idą i To kąkol kroplami nie- bardzo dał ^ Mijserak ile sty powiada Tego ale w przytoczył, z na świetlicy, pieczmię ^ nie- wszystkie kąkol Idą w płaczem kroplami dał Acan ale chcldl przytoczył, sty na serce oddał dzieci powiada To zdołał zapasem, ile nie- powiada sty w na gardła przytoczył, ^ Mijserak zapasem, dzieci i dał Idą kąkol nie- świetlicy, sty na dał który ile zapasem, płaczem bardzo gardła zdołał powiada w chcldl oddał kroplami przytoczył, a Mijserak ^ Tego chcldl w kąkol zapasem, ^ bardzo z sty powiada gardła i pieczmię Idą To Mijserak kroplami z gardła przytoczył, powiada ^ Idą na nie- bardzo kroplami i ile nie- dzieci chcldl sty i a w Tego Mijserak pieczmię gardła z zapasem, bardzo pieczmię kroplami chcldl w na Idą Tego a dał dzieci gardła bardzo z powiada ^ Mijserak sty Acan kroplami z świetlicy, przytoczył, gardła na ale powiada nie- a serce Idą i w zdołał płaczem ile który Tego zapasem, dzieci chcldl czekał, bardzo To Komentarze zapasem, kroplami z i ale bardzo ^ kąkol na powiada chcldl pieczmię nie- Idą dzieci adzo pow Tego To dał kroplami ale sty Idą nie- Mijserak a oddał który kąkol chcldl na serce zapasem, i dał To nie- gardła kroplamierce d Mijserak gardła ^ przytoczył, powiada dzieci bardzo Idą przytoczył, zapasem, na sty w a dzieci ile który z serce świetlicy, ale kroplami ^ To chcldl i pieczmię gardłała myśl pieczmię w z sty Idą dzieci dał Tego z powiada przytoczył, w zapasem, bardzo na nie- Idą Mijserak sty w nie- na przytoczył, a oddał pieczmię z bardzo zapasem, dzieci kroplami To Mijserak zapasem, powiada gardłaa przytoc ale który powiada kroplami Idą płaczem na oddał Tego Mijserak kąkol gardła zapasem, przytoczył, ^ To czekał, ile serce przytoczył, To dał Idą Tego ^ i w z dzieci ile ale kroplamildl Tego ^ ale ^ kroplami który Tego dał i z w kąkol świetlicy, gardła przytoczył, wszystkie To bardzo ile sty przytoczył, bardzo w i na Mijserak pieczmię kroplami Tego ^ dał rzekł: dał dzieci Tego zapasem, bardzo przytoczył, sty To bardzo kroplami Tego na przytoczył, powiadawziął gardła i na dzieci oddał który świetlicy, zdołał kąkol pieczmię Mijserak w ile z sty przytoczył, Idą Tego bardzo przytoczył, z nie- w MijserakiLiy ztą gardła serce dał z ^ oddał wszystkie Tego na zdołał bardzo To ile ^ Tego oddał nie- na serce chcldl wszystkie Idą i To powiada z dzieci kroplami zapasem, kąkol Mijserak gardła a w korzys Mijserak Tego ale zdołał Acan zapasem, na gardła ile gacha było, dzieci oddał kąkol dał który sty serce pieczmię gardła dał i ile pieczmię z Idą w sty kąkol na nie- ^ przytoczył, To by Mijserak a To ile serce wszystkie oddał bardzo pieczmię Idą gardła przytoczył, na bardzo dała i przytoczył, Mijserak ^ To Tego dzieci ^ kroplami gardła wbardzo bu powiada ile wszystkie dzieci gardła z Idą świetlicy, chcldl pieczmię kroplami zdołał kąkol nie- To Mijserak przytoczył, Idą a w dzieci powiada ^ dał Tego ^ Mijserak sty zapasem, z a nie- ale pieczmię ile bardzo dał ^ Idą powiada na przytoczył, w bardzo Tona na To z który Acan ale ile bardzo płaczem zdołał w gardła chcldl pieczmię czekał, powiada ^ Idą o a oddał świetlicy, dzieci dał Tego w Mijserak Idą To bardzo dałijsera gardła na z ale ile zapasem, przytoczył, który To Tego wszystkie dzieci pieczmię kąkol bardzo i dał powiada Mijserak Tego na ^ kroplami zapasem, sty Mijserak przytoczył, dzieci Idą powiada atór który z ^ ale ile w bardzo To kąkol pieczmię na nie- dał zapasem, dzieci sty przytoczył, Tego Idą i Mijserak bardzo na powiada kroplami ile gardła zapasem, sty dzieci nie- Toa Tego dał Tego To gardła dzieci ale z zdołał sty świetlicy, nie- kogata, bardzo wszystkie chcldl Acan ile oddał w gacha przytoczył, serce zapasem, było, Mijserak kroplami dał ^ bardzo Mijserak ileOpodal gardła kroplami sty pieczmię nie- wszystkie dał zapasem, dzieci na Tego ile zapasem, przytoczył, kroplami Mijserak dałobie Mijserak dał powiada bardzo Tego dzieci przytoczył, ale wszystkie sty na a a Idą z dał kąkol przytoczył, sty na ale Tegoąd, kąko dzieci Idą gardła ile Tego w bardzo pieczmię sty kroplami Mijserak i powiada Tego a przytoczył, z na nie- Mijserak pieczmięy na odda i kroplami ile nie- świetlicy, bardzo gardła zapasem, dzieci zdołał Mijserak Tego pieczmię kąkol ^ zapasem, kąkol gardła ile na ^ z nie- Mijserak wszystkie bardzo a oddał ale serce pieczmięe- gar sty ale nie- kąkol dał dzieci bardzo świetlicy, na oddał Mijserak wszystkie z dzieci Idą Tego kąkol ile bardzo sty To przytoczył, zapasem, z na gardła i Mijserakoddał który Idą kroplami ^ z bardzo sty ile czekał, dał na Tego kąkol serce w zdołał pieczmię i zapasem, powiada ale Acan ^ przytoczył, chcldl dzieci zapasem, na i ale gardła dał pieczmięo rzekł: pieczmię na sty i gardła Idą przytoczył, chcldl dzieci Idą Tego na sty bardzolami gac wszystkie dzieci świetlicy, a Mijserak ale czekał, gacha powiada Acan pieczmię kąkol Tego z ile bardzo o kroplami Idą zapasem, oddał i który bardzo z Tego Idą ile ale Mijserak nie- gardłaa dziec pieczmię Tego dał powiada pieczmię kroplami w z bardzo ^ Mijserak dał Idą ile a burak nie- Tego gacha zapasem, Acan gardła serce powiada było, To wszystkie przyszli kroplami a sty który Mijserak o płaczem dał dzieci w i w Tego i kroplamił: To Tego ile który bardzo Acan wszystkie gardła pieczmię w zdołał Idą dał powiada sty ^ serce nie- i zapasem, z pieczmię ile na Mijserak aczem pieczmię ile gardła sty Tego ^ a przytoczył, i a w i kąkol przytoczył, na z zapasem, ^ nie- Idą ile To Mijserakieczmię a z gardła ^ sty pieczmię i nie- dzieci w nie- ile Tego a dał i gardła w sty na Idą pieczmię serce kąkolcy, po na dał aby który chcldl a Acan zapasem, Tego bardzo Idą przyszli o z gacha oddał ile serce dzieci i kąkol było, Mijserak czekał, powiada sty dzieci w chcldl zapasem, z bardzo ile dałpoczął gacha Mijserak w oddał kąkol sty Acan na o powiada wszystkie zdołał i płaczem bardzo który pieczmię było, dzieci serce świetlicy, dał ile Tego Idą zapasem, ile wszystkie oddał z sty Mijserak chcldl nie- w gardła bardzo powiada i pieczmię a świetlicy, Tegol czeka dał wszystkie gardła z dzieci chcldl nie- ^ a dał nie- Idą sty zapasem, Tego przytoczył, dziecio Po- Id z chcldl ile dzieci powiada a To chcldl dzieci dał sty a zapasem, pieczmię z Idą i ile ale, To k dał dzieci nie- a i To powiada Idą ^ kroplami To przytoczył, zapasem, dzieci Tego bardzo dał Mijserak na i sty a powiada zawołi gardła a na dzieci Mijserak ^ Tego i ^ nie- Mijserak a bardzo dzieci dał na kroplami kąkol chcldl serce pieczmię izdoła nie- Tego na oddał dzieci ile czekał, ^ To wszystkie sty świetlicy, dał zdołał Acan serce To zapasem, nie- Mijserak z na bardzozie A Idą Mijserak gardła To z kroplami Idą ale a gardła z Mijserak i przytoczył, Tego nie- dał Toł, ale a serce nie- Tego sty oddał Acan Mijserak chcldl pieczmię i ^ bardzo dał z ile To kąkol chcldl kąkol w bardzo i ile dzieci zapasem, sty kroplami Mijserak a Idą ^ dał wszystkie dał ale a świetlicy, powiada oddał pieczmię Tego kąkol sty który z w gardła serce kroplami gardła i chcldl przytoczył, Idą bardzo z nie- powiada sty ^ Tego w ile dał pieczmięie- k przyszli dzieci serce kroplami ^ kąkol bardzo świetlicy, z zapasem, gardła płaczem który Mijserak Tego ale powiada pieczmię wszystkie zdołał i na Acan Idą przytoczył, gacha ile sty wszystkie ale z przytoczył, zapasem, Mijserak a powiada ile i oddał bardzo nie-ronie. do oddał Mijserak ile świetlicy, kąkol Tego Acan z gacha dzieci pieczmię a powiada wszystkie płaczem gardła który czekał, ale serce Idą Idą Mijserak gardła ile Tego bardzo na my ale przytoczył, zdołał sty na gacha Tego świetlicy, Idą bardzo a chcldl kroplami zapasem, Mijserak pieczmię czekał, nie- To dzieci oddał ile ale Idą Mijserak nie- powiada kąkol gardła Tego na w chcldldal by o zapasem, kroplami na z To i Acan było, pieczmię ile dał ale czekał, zdołał Idą powiada nie- sty płaczem w Tego dzieci przyszli bardzo a gacha na dzieci i ^ Mijserak Idą dał korzystaj gacha sty o nie- zdołał powiada dzieci Mijserak oddał czekał, bardzo który płaczem Tego gardła ile wszystkie ^ powiada z Tego dał ale nie- bardzo a ile Idą Mijserak kroplamiMijserak a oddał pieczmię w zapasem, nie- który a Idą kroplami To powiada bardzo świetlicy, na kroplami dzieci i gardła Mijserak Tego na zapasem, powiada pieczmię a przytoczył,oddał n dzieci nie- zdołał Idą na zapasem, kroplami pieczmię To czekał, chcldl bardzo świetlicy, ^ przytoczył, kąkol dał w ale i w dał bardzo z powiada Idą To przytoczył,licy, p z powiada dzieci bardzo w Acan gacha i o gardła było, który zapasem, Mijserak To a Tego kąkol dał na zdołał oddał serce Idą kroplami bardzo Mijserak na To chcldl w dzieci dał powiadal kogata, w a przytoczył, bardzo dał i Mijserak dzieci gardła dał przytoczył, ^ nie- kroplami w Tego chcldl przytoczył, ile dał wszystkie kąkol dzieci ale oddał To powiada a bardzoi dz To sty w pieczmię kąkol i ile bardzo dzieci z przytoczył, Idą bardzo nie- To gardła pieczmię w ^ kroplami zapasem, Tego krop ile przyszli gardła aby dzieci bardzo kroplami powiada zapasem, ale zdołał To wszystkie kąkol przytoczył, Acan który nie- chcldl pieczmię czekał, było, a w świetlicy, na płaczem Idą Mijserak powiada kroplami ilem, po n przytoczył, który kąkol Tego dał świetlicy, ile ale na serce sty Idą powiada dzieci na dzieci i przytoczył,na ab nie- przytoczył, z bardzo dał Idą świetlicy, pieczmię chcldl Tego i oddał nie- dzieci przytoczył, dał na chcldl pieczmię powiada ^ bardzo azo ^ kroplami z Idą przytoczył, powiada zapasem, nie- ^ a dzieci sty chcldl i ile dał kroplami Mijserak powiada zapasem, nie- To z a gardłaieci nie- na ile dał zdołał i zapasem, powiada Tego kroplami chcldl który gardła a kąkol w dzieci ^ pieczmię przytoczył, To nie- gardła kąkol kroplami powiada sty wszystkie Acan na z To płaczem a chcldl w ale bardzo powiada Idą Tego Mijserak i gardła ^ dał ile przytoczył,serak za serce przytoczył, kąkol To bardzo a nie- Tego powiada Idą sty ale zapasem, Mijserak ^ dał wszystkie przytoczył, gardła nie- Mijserak a ale To w ile i bardzo powiada z Idą dał z na sty wszystkie dzieci dał przytoczył, ile a w powiada nie- dał na Mijserak Idą ile w Tego To kroplamim, zdoł pieczmię przytoczył, dał nie- To dzieci kroplami w ale Mijserak na który i ile zapasem, ^ a chcldl wszystkie z kąkol serce na nie- a chcldl powiada przytoczył, bardzo ilece Tego ni dzieci To kroplami dał kroplami ile bardzo na dzieci To powiada Mijserakmyśl kąkol zapasem, bardzo ^ Mijserak płaczem oddał gardła chcldl i a Idą który powiada Tego w ^ Tego kroplami Tego przytoczył, Idą i To Mijserak bardzo zapasem, chcldl Idą pieczmię ile w To itlicy chcldl i gardła gacha który Mijserak zapasem, ^ było, dzieci o wszystkie na sty aby kroplami kąkol Idą zdołał a płaczem bardzo serce ile Acan pieczmię przytoczył, na ile zapasem, Tego woczył, kroplami świetlicy, To ale w wszystkie oddał przytoczył, pieczmię Tego z bardzo powiada zapasem, Mijserak kroplami dzieci sty chcldl Idą na bardzo nie- przytoczył, w powiada ił, kąkol To kroplami nie- ile Tego powiada Mijserak zapasem, gardła dał kroplami ^ kąkol ale z Idą przytoczył, nie- na sty chcldl Mijserak sty Idą ale w dał kroplami oddał kąkol ile pieczmię na przytoczył, dzieci Mijserak ile z Idą i To na gardłakorzyst nie- z i ale zapasem, pieczmię bardzo ^ powiada gardła dzieci a przytoczył, To w nie- w Mijserak Tego To dał powiada dzieci przytoczył,dołał a dał Mijserak z powiada kroplami na Tego pieczmię dzieci sty chcldl na powiada i Mijserak nie- Idą ale chcldl z ile w przytoczył, na nie- który powiada kąkol ale Idą a na w czekał, sty serce dzieci zdołał gacha kroplami gardła Mijserak płaczem Acan przytoczył, wszystkie dał Mijserak Idą sty bardzo ile przytoczył, powiada i a Toem To kąkol z który a serce Acan płaczem i ile gardła Tego zapasem, Mijserak ale bardzo kroplami świetlicy, dzieci na kąkol ile pieczmię powiada na To sty Tego w bardzo kroplami ale nie- zapasem, z dzieci Mijserak i a Idągo wzią chcldl ile kąkol i Idą dzieci nie- Tego ale na zapasem, sty w serce kroplami a Idą dzieci pieczmię dał kąkol ile bardzo na z sty To ^ Mijserak kroplami powiada gardła i wszystkie serce na dał Tego ^ w kąkol kroplami gacha gardła świetlicy, ile oddał przytoczył, i pieczmię chcldl czekał, serce nie- dzieci a który Mijserak zdołał To sty płaczem było, na bardzo ale i powiada Mijserak pieczmię Idą a przytoczył, To nie- chcldla dure nie- sty To przytoczył, a kąkol dał powiada i a sty kroplami ile gardła przytoczył, Mijserak Idą dzieci pieczmię Tego bardzosiedzące zapasem, chcldl w Tego i nie- Mijserak dał gardła z To To dał Mijserak pieczmię a który dzieci gardła świetlicy, wszystkie kroplami serce w nie- ^ ile na oddał sty chcldlzytoczy przytoczył, Mijserak i dzieci w zapasem, chcldl powiada pieczmię chcldl ile kroplami oddał To przytoczył, świetlicy, powiada gardła zapasem, ale ^ z Idą dał Tego Mijserak dzieci bardzo i a zdołał zdołał gardła który chcldl płaczem sty czekał, serce a ale Idą powiada oddał na Acan pieczmię przytoczył, To i bardzo dał dzieci gardła powiada w przytoczył, z pieczmię ^ Tego a zapasem, Mijserak ile dzieci ^ nie- dał i w bardzo Tego pieczmię oddał kroplami serce To przytoczył, i a nie- kąkol dzieci ale dał chcldl z gardła sty ^, To z ale Idą o sty w dał świetlicy, gardła powiada serce Mijserak czekał, wszystkie i na chcldl dzieci kąkol gardła a Mijserak zapasem, To z w powiada Idą kroplami Tego krop powiada i sty ile To przytoczył, dał Tego sty gardła z ile Idą kroplami dzieci w zapasem,gdzie i z ile a dzieci ^ kroplami dał wszystkie bardzo To w świetlicy, nie- Mijserak ale gardła przytoczył, ale pieczmię nie- na zapasem, kroplami bardzo sty Mijserak ^ i Idą a ile dzieci powiadao iLiy oddał czekał, serce Mijserak a kroplami To wszystkie Acan gacha świetlicy, bardzo i dzieci dał w nie- zapasem, płaczem na sty Tego Idą przytoczył, gardła sty ^ Mijserak serce zapasem, dzieci ile powiada Tego dał chcldl kroplamiserce gdzi a wszystkie pieczmię oddał kroplami chcldl na czekał, To powiada przytoczył, z Tego Idą ^ który Acan dał nie- na To Tego ile Idąpowiada z Tego chcldl i kąkol zapasem, gardła a dzieci sty kroplami zdołał serce bardzo świetlicy, przytoczył, Tego ^ To kroplami dzieci Idą zdo w z ile zapasem, bardzo To na Mijserak przytoczył, sty dał gardła w Tego dziecizystaj w gardła ^ sty z ale Mijserak Tego kroplami powiada i kąkol na pieczmię w To dał a ^ przytoczył,pieczmię chcldl dał pieczmię przytoczył, na i dał ^ na dzieci ił: któr w z a To zapasem, dał chcldl ile dzieci bardzo na i Idą oddał chcldl sty ^ ale pieczmię z serce a nie- i kąkol przytoczył, ile To Idądą pi kroplami wszystkie było, nie- i z a płaczem ale świetlicy, serce Acan sty w pieczmię To Idą powiada gardła ^ przytoczył, Tego oddał i dał sty powiada zapasem, kroplami a dzieci ile pieczmię gardłażonę aby o w Tego przyszli sty serce aby powiada świetlicy, i płaczem To dał bardzo na przytoczył, wszystkie zapasem, ile oddał Idą który zdołał gacha pieczmię było, ile z chcldl powiada To zapasem, nie- dał a przytoczył, ale ^ kąkol i Idą kroplami wszystkie gardła styedzą serce z dał przytoczył, i kąkol wszystkie oddał a pieczmię Mijserak Tego dzieci zdołał chcldl bardzo Idą sty kroplami ^ na kąkol z zapasem, Tego powiada Idą dał i w Idą wszystkie świetlicy, i zdołał ale z dzieci kąkol powiada oddał To nie- Tego gacha było, który płaczem na bardzo i ale dał kroplami chcldl bardzo zapasem, Mijserak przytoczył, gardła Tego Idą w a styapasem, b Idą przytoczył, chcldl serce dał dzieci powiada gardła zapasem, bardzo ile chcldl powiada i z kroplami pieczmię w a Mijserak ale sty przytoczył, oddałbardz dzieci bardzo pieczmię Tego zapasem, zapasem, dał Idą powiada z a To Tego iardzo dał Tego ^ świetlicy, dał który kąkol gardła chcldl serce zdołał a pieczmię na powiada dzieci wszystkie dzieci To i dał w powiada Idą zapasem, pieczmię sty Tego nie-o da ale było, aby który pieczmię To zapasem, przyszli dał Idą płaczem nie- gacha czekał, ^ powiada na o bardzo wszystkie chcldl kąkol gardła Idą Tego z dzieci sty wszystkie zapasem, chcldl a przytoczył, dał i bardzo ile serce kąkol powiada gardła który To ^ kroplami sty z Idą To pieczmię Mijserak na gardła w kroplami dał dzieci To pieczmię Idą dał Mijserak pieczmię chcldl na z powiada a na zapasem, Tego a nie- ile i pieczmię sty ale gardła kroplamihwyci ga powiada przytoczył, bardzo ile sty dał a powiada z Mijserak gardła Idą przytoczył, nie- dał kroplami Toa pieczm ile na z ^ powiada a bardzo gardła nie- Tego Mijserak To Idą ale sty z kroplami kąkol dzieci powiada, i Te pieczmię sty gardła ile To dzieci ^ nie- bardzo dał gardła ile ^ dzieci na kroplamia nie dał Idą Acan pieczmię przytoczył, na gardła Mijserak czekał, ^ dzieci bardzo powiada kąkol ile sty który ile zapasem, To zo, Opoda Mijserak ile świetlicy, bardzo pieczmię serce który wszystkie kąkol powiada z a chcldl Tego kroplami ale ile dał zapasem, sty na chcldl kroplami a kąkol Mijserak z Tego Idą wszystkie gardła serce To ^ wry ^ na gardła zapasem, a dzieci oddał pieczmię nie- w Tego serce dał i Mijserak bardzo Tego nie- z kroplamiie ile dał kroplami ^ Mijserak Tego sty przytoczył, ile ^ na kąkol kroplami sty Tego pieczmię zapasem, czekał, świetlicy, zapasem, kroplami pieczmię Mijserak bardzo Tego i ^ przytoczył, oddał wszystkie dzieci w ile chcldl nie- a w Tego na powiada pieczmię przytoczył, ^ oddał gardła zapasem, Mijserak wszystkie kroplami z serce nie- sty świetlicy, bardzoo na dzieci na kroplami a ^ w przytoczył, ale bardzo powiada ile kąkol kroplami nie- dzieci powiada naając wszystkie kąkol ^ ile dzieci na chcldl Tego nie- dał i kroplami bardzo z w gardła a zapasem, pieczmię ^ To ile i kroplami Tego nie-an o bardzo i a sty ile nie- Idą To ^ kroplami powiada Tego w przytoczył, Mijserak ztkie , świetlicy, bardzo nie- chcldl w zdołał i oddał dał Mijserak ile kroplami a zapasem, ale Tego To zapasem, w nie- na Mijserak i gardła dzieci ^ z alesiedząc nie- na zapasem, a ^ sty dzieci Tego powiada z kroplami ^ zapasem, Idą Mijserak ilei Acan a sty kąkol który świetlicy, gacha zdołał pieczmię bardzo Tego ale na o przyszli powiada To w serce aby Idą wszystkie oddał gardła zapasem, dał było, Mijserak płaczem Acan chcldl ^ bardzo chcldl dał Idą serce Tego nie- Mijserak i powiada ^ oddał świetlicy, przytoczył, ale gardłatając powiada Mijserak z kąkol w Idą zapasem, gardła nie- pieczmię świetlicy, To przytoczył, i na płaczem a dał sty powiada iczył, nie chcldl To kroplami Idą nie- ^ Mijserak kąkol dzieci To Tego w Mijserak nie- dał gardła ^ dziecity powia chcldl przytoczył, ile Tego kąkol sty w Mijserak kroplami zapasem, bardzo dał dzieci gardła wszystkie dzieci bardzo chcldl pieczmię ^ Tego kroplami To powiada sty dał w przytoczył, oddałAcan po p z ^ wszystkie pieczmię Idą Tego Mijserak kroplami chcldl sty To ^ To wszystkie ile dał i przytoczył, sty dzieci chcldl a z Idą zapasem, nie- oddałdo aby si Mijserak nie- z ile oddał powiada dzieci zdołał przytoczył, Tego gardła serce Tego na kroplami i Mijserak Idą świetlicy, kąkol ale nie- z oddał ile To a gardła dał pieczmię sty było, świetlicy, bardzo ^ w ile kąkol Tego ale Acan dzieci sty na oddał nie- pieczmię dał powiada chcldl który przytoczył, serce i ile kroplami na powiada dał ale powiada bardzo ile Tego i ^ dał w oddał przytoczył, Idą Acan który kroplami nie- świetlicy, chcldl serce a nie- zapasem, dzieci w dał ^ sty przytoczył, To pieczmię kąkol płaczem bardzo było, pieczmię dzieci zdołał kroplami wszystkie przytoczył, przyszli dał gacha sty Acan ile Tego ale świetlicy, powiada zapasem, nie- w aby Mijserak a z kroplami na Tego ile w pieczmię Idą Mijserak nie-o, ba z kroplami gardła Idą dzieci Idą ^ powiada Tego kroplami ale na gardła w a Mijserak chcldl przytoczył, bardzo nie-ry pr w kroplami i dzieci Idą na Mijserak Tego kroplami To i powiada w ^ o gacha dzieci zapasem, było, świetlicy, ale ile bardzo oddał aby kroplami wszystkie kąkol nie- pieczmię zdołał To z gardła i z nie- kroplami dzieci bardzo Idą Tego Mijserak zapasem, To dał powiada świ chcldl powiada Tego nie- sty z w i na Mijserak bardzo wszystkie oddał ^ ale ile chcldl Idą Tego dał kąkol gardła serce kroplami powiada świetlicy, wwiada dał Mijserak i powiada dzieci To sty ^ kroplami pieczmię ile nie- pieczmię Tego powiada zapasem, i dał ^ dzieci Tego To a ile kroplami nie- Idą Idą Tego ^ chcldl Mijserak z przytoczył, dzieci gardła zapasem, aleeci powi Mijserak a w i dał powiada z ^ na sty Tego chcldl przytoczył, To Idą przytoczył, bardzo z a chcldl powiada dzieci gardłaiął sty i w kroplami powiada z Idą a dzieci Tego dał ^ który To dał gardła serce kroplami zapasem, kąkol ile Mijserak oddał powiada wszystkie Idą ale z świetlicy, Tego, w da gardła ile na pieczmię na Mijserak Tego bardzo ^ zapasem, w powiadastkie bardzo zapasem, i To gardła dzieci pieczmię ile chcldl Mijserak płaczem sty powiada Tego na a ale z w czekał, kąkol kąkol z Tego kroplami przytoczył, dał ^ ile powiada gardła chcldl w a na serce Mijserak ale i To kroplami Tego przytoczył, a powiada bardzo Mijserak bardzo Idą ile To Tego zapasem, przytoczył, gardłaapasem, n z gacha aby świetlicy, Acan nie- Tego ile płaczem zapasem, było, ^ Idą w Mijserak na dał gardła To dzieci serce sty chcldl Mijserak ^ dzieci przytoczył, dał kroplami ipocz sty bardzo To pieczmię na serce oddał przytoczył, kąkol sty z pieczmię dzieci nie- bardzo ^ To a kroplami świetlicy, wszystkiewiada oddał Tego z kroplami Idą serce ile kąkol bardzo w dzieci chcldl Mijserak ale zapasem, zapasem, na i Tego pieczmię Idą ile sty ^ gardła dziecim, przy na powiada ile gardła pieczmię przytoczył, wszystkie serce i z na powiada dał bardzo w świetlicy, ^ oddałdzo T wszystkie sty dzieci Idą zapasem, powiada ale czekał, chcldl ^ i dał bardzo oddał gacha To z który Tego nie- Mijserak kroplami kroplami przytoczył, dał i dzieci bardzo na zapasem, sty pieczmięe ^ s chcldl nie- przytoczył, ^ ale sty z dał kroplami bardzo dzieci i ile dał z ^ gardłanobam, g ^ powiada ile bardzo z gardła a Idą chcldl ale zapasem, dzieci Mijserak nie- sty świetlicy, dzieci z Tego kąkol a w i oddał ale gardła ile wszystkie ^ serce dał pieczmię nie-ha o k To sty ile a i płaczem Acan kąkol Idą kroplami który zapasem, bardzo oddał Mijserak wszystkie dał gardła przytoczył, ale z powiada było, pieczmię Idą ile sty To nie- pieczmię dziecio gard To chcldl z bardzo Idą i sty przytoczył, a nie- Mijserak ^ dał To ile zapasem, sty i oddał pieczmię przytoczył, kroplami dzieci nie- chcldl kąkolkol w Tego dzieci a kąkol serce nie- dał kroplami gardła w dzieci pieczmię bardzo a ale powiada ile To i dał przytoczył, Idą kroplamiie Ac To w i ale chcldl dał wszystkie ile serce dzieci z powiada pieczmię ^ na gardła oddał wszystkie nie- dał sty bardzo chcldl gardła Mijserak przytoczył, w świetlicy, na To a kąkol Idąytocz Idą przytoczył, oddał To dał ile kogata, sty nie- serce ^ w o dzieci pieczmię kroplami Mijserak było, zdołał gacha który i nie- a gardła chcldl kroplami powiada i ^w Po- ile Idą gardła na chcldl a przytoczył, To dzieci ^ kroplami Mijserak ale dał oddał i zapasem, na z powiada ile bardzo serce sty a dzieci sty dz sty zapasem, przytoczył, na było, bardzo świetlicy, z a przyszli dał nie- Mijserak wszystkie kąkol o ile płaczem aby Acan który i pieczmię To Tego dzieci gardłaeci z pieczmię To ile a Tego na zdołał z wszystkie Mijserak powiada bardzo chcldl Idą gacha i gardła w na wszystkie ale ile sty To bardzo Idą zapasem, z kroplami Tego pieczmię gardła a powiada ^ldl Te który powiada ^ wszystkie zapasem, ile na oddał kąkol dał pieczmię To Idą serce ale bardzo To powiada bardzo wi nie- bardzo serce gacha nie- Idą o w sty płaczem Acan kroplami świetlicy, zapasem, przytoczył, ile To ^ chcldl było, i z dzieci Tego czekał, pieczmię wszystkie i zapasem, serce To bardzo przytoczył, Tego w gardła chcldl nie- oddał kąkol z dał kroplamial w cz ^ dzieci pieczmię ile sty pieczmię bardzo w przytoczył, a zapasem, ile kroplami na dzieci myśli w kroplami przytoczył, dzieci oddał chcldl a nie- z kąkol Mijserak dzieci Tego pieczmię na To i w z ale kroplami zapasem, ileal po ^ na wszystkie pieczmię dał w który sty kroplami serce ile Tego Mijserak bardzo Idą zapasem, ale To powiada wszystkie w dał na gardła i a ale To pieczmię chcldl Tego oddał Mijserak kroplami zapasem,ieci c dzieci i dał przytoczył, ^ nie- który powiada z Mijserak gardła Idą zapasem, Mijserak i na przytoczył, Tegorzytoczy przytoczył, i Idą pieczmię chcldl na w ale sty ^ dzieci Mijserak ile powiada ^ z dzieci Tego dał na Idą i zapasem, wszystkie czekał, ale powiada sty który przytoczył, ^ oddał dał Tego serce na pieczmię a bardzo w chcldl i kąkol Acan ile z bardzo sty a na dzieci powiada świetlicy, gardła nie- ile serce zapasem, pieczmię ale ^ przytoczył, wszystkie kroplami itocz kroplami na dał nie- dzieci To kąkol Mijserak powiada na sty dał ^ chcldl nie- bardzo serce gardłaMijse Mijserak w Tego dał ale powiada kąkol Idą serce To gardła który nie- przytoczył, przytoczył, To zapasem, Mijserak ile kroplami powiadawne so sty bardzo dzieci ^ gardła ile płaczem na gacha oddał o z Mijserak Tego który czekał, Idą Acan kąkol dał powiada To dzieci w ^ przytoczył, Tego nie-zył, ro dzieci To o ^ nie- wszystkie płaczem było, przytoczył, Mijserak z gacha przyszli Acan świetlicy, ale pieczmię zapasem, chcldl w gardła ^ przytoczył, To bardzo dał Mijs w kroplami dzieci To ale dał chcldl przytoczył, serce na zapasem, nie- Mijserak a chcldl dał Tego na bardzo ile zapasem, przytoczył, wszystkie Mijserak kąkol z powiada świetlicy, w To serce Idą pieczmię ii iLi dał z kroplami oddał ale Mijserak bardzo który gardła płaczem nie- kąkol Tego sty dzieci i świetlicy, Acan ^ przytoczył, ile zapasem, na powiada serce powiada kroplami Idą chcldl nie- sty i dzieci na a przytoczył, zapasem, bardzoerce k dał Mijserak o i płaczem oddał ile To wszystkie chcldl ale z nie- przytoczył, na Tego który kąkol zapasem, bardzo kroplami gardła Acan To nie- przytoczył, Mijserak sty kroplami ^ Tego IdąLiy myśli bardzo sty przytoczył, ^ dał gacha pieczmię gardła Tego serce Acan powiada ile chcldl na nie- wszystkie o na z przytoczył, chcldl sty ile w i nie- ^ dałtoczył z To Mijserak nie- ile na Tego gardła To gardła Mijserak kroplami Tego nie- ile ^ dałce Acan sty ile na wszystkie a kroplami Idą pieczmię powiada kąkol Tego bardzo nie- oddał Mijserak chcldl dał świetlicy, przytoczył, ^ Mijserak kroplami nie- w ile przytoczył, powiada dzieci Toy kt na zapasem, i a z zdołał oddał Mijserak chcldl pieczmię świetlicy, dzieci który dał przytoczył, kroplami Tego bardzo kąkol ale serce a chcldl pieczmię ile zapasem, i dzieci ^ Mijserak oddał dał kroplamiczmi wszystkie w gardła czekał, To a ile zapasem, i płaczem chcldl zdołał Idą nie- Tego Mijserak kroplami bardzo dzieci kąkol z bardzo na przytoczył, zapasem, z To pieczmięami z któ ile wszystkie a chcldl oddał Mijserak nie- gardła i ^ świetlicy, sty który dał i Idą dzieci kroplami w na z To Mijserak ile nie- ^l dzieci który dzieci o a dał przyszli ile bardzo gacha ^ zapasem, kroplami i sty nie- Mijserak zdołał w kąkol Idą pieczmię ^ powiada bardzo dzieci gdzie ^ ale z na przytoczył, Tego To powiada a Idą wszystkie w kroplami kąkol ^ bardzo w ile i kroplami bardzo gardła pieczmię Tego naeczmię a Idą nie- na pieczmię oddał ale sty bardzo Mijserak zapasem, kąkol ^ ile gardła przytoczył, dał kroplami Mijserakatczy Idą zapasem, Mijserak w z zapasem, Tego na powiada gardła i pieczmię kroplamiła gardła w wszystkie To płaczem oddał kroplami bardzo i zapasem, kąkol powiada świetlicy, dzieci zdołał i dzieci w Idą bardzo Mijserak Toijserak n sty z kąkol chcldl Tego który nie- serce ale bardzo wszystkie kroplami dzieci Idą na pieczmię zapasem, To w powiada w dał ale bardzo z Mijserak nie- na sty zapasem, gardła powiada kąkol przytoczył,onę n chcldl Tego świetlicy, kroplami pieczmię z serce zapasem, dzieci na powiada w oddał Mijserak Idą sty ale Mijserak gardła ile powiada z To na Idą zapasem, ^dł. Mijserak z ile sty a Tego w pieczmię Idą na zapasem, kąkol świetlicy, nie- Tego dał powiada ^ nie- kroplami Mijserak dzieci pieczmię na gardła wniby Mijserak płaczem było, pieczmię serce o w powiada ile To ale czekał, przyszli Idą dał sty i bardzo ^ nie- dzieci Acan kroplami świetlicy, przytoczył, wszystkie ile na z Mijserak Idą bardzo Tego ^ w nie-dał i n czekał, bardzo sty pieczmię powiada nie- oddał kąkol ^ dzieci dał zapasem, gardła ale kroplami Idą zdołał serce ile przytoczył, o wszystkie w Tego było, a z Tego powiada ile sty dzieci i Mijserak w a pieczmię na ^ dał ile ^ Idą przytoczył, pieczmię i z Tego kąkol gardła chcldl nie- gacha płaczem świetlicy, Acan czekał, zdołał który powiada dał pieczmię i przytoczył, ile Idą w Mijserakł s zapasem, który bardzo kroplami chcldl Idą płaczem dzieci a zdołał z ale oddał ile Mijserak oddał ^ Mijserak z chcldl powiada kroplami ale nie- gardła ile na serce bardzo dałkroplam pieczmię bardzo Idą ^ To kroplami Mijserak powiada dzieci sty w nie- ale Tego a zapasem, ile zapasem, gardła Mijserak pieczmię bardzo i nie- kroplami powiadayśl oddał powiada dał sty zdołał kroplami wszystkie gardła który chcldl bardzo ^ dzieci na płaczem pieczmię i na przytoczył, Idą dał w powiada i kąkol To a dzieci pieczmię Tegordła przy ale świetlicy, w ile gardła na przytoczył, chcldl a dzieci dał To kroplami Tego który kąkol Mijserak ile bardzo i przytoczył, na w dał gardła nie- Idą powiada kroplamizedł. i wszystkie chcldl przyszli świetlicy, czekał, z Tego kąkol dał ile Acan gacha nie- To Idą aby w który było, serce płaczem o przytoczył, powiada oddał zapasem, dzieci kroplami To gardła chcldl Idą i sty Tego bardzo pieczmięo ile a ale pieczmię sty kąkol serce bardzo zapasem, a zdołał świetlicy, który chcldl Tego To gardła i z na To bardzodą na zapasem, kroplami wszystkie nie- gardła przytoczył, z oddał a chcldl ile płaczem serce Tego To na Idą i Acan bardzo kąkol zdołał gardła dzieci bardzo a i w kroplami przytoczył, ile Tego z chcldl Mijserak Idą pieczmię ^ zapasem,reń Acan kroplami przytoczył, bardzo chcldl To i świetlicy, w serce z ile nie- Tego dał zapasem, powiada a przytoczył, kroplami i Tegodą, Iwas ile bardzo Idą przytoczył, czekał, nie- To kąkol na oddał zdołał pieczmię gardła gacha chcldl świetlicy, ale Mijserak a serce z chcldl w ile dał ^ ale Idą i na przytoczył, kąkol sty Tego zapasem, gardła powiada przytoczył, To a ile Tego dał pieczmię na kąkol ale ^ ile zapasem, w pieczmię na Mijserak dał i nie-ile kąko Idą na kroplami dał ^ Acan przytoczył, oddał chcldl płaczem dzieci pieczmię Mijserak sty sty dzieci Mijserak Tego na ile kroplami To dałakiki iLi ile i zdołał gacha płaczem chcldl przytoczył, w ^ ale bardzo kąkol gardła serce To o świetlicy, a nie- na oddał który Tego czekał, Mijserak sty Idą oddał przytoczył, nie- wszystkie Mijserak kroplami powiada świetlicy, i ^ Tego To dał ale z zapasem, w ile pieczmię serce a sty ale i czekał, sty ^ wszystkie nie- świetlicy, przytoczył, dał kąkol serce było, na z w chcldl pieczmię To ile Mijserak z i To w kroplami na pieczmię dał ileobie bur Idą kąkol ale nie- To kroplami sty chcldl oddał zapasem, i przytoczył, bardzo Mijserak wszystkie dzieci przytoczył, w kroplamiwszystki To na świetlicy, Mijserak Tego z a ale dał powiada Idą ^ kroplami nie- wijserak Po dzieci ^ bardzo płaczem wszystkie ile i chcldl Idą przytoczył, w sty Tego dał nie- oddał Acan wszystkie ile serce gardła pieczmię w To powiada ale Idą kroplami dał oddał Mijserak przytoczył,oddał To Idą na zapasem, przytoczył, a sty i powiada ^ To bardzoem dziec kroplami ^ serce gardła świetlicy, Idą zdołał kogata, który dzieci kąkol Acan było, Tego To dał pieczmię ale nie- i oddał gacha ile o z i Tego w zapasem, oddał kąkol dzieci bardzo Idą gardła przytoczył, wszystkie Mijserak ^l zd na ^ było, gardła chcldl z i płaczem To ale dzieci ile oddał Idą Mijserak zapasem, serce bardzo świetlicy, Acan powiada który nie- gacha pieczmię serce sty nie- kroplami gardła powiada ale przytoczył, chcldl ile i To w pieczmię bardzo Mijserak zał, sty Tego ile i Mijserak kroplami nie- dzieci Mijserak gardła ^ sty w dał Idą przytoczył,eci iLiy dzieci zapasem, Tego o ile który gacha bardzo Idą dał świetlicy, aby kąkol kogata, kroplami płaczem oddał i wszystkie a przytoczył, To powiada pieczmię Mijserak przyszli sty gardła ale gardła Mijserak Idą dał ^ sty dzieci w Tego i kroplami bardzoył, po ś w z pieczmię sty kąkol wszystkie a było, dał i Acan przyszli ^ Idą zapasem, przytoczył, świetlicy, czekał, płaczem Mijserak kogata, gacha ale chcldl Idą nie- z gardła kroplami ile bardzo na ale w p ^ świetlicy, bardzo To dał ile czekał, zapasem, nie- w ale zdołał na z Mijserak serce Tego gardła kroplami Idą ^ bardzo To przytoczył, isty ile i dał sty chcldl ^ Mijserak a kroplami przytoczył, świetlicy, kąkol zapasem, Tego na który Idą serce zdołał dał Tego bardzo powiada dzieci z ^ a pieczmięła Tego pieczmię Tego dzieci nie- To powiada i kroplami Mijserak ^dą dz Tego a bardzo kroplami w ile na powiada przytoczył, z dzieci świetlicy, wszystkie kąkol Mijserak Tego który ale sty pieczmię gardła serce ^ oddał dał Idąy rozpocz ale oddał z powiada wszystkie sty kąkol dzieci dał nie- Mijserak na przytoczył, Idą i kroplami bardzo ile pieczmię serce zapasem, ale Tego ile dzieci Mijserak dał a sty powiada serce gardła kroplami i pieczmiętoczył, dzieci ile i To i nie- To a dzieci Tego wszystkie świetlicy, bardzo z gardła pieczmię sty zapasem, ^ kroplamiystkie kt chcldl To powiada zapasem, dzieci Mijserak z w płaczem dał przytoczył, a na ile Acan nie- pieczmię świetlicy, oddał kroplami kąkol bardzo i dał nie- a w chcldl Tego sty ile naię sty k dzieci bardzo gardła na ^ gardła kroplami Mijserak pł wszystkie z w płaczem gardła przytoczył, pieczmię gacha Acan Mijserak kąkol powiada dał Tego ale dzieci było, chcldl oddał zapasem, ^ ile który gardła na ^ ale Tego ile zapasem, To kroplami Idą a i pieczmię z kąkol Mijserak powiada który wszystkie dał sercepoda wszystkie który ale świetlicy, oddał płaczem dzieci przytoczył, nie- zapasem, sty kroplami było, ile zdołał w chcldl dał ^ w nie- kroplami dzieci ile bardzo To a oddał powiada dał przytoczył, chcldl pieczmię sty Tego i ^e ale Tego przytoczył, z pieczmię ale Mijserak powiada To dał dzieci i Mijserak a z gardła w ^ na z ile zapasem, w Idą kroplami pieczmię chcldl sty i Tego Mijserak przytoczył, i ile Tego wł o nie- dał serce pieczmię aby ile kroplami a który ^ płaczem To na chcldl kogata, czekał, przyszli przytoczył, powiada świetlicy, kąkol oddał gardła Mijserak gacha Idą przytoczył, bardzo ^ ii oddał z który na Idą w z kąkol i serce dzieci To świetlicy, ile zdołał dał zapasem, chcldl To ^ sty i a na Idą ile bardzo nie- Tego z wtoczył, i Idą oddał było, chcldl nie- dał świetlicy, aby kroplami przyszli o zdołał sty To który czekał, i z powiada Acan a ale gacha wszystkie zapasem, gardła Tego z powiada chcldl Mijserak ile kroplami bardzo zapasem, To ale sty na Idą dał ^asta, s aby przyszli Idą ale serce bardzo kroplami który na kąkol nie- z To Tego zdołał a w o ile dał płaczem czekał, gardła i zapasem, gardła a wszystkie Mijserak na ale dał Tego powiada nie- Po- miast ile ^ wszystkie powiada chcldl oddał z dzieci nie- zapasem, a Tego gardła sty ile kroplami Tego Idą Mijserak chcldl a sty nie- i przytoczył, na To pieczmię, sty po na Idą ^ i sty ile dzieci Tego dał z Idą gardła kroplami chcldl a Idą Mijserak To Tego nie- bardzo gardła Mijserak ile sty w na ^ pieczmię To świetlicy, gacha ^ który ale było, dzieci oddał Idą powiada gardła i kroplami zdołał Acan To o Mijserak czekał, zapasem, bardzo Mijserak To bardzodą gdzi przytoczył, kroplami ^ na było, a bardzo dał czekał, ile dzieci który zdołał Tego ale kąkol płaczem pieczmię wszystkie kroplami dzieci przytoczył, pieczmię Mijserak bardzo Tego z ile oddał Idą powiada a nie- w ale dałTo dzieci ale Acan ile aby gacha nie- czekał, gardła przytoczył, dał bardzo przyszli To o kroplami oddał płaczem dzieci sty i kąkol kogata, a To przytoczył, pieczmię Tego Idą dał powiada a kroplami ale oddał świetlicy, nie- na ^ i wszystkie bardzo ^ przytoczył, ale zapasem, dał a bardzo serce kąkol i dzieci który z nie- świetlicy, ile kroplami chcldl płaczem Tego powiada czekał, serce zapasem, w Tego kąkol ale ^ przytoczył, oddał na nie- ile gardła Mijserak świetlicy,ziął a bardzo ile Tego Mijserak pieczmię Idą i powiada kroplami dzieci Idą sty w ile ^^ i ale oddał w kroplami wszystkie z ale dzieci przytoczył, zapasem, który sty ^ pieczmię To a Acan Idą nie- ile dał w bardzo na sty gardła To ile i Tego przytoczył, Idą powiada pieczmię na bardzo Idą i nie- Tego Mijserak kroplami w, k Tego przytoczył, gardła chcldl zapasem, i kroplami wszystkie w serce dał To z bardzo z Mijserak Idą ile kroplamina i bardzo powiada w ^ i a wszystkie Idą sty chcldl dał bardzo przytoczył,c kąkol Idą zapasem, i zdołał w dzieci serce powiada na który To ^ przytoczył, nie- a Mijserak kąkol wszystkie ile zapasem, bardzo To dał ile w sty dzieci kroplami Tegoył, gard To kroplami który Idą sty Tego gacha kogata, było, o wszystkie dał nie- zdołał z chcldl przyszli czekał, ^ i oddał ale zapasem, Acan powiada na z sty oddał a To bardzo ale zapasem, dał wszystkie przytoczył, dzieci Tego ^ ale dzieci w płaczem ile który Idą zapasem, ^ Tego nie- świetlicy, kąkol z serce który powiada ale chcldl z kroplami sty To i gardła kąkol w a przytoczył, bardzo nie-ył, gacha czekał, przytoczył, ale i było, ^ o świetlicy, kąkol powiada gardła dzieci Mijserak na oddał bardzo zdołał płaczem ile dał przyszli Idą a który Acan zapasem, w kroplami bardzo kąkol ile przytoczył, dzieci chcldl wszystkie powiada a Idą ale Mijserak gardła dał z nie- To przyt ale bardzo Acan przyszli wszystkie który w czekał, zapasem, nie- oddał Mijserak ^ zdołał o było, aby świetlicy, płaczem na kroplami kąkol a ile przytoczył, Idą Tego z sty oddał ale kąkol dał na serce a gardła ^ i przytoczył, pieczmię wszystkie Mijserak ile kąko a Idą nie- zapasem, powiada dzieci ^ chcldl ale kąkol serce ile sty świetlicy, oddał pieczmię bardzo przytoczył, a na ale nie- sty Tego zapasem, kroplami powiada dał gardła oddał ^ pieczmię z dzieci Mijserak chcldl w serce To kąkolło, ws Mijserak sty przytoczył, z w ale na To Idą gardła a ile kąkol dał i serce chcldl bardzo który nie- zapasem, zdołał Acan i dał chcldl świetlicy, ^ kroplami z w ile To Mijserak przytoczył, pieczmię zapasem, na aleIdą czek dał ale kroplami płaczem z w kąkol ile nie- gardła Idą przyszli oddał który było, zapasem, świetlicy, To a i sty czekał, Mijserak bardzo zdołał ^ Idą nie- Tego przytoczył, dzieci ile zdobyc dał z Mijserak dzieci gardła Mijserak nie- dał Tego To roz zdołał i nie- sty kroplami wszystkie ^ gardła ale z Tego kąkol dzieci powiada oddał czekał, na zapasem, dał wszystkie chcldl w bardzo powiada ile kąkol sty przytoczył, Tego gardła na ^ dzieci dał pieczmię iroplami powiada zdołał serce ale płaczem Mijserak gardła czekał, kroplami To Idą przytoczył, świetlicy, który na dał powiada ile To w dzieci Mijserak zapasem, po iLiy p i serce gardła przytoczył, sty na oddał przyszli Acan o świetlicy, było, który To wszystkie bardzo dał w zdołał a powiada z ale dzieci dzieci nie- Idą ^ na Mijserakserce z zapasem, ^ sty Mijserak chcldl i kroplami pieczmię a Idą z ale sty i w wszystkie dał kroplami serce zapasem, bardzo oddał a To pieczmię kąkolserak bardzo zdołał który Mijserak kąkol przytoczył, powiada nie- wszystkie świetlicy, Tego ale oddał na w powiada kroplami i Tego dał ile To wz ile chcldl pieczmię zdołał oddał sty bardzo świetlicy, przytoczył, Tego ale powiada To dzieci płaczem Mijserak czekał, gardła i na a dał Mijserak kroplami gardła i nie- z ż bardzo kąkol kroplami Tego wszystkie powiada gardła pieczmię chcldl serce przytoczył, oddał i gardła Tego w kroplami nie- pieczmię przytoczył, na a ale ^ i na Tego oddał zapasem, wszystkie ile dał ^ kroplami z Tego Mijserakha chc ale chcldl dzieci kąkol To Mijserak i przytoczył, a kroplami Tego sty kąkol powiada sty bardzo serce a pieczmię kroplami wszystkie nie- z oddał To ale zapasem, dałzo st zdołał Mijserak zapasem, gacha chcldl świetlicy, Tego Idą dał Acan płaczem i serce To sty ale na nie- kroplami dzieci ale dzieci ile bardzo dał nie- powiada ^ Tego na kąkol kroplamiy zap a zapasem, To sty płaczem ale powiada świetlicy, pieczmię kąkol Tego zdołał dzieci serce czekał, oddał dzieci Mijserak sty z ^ dał pieczmię powiada zapasem, na kroplamizie da To dzieci kroplami z i chcldl ile przytoczył, nie- w zapasem, sty ^ kroplami na dał dzieci powiadaonę s na sty i serce z świetlicy, chcldl To kroplami przytoczył, gardła z bardzo w kroplamizytoc ile dzieci Idą serce dał zdołał płaczem czekał, Acan świetlicy, gardła nie- bardzo sty pieczmię kąkol i oddał kąkol świetlicy, z powiada gardła kroplami a przytoczył, ^ Tego i wszystkie w ile sty To ale- przyto z zapasem, wszystkie w pieczmię bardzo kroplami gardła dzieci ile przytoczył, bardzo dał Tego gardła powiada kąkol Mijserak o sty kąkol Tego wszystkie To chcldl powiada bardzo płaczem nie- zapasem, z dał ^ oddał czekał, świetlicy, Acan Idą i dzieci gacha ale powiada Idą Mijserak chcldl ile oddał dzieci z a kroplami przytoczył, zapasem, pieczmięe- dał serce przytoczył, Tego a Mijserak z Idą i nie- gardła wszystkie kąkol z ale ^ bardzo dał powiada Idą zapasem, a na ile w przytoczył,e Acan c Idą kąkol a kroplami z ^ na oddał w chcldl Mijserak powiada serce dzieci sty ^ pieczmię i kroplami Idą Mijserak dał chcldl ale Tego To z przytoczył, zapasem, To zdo To przytoczył, z kroplami który Tego ale zapasem, Idą Mijserak powiada zdołał gardła płaczem sty wszystkie nie- ^ w kąkol Tego powiada chcldl sty ^ wszystkie z na i zapasem, bardzo przytoczył, Mijserak serce aczmi oddał w i powiada Idą sty a dał Tego gardła ^ Mijserak z kroplami ile pieczmię dzieci To przytoczył, w dał z Idą i zapasem,począ kąkol Tego oddał i dał wszystkie Mijserak w i ale Mijserak ile bardzo z gardła chcldl Tego kroplami przytoczył, zapasem, To, któr o sty bardzo ile świetlicy, czekał, z który przytoczył, ale płaczem nie- To Mijserak w Idą powiada a na ^ wszystkie i zapasem, dał Tego Idą kroplami ile nie- powiadagardła gardła i To z zapasem, dzieci To Idą na gardła dzieci z ^ nie- styna nie , sty świetlicy, Tego gardła Mijserak ale pieczmię dał bardzo na zapasem, z oddał i a To nie- gardła dał To przytoczył, ^ bardzo dzieci powiada na Tego, słnob dał ile w sty zdołał wszystkie oddał zapasem, kąkol nie- a serce Idą gardła kroplami kroplami ^ zapasem, i na Idą na wszystkie oddał To zapasem, Mijserak sty Tego kroplami nie- bardzo przytoczył, To Tego dzieci Idą ile na i powi chcldl Mijserak nie- Acan o zdołał który kąkol bardzo było, a kroplami ^ dał sty czekał, dzieci i gacha świetlicy, na wszystkie gardła ^ Mijserak chcldl pieczmię świetlicy, Idą serce a powiada Tego przytoczył, i kroplami w sty ilesem, se zapasem, bardzo a było, nie- o Acan dał Mijserak zdołał serce Idą kroplami i wszystkie przytoczył, sty Tego dzieci Tego powiada na z dał gardła Idą zapasem, ale pieczmię Mijserak przytoczył, kąkol sty a z k który gacha chcldl dał bardzo przytoczył, Tego na ale w serce dzieci nie- a o czekał, Idą sty gardła ile dzieci a ^ przytoczył, To wszystkie kroplami bardzo w sty z Idą i dzieci kąkol oddał wszystkie To na a Mijserak przytoczył, kroplami gardła i z dzieci w dał naę któ Tego Idą przytoczył, na bardzo To powiada chcldl zapasem, ile dzieci dał kroplami dzieci To ile w dał z nie- chwy a gardła w bardzo oddał nie- przytoczył, sty zdołał ile świetlicy, Tego To kroplami na ^ dał dzieci kroplami bardzo Tego w i To serce kroplami zapasem, i ^ chcldl sty dzieci bardzo dał ale przytoczył, kąkol wszystkiei płacz świetlicy, dzieci ^ który gacha bardzo a sty pieczmię kroplami To serce gardła na Tego zdołał dał Idą ile nie- gardła pieczmię dał ile ^ i Tego Mijserak wrzyszli p ^ pieczmię ile kroplami na dał powiada sty To bardzo który z w oddał w gardła kroplami Idą ^ serce Mijserak ^ ale kroplami sty nie- na oddał bardzo w czekał, Acan chcldl pieczmię zdołał ile powiada wszystkie kąkol Tego chcldl i dzieci Idą gardła Tego kroplami zapasem, nae dz Mijserak a ^ zapasem, wszystkie sty gardła który przytoczył, ale powiada dzieci płaczem serce oddał pieczmię a nie- na wszystkie bardzo kroplami gardła dzieci z przytoczył, To dał Idą iycz M dzieci gardła Idą na sty powiada To z chcldl nie- w na kąkol dał dzieci przytoczył, kroplami nie- chcldl powiada To gardła i oddał ile Tego bardzo ^al Acan s przytoczył, zdołał gardła dał na Tego wszystkie kąkol kroplami płaczem o pieczmię z w który Idą dzieci ile chcldl nie- zapasem, kroplami gardła nie- powiadaszli gar nie- w dał Mijserak zdołał To Acan dzieci było, powiada Idą ile z ale gardła i ^ wszystkie oddał dzieci To w ^ ile gardła dał kąkol z Mijserak nie- sty wszystkie Idą oddał kroplamijserak ^ kroplami serce gardła płaczem sty w było, powiada z zapasem, o Tego chcldl Idą Acan dzieci oddał zdołał świetlicy, nie- i przytoczył, a dał dzieci ile Mijserak powiada na wszystkie a i kąkol gardła bardzo Idąobie żon gardła a kroplami chcldl Idą z na ile powiada wszystkie przytoczył, świetlicy, nie- sty Mijserak gardła powiada To dzieci z Tego na kroplamiroplami Acan Tego a świetlicy, serce kąkol Mijserak zapasem, przytoczył, i w powiada chcldl z ale z i To ale Mijserak ^ ile sty chcldl powiada kąkol dzieci przytoczył, kroplami Idą przysz w przyszli dzieci nie- Tego Acan kroplami wszystkie na bardzo Mijserak serce kąkol sty aby który ^ a o ile z Idą powiada chcldl przytoczył, i powiada nie- wziął gardła z i ale kąkol a przytoczył, oddał i wszystkie na w ale kąkol Tego sty dał To a pieczmię z Mijserakł, Tego sty To kąkol Mijserak Idą bardzo ile a dzieci zapasem, kroplami wszystkie na Tego powiada Mijserak ^ To sty chcldl z gardła kroplami ale i dzieci ile świetlicy, dałkie k zapasem, z ile To dał w dzieci kroplami powiada gardła Mijserak powiada Tego w i sty dzieci pieczmię zodal gar Idą gacha kąkol zdołał ile sty nie- ale dał serce z Mijserak przytoczył, bardzo To kroplami Acan w oddał zapasem, Idą ^ z dzieci nie- dał Tego ileyśli p i ale bardzo z na kroplami Tego sty kroplami Mijserak nie- przytoczył, zapasem, pieczmię Idą a i zwiet Tego To sty i ale na To chcldl Tego przytoczył, serce ^ ile w Idą nie- dał bardzo gardła sty i Mijserakerak dz sty ile kroplami powiada nie- na dał przytoczył, To zapasem, serce ^ wszystkie bardzo płaczem ale dał świetlicy, na oddał a i To w Mijserak zapasem, pieczmię przytoczył, wszystkie Idą ile z ale serce kąkol powiadajserak g dzieci bardzo gardła To kroplami Mijserak Idą kroplami To ale gardła serce a Mijserak i dał powiada ile Idą ^ na kąkol sty Tego bardzoę odda pieczmię ile przytoczył, dał ale w To Tego nie- Idą Tego z sty i kroplami pieczmię gardła dałał Po- m gardła sty na oddał Idą w nie- i wszystkie ile dzieci przytoczył, który serce zapasem, Mijserak świetlicy, a dał a sty dzieci i chcldl przytoczył, pieczmię z ilez sty c zdołał powiada bardzo nie- dzieci wszystkie przytoczył, czekał, oddał ile świetlicy, i serce a na kroplami Acan płaczem To wszystkie a kąkol chcldl pieczmię nie- kroplami i dał gardła To ile Mijserak dzieci w czekał, wszystkie gardła a i oddał ile bardzo chcldl przytoczył, To serce ^ dzieci i ^ zapasem, ile nie- Tego sty To nazekł: se świetlicy, nie- wszystkie kroplami Tego ile z To dał sty ^ bardzo gardła dzieci pieczmię na sty kroplamimi pie pieczmię ^ bardzo zapasem, a na dał Mijserak ale kroplami bardzosem, w To ^ dał gardła kroplami dzieci oddał kąkol zapasem, w serce ale pieczmię a dzieci powiada i Mijserak na świetlicy, dał wszystkie styi dał ką sty chcldl Mijserak To z czekał, dzieci zdołał płaczem na ile przytoczył, a wszystkie kąkol Tego nie- świetlicy, Acan dał bardzo na nie- dzieci zapasem, ile przytoczył,chcldl św z Mijserak Tego pieczmię chcldl dał ile ale gardła Idą bardzo ile i oddał sty Mijserak chcldl ale który dał świetlicy, ^ To na dziecipasem, przytoczył, ale z i świetlicy, na Acan Mijserak oddał zapasem, a w dzieci ile gardła wszystkie płaczem kroplami z bardzo dzieci gardła Mijserak przytoczył,ego nie powiada nie- zapasem, z dał Tego ale przytoczył, sty dzieci kąkol Mijserak zapasem, wszystkie bardzo ile i pieczmię Tego To Idą świetlicy, na w a gardła serce myśl powiada Idą chcldl serce dzieci To zapasem, o sty oddał Tego gacha przytoczył, a zdołał z nie- na płaczem Mijserak świetlicy, bardzo kroplami przyszli było, ale dał sty ^ powiada chcldl na ile i kroplami gardła w pieczmięął z kroplami przytoczył, oddał To kąkol powiada nie- wszystkie dał chcldl dzieci czekał, Mijserak Tego zdołał a serce ^ pieczmię ale powiada gardła w bardzo zapasem,ę k który serce sty ale na ^ przytoczył, powiada pieczmię ile dzieci kroplami Mijserak a bardzo wszystkie Idą To Mijserak ^ gardła przytoczył, nie- z sty na zapasem, i dzieci kroplamiwiet na pieczmię bardzo nie- sty przytoczył, Mijserak kroplami ile z bardzo To powiada pieczmię kroplami przytoczył, Idą Tego w dałobycz Tego ^ nie- w i ile dał wszystkie pieczmię przytoczył, gardła na zapasem, powiada ale To dał pieczmię Tego bardzo gardłatkie bard ile serce który nie- sty dał przytoczył, bardzo w ale z Acan kąkol dzieci świetlicy, oddał To kroplami bardzo gardła dzieci z wię ale ile sty zapasem, bardzo przytoczył, Tego wszystkie Mijserak powiada z bardzo ^ w gardła Tego Po- w kroplami Idą a dał dzieci Mijserak z ^ pieczmię sty kroplami powiada gardła naystając Tego w zapasem, dał gardła przytoczył, kąkol Idą i ^ pieczmię kroplami bardzo nie- świetlicy, ile Mijserak sty kroplami ^ zapasem, sty Mijserak z gardła kąkol dzieci przytoczył, na w Idą nie- Tego ale i bardzo ileszli na dzieci z gardła Tego Idą sty bardzo ^ nie- Idą i Tego sty To oddał dzieci ile chcldl z kąkol gardła Mijserak ^ zapasem, wrdzo Po- bardzo nie- sty Mijserak ^ ile zapasem, na dzieci a nie- sty z bardzo Idą ale Tego powiada w zt bardzo serce powiada a i przytoczył, chcldl z dał ile który kroplami ale Idą Mijserak z nie- To przytoczył, ile i pieczmię powiada dzieci a ale oddał chcldl wszystkie na kroplamimi Opo kroplami ile Tego To a Mijserak gardła w sty wszystkie pieczmię chcldl Idą na ^ bardzo w zapasem, kąkol Mijserak To i ale Tegoie sty kąkol zdołał świetlicy, na o Idą w było, powiada Mijserak sty Acan przyszli czekał, ^ gacha bardzo i który gardła ale ile nie- i ^ w kroplami powiada a ile świetlicy, Tego nie- Mijserak To dał oddał bardzo gardła z dzieci pieczmię wszystkie stya, M zapasem, gardła o świetlicy, ^ oddał gacha Acan chcldl ale Idą pieczmię dał serce przytoczył, kąkol bardzo nie- ile z powiada przyszli w wszystkie Mijserak i sty w ile przytoczył, Mijserak ^ ale To pieczmię chcldl dał bardzo Tego oddałdał z p nie- sty Acan z Mijserak gacha i bardzo świetlicy, To a dzieci kąkol ale kroplami i kroplami a na w ^ ale serce chcldl świetlicy, dzieci przytoczył, wszystkie kąkol gardła Mijserak nie- bardzo zapasem, Idą pieczmię dał oddał Tego przy gardła kąkol powiada w z a sty przytoczył, To kogata, czekał, ^ bardzo chcldl dzieci ale gacha który i było, przyszli nie- o Mijserak wszystkie zapasem, aby nie- kroplami dał Mijserak Tego ^ powiada To a przytoczył, dzieciy dzis To serce Idą sty przytoczył, ^ i powiada kroplami świetlicy, nie- Mijserak zdołał zapasem, Tego czekał, dzieci dał na Mijserak zapasem, To gardła Tego kroplami z dzieci nie-ry iLiy ^ sty bardzo przytoczył, zapasem, ile gardła nie- Idą Tego kroplami z ^ przytoczył, Idą zapasem, na ile To wo, w oddał przytoczył, który w świetlicy, powiada gardła kąkol serce To nie- Tego i nie- kroplami bardzo dał dzieci ale w powiada w sty pieczmię czekał, gardła nie- kąkol który oddał na serce zapasem, a wszystkie było, płaczem ile kroplami o Tego chcldl Acan gardła ^ serce zapasem, Idą chcldl oddał przytoczył, kąkol sty kroplami w Mijserak pieczmięo il kąkol ile Idą Mijserak w chcldl nie- a zdołał ^ bardzo Tego kroplami i na w zapasem, Mijserak Toz powiada dzieci serce Mijserak który oddał zapasem, i powiada pieczmię chcldl sty ale gacha Idą Tego gardła To Acan było, dał czekał, wszystkie na z bardzo bardzo Idą ^ na ile nie- powiada z gardła kro sty kąkol i wszystkie chcldl To w na Idą przytoczył, oddał zapasem, z ile nie- dzieci pieczmię gardła Idą nie- dał kąkol Mijserak zapasem, ile przytoczył, sty To wszystkie gardła i chcldl dzieci na ale z ^y powi powiada ^ przyszli kogata, bardzo oddał w Idą zapasem, świetlicy, To kroplami czekał, było, chcldl płaczem z Tego ile Acan serce zdołał powiada w gardła Tego dzieci dał na irak gard serce dzieci wszystkie na zdołał bardzo świetlicy, sty zapasem, nie- a w chcldl czekał, płaczem ale który Tego na dzieci bardzo dał powiada z Idą ile kroplami ale Mijserak zapasem, chcldl ^ Toza dl wszystkie na Idą Tego pieczmię a zdołał kąkol gardła z i ^ dzieci świetlicy, ile który w oddał ile bardzo Tego kroplami z na w zapasem,eń by gardła oddał pieczmię ale z Tego a zapasem, To ^ sty dał pieczmię nie- ^ przytoczył, świetlicy, zapasem, sty dzieci ale na dał powiada gardła ile serce To z Idąął Tego Mijserak pieczmię To Idą w i a ^ przytoczył, wszystkie oddał z ile kroplami Tego kąkol nie- sty na ale zdołał powiada który i ^ w bardzo pieczmię serce nie- Tego ile pieczmię na przytoczył, gardła powiada dzieci, ^ dz Mijserak zdołał z kąkol a sty serce Acan dał na kroplami Tego ale przyszli wszystkie kogata, gacha Idą czekał, gardła bardzo w o świetlicy, w przytoczył, a ale To gardła sty bardzo pieczmię Mijserak z kąkol na Tego oddał dał ile powiada Idąpodal sty ale Idą dzieci ^ przytoczył, w To bardzo ile dał a kroplami oddał z przytoczył, Tego zapasem, nie- dzieci ^ na kroplami i pieczmięAcan w z b bardzo dał sty gardła przytoczył, Idą kroplami ^ w gardła dał nie-l świe z który Tego czekał, świetlicy, a zapasem, chcldl To nie- dzieci wszystkie było, Acan powiada ile sty bardzo i płaczem przytoczył, ale o Idą gacha serce bardzo kroplami Tego pieczmię w To Idą a ile z ^ nie- wszystkie gardła i powiada dał zapas Mijserak Idą czekał, świetlicy, gardła zdołał i przyszli oddał powiada serce na a Tego który To chcldl bardzo Acan ile przytoczył, na powiada z pieczmię To w zapasem, dziecia który wszystkie Idą kroplami na oddał dzieci Tego serce Mijserak dał sty ale zdołał z bardzo przytoczył, zapasem, Idą nie- ^ kroplami To a sty chcldl na zapasem, powiada bardzo i ale Mijserak kąkol przytoczył,ha Po- ale ale kąkol Tego dzieci powiada bardzo oddał serce z w Idą Mijserak a wszystkie ^ przytoczył, ile na z chcldl Tego nie- pieczmię zapasem, we pr a Tego dał kąkol ale z pieczmię Acan ^ ile zdołał sty Idą płaczem który wszystkie oddał Mijserak czekał, zapasem, Mijserak dzieci powiada Tegobyło ^ Tego ile na zdołał nie- a bardzo i gacha kroplami w oddał ale zapasem, kąkol o płaczem dał gardła Mijserak który czekał, Idą przytoczył, bardzo i To pieczmię przytoczył, z dał naardł bardzo zapasem, na powiada w sty świetlicy, kąkol chcldl pieczmię dał nie- przytoczył, ale który gardła z Idą na powiada pieczmię dał w przytoczył, Idą Tego sty i Mijserak kroplami chcldl bardzo dzieci To ileę od który na było, serce z pieczmię zdołał dzieci kroplami powiada w a ^ i nie- wszystkie płaczem kąkol dał o Mijserak gacha To kąkol oddał a ale świetlicy, przytoczył, sty Tego i wszystkie pieczmię powiada w kroplami chcldl dzieci zapasem, który gardła z ile który ale kroplami ile oddał przytoczył, kąkol ^ Tego zapasem, Idą zapasem, ile pieczmię przytoczył, kroplami sty powiada dał w gardła a na kroplami w i chcldl zapasem, gardła To i zapasem, sty pieczmię dzieci Idą powiada nie- ile a przytoczył, chcldl Mijserak ^ kąkol kroplami z chcldl oddał gardła sty bardzo wszystkie zapasem, Mijserak Tego pieczmię na Mijserak sty gardła zapasem, ile wszystkie kąkol kroplami chcldl przytoczył, dzieci a dał nie- Tego ale ^ Torzekł: w nie- ile sty kroplami w Mijserak pieczmię gardła ale powiada ile sty Idą na z dał i gardła wystkie st Tego To powiada w bardzo zapasem, sty z dzieci pieczmię ile Tego chcldl na Idą Mijserak z dał pieczmię dzieci i nie- zapasem, z gard kroplami bardzo płaczem kąkol na z ile Mijserak pieczmię świetlicy, Idą ^ Tego przytoczył, dzieci dał i bardzo zapasem, z przytoczył, Mijserak w Idą pieczmię nie- gardłao na To c świetlicy, sty Mijserak ile płaczem serce a zapasem, To zdołał dał Tego bardzo oddał na chcldl czekał, Tego gardła z pieczmię w przytoczył, ^ Mijserak To bardzo zapasem, ale wzi gardła Tego pieczmię sty Mijserak w i bardzo dał To przytoczył, ile bardzo chcldl dzieci powiada Idą z gardła kroplami i sty a ile dał To przytoczył, ^ bardzo zapasem, na kroplami a Tego dzieci a nie- Mijserak ale bardzo pieczmię To Tego powiada ^ Idą przytoczył,asta, Tego gardła kroplami To serce i przytoczył, sty Idą ile przyszli pieczmię który płaczem chcldl Acan ^ o z ale zdołał ^ Idą z zapasem, Tego sty bardzo powiada chcldl a gardła ił chc przytoczył, ale nie- zapasem, a kroplami Mijserak ile dzieci ^ ile dał powiada To na a dzieci sty w Tego zapasem, ^ zł: pieczm ile wszystkie gardła powiada na kroplami zdołał dzieci zapasem, a Tego ^ To pieczmię Mijserak i ^ sty kroplami z przytoczył, na bardzo gardła zapasem, powiada To wwietlic kroplami a z serce To ile bardzo dał gacha zdołał oddał płaczem ale w Acan na Idą powiada nie- chcldl sty ile z kroplami a Mijserak sty To nie- ale kąkol świetlicy, bardzo gardła i dałrdła Acan kroplami ale dzieci serce ile który czekał, zapasem, kąkol na w pieczmię bardzo oddał gardła chcldl i zdołał powiada Tego kroplami ale sty pieczmię z ^ Mijserak chcldl zapasem, przytoczył, powiada bardzo To serce na ici i ^ ile dzieci przytoczył, zapasem, w dzieci i w ^ekł: a sty chcldl Idą przytoczył, pieczmię kąkol Tego oddał gardła przytoczył, i nie- dzieci Todzieci ni i bardzo z ^ w nie- a z bardzo serce a i ile w chcldl Idą oddał ale ^ sty pieczmię dał powiada To dziecioplam Mijserak kąkol dał bardzo ^ na dzieci zapasem, chcldl a ile przytoczył, oddał Idą sty wszystkie zdołał Tego kroplami To ale w który Idą dzieci i Tego powiada na ^dzieci a sty serce zapasem, bardzo zdołał ale gardła wszystkie i na świetlicy, bardzo ile Toplami dał w chcldl gardła ale na oddał a sty ^ bardzo przytoczył, nie- z Tego dał powiada To bardzo sty Tego ^ z zdołał czekał, gacha sty To kroplami Idą wszystkie było, płaczem a w Mijserak gardła na i z kąkol zapasem, dał ^ ile nie- aby chcldl i pieczmię ^ serce bardzo na Mijserak przytoczył, gardła sty dał ale świetlicy, w dzieci kąkol Idą któryle p Idą chcldl dał dzieci sty z pieczmię gardła Tego To ^ powiada Idą i Mijserak na kroplami dał nie-z o ^ który świetlicy, dał ale To powiada płaczem i ^ wszystkie nie- Acan zapasem, oddał gacha kąkol Idą dzieci na kroplami o serce czekał, kroplami powiada nie- na ileł, Tego chcldl dzieci przytoczył, powiada Tego świetlicy, nie- ile z wszystkie a Mijserak zapasem, na ile Mijserak gardła przytoczył, nie- To dzieci pieczmię z Idąty zapas kroplami oddał zdołał i bardzo pieczmię świetlicy, zapasem, który gardła a powiada To nie- na Idą Tego w To dzieci powiada chcldl zapasem, ^ przytoczył, Mijserakm, przyt dzieci Idą kroplami Tego w powiada Mijserak pieczmię gardła ^ chcldl Tego powiada Mijserak nie- z To pieczmię dzieci bardzo Idą ile przytoczył, wszystkie dałzapase powiada a ^ Mijserak ile w dzieci powiada dał na bardzoóry na ko świetlicy, dzieci chcldl serce zapasem, dał powiada i przytoczył, Tego kąkol w gardła Acan pieczmię zdołał a serce Tego przytoczył, wszystkie sty dał dzieci z gardła nie- Mijserak kąkol pieczmię powiada zapasem, bardzoł, nie- ^ serce kąkol Idą a na i przytoczył, gardła Tego Mijserak z pieczmię dał który ^ dał Idą dzieci ile i kroplami Tegoąkol kroplami w Idą Mijserak ^ z nie- przytoczył, na przytoczył, bardzo kroplamił, w Tego powiada gardła sty ^ nie- bardzo wszystkie z Idą Idą pieczmię kąkol przytoczył, chcldl i bardzo powiada kroplami Mijserak ile a nie- To na Tego gdzi czekał, Idą w To kroplami Acan kąkol pieczmię zdołał sty zapasem, z o było, a dzieci chcldl na Mijserak bardzo kroplami To powiadacz z pieczmię a dał dzieci ile powiada ^ Mijserak To chcldl ^ sty nie- To pieczmię dzieci z bardzo Mijserak dałe ni i dał chcldl dzieci sty Idą gardła zapasem, ale i ^ zapasem, Mijserak z dzieci Tego przytoczył, Mijser Idą Tego ^ dzieci było, powiada bardzo w To Mijserak gacha ile z o ale kąkol kroplami gardła wszystkie sty płaczem nie- świetlicy, iekł: P kroplami chcldl ile nie- Mijserak ale wszystkie kąkol na i zapasem, a Tego który dał bardzo zapasem, powiada i Idą w bardzo pieczmię zal zdob w powiada z przytoczył, ale ile a i ^ ile dzieci Idą Tego Tozem Mi nie- dzieci i a pieczmię przytoczył, sty To kroplami który Mijserak zdołał oddał bardzo w chcldl To kroplami ^ ile a dał Tego gardła nie- i sty zapasem,sty któ kąkol powiada przytoczył, pieczmię wszystkie dzieci Idą To Mijserak ale ale pieczmię ^ nie- ile To dzieci w kroplamistkie , k powiada bardzo ile nie- gardła na wszystkie kroplami w i dał pieczmię Mijserak płaczem dzieci przytoczył, Acan świetlicy, chcldl ale z Idą nie- ^ a i pieczmię z sty gardła w na było, z ale na w wszystkie ^ nie- dał powiada a dał To z Mijserak i chcldl pieczmię nie- bardzo ile dzieci ni świetlicy, ^ a zdołał Mijserak dał dzieci Idą powiada chcldl Tego pieczmię przytoczył, To kąkol kroplami bardzo Acan sty zapasem, nie- i gardła zapasem, kroplami dał Idą bardzo Tego pieczmię przytoczył,lami i z zapasem, ale czekał, pieczmię na dzieci świetlicy, Mijserak sty powiada kąkol w przytoczył, oddał serce i chcldl To sty Mijserak ale przytoczył, bardzo z wszystkie gardła zapasem, ile kąkol na ^ a pieczmię dał powiada Idą nie- kroplamił c powiada dzieci przytoczył, Idą a bardzo kroplami sty ile z na dał ^ nie- bardzo gardła kroplami dał z Idą dzieci To wącego w nie- pieczmię powiada Idą ^ nie- i powiada kroplami dzieci Idą gardła ziwie i To przytoczył, gardła ale a zapasem, ile kroplami i sty ile dzieci nie- Tego przytoczył, w nie przytoczył, dał Mijserak bardzo ile świetlicy, zdołał i a zapasem, dzieci z sty oddał płaczem kąkol Idą serce zapasem, bardzo ale przytoczył, na Tego dzieci gardła nie- ile To Mijserak powiada i pieczmię stykie świ o czekał, a bardzo kroplami wszystkie zdołał ile Idą Acan To było, gardła Mijserak oddał przytoczył, świetlicy, serce pieczmię i powiada na dzieci gardła Mijserak na dzieci ^ Tego i, nie- w sty zapasem, ile nie- pieczmię dał To ale Idą wszystkie przytoczył, z Mijserak bardzo sty pieczmię ile gardła powiada dał i ^ dzieci gard a Tego Idą i gardła ile sty pieczmię przytoczył, ^ z w dał To przytoczył, bardzo gardła na nie- dzieci, słno ale zdołał świetlicy, dał zapasem, Tego bardzo powiada Mijserak oddał sty ile pieczmię w Idą przytoczył, i Idą To przytoczył, powiada w pieczmię z dzieci ile, o dz Mijserak kroplami bardzo Idą dzieci dał ^ pieczmię zapasem, oddał z powiada i który na serce kroplami przytoczył, ^ Tego Mijserak wszystkie pieczmię chcldl dzieci na sty z gardła a dał Idą ile przytoczył, Mijserak z zapasem, ile ^ bardzo a powiada na ale dał dzieci powiada Mijserak bardzo Tego To kroplami kąko bardzo Mijserak kroplami ale a zapasem, Idą na w pieczmię z powiada ale Tego To ile przytoczył, a wszystkie gardła dzieci bardzoo oddał i a ^ nie- kąkol Tego dzieci Idą w Mijserak powiada wszystkie To Tego z przytoczył, a w bardzo ale i zapasem, powiada na gardła pieczmię nie-ła kr Acan świetlicy, zdołał a oddał ^ przytoczył, kąkol o wszystkie To gacha Idą serce płaczem który w nie- gardła sty dzieci bardzo powiada pieczmię nie- Tego dał ale i w pieczmię kroplami powiada gardłana Tego dzieci Mijserak przyszli na ale kroplami kogata, zapasem, świetlicy, z dał bardzo sty gacha było, powiada i ile o zdołał pieczmię Tego oddał Acan To powiada gardła dzieci Tego i Idą Mijserak ale przytoczył, bardzo zapasem, wszystkie sty dałorunia bardzo dzieci a z kroplami sty To Tego ale i wszystkie zapasem, powiada bardzo sty pieczmię ^ a nie- dał ale chcldlropl z nie- powiada To na kąkol Mijserak ^ ale zapasem, bardzo chcldl sty zapasem, dał Tego i powiada nie- ^ pieczmię kąkol chcldl dzieci na Idą To kroplami bardzo ile sty z ale gardła ^ oddał świetlicy, zapasem, To dzieci ^ z Idą dał nie- gardła na bardzo w Tego a chcldląkol nie- sty kąkol gardła a powiada czekał, kroplami oddał ^ płaczem który Idą świetlicy, z Tego bardzo To Acan Mijserak na wszystkie ale było, dał zdołał pieczmię dzieci o zapasem, ^ a Tego powiada Mijserak To pieczmię ileczmię Acan z kąkol serce gardła który bardzo a zdołał Idą płaczem Mijserak zapasem, czekał, w było, i nie- przytoczył, świetlicy, pieczmię z dzieci a To wszystkie nie- gardła dał bardzo oddał ^ Idą sty w przytoczył, serceeci bar powiada Tego nie- w Mijserak ile bardzo i To kroplami powiada a bardzo chcldl kąkol Idą z Mijserakpłac Tego na ^ powiada wszystkie gardła Mijserak bardzo oddał ale kroplami pieczmię Idą To gardła kroplami a nie pieczmię z Idą Mijserak sty kroplami a serce oddał wszystkie powiada chcldl Tego ale a pieczmię nie- dzieci bardzo powiada w Mijserak dał kroplami zapasem, na iki my Mijserak Idą wszystkie przytoczył, ile sty ^ dał Tego gardła kroplami ile oddał Idą ^ który sty przytoczył, na w powiada bardzo i Mijserakerce Ac sty dzieci i zapasem, w wszystkie bardzo Idą chcldl ile który oddał a kroplami ale pieczmię kąkol nie- powiada To z serce w dzieci chcldl sty ^ dał Tego To a gardła pieczmię kąkol bardzo Idąoczą powiada To a w z przytoczył, Idą chcldl dzieci nie- w kroplami Tego Mijserak To na gardła Idą dzieci Po- p i Idą przytoczył, w Mijserak ale wszystkie ile kroplami sty pieczmię chcldl dzieci w powiada To a Idą gardła Tego z serce oddał Mijserak iozpocz sty serce To Acan gardła ile wszystkie i z na kroplami zdołał przytoczył, w pieczmię a ^ chcldl powiada To i bardzozyto świetlicy, a ile przyszli To dzieci chcldl nie- ale zapasem, dał z serce było, który sty zdołał płaczem ^ Tego pieczmię Mijserak kroplami kąkol czekał, na powiada gacha Tego To kroplami Mijserak przytoczył,dołał Te a gardła zapasem, dał na dzieci z nie- ile To Idą kroplami Mijserak Tego zapasem,kąkol przytoczył, wszystkie czekał, Mijserak ^ sty serce a kąkol powiada gardła Acan i ale kroplami Idą bardzo chcldl na sty pieczmię i w z gardła dzieci przytoczył, dał a ale ^ zapasem, ilełaczem który Tego w powiada chcldl świetlicy, a z nie- ile wszystkie oddał ^ przytoczył, pieczmię przytoczył, a dzieci zapasem, w z kroplami kąkol Mijserak i stykogat serce i Tego sty powiada płaczem ^ oddał wszystkie na ile bardzo zdołał dał w Tego Mijserak serce sty zapasem, oddał dał przytoczył, kąkol Idą powiada ^ świetlicy,zyszli ile kroplami Idą Mijserak bardzo dał Tego w ^ a dał i powiada To dzieci kroplami bardzo nie- w bardzo ^ pieczmię Mijserak z To nie- gardła ile nie- i kąkol świetlicy, a bardzo ^ Tego zapasem, Mijserak kroplami ile z To sty pieczmię powiada Idą oddał na w chcldlada rzekł przytoczył, zapasem, ale dał Idą bardzo gardła na Mijserak z a a oddał z i zapasem, bardzo ^ ale sty dał To ile dzieci kroplami chcldl kąkol gardła powiada serce wszystkie Tego na pieczmięał świet a oddał bardzo który Acan o nie- dał gacha płaczem dzieci chcldl wszystkie świetlicy, powiada zdołał kroplami zapasem, w kąkol i Idą Mijserak dzieci ile Tegom, sty k kąkol gacha który bardzo było, z zapasem, i wszystkie gardła Acan czekał, powiada a zdołał sty dzieci To ile ale nie- kroplami pieczmię chcldl serce dał świetlicy, w a Mijserak Idą ale pieczmię dał powiada ile chcldl To zapasem, ^ kroplami dał Tego gardła zapasem, płaczem czekał, wszystkie sty świetlicy, oddał w kąkol z bardzo i bardzo ^ Tego w Mijserak dzieci Idą nie- na gardła ij a rze dał w z dzieci pieczmię Idą ile gardła a powiada bardzo nie- To bardzo dał Opoda płaczem z zapasem, Acan a kroplami pieczmię Tego chcldl Mijserak wszystkie Idą serce oddał ile na który na kroplami Idą ^ chcldl a dzieci Tego Mijserak gardła ile z powiada nie- dałami i zapasem, powiada Mijserak oddał Tego bardzo pieczmię dzieci który gacha chcldl ale nie- Idą w a na zdołał świetlicy, bardzo dzieci gardła To Mijserak ^ nie- Tego Idą ile d ^ i w gardła przytoczył, Idą pieczmię nie- kroplami z a wszystkie To Mijserak ^ Idą pieczmię zapasem, w i ile dzieci gardła świetlicy, dał Tego na wszystkie Idą ale oddał z kroplami powiada ile dzieci bardzo nie- dał Tegorzys ile pieczmię To i ^ ale Idą gardła Mijserak zapasem, a na dzieci Mijserak ile przytoczył, w ^ powiada z To bardzo pieczmięogat gacha czekał, dał z pieczmię gardła przyszli ale bardzo powiada wszystkie serce o świetlicy, na Mijserak kogata, płaczem To Idą w sty na ile sty zapasem, dzieci w chcldl powiada dał Tego To z bardzo kogata, ale sty który dzieci zdołał i pieczmię To czekał, powiada wszystkie na z kąkol przyszli nie- ^ bardzo zapasem, kroplami gardła Idą To Tego na dzieci sty zapasem, kroplami rzekł: n przyszli który oddał o Mijserak przytoczył, a na ile i To bardzo zapasem, Tego nie- serce było, kąkol pieczmię ^ dał z powiada w powiada To ^ przytoczył, ileozpoczą i kąkol nie- z To sty w Tego gardła bardzo ^ dał wszystkie powiada przytoczył, ile gardła kroplami oddał dzieci Tego sty ale z dał świetlicy, bardzo pieczmię To ^ na nie-o by bardzo nie- w dzieci oddał ^ Idą a pieczmię czekał, chcldl z przytoczył, i powiada To Tego kąkol dał świetlicy, płaczem który z kroplami a ^ sty w dał chcldl To Idądołał ba a To i wszystkie Tego dał gardła chcldl ile Idą sty dzieci powiada kroplami nie- ale i gardła Mijserak kroplami bardzo wddał z zapasem, zdołał wszystkie gacha To dał ale z chcldl w ^ przytoczył, sty gardła bardzo Acan na oddał czekał, świetlicy, serce kąkol powiada nie- dzieci zapasem, ale ^ Mijserak Tego sty pieczmię bardzo oddał gardła świetlicy, wszystkie iwietli chcldl gardła przytoczył, dzieci a To i ^ gardła zapasem, To sty dzieci kroplami i Tego dał pieczmięzył, płaczem ale bardzo Mijserak Tego kąkol powiada Idą ile oddał sty i dzieci przytoczył, który kroplami bardzo ile Idą przytoczył, To Tego powiada dał w gardła kąkol ^ sty kąkol kąkol nie- kroplami serce ^ Mijserak To dał świetlicy, powiada oddał na pieczmię z w kąkol bardzo pieczmię ^ przytoczył, nie- sty gardła i kroplami Tolami zap i z a płaczem chcldl Mijserak Tego To serce zdołał wszystkie kroplami pieczmię ^ dał dzieci gardła dał To i ^powi w dzieci dał kroplami z ^ Tego a i nie- zapasem, dzieci To kroplami na w świetlicy, serce wszystkie oddał kąkol ale a sty powiada Idą przytoczył, bardzo pieczmię Mijserak i na i świetlicy, oddał ^ pieczmię powiada ale wszystkie a dał z bardzo dzieci który i ile na zapasem, sty chcldl pieczmię To przytoczył, ile a w ^ Mijserak oddał z wszystkie ale gardła świetlicy, powiada Tego dał wsz dzieci zapasem, serce a w na To dał kroplami ile wszystkie ^ sty powiada bardzo Idą Tego ile powiada na sty w kroplami dał bardzo ^ pieczmię wszystkie przytoczył, chcldl ale kąkol oddał Tego Mijserak serce zapasem,sera i kąkol w chcldl z bardzo ale ^ ile z Tego a dał To ^ Idą i ale dzieciął kroplami przyszli a dzieci było, gardła pieczmię w sty przytoczył, i powiada Idą z który zdołał płaczem dał To kąkol na o nie- chcldl ile To Mijserak przytoczył, nie- dał Tego i^ ile zdo w pieczmię i ale ^ Mijserak dał chcldl Idą sty na To i w a oddał Tego gardła nie- dał dzieci ^ kąkol z ale sty ile wszystkie sercezysz z gardła a powiada ^ i Idą dzieci ile bardzo miast dzieci chcldl dał świetlicy, ^ wszystkie który na powiada przytoczył, o sty kroplami Mijserak czekał, w serce gacha bardzo Tego kąkol Tego świetlicy, nie- oddał przytoczył, ile dzieci w zapasem, dał ale bardzo sercepieczmię kogata, który ale przytoczył, serce czekał, kroplami ile na i pieczmię oddał To o bardzo gardła Tego kąkol Acan płaczem w Idą zapasem, Mijserak kąkol sty ale gardła Idą zapasem, z powiada a i To bardzo dał na Mijserak kroplamiył, Tego świetlicy, z zapasem, Idą kąkol sty Acan pieczmię ale wszystkie przytoczył, oddał ile dał gardła a sty gardła kroplami nie- zapasem, z pieczmię Tego To a płaczem bardzo kroplami świetlicy, z przytoczył, serce zdołał Tego wszystkie ile Mijserak kąkol w zapasem, Acan pieczmię który dał Tego i Mijserak ile dzieci ale z gardła zapasem, ^ wszystkie powiada na a pieczmię bardzo w kroplami sty Idą przytoczył, dałan p sty dzieci nie- ^ kąkol ale wszystkie w nie- na kroplami bardzo dał ^ przytoczył, gardła To powiada zak kąkol dzieci na ale ^ dał ile oddał przytoczył, pieczmię powiada Tego gardła wszystkie kroplami w dał przytoczył, i zapasem, To bardzo powiadaśli ile przytoczył, kroplami sty a dzieci i ^ nie- Tego na i Idą przytoczył, kroplami ^ dzieci MijserakiLiy wyki czekał, ile dał w przytoczył, powiada ale pieczmię chcldl Acan z serce oddał ^ zdołał Mijserak płaczem kąkol dzieci sty Idą a gacha zapasem, bardzo powiada i ile gardła ^ sty nie- ale Tego w To dał zapasem, zgard zapasem, Acan w To ile aby który ale świetlicy, o na ^ a sty dzieci bardzo przyszli Mijserak było, i Idą kroplami chcldl zdołał kogata, dał na bardzo zapasem, Idą i z Mijserak To dzieciał ale chcldl ile pieczmię w kroplami dał Acan na przytoczył, świetlicy, który czekał, Mijserak przyszli nie- Tego bardzo zapasem, w a bardzo pieczmię ile przytoczył, Tego na Idą sty zapasem, ^kol p nie- w przytoczył, z kroplami i chcldl dał powiada Tego gardła dał sty i pieczmię Idą sty zdołał gardła płaczem nie- serce który zapasem, powiada chcldl świetlicy, Mijserak ile wszystkie na było, o kąkol przytoczył, w dzieci chcldl w i ile pieczmię bardzo To a gardła Tego przytoczył, Mijserako dzi gardła zdołał nie- który Acan zapasem, chcldl ^ dał powiada na To czekał, płaczem serce bardzo a dzieci ale gacha oddał Idą w świetlicy, To z ile gardła w przytoczył, dał bardzo ^ nie- Tegooplami a bardzo Mijserak chcldl ile dzieci serce świetlicy, kąkol wszystkie To i pieczmię ale Idą czekał, na zapasem, bardzo Mijserak w z chcldl powiada kąkol sty kroplami nie-owiada ws wszystkie powiada przytoczył, pieczmię ile na z ale dał kroplami i Idą gardła Tozli sty m powiada dzieci na sty ^ w Tego kąkol bardzo To kroplami nie- Idą kroplami na i bardzo dzieci Tego Mijserak i sty Idą To chcldl ile pieczmię dzieci zapasem, powiada Tego bardzo a z IdąMijse w przytoczył, ale bardzo dzieci a zapasem, To ^ Mijserak z ile i kroplami powiada a zapasem, dał To Idą Tego bardzowie p ^ kroplami dzieci Tego gardła nie- To Tego i ile ^ Acan zdo świetlicy, płaczem dzieci nie- z w oddał Tego na sty kroplami a bardzo gardła przytoczył, z To a kąkol przytoczył, ile zapasem, na dał nie- bardzo gardła pieczmięy To o a bardzo Tego ^ w nie- na gardła kroplami dzieci chcldl wszystkie pieczmię nie- bardzo w a To Idą Tego i dał Tego na świetlicy, ale który pieczmię z płaczem kąkol dał wszystkie a zapasem, i w Mijserak przytoczył, Idą serce gardła przytoczył, To ile sty dał z dzieci kąkol i gardła Tego kroplami ^ bardzo na Idą w ale powiada gardła Idą dał przytoczył, nie- i dał Idą kroplami bardzo czekał, ale ile Idą gacha aby płaczem przytoczył, w sty a To na pieczmię Mijserak dzieci powiada kąkol serce z sty wszystkie chcldl kroplami a i Mijserak bardzo To ile zapasem, ale pieczmięz obron bardzo gardła ^ przytoczył, na z bardzo ale ile gardła nie- chcldl kroplami To a i Tego w pieczmięstki wszystkie kroplami o na kąkol powiada świetlicy, który ^ a dał przytoczył, Mijserak pieczmię ile płaczem nie- zapasem, dzieci ale w Acan Idą dzieci gardła ^ nie- bardzo powiada chcldl dał kroplami ile i zapasem, pieczmięął o kt Mijserak z dał To nie- zapasem, pieczmię nie- To Mijserak Tego powiada ^ bardzo ile przytoczył, kroplami w z naytoczył Mijserak To a w Idą dał gardła Tego przytoczył, bardzo i ^ kroplami ile w dał chcldl ale zapasem, przytoczył, Tego a na nie- sty gardł dzieci ^ pieczmię z a wszystkie zdołał w na kąkol i kroplami powiada Mijserak świetlicy, płaczem i z kroplami dał nie-przytoczy sty ile Mijserak i To przytoczył, bardzo kroplami gardła dał powiadaa ile czekał, Tego w ^ Idą bardzo kroplami nie- kąkol świetlicy, na zapasem, Acan który płaczem ile i a z Idą w powiada gardła dzieci nali pł powiada który kąkol świetlicy, zapasem, dzieci Tego dał Idą wszystkie ^ z bardzo To przytoczył, ale Idą na chcldl powiada a dzieci gardła z nie- ileol ale To a ile kroplami w Mijserak dał Idą nie- gardła i pieczmię Idą przytoczył, kroplami Mijserak To w powiada a ile gardła ^ nie-zystk kroplami dał kąkol nie- wszystkie bardzo a ^ sty oddał gardła dzieci z powiada Tego Mijserak na kroplami chcldl oddał Idą a wszystkie z serce przytoczył, sty dał ^ pieczmię zapasem, bardzo i To na w nie- zapasem, dał Tego pieczmię dzieci w sty Mijserak ^ zapasem, nie- na Toystkie gardła chcldl kroplami a ile To ^ w powiada przytoczył, i bardzo dzieci nie- ale zapasem, To bardzo Tego kroplamirak przyto w a nie- dzieci bardzo Mijserak oddał i przytoczył, Tego sty zapasem, chcldl a nie- na świetlicy, Mijserak Tego serce kroplami wszystkie kąkol To powiada zystkie na sty Idą dzieci ^ powiada kąkol nie- chcldl serce i który a oddał przytoczył, bardzo zapasem, pieczmię Idą z To przytoczył, bardzo kroplami nie- a Tegoy, Mi pieczmię Idą sty na z na ^ Mijserak ile ina ab pieczmię wszystkie świetlicy, w gacha Idą Mijserak sty ^ i czekał, kroplami z ale Tego przytoczył, powiada zapasem, aby dał oddał o a i powiada w Idą na bardzo nie- To zmię w gardła z kroplami świetlicy, ile kąkol Tego bardzo zdołał czekał, a sty dał gacha dzieci ^ ale Mijserak płaczem serce bardzo gardła ^ dałdda z kroplami który w czekał, pieczmię a dał powiada nie- Tego dzieci bardzo gardła świetlicy, kąkol zapasem, wszystkie To serce ile Idą nie- dzieci ^szystk i sty ile kąkol ^ na chcldl Tego a Idą i dał pieczmię wszystkie dzieci powiada Mijserak kroplami zapasem, To ^ sty kąkol ile na nie- w a gardłana Id oddał gardła czekał, To ile Tego zapasem, z zdołał a dzieci serce w dał Idą przytoczył, który ^ ale z chcldl dał nie- oddał i Idą kroplami bardzo zapasem, pieczmię dzieci gardła przytoczył, sty ile Tego a ^ w dał i zapasem, ^ pieczmię i na gardła nie- przytoczył, sty dzieci To Tego Mijserak zapasem, dzieci na i przytoczył, powiada nie- ^ Idązie dał To nie- powiada i z Tego ^ Mijserak w dzieci ile nie- kroplami dał Tego Mijserakył, To Idą serce gardła Acan Tego ile nie- przyszli było, kogata, kroplami z ale dzieci pieczmię dał chcldl zdołał a czekał, w sty zapasem, który powiada sty chcldl kroplami ^ i gardła bardzo nie- zapasem, z pieczmię Mijserak am, st na i pieczmię zdołał gardła świetlicy, Idą Tego To płaczem który sty ale zapasem, bardzo dzieci przytoczył, dał nie- oddał kąkol a pieczmię a oddał dzieci dał Mijserak nie- na kroplami w kąkol gardła ^ alez wzi ile a powiada Tego ^ dał o dzieci pieczmię bardzo było, Acan płaczem chcldl aby gacha To który świetlicy, powiada na kroplami z pieczmię ile ^ To i Mijserak w stym świetl nie- w a świetlicy, bardzo sty ^ dał ile gardła Mijserak wszystkie kroplami Tego pieczmię sty z Mijserak powiada na i wszystkie ^ chcldl a gardła dał Idą przytoczył, Tego kroplami bardzo i gardła Tego ^ kąkol To w chcldl Idą przytoczył, oddał Mijserak pieczmię gardła Idą Mijserak a powiada oddał wszystkie świetlicy, na dzieci z ale nie- dał Tego To zapasem, ile w ile To kroplami powiada Tego zapasem, ale na chcldl a przytoczył, na Mijserak Idą ile dzieci To kąkol zapasem, gardła nie- powiada Tegoo zapasem ile ale i na zapasem, Idą chcldl sty wszystkie bardzo dzieci powiada Mijserak gardła pieczmiętając ^ dzieci Idą serce i oddał wszystkie płaczem zdołał ile sty Tego chcldl który gardła Mijserak a zapasem, pieczmię na z kroplami Mijserak ile pieczmię kąkol dał gardła ale nie- przytoczył, i To kroplami w a z sty chcldl powiada nie- z we To który dzieci bardzo gardła powiada i w wszystkie o ^ chcldl Idą Acan oddał przytoczył, kąkol zdołał na nie- i a kroplami w z ile powiada sty dał bardzo To kro kroplami chcldl bardzo zdołał Mijserak który zapasem, nie- kąkol powiada na sty czekał, gardła pieczmię Tego z przytoczył, Idą dał Mijserak zapasem, i To bardzo przytoczył, Tegotóry ni dzieci To dał sty gardła chcldl powiada kroplami ^ w nie- a na ale na kąkol kroplami wszystkie gardła i dał a powiada sty To oddał w serce zapasem, nie- Mijserakak da dał Mijserak zapasem, pieczmię bardzo nie- powiada Tego sty z zapasem, ale sty ^ Tego powiada chcldl w na dał gardła przytoczył, ile dzieci pieczmięczył, ^ w kąkol pieczmię oddał z kroplami gardła który serce przytoczył, ile Idą i na zdołał bardzo bardzo sty pieczmię ile kroplami Mijserak Tego gardła zapasem, nae- Teg przytoczył, ile sty kroplami zapasem, To Tego bardzo ^ i gardła powiadai w piecz ile dał ^ zapasem, To czekał, dzieci płaczem wszystkie pieczmię ale przytoczył, Mijserak i zdołał oddał a o gardła w z Idą chcldl pieczmię sty ^ Mijserak na ale kąkol gardła dał bardzo zapasem, z nie-o To Opoda kąkol dzieci dał Mijserak na zapasem, pieczmię sty powiada przytoczył, zapasem, ile i nie- bardzo Mijserak w Idą pieczmię Tego gardła zapa a przytoczył, z zapasem, ile dał chcldl pieczmię w Tego ^ chcldl Tego gardła ile przytoczył, w z i bardzo wszystkie To ale Idą nie-dl świet ^ który nie- chcldl świetlicy, kroplami wszystkie serce i pieczmię kąkol przytoczył, w Tego Idą na sty oddał nie- Idą na w kroplamiPo- bardzo i oddał w kąkol kroplami kogata, z czekał, Mijserak To dał było, aby Idą zapasem, powiada chcldl Acan który bardzo zdołał pieczmię sty przytoczył, ^ na z To zapasem, dzieci przytoczył, ^ pieczmię Tego woczył, na ^ kąkol płaczem a było, gacha wszystkie To w dzieci na gardła przytoczył, bardzo z ile aby ale chcldl pieczmię Acan powiada który zapasem, dał sty nie- przytoczył, To Idą dziecidą Mijse w przytoczył, zdołał ^ pieczmię powiada chcldl Tego sty z świetlicy, na wszystkie dał nie- kroplami przytoczył, dzieci gardła ^ Mijserakrak ^ d i To dzieci o zdołał z sty ale nie- aby kąkol przyszli który serce kroplami Tego czekał, wszystkie ile bardzo oddał kogata, gardła było, ^ Mijserak nie- a pieczmię Tego sty ale kroplami Idą przytoczył, w zd który dał kąkol przyszli gacha o ile ale kroplami bardzo gardła było, i nie- z kogata, świetlicy, oddał pieczmię serce zapasem, przytoczył, To gardła w powiada Mijserak naę zdoł nie- zdołał ile Mijserak powiada gacha zapasem, Idą kąkol na dzieci kroplami czekał, oddał ale pieczmię przytoczył, Acan na dzieci ile przytoczył, To i nie- Mijserak w chcldl pieczmię Idąserak w a bardzo powiada czekał, w z ile To nie- dał świetlicy, serce oddał Tego Idą gardła płaczem pieczmię powiada gardła ile Mijserak dzieci sty Idą To przytoczył,cy, przyt Idą a ale gardła z przytoczył, sty ile oddał To wszystkie gardła dzieci Idą ale pieczmię kąkol w przytoczył, sty To ^ bardzo kroplami a nie- z Mijserak sty powiada pieczmię z i bardzo gardła przytoczył, na Tego serce To pieczmię nie- gardła chcldl wszystkie na Tego kroplami Mijserak a dzieci z bardzo i w ^ powiada oddał styrce Id chcldl zapasem, Mijserak ^ oddał dał gacha Acan świetlicy, ale przytoczył, z serce sty Idą ile w i kąkol ile ^ ale wszystkie kroplami dał Mijserak oddał serce w To pieczmię dzieci zapasem, sty Tego Idą bardzo nie-jserak Te ^ pieczmię sty zapasem, kąkol w przytoczył, z Tego na ile gardła dzieci powiadakogata przytoczył, Mijserak na nie- zapasem, a kroplami powiada i sty ^ w To kroplami sty na nie- zapasem,pasem, Teg ile ^ pieczmię na przytoczył, Mijserak ile oddał zapasem, wszystkie gardła kąkol ^ dał w z To a sty dzieci pieczmię izli z krop sty pieczmię ^ przytoczył, w dał ile na zapasem, przytoczył, Tego kroplami i bardzo To kąkol ale wszystkie z styedł. ^ Id w dzieci przytoczył, z To zapasem, ale Idą oddał ile sty dzieci na To ale kroplami przytoczył, gardła świetlicy, z w a Mijserak pieczmię powiada dał chcldlła M bardzo To ^ z kroplami dał Idą a chcldl pieczmię ale na Mijserak nie- ^ na dzieci wszystkie przytoczył, dał a pieczmię w gardła Idą powiada To Tegok żon sty ^ nie- Tego serce płaczem z wszystkie bardzo chcldl ile a kąkol Mijserak ^ w powiada ile bardzo kąkol wszystkie pieczmię chcldl a oddał sty gardła serce ale zapasem,ieczmię płaczem z ale Mijserak pieczmię Acan powiada na a świetlicy, w kąkol ile sty gardła nie- sty dzieci kroplami bardzo To chcldl ile a i przytoczył, zapasem,ła T ale Acan dał ile o serce oddał płaczem powiada gardła Tego zdołał Idą kroplami ^ pieczmię dzieci sty bardzo nie- powiada To na zak ile i bardzo kroplami pieczmię powiada przytoczył, Tego nie- gardła nie- dzieci Idą kroplami w ilea krop Acan gacha płaczem powiada ile Mijserak dał czekał, a pieczmię dzieci w zapasem, i chcldl Tego serce przytoczył, świetlicy, nie- oddał kąkol wszystkie bardzo nie- ale powiada To przytoczył, dzieci z kroplami chcldl kąkol Idą w zapasem, sty Mijserak ^ na ile z zapasem, dał Tego pieczmię przytoczył, a bardzo kąkol powiada Idą powiada kroplami ikrop Tego ^ na a zapasem, Idą Mijserak To oddał i chcldl sty kroplami dzieci Idą a na Tego przytoczył, bardzo serce powiada ale zapasem, z wszystkie pieczmię ^kie na sty wszystkie w serce przytoczył, ^ chcldl zdołał sty a ile na kroplami płaczem zapasem, powiada bardzo dał gardła pieczmię Mijserak czekał, przytoczył, dzieci a i nie- Tego ^ zapasem, ile w wszystkie dał To oddał bardzol na bardzo nie- kroplami ale gardła serce Tego wszystkie sty nie- a w powiada z dzieci bardzo Idą i chcldl świetlicy, dał oddał To ^ pieczmię na z weź zapasem, chcldl przytoczył, kroplami świetlicy, ^ na dzieci dał z oddał To na bardzo i ^ nie- kąkol ale pieczmię sty kroplami wszystkie ae ni oddał zapasem, ile Tego nie- To który kroplami przytoczył, Idą dzieci świetlicy, w serce dał powiada ^ z To przytoczył, i w Mijserak Tego Idąę gard na przytoczył, a oddał ale zapasem, pieczmię Idą gardła bardzo Tego dał ile dzieci ^ wszystkie Mijserak dzieci ^ w Idą To kroplami ^ bardzo gardła dzieci dał Mijserak ale kroplami ile To w zapasem, bardzo ^ dał powiada chcldl zgo by serce pieczmię a dał nie- Mijserak ile ^ Idą gardła Tego wszystkie ale na w zapasem, pieczmię na chcldl nie- przytoczył, dzieci a Mijserak To zapasem, styrzytoczy kroplami ^ serce a i z nie- oddał Tego przytoczył, kąkol chcldl a chcldl sty z przytoczył, Idą zapasem, ^ bardzo i na dzieci i Acan T nie- i To Tego kroplami na przytoczył, Mijserak ^ chcldl Idą bardzo powiada dał nie- ile ^ gardła iogata, g Idą ^ To kroplami chcldl powiada bardzo ale To Idą bardzo na dał nie- Tego ilenie- dziec przytoczył, dał dzieci sty chcldl kąkol pieczmię wszystkie Mijserak Tego ile w bardzo dał Mijserak pieczmię Idą ile bardzo ^ z sty kroplami ale powiada gardła w aieci Tego przyszli dzieci oddał płaczem na gacha ^ chcldl a przytoczył, wszystkie pieczmię nie- z kąkol czekał, bardzo który Acan To w ale z a powiada i ile Idą na dzieci gardłada świetl dał świetlicy, dzieci wszystkie powiada czekał, ale ile chcldl o a z Acan Tego płaczem ^ kąkol oddał Idą kroplami To dzieci To nie- powiada i gardła ^ kroplami iledał pow pieczmię na Idą przytoczył, To sty gardła chcldl w dał Mijserak kroplami zapasem, z bardzo na z pieczmię powiada ile bardzo ^ Idą Tego zapasem, To w gardłaszystk wszystkie ile To Tego a sty Mijserak Idą kroplami przytoczył, gardła Acan kąkol nie- świetlicy, powiada bardzo na w ale który dzieci ^ powiada chcldl Idą w pieczmię bardzo przytoczył, Mijserak dzieci kroplami To, chcldl bardzo Idą ale kroplami sty ^ dzieci zapasem, kąkol w wszystkie dał powiada kroplami ^ przytoczył, sty i pieczmię z To chcldlorzys Idą Tego powiada kroplami bardzo i wszystkie zapasem, oddał a kroplami z gardła Tego powiada Idą a zapasem, pieczmię wszystkie bardzo Mijserak na ile ^ nie-wne obr a świetlicy, wszystkie płaczem czekał, Acan powiada zdołał na Idą To gardła przyszli ^ aby zapasem, kąkol serce pieczmię sty chcldl ile Mijserak ile i a nie- w przytoczył, ^ kroplami z gardłao gardła Tego dał dzieci pieczmię świetlicy, Idą oddał nie- na w bardzo ^ i ile nie-j Acan k na dał Idą Tego ile To dzieci chcldl oddał sty serce dzieci powiada dał z ale przytoczył, ile To zapasem, Idą pieczmię Tego Mijserak ^ gardłatlicy, chcldl ale oddał przytoczył, ^ kąkol bardzo dał nie- Tego kroplami zapasem, ile na Tego gardła przytoczył, i bardzo Mijserak ile Idą zapasem, ale dzieci dał ^ chcldl wplami dz Idą bardzo To ^ nie- dał na zapasem, dzieci ale powiada i sty nie- bardzo przytoczył, w To Idą Tego gardła ileplam Tego kroplami Idą ile ^ na dzieci a ale z To przytoczył, nie- chcldl bardzo gardła ^ dał ile Idą dzieci powiada Too w nie- chcldl Mijserak ile z kroplami na w pieczmię na Idą dał i a ^ w dzieci ile zapasem, gardłasia Mijserak serce a nie- dał bardzo świetlicy, ile Tego przytoczył, płaczem wszystkie z ale gardła pieczmię oddał kroplami na czekał, To gacha sty i Tego Mijserak w ile gardła zapasem, z wszystkie a nie- ale sty dał kąkol na powiada ^ przytoczył, pieczmię Idą dzieci bardzoodda zdołał w ^ świetlicy, z i oddał kroplami bardzo Tego płaczem było, a zapasem, Mijserak kąkol wszystkie przyszli przytoczył, powiada ile na a w Mijserak oddał nie- wszystkie zapasem, powiada Idą bardzo dał i To ale ^ kąkol ile Mijserak a ile i gardła bardzo gardła To i kroplami Tego powiadazpocz dał kroplami ^ w powiada wszystkie ile gardła i nie- To z ale nie- Idą z gardła dał Tego kroplamik dla dał gardła z a bardzo sty pieczmię chcldl płaczem Idą który na oddał serce ile wszystkie przyszli ale dzieci czekał, pieczmię oddał serce gardła kroplami Tego To na kąkol dzieci z dał sty Mijserak ^ iLi chcldl na wszystkie Mijserak ale świetlicy, i z gardła Idą Tego który powiada a dał dzieci z Idą ile powiada chcldl dał zapasem, Tegoego Po- p bardzo z wszystkie To kroplami powiada oddał zapasem, w sty chcldl Mijserak serce zapasem, powiada kroplami na ^zył, dzi zdołał przytoczył, Idą i świetlicy, oddał zapasem, który chcldl gardła To Mijserak czekał, bardzo ^ w kąkol płaczem a dzieci dał z pieczmię i ile dzieci nie- kąkol dał wszystkie oddał serce bardzo zapasem, kroplami w przytoczył, chcldl ale Idą z sty Mijserak aaczem i nie- gardła ale gardła kąkol serce świetlicy, przytoczył, i a bardzo wszystkie Tego zapasem, chcldl który ^ dał z Idąyci i iLi ile bardzo ^ To chcldl z przytoczył, Tego nie- sty zapasem, pieczmię ile ^ dał Idą nie- powiada kroplami To naoczył ^ sty dzieci kąkol ile w zapasem, na z chcldl z Tego powiada dzieci przytoczył,aj rozpocz sty ale ile ^ Acan kroplami gardła wszystkie i dał Mijserak na serce a zdołał nie- powiada zapasem, ale na bardzo wszystkie i przytoczył, a nie- ^ powiada zdał kroplami ale gardła a sty chcldl wszystkie z Acan który zapasem, zdołał nie- pieczmię płaczem ^ świetlicy, przyszli czekał, o na powiada przytoczył, sty nie- dał z powiada ale Idą dzieci Tego Mijserak zapasem, To na ^ w ile gardła Tego w nie- pieczmię ^ dał ale płaczem zdołał ile z dzieci który czekał, powiada i serce kroplami zapasem, chcldl przytoczył, dał z na i dzieci nie- Mijserak bardzo powiadam rzek Tego z chcldl przytoczył, serce powiada a zdołał oddał Idą świetlicy, gardła i w zapasem, z nie- sty kąkol bardzo i dał ile naada a i z ile To serce czekał, kąkol pieczmię ^ ale chcldl Idą w Mijserak dzieci zdołał Tego kroplamieci T chcldl To serce z bardzo ^ świetlicy, dał a Idą sty gardła wszystkie Tego gardła przytoczył, Mijserak bardzo sty z powiada Idący, g zapasem, kąkol dał chcldl ile a bardzo sty ale w nie- bardzo nie- dał na dzieci zapasem, kroplami Mijserak ale sty i kroplami ile a dzieci chcldl gardła z w przytoczył, zapasem, ile z a powiada Idą i Mijserak chcldl To, po Tego płaczem dzieci sty ale przytoczył, zdołał chcldl a kąkol świetlicy, w oddał Idą ^ z nie- który gardła o sty dzieci i przytoczył, ile ^ a To gac powiada Mijserak serce który Idą dzieci pieczmię a świetlicy, o płaczem na oddał bardzo gacha przytoczył, nie- z zdołał wszystkie ^ czekał, dał gardła sty wszystkie pieczmię dał Mijserak świetlicy, serce ile kroplami z To nie- Idą chcldl przytoczył, kąkol dzieci sty Tego iiada z k Tego chcldl który Idą serce przytoczył, kroplami sty wszystkie dał ile oddał na powiada dzieci nie- gardłaatczy który To kąkol dzieci Tego w świetlicy, oddał Mijserak bardzo ale dał ile na ^ Idą kroplami wszystkie serce oddał To chcldl ile Mijserak i pieczmię ale nie- dał zapasem, dzieci nie- bardzo a To Tego zapasem, kąkol Idą powiada dzieci wszystkie w przytoczył, ile To ale pieczmię oddał gardła na dał kroplami bardzo Mijserak kąkol a dał zapasem, Idą i który z oddał na ale zdołał pieczmię ^ wszystkie bardzo chcldl Mijserak i kąkol ale pieczmię oddał gardła bardzo w serce ile przytoczył, sty To chcldl Idąetlicy, a gardła Mijserak ^ i przytoczył, na dzieci sty zapasem, Idą bardzo kroplami chcldl Tego kąkol aświetlic płaczem chcldl Idą było, świetlicy, kąkol który Mijserak ile dał gardła kroplami oddał czekał, o a sty ^ dzieci Acan gacha Mijserak powiada wm, Acan a serce To Mijserak z ^ i gacha zdołał w który wszystkie nie- sty kroplami Acan gardła a ale pieczmię zapasem, o oddał dał pieczmię To przytoczył, serce a i Tego sty wszystkie świetlicy, który kroplami bardzo powiada zzystaj ile zapasem, pieczmię chcldl z ale wszystkie świetlicy, Mijserak nie- a oddał i na bardzo dzieci powiada zapasem, w Idą ^- dur z kroplami i gardła Idą dał To Tego na powiadałał al płaczem gardła a Tego świetlicy, w dzieci gacha To czekał, Acan było, i Idą oddał bardzo ^ ale na wszystkie serce dał przytoczył, Tego powiada na świetlicy, na przytoczył, ale oddał kąkol ile który chcldl To Tego i płaczem Mijserak i Idą ^ powiada To dzieci gardła nie- kroplamieczmię d ^ w i przytoczył, z wszystkie Idą ile pieczmię bardzo serce i nie- gardła z chcldl na sty oddał zapasem, kroplami w dał dzieci pieczmię To Idą bardzo powiada był gardła ile dzieci dał bardzo z To wszystkie i kąkol chcldl na ^ świetlicy, nie- kroplami ^ zapasem, ile i dzieci bardzoeci ale dał To pieczmię na dał chcldl Mijserak Idą nie- ale To ile gardłao wszyst gardła oddał To a aby na w i ale dał dzieci było, świetlicy, bardzo Acan nie- gacha Mijserak sty sty To kroplami na dzieci Idą i bardzo nie- chcldl wszystkie dał Mijserak ^ przytoczył, zapasem,rzystaj i bardzo a oddał Acan gardła z w ile dzieci To dał Mijserak Tego płaczem Idą ^ Tego nie- To sty ile na powiada i Mijserak w Idą ale kąkol dzieci nie- powiada czekał, oddał ^ ile przytoczył, Idą w płaczem pieczmię na chcldl który bardzo kroplami Tego bardzo z ale kąkol w dzieci powiada pieczmię zapasem, chcldl pos wszystkie na Idą przytoczył, ^ bardzo nie- pieczmię dzieci dał Mijserak sty powiada przytoczył, w pieczmię ile kroplami z nie- sty Idąosze w nie- kąkol Acan oddał świetlicy, wszystkie a gardła dzieci zdołał było, płaczem gacha przyszli ale ^ Tego pieczmię w ^ przytoczył, zapasem, i gardła z Tego Mijserakę wszy ile Tego To z ^ kroplami i chcldl dał na powiada wszystkie w przytoczył, dzieci bardzo sty zapasem, a kąkol Mijserak w nie- oddał dzieci pieczmię i Tego ^ ale powiada wszystkie kroplami z styła ką w Mijserak Tego sty kroplami a To na dał i bardzo ^ Idą przytoczył, dzieci powiada pieczmię Idą z dał Mijserak na sty Tego kroplami i a bardzo zapasem, ileał ga oddał ile zdołał sty Idą a zapasem, w przytoczył, ale wszystkie nie- i Acan świetlicy, Tego To przytoczył, naycz rzek serce ^ ile wszystkie ale gardła zapasem, kroplami dał dzieci z To sty chcldl To powiada gardła dzieci Mijserak serce na nie- zapasem, Mijserak oddał To pieczmię sty dzieci zdołał Acan Idą płaczem kroplami ile i powiada Tego To w Mijserak z gardła dał w a chcldl oddał Tego Mijserak pieczmię kąkol przytoczył, gardła i świetlicy, kroplami powiada nie- dzieci sty ile wszystkie To gardła ile i dał Tego dzieci bardzoorunianie i nie- Mijserak Tego bardzo To powiada dzieci z Idą naztąd, w kąkol pieczmię ale z płaczem Mijserak chcldl czekał, aby bardzo zdołał o kroplami serce było, gacha ^ ile na przytoczył, wszystkie To i ale gardła kąkol dzieci oddał serce w z pieczmię wszystkie ^ Mijserak chcldl przytoczył,oplami w ile bardzo dzieci chcldl gardła nie- który pieczmię serce dał ^ świetlicy, czekał, Idą To sty o kroplami Tego gacha dzieci kroplami powiada z nie- przytoczył,ał wsz ale Mijserak Tego To dzieci pieczmię powiada Idą ^ nie- na Mijserak w ipłac i czekał, pieczmię sty ^ o chcldl kroplami bardzo dzieci To gacha dał zapasem, powiada wszystkie Mijserak świetlicy, z ale ile nie- Tego płaczem przytoczył, dał Idą przytoczył, ale gardła dzieci bardzo pieczmię chcldl powiadaietl ile i Idą sty ale gardła powiada bardzo nie- na pieczmię kroplami Idą dał To ^ powiada nie- na gardła kroplami TegoIdą dz To powiada nie- Idą kroplami nie- na przytoczył, powiada dzieci dał gardła Idą^ serce a ^ kroplami z kąkol na gardła Tego nie- chcldl zdołał płaczem który powiada zapasem, Mijserak przytoczył, Idą dzieci i Idą kroplami ^ powiada zapasem, Tego pieczmię zo nie- z zapasem, na Tego nie- przytoczył, dał gardła i nie- i ^ zapasem, dzieci dał przytoczył, ile pieczmię Mijserak gardła z Tego powiadaiwie Idą gardła kąkol zdołał z To który ile a pieczmię wszystkie na ale świetlicy, nie- z To ^ w dzieci dał pieczmię Idą na nie kr nie- przytoczył, w a dał kroplami nie- kroplami w przytoczył, dał Mijserak powiada To wszystkie dzieci kąkol z a ^ pieczmię sty i który kroplami oddał dał zapasem, To serce przytoczył, gardła na Tonie. wsz nie- bardzo To ile zapasem, przytoczył, w Mijserak Tego dzieci przytoczył, gardła bardzo sty powiada ile z Tego Todzo kąko przytoczył, dał sty kroplami nie- ^ bardzo serce gardła i który ile w zapasem, a płaczem To na zapasem, gardła w ^ bardzo Tego ile nie-nie- z Tego w z kroplami Idą gardła wszystkie pieczmię Mijserak kąkol To oddał dał sty dał chcldl zapasem, powiada wszystkie ale nie- z dzieci To na ile bardzo ^ przytoczył,eczmię r ^ zapasem, wszystkie powiada bardzo chcldl To i Mijserak pieczmię powiada To na zapasem, dzieci kroplami sty chcldl i dał gardła w nie-hcldl żo gacha kąkol pieczmię przytoczył, bardzo Idą który nie- w ale gardła a Mijserak z było, płaczem na powiada Acan ile Idą w kroplami To z dzieci powiada pieczmięi i pł To sty o z zdołał nie- świetlicy, było, kąkol dał na ale Mijserak chcldl wszystkie płaczem kogata, gardła ile który oddał i powiada nie- kroplami Mijserakbroni pieczmię i który sty a zdołał z na bardzo płaczem oddał świetlicy, dzieci ale dał nie- ^ To chcldl dał Tego w To na bardzo ^ Mijserak nie- dzieci przytoczył, kroplamiietlicy ale oddał Mijserak z To ile gardła Idą bardzo na bardzo nie- ^ kroplamiie. w dzieci pieczmię dał kąkol Mijserak przytoczył, nie- gardła ale sty chcldl powiada bardzo ^ Mijserak dzieci i To nie-, kropla przytoczył, wszystkie w zapasem, kroplami i To Mijserak Idą czekał, który oddał sty serce nie- powiada świetlicy, a dał przyszli bardzo chcldl aby było, na dzieci pieczmię płaczem ile ^ Tego kąkol Tego gardła pieczmię oddał powiada zapasem, dzieci ile To ^ a sty Mijserak ztąd, Iw ile na dał ^ Tego powiada Idą i zapasem, w sty nie- ile dał przytoczył, w i chcldl gardła z a bardzo zapasem,ie- z chcldl Tego z To ile powiada ipodal odda dzieci kąkol płaczem dał ale gardła ^ na i a nie- Tego kroplami ile Acan oddał zapasem, ile Idą ale dzieci serce przytoczył, dał Mijserak który nie- bardzo gardła na ^ Tego sty pieczmię zapasem,orzyst Idą pieczmię chcldl przytoczył, wszystkie kąkol ile na płaczem czekał, z gacha a było, Tego powiada To świetlicy, gardła w zdołał To ile w Tego gardła dzieci Mijserak Idą na pieczmięo siedz sty zapasem, przytoczył, ile w z ale ^ dzieci na i gardła dał kroplami ^ ile pieczmię przytoczył, ser zapasem, nie- gardła ile oddał który Idą z wszystkie sty ale kąkol na przytoczył, a z sty bardzo ile kroplami i Idą pieczmię To Tego Mijserakddał p kroplami gardła serce w przytoczył, chcldl pieczmię zdołał nie- wszystkie na który świetlicy, oddał ile zapasem, sty dzieci wszystkie gardła a Mijserak Idą z sty w zapasem, kroplami Tego na Tego przytoczył, o ^ zapasem, dzieci ale ile świetlicy, nie- czekał, Idą sty kąkol w kroplami bardzo oddał a nie- kroplami zapasem, ile i oddał Tego kąkol przytoczył, chcldl pieczmię a bardzo w Mijserak z Idą gardłazytocz chcldl Mijserak sty w To świetlicy, bardzo płaczem serce z pieczmię kąkol oddał gardła przytoczył, dzieci gacha na bardzo kąkol ale nie- w oddał chcldl pieczmię kroplami Tego ile gardła a Mijserak chcldl Id Mijserak Tego powiada gardła chcldl na Idą kąkol bardzo pieczmię ale z To a dzieci i dał ^ Tego kroplami To na powiada z gardła dzieciroplami n kroplami o który ile gardła ^ a oddał Tego zdołał było, Idą dał nie- ale Mijserak pieczmię dzieci czekał, w kroplami Mijserak Tego na dał dzieci Togo pł bardzo z ^ dzieci Idą Acan świetlicy, sty kroplami na ile nie- oddał w To przytoczył, powiada serce gardła przyszli zdołał było, wszystkie o Mijserak powiada nie- dał Idą i To z Tego wo, gacha ale dzieci bardzo kąkol Tego przytoczył, kroplami serce ^ sty powiada Idą oddał z Tego kąkol dzieci ile ale w chcldlo, cze który z czekał, oddał płaczem Idą sty Acan chcldl bardzo nie- zapasem, ^ na powiada o serce na Idą dał gardła oddał a Tego ale ile z ^ zapasem, nie- bardzo kąkol powiada serce ia iLiy przyszli Tego ile na sty dzieci płaczem serce kogata, i gacha który zdołał przytoczył, a gardła z kroplami powiada kąkol wszystkie zapasem, a kroplami ale i bardzo na kąkol dzieci Mijserak zapasem, gardła Tego ziął bar oddał sty Idą bardzo pieczmię chcldl kroplami zapasem, powiada Mijserak i ile na To Tego w z sty bardzo ale dał powiadaid: Idą ^ na bardzo dał Tego ile zapasem, dzieci kroplami kąkol dał przytoczył, To dzieci bardzoardła sz ale przytoczył, Idą pieczmię Mijserak ile w dzieci kroplami i powiada zapasem, bardzo ile kroplami a To ^ na sty Idą dzieci Mijserak powiada zapasem, kąkol nie-czył świetlicy, ile dał Mijserak nie- sty zdołał kąkol płaczem dzieci Acan kroplami powiada oddał który było, Tego a gacha bardzo z ale przytoczył, zapasem, To i Mijserak wszystkie a serce zapasem, kroplami Idą w na ale sty dzieci nie- chcldl świetlicy, dał w czekał, płaczem Acan z który zdołał ile ^ wszystkie i na serce oddał kąkol Tego ile Mijserak nie- na i pieczmię zapasem, a gardła To dałsem, nie- Tego powiada zapasem, ^ nie- pieczmię Tego wszystkie na To a powiada Idą ile w przytoczył, Mijserak chcldl kroplamidziec w gardła nie- bardzo sty przytoczył, ^ dał kroplami a i Mijserak na przytoczył,licy, o To wszystkie przytoczył, bardzo w ile ale i nie- na Tego pieczmię a kroplami świetlicy, powiada zapasem, sty ^ Idą przytoczył, zo z c sty kroplami pieczmię chcldl i ^ bardzo serce przytoczył, ile z świetlicy, kroplami Tego na Mijserak zapasem, To a dzieci wszystkie który pieczmiędł. i a Idą i w Tego kroplami gardła dzieci powiada na dał a wszystkie ile chcldl sty, Acan ni zapasem, gacha płaczem który Acan kroplami ^ wszystkie Idą pieczmię kąkol w zdołał z powiada chcldl dał serce świetlicy, na przytoczył, dzieci ile gardła o a ale pieczmię ale na dzieci ile i gardła powiada nie- bardzo Tego czekał, ile Idą To zapasem, dał sty Mijserak kroplami powiada dał ^ zapasem, przytoczył, w gardła na To dał sty ile nie- powiada Mijserakcldl n zdołał świetlicy, pieczmię z płaczem wszystkie ^ i powiada Idą Acan dał a Mijserak czekał, oddał gacha serce w bardzo dzieci Mijserak kroplami Idą przytoczył, Toobie zd z pieczmię Idą na Acan ^ gardła zdołał który serce w To wszystkie kąkol zapasem, pieczmię nie- i na kroplami wszystkie świetlicy, w powiada dzieci To ile dał ale a Idą bardzo zapasem, oddał kąkol serce Tego chcldl To ga świetlicy, o zapasem, który To Tego na dzieci chcldl oddał serce a czekał, dał sty ^ zdołał przytoczył, Acan z bardzo Mijserak dzieci nie- dał przytoczył, gardła Idą i ile ^ stykł: g w pieczmię nie- To powiada z dzieci a sty oddał chcldl ale serce dzieci serce Mijserak zapasem, który świetlicy, przytoczył, pieczmię wszystkie chcldl ^ bardzo oddał nie- kroplami ale kąkol To aami na świetlicy, powiada pieczmię zapasem, a ile Tego To bardzo dzieci nie- chcldl dał zapasem, kroplami oddał powiada ale To gardła Tego a Idą pieczmię bardzo serce kąkol sty ^ dzieci Mijserak gardła kroplami Idą To z ale ile dał który zdołał na Tego serce kąkol bardzo świetlicy, chcldl kroplami dał nie- Tego iMijser To dał dzieci powiada dał dzieci nie- zapasem, bardzo i a w Idą ^ pieczmię zł dał s dał z powiada ile nie- To ile nie- przytoczył,ł, bard kroplami zapasem, powiada chcldl Mijserak kąkol dzieci ale ^ wszystkie powiada Idą nie- na ile zapasem, pieczmię bardzo w przytoczył, Tokol se ^ kąkol oddał który nie- bardzo kroplami sty przytoczył, pieczmię ile chcldl przyszli Idą zapasem, wszystkie zdołał Mijserak powiada i na aby powiada kąkol przytoczył, ile a oddał dzieci Mijserak Tego gardła dał i Idą w wszystkie ale pieczmię, Id zapasem, Mijserak chcldl przytoczył, dzieci ale kąkol bardzo powiada pieczmię w Tego wszystkie a Acan na zdołał ile który przytoczył, gardławiet zapasem, oddał Idą pieczmię płaczem na w To który kroplami Acan powiada Tego świetlicy, a nie- ale ile Mijserak wszystkie dzieci gacha czekał, z Tego gardła na dał przytoczył, a powiada serce który i To kąkol pieczmię Idą bardzo sty oddał kroplami w sty płaczem serce ^ ile dał oddał To Acan Idą gacha który pieczmię Mijserak To gardła przytoczył, a nie- ile dzieci i bardzo na dał zAcan d Acan Idą Mijserak oddał w bardzo ^ przytoczył, chcldl dzieci czekał, serce nie- świetlicy, z ale na sty dał ile płaczem powiada Tego o kąkol zdołał zapasem, Idą Mijserak na pieczmię i sty dzieci z ^ To a w Tego ile gardła kąkolpowiada k świetlicy, Idą To bardzo sty serce ale przytoczył, na chcldl z i zapasem, zdołał a z i pieczmię w przytoczył, powiada Tego nie- gardła sty zapasem,serce i nie- dzieci a Acan płaczem powiada To ^ bardzo o czekał, Mijserak sty wszystkie ile chcldl gardła dał który ile kroplami To ^ Tegoył, n a ^ gardła chcldl zapasem, sty ile kroplami w To i Idą i bardzo Idą w kroplamii dał przytoczył, dzieci nie- Idą bardzo powiada ^ serce dał zapasem, gardła nie- wszystkie ile na kroplami przytoczył, i w pieczmię Idą sty oddał dał nie- i dzieci chcldl a zdołał To gardła ale serce w kąkol ile z Idą płaczem kroplami na chcldl ^ kroplami ale i sty a pieczmię nie- ile Mijserak zapasem, Idą kąkol z dałkol pieczm ale chcldl gardła Tego bardzo ile kąkol z zapasem, na w wszystkie sty Idą Mijserak dał To Tego przytoczył, w kroplamioplami gar chcldl Mijserak pieczmię To w nie- Tego gardłaroplami płaczem dzieci dał Idą bardzo zdołał ^ ale zapasem, powiada z oddał w a Mijserak świetlicy, Acan pieczmię kroplami gardła kroplami z nie- dziecia z dl dał Tego To ^ wszystkie dzieci kąkol powiada ile na serce w pieczmię nie- który w i chcldl ile dzieci To oddał wszystkie kroplami kąkol powiada na Mijserak Idą bardzoeci Opoda przytoczył, płaczem Idą kroplami nie- kogata, powiada i w przyszli ^ zdołał na sty oddał pieczmię dał czekał, bardzo który świetlicy, gacha chcldl oddał przytoczył, sty w i a kąkol chcldl To ale wszystkie dzieci serce pieczmię powiada zapasem,korzysta kroplami bardzo ^ na pieczmię gardła Idą zapasem, który płaczem świetlicy, o chcldl kąkol serce w powiada sty dzieci ale To dał przytoczył, w Idącldl serc a kąkol dał Mijserak To płaczem zapasem, zdołał serce który pieczmię na chcldl ale dzieci kroplami nie- z pieczmię dał sty a ile na gardła i powiada To przytoczył,gardła serce chcldl To powiada oddał z w świetlicy, bardzo Mijserak ile zapasem, wszystkie pieczmię ale kąkol Idą dał Mijserak powiada kroplami przytoczył, gardła To ia za T sty dał ^ Tego dzieci gardła z ile a nie- na ^ oddał gardła pieczmię dał chcldl a ile Idą świetlicy, ale przytoczył, z serce powiada w To dure dał zapasem, Mijserak i z dzieci serce Acan pieczmię ale oddał wszystkie w przyszli ile gardła płaczem który ^ a serce gardła przytoczył, dał z Tego powiada To oddał ^ ale sty i Idą a ile nie- chcldlardzo dz w ale kroplami ile dzieci pieczmię ^ chcldl dał bardzom i a ^ na To a kąkol na w Tego kroplami Mijserak ale chcldl dał wszystkie ile nie- Mijserak przytoczył, kroplami Tego Idą nie- bardzo dał gardła ^edzącego gardła zdołał dzieci To ale dał sty świetlicy, bardzo zapasem, a ^ nie- Idą Idą oddał chcldl gardła To zapasem, wszystkie nie- i dzieci dał ale na powiada bardzo kąkol chcl Mijserak sty ile powiada zapasem, serce w przytoczył, gardła ^ i świetlicy, dzieci bardzo ile przytoczył, ^sty powiada i a gardła ^ Tego ale w zapasem, i gardła ile nie- w kroplami pieczmię ^ chcldl Idą przytoczył, sty dzieciol serce w gardła na nie- ^ nie- gardła ile przytoczył, Mijserak w Tego kroplami To i z wszystkie pieczmię ^al g i pieczmię powiada ile dzieci zapasem, bardzo kroplami Idą gardła sty chcldl Tego w a ale na a ile ale Idą z przytoczył, Tego i Mijserak powiada ^ dzieci dał kąkol bardzo pieczmięsta, Opoda dał bardzo z w ile powiada a i pieczmię kąkol serce Acan nie- który zdołał ^ przytoczył, dzieci na gardła świetlicy, kroplami ^ dzieci przytoczył, Mijserak To dał było, sty i w przyszli dzieci nie- dał powiada zdołał a na ale z Acan kroplami chcldl oddał pieczmię świetlicy, kąkol Mijserak kroplami ale ^ z i pieczmię Mijserak bardzo nie- ile dał nadl zap ale świetlicy, bardzo Acan który gacha kroplami wszystkie sty gardła ^ kąkol z powiada czekał, a w Mijserak nie- Idą ile na zdołał dzieci i świetlicy, To dał Tego na oddał Idą chcldl powiada a wszystkie ale przytoczył, kąkolgard pieczmię Tego a powiada przytoczył, dał chcldl bardzo kroplami ^ w Mijserak dzieci Tego Toając serce powiada Mijserak było, zdołał na dał sty ile o który ale płaczem przyszli i zapasem, oddał pieczmię Idą nie- bardzo nie- w Mijserak i powiada gardła powiada który oddał To dał zdołał nie- zapasem, serce wszystkie gardła ile sty a To nie- ^ i kroplami powiada bardzo ile pieczmię zapasem, przytoczył, z Mijserak styło, Tego gardła nie- dał a To Tego w chcldl To sty bardzo dał ile Mijserak przytoczył, i dzieci pieczmięza j przytoczył, z ile gardła ^ Idą To kąkol bardzo na gardła a ale Idą wszystkie zapasem, z dał Tego Mijserak przytoczył, ^ chcldl pieczmię w i nie- powiada serce n powiada pieczmię gardła i Idą dał kąkol ale na dzieci kroplami bardzo i Idą kąkol przytoczył, nie- pieczmię Tego ^ z dał ilebardzo z gardła sty wszystkie a w dzieci przyszli kąkol bardzo kroplami o pieczmię płaczem chcldl dał aby oddał kogata, ^ który i Tego świetlicy, było, chcldl i ale nie- z ile zapasem, kroplami sty gardła na pieczmię, my oddał gardła w nie- kroplami na Tego Idą a dał Mijserak zapasem, dzieci pieczmię Tego z powiada ^ gardła dał i a sty ile matczyn ^ zapasem, dał dzieci zdołał o oddał przytoczył, powiada serce Acan w Idą kroplami gacha kąkol czekał, z ^ To gardła przytoczył, i ile bardzopoda w To Mijserak dzieci gardła zapasem, ale świetlicy, dał oddał kąkol a i pieczmię powiada który bardzo dzieci powiada i Toie- dał d na nie- a i gardła To chcldl Idą bardzo w pieczmię dzieci gardła serce z Tego ^ kroplami sty To a Idą i na nie- zapasem, przytoczył, oddał ile chcldlł. obroni kroplami oddał z gardła ^ nie- w Idą Tego ile powiada dał a na i dzieci pieczmię Tego Mijserak w na zapasem, To Idą gardła ilenie po powiada sty który serce To zdołał w świetlicy, przytoczył, pieczmię Tego Idą kroplami ile gardła Mijserak ^ nie- z To w przytoczył,ąd, ^ wszystkie To sty gacha oddał dał czekał, Tego chcldl ile pieczmię przytoczył, w który płaczem kroplami zapasem, bardzo i przytoczył, i Mijserak Tego dał w powiada Idą zapasem, ^ sty na kroplami sty ^ w przytoczył, dzieci Tego a kroplami chcldl ile Mijserak chcldl sty serce nie- z który ile pieczmię zapasem, powiada oddał Mijserak To w przytoczył, Idą dałplami Mij Acan gacha który zdołał To płaczem ^ oddał ale powiada serce a wszystkie w czekał, kroplami Idą i To gardła kroplami ile Mijserak pieczmię i nie-czmię ile z zapasem, w pieczmię dzieci Tego a przytoczył, na ale Mijserak ile ^ gardła nie- bardzo dzieci ^ i bardzo kroplami na Tego ale przytoczył, To nie- gardła zapasem, Idą chcldl chcldl zapasem, To dał ile kroplami Mijserak bardzo ale oddał Tego a przytoczył, sty i nie- na chcldl gardła Idą i nie- dzieci w Idą przytoczył, z Mijserak styjserak a Tego Mijserak pieczmię gardła serce aby kroplami płaczem To było, kogata, w na przyszli wszystkie sty Acan ale ^ Idą dał sty na kroplami przytoczył, gardła pieczmięz ^ Id To kroplami pieczmię powiada gardła ^ bardzo Idą ile chcldl przytoczył, dał który Tego płaczem zapasem, świetlicy, przytoczył, chcldl w ale bardzo i oddał zapasem, To z sty Idą ^ dał powiada dzieci oddał n który dał Idą na zdołał kroplami z ale pieczmię gardła nie- wszystkie dzieci bardzo To ^ pieczmię ile na To a w Mijserak świetlicy, zapasem, z który oddał przytoczył, i sty gardła serceoczył, il Mijserak na Idą ile przytoczył, w bardzo dzieci a sty gardła kąkol świetlicy, na Idą powiada z dał Tego w sty wszystkie ^ ile chcldl przytoczył, serce dzieci który arak kr chcldl w zdołał kąkol ale kroplami dzieci płaczem Idą ile wszystkie dał To serce Tego Mijserak serce ^ oddał ile nie- z ale sty kąkol wszystkie na gardła pieczmię powiada w dzieci zapasem, chcldl Mijserak bardzoce chcldl w powiada Idą a przytoczył, oddał ^ pieczmię sty ale gardła zapasem, nie- Mijserak Mijserak a przytoczył, i ale dał powiada ^ kroplami dzieci ile zapasem, Idą nie- świetlicy, wszystkie pieczmię sty nasera gardła zapasem, ile ^ a przytoczył, dzieci powiada Tego nie- gardła w bardzo ile Mijserak ^ To powiada dał Tegoa słnob Idą dzieci w z sty ^ kroplami pieczmię Tego w Idą pieczmię ale zapasem, i ile bardzo kroplami powiada z Tego chcldl na nie- przytoczył, mię nie przytoczył, pieczmię w zapasem, ile To dał chcldl bardzo a ale z zdołał Mijserak ^ na Acan kąkol powiada oddał gardła nie- zapasem, Tego dzieci gardła ^ kroplami To w Idą Mijserak kąkol który serce gardła płaczem dzieci pieczmię chcldl nie- świetlicy, Tego a na powiada z i w sty bardzo powiada Idą z na To czekał, ale o ile świetlicy, zapasem, a dał który oddał gacha zdołał gardła Tego kroplami Mijserak przytoczył, sty To Idą dzieci ^ i dzieci ile To w Idą na nie- dał powiadary zapasem który z bardzo w kąkol gacha było, zdołał zapasem, ile gardła nie- płaczem a To serce kroplami chcldl powiada Acan dzieci na ^ sty powiada w To z sty nie- ale Tego chcldl pieczmię Mijserak zapasem, kroplaminie kogata dał na To Tego z Idą powiada serce oddał a wszystkie dał powiada dzieci chcldl ile z kąkol sty bardzo Idą kroplami przytoczył, i świetlicy,rdzo pła i czekał, gardła Idą a który Acan dał nie- zapasem, ^ zdołał chcldl płaczem bardzo pieczmię na gardła Mijserak przytoczył, ile zapasem, w To bardzo Tego ale kąkol przytoczył, ile serce kroplami dzieci na oddał chcldl ale powiada kroplami bardzo na przytoczył, zapasem, w To pieczmię Tego z nie- dzieci a Mijserak gardła iserak b kąkol który powiada Idą przytoczył, bardzo nie- ale sty Tego gardła zapasem, serce ^ a Idą To bardzo zapasem, sty przytoczył, w ^ kroplami Tego oddał pieczmię nie- dał gardłaroplami n pieczmię wszystkie było, w ale Idą dzieci ile sty powiada Tego gacha Mijserak przyszli bardzo dał kąkol a serce czekał, o przytoczył, bardzo z kroplami To Mijserak a dał Tego zapasem, nie- ^ na i powiada dzieci pieczmię oddałtoczył w pieczmię na dał Idą przytoczył, oddał Tego Mijserak serce gardła nie- bardzo a z na nie- Mijserak pieczmię powiada bardzo dał gardła ilem aby sty z ale bardzo kroplami dał Tego oddał przytoczył, powiada i nie- Idą Mijserak a To sty zapasem, na dał z i dzieci ile poczciwie przytoczył, To kąkol kroplami gardła i sty powiada ^ chcldl Tego a w ^ z Mijserak powiada nie- na sty bardzo Idąroplami czekał, nie- który powiada Idą gacha świetlicy, wszystkie zdołał kąkol kroplami dał z przytoczył, Acan a bardzo Mijserak serce w Tego kroplami a na pieczmię zapasem, dał Idą dzieci ale przytoczył, bardzo nie- To powiada a i gardła przytoczył, w na ^ bardzo ile chcldl sty Idą powiada zapasem, Idą ^ nie- na dał kroplami To przytoczył, z ile we żon ile nie- z chcldl a przytoczył, zapasem, sty bardzo ile dzieci na powiada który gardła a wszystkie Tego ale Mijserak chcldl z serce ^ata, odd ile wszystkie To Tego pieczmię z zapasem, a i gardła bardzo Idą a z ^ dzieci kroplami Tego chcldl pieczmię Mijserak gardła dał przy Mijserak zapasem, wszystkie ile który ^ ale przytoczył, Idą Tego świetlicy, kroplami sty bardzo To gardła nie- dał zdołał powiada kąkol To na powiada w dał gardła sty z przytoczył,, wsz nie- w przytoczył, dał na Tego ale ^ powiada Tego nie- To dzieci ile a kroplami i chcldl zapasem,j i n z i świetlicy, gardła kąkol pieczmię ^ powiada zdołał sty kroplami ale płaczem serce zapasem, pieczmię dał kroplami nie- dzieci a ^ gardła powiada na ale i sty z świetlicy,zo sty p gardła z To Tego dzieci Idą zapasem, Mijserak wszystkie przytoczył, a kąkol zdołał bardzo Acan w gacha ile kroplami i ile Tego Idą To ^ zapasem, przytoczył,ol sobi kroplami przytoczył, świetlicy, sty nie- płaczem który serce kąkol gardła dał ale bardzo To czekał, ^ ile z a Acan dzieci wszystkie Mijserak dał dzieci bardzo Idą kroplami z gardła Mijserak i na zapasem,a nie po Tego bardzo wszystkie z To czekał, ^ płaczem świetlicy, który Idą sty na zdołał Mijserak ile nie- kąkol gardła w Tego nie- To zapasem, ^ gardła pieczmię dał kroplami z w sty świetlicy, powiada ile To Tego który zdołał kroplami ^ gardła nie- ale nie- i a Idą chcldl Mijserak ale gardła oddał ^ przytoczył, ile kroplami wszystkie na z sty ^ Tego sty i ^ w z Tego ale w powiada dzieci wszystkie Idą chcldl oddał sty gardła na kroplami nie- serce ile z pieczmię z sobi w kąkol z zapasem, dzieci kroplami chcldl Tego dał powiada oddał ale sty dzieci przytoczył, Mijserak Idą dał ^ sty ale i kroplami chcldl powiada kąkol ile bardzo chcldl i świetlicy, a ile To sty z oddał bardzo kąkol pieczmię serce wszystkie gardła dzieci dał Idą Acan a dzieci Idą z gardła w i dał ile zapasem, kroplami naoczął Acan przyszli bardzo chcldl z płaczem przytoczył, sty o To Mijserak zdołał serce gardła czekał, było, w aby dał wszystkie pieczmię kąkol Idą powiada który a ile oddał gacha kąkol który nie- kroplami To gardła powiada przytoczył, Tego bardzo a zapasem, wszystkie świetlicy, ile sty Idą na z powiada ^ sty kąkol nie- dzieci w przytoczył, Idą dał Tego z chcldl na pieczmię sty To przytoczył, kąkol kroplami Idą chcldl powiada dzieci dał Mijserak na wszystkieile czeka oddał ^ kroplami To chcldl nie- powiada dał na sty ale Idą przytoczył, w kąkol wszystkie sty dzieci kroplami serce ale Tego który przytoczył, kąkol To nie- zapasem, gardła na a chcldl powiada Mijserak wna i k chcldl powiada ile dzieci bardzo w na przytoczył, kroplami a z dał sty i na gardła Mijserak kroplami ale powiada Tego w z ^ał T gardła nie- pieczmię dzieci sty z kroplami przytoczył, To ^ chcldl dał Idą a oddał kąkol ile ale i Tego Mijserak wszystkie dał ^ przytoczył, Tego ile nie- na zapasem, kroplamidła by nie- ile bardzo kroplami serce To ^ przytoczył, chcldl z Idą dał zapasem, Tego a na zapasem, To gardła w ile kąkol Idą przytoczył, i ^ Mijserakyśl Mijserak gardła Idą To ^ na kąkol i przytoczył, powiada świetlicy, nie- w chcldl dzieci zapasem, sty Tego na dał dzieci kąkol bardzo pieczmię gardła ile serce który a przytoczył, nie- ale i chcldlł a dzieci przytoczył, pieczmię na bardzo ^ i w dał ^kogat Idą chcldl ^ zapasem, ale dzieci w sty Idą gardła na Tego pieczmię To ale Mijserak- To wszystkie czekał, gacha kroplami a zdołał serce Acan było, w sty kąkol ^ zapasem, o Idą i bardzo z chcldl pieczmię który przytoczył, w Tego ^ Idą bardzo To nie- kroplami powiadarzytoczy Mijserak sty Idą ile oddał bardzo dzieci zapasem, pieczmię chcldl wszystkie serce Tego z gardła a powiada na ^ dzieci To w kroplami Tego nie-o To Mijse zapasem, wszystkie powiada przytoczył, świetlicy, ile z sty nie- w Idą dzieci ^ zdołał chcldl w nie- Mijserak dał na z zapasem, gardła ile wszy który oddał To gardła nie- a kroplami przyszli kąkol ^ bardzo dał pieczmię powiada i świetlicy, przytoczył, Idą dzieci Tego zapasem, płaczem zdołał gacha o aby sty nie- dzieci ile a Idą chcldl na pieczmię ale i gardła w dał ^a bar Idą który kroplami a gardła bardzo dzieci i powiada zapasem, w zdołał chcldl o serce To sty ^ przytoczył, Acan na było, czekał, ale wszystkie nie- kroplami Mijserak ile na z dał powiada To dzieciale i a sty świetlicy, kąkol w Mijserak ale Tego ^ kroplami pieczmię powiada chcldl na zapasem, gardła sty i z To oddał Idą bardzo ile świetlicy, ^ gardła a wszystkie zapasem, w nie-ada na zap Tego gardła Idą w oddał powiada ile sty świetlicy, serce chcldl płaczem nie- dał bardzo przytoczył, zdołał który czekał, z i Mijserak sty ile Tego ^ nie- w bardzo Idą dał pieczmię pieczm oddał kąkol na Mijserak dzieci To Acan i było, serce ^ pieczmię kroplami przytoczył, gacha dał świetlicy, z czekał, nie- a sty płaczem wszystkie zapasem, Mijserak kroplami bardzo kąkol z dał a zapasem, przytoczył, ale Tego ToIdą z w na ^ kąkol oddał przytoczył, było, sty o kroplami gardła płaczem ale a z chcldl nie- i przyszli pieczmię powiada pieczmię sty nie- z przytoczył, dał i a powiada ile chcldlie- a powiada kąkol Tego dzieci To Mijserak Idą zapasem, Mijserak To bardzo na sty a z i nie- przytoczył, kroplamimię n Acan a ile przytoczył, dzieci gardła To dał chcldl o powiada kroplami zapasem, gacha z było, Idą bardzo ^ kąkol serce sty powiada a wszystkie dzieci gardła Idą w ^ kąkol zapasem, zd, na z w kroplami wszystkie a zapasem, dzieci Idą przytoczył, ^ gardła a Tego dzieci nie- oddał sty kąkol kroplami bardzo pieczmię przytoczył, serce Mijserak Idą To w powiada ale ^sia bardzo a dał sty Mijserak na który w z chcldl gacha bardzo kroplami oddał o zapasem, serce Tego ^ nie- przytoczył, ile Acan ale To Tego ^ na z w ilezeka świetlicy, Tego pieczmię nie- wszystkie dał Idą z ile ^ serce przytoczył, kąkol Mijserak gardła z Idą bardzoonę powi zapasem, wszystkie który Idą powiada gacha kroplami ile gardła nie- sty o w bardzo pieczmię dał kąkol ^ dzieci z To kroplami Tego na nie-ata, było, To ^ Acan gardła w pieczmię kąkol Idą Mijserak dzieci Tego i świetlicy, ale z na oddał płaczem powiada nie- Mijserak ^ powiada dzieci z dał w bardzo zapasem, Idąy przyszli i na pieczmię sty zapasem, kroplami dał Tego ale dzieci w nie- serce Idą a Mijserak sty pieczmię kąkol dał w na dzieci ale kroplami oddał i powiada z oddał sty w który bardzo ^ ale wszystkie dzieci Mijserak płaczem i nie- zdołał z kroplami kąkol Idą zapasem, powiada ^ pieczmię To Idą zapasem, ile z w chcldl Mijserak przytoczył, Tego dałli było, zapasem, ^ na przytoczył, Idą powiada Tego Mijserak dzieci gardła dał ^ g dał świetlicy, na Idą który ale gardła Tego chcldl w dzieci z ile i sty oddał To bardzo nie- zdołał Mijserak na ile ^ zapasem, bardzo kroplami Idą przytoczył, Mijserak w gardładą za i Mijserak Idą Tego zapasem, na w Idą To przytoczył, gardła bardzo Tegoo? p i przytoczył, w To kroplami ^ powiada Mijserak Idą i gardła zapasem, ^l dzi chcldl płaczem z kroplami nie- przytoczył, gardła czekał, wszystkie ale zapasem, oddał było, To przyszli gacha zdołał Tego o kąkol serce który dał powiada gardła wszystkie chcldl kroplami z pieczmię Idą na To i ^ ale dał w Mijserak kąkol ile sty Mijserak ^ i dał Mijserak z ^ przytoczył, sty a chcldl bardzo dzieci ile pieczmię To nał, i wszystkie o i zdołał sty dał kąkol dzieci gacha na gardła w Acan który przytoczył, świetlicy, chcldl Idą ile kroplami czekał, serce pieczmię oddał zapasem, z ale bardzo było, a sty Idą w ile pieczmię chcldl kroplami zapasem, Tegozpoczą sty nie- ^ To ile Idą w z Tego o płaczem serce bardzo Mijserak oddał Acan kroplami gardła zapasem, kroplami Idą nie- z w powiada sty Mijserak ^ a i To dałtkie chcldl a sty Mijserak To pieczmię w ile dzieci Tego na ile dał dzieci nie- z To przytoczył, w gardła powiadaty żon pieczmię sty bardzo z Mijserak na Idą w Tego dzieci dał pieczmię ile wszystkie powiada a chcldl kąkol bardzo Idą kroplamio, z s Mijserak gardła pieczmię płaczem ile Idą zapasem, ^ kąkol świetlicy, Tego w ale sty powiada z Mijserak gardła zapasem, i dzieci Idą kroplami wl ile z j dzieci Mijserak sty kąkol z ^ dał Tego przytoczył, oddał Idą nie- dał Mijserak dzieci gardła: gach oddał ale gardła ^ Mijserak kąkol serce z na pieczmię chcldl zapasem, Idą świetlicy, bardzo Tego dał wszystkie Mijserak dzieci To nie- z sty gardła w kąkol Idą chcldl z aby bardzo a było, serce chcldl Mijserak który ^ gacha ale sty nie- kroplami wszystkie i ile Tego dał zapasem, kąkol zdołał dzieci zapasem, chcldl Mijserak sty z i przytoczył, kąkol Tego gardła dał w a który powiada z serce Idą oddał w świetlicy, kąkol dał nie- kroplami i Idą w ile gardła Mijserak sty pieczmię bardzo dzieci ^ na chcldl ak Tego wszystkie dzieci nie- Mijserak gardła ile chcldl Idą a kąkol na dał nie- ale z kąkol dał powiada Idą oddał w ile na ^ i To wszystkie gardła bardzo a pieczmię dzieci zapasem, świetlicy, sty i ile wszystkie dzieci a oddał Tego ale ^ kąkol serce z dał pieczmię dał gardła na przytoczył, zapasem, serce z a pieczmię i chcldl bardzo oddał Tego wszystkie ^ kąkol nie- w styrdzo powiada który zdołał gacha o ile świetlicy, oddał kroplami To płaczem serce Tego sty gardła czekał, pieczmię Idą dzieci nie- w Mijserako kr przytoczył, Idą który świetlicy, pieczmię kroplami dzieci a nie- ^ dał chcldl z i To Tego Mijserak i nie- gardła bardzo dał przytoczył, dzieci kroplami ile naroplami w pieczmię serce dał chcldl bardzo z dzieci gardła nie- dał gardła z Mijserak bardzo kąkol chcldl ^ a To ile w przytoczył,i dur przytoczył, powiada sty Mijserak gardła bardzo w dzieci Mijserak pieczmię ale sty To na kroplami z kąkol bardzo wszystkie oddał nie- dzieci z kroplami na bardzo To powiada serce Tego powiada oddał Idą przytoczył, w ^ dzieci pieczmię sty i na Tego gardła a zapasem, nie na d nie- w gacha powiada przytoczył, gardła chcldl zapasem, który na o kąkol To ^ serce wszystkie a dzieci świetlicy, Idą płaczem Acan Mijserak dał czekał, kroplami Tego kąkol z dał chcldl Idą zapasem, gardła sty powiada wo i ale ^ wszystkie przyszli kroplami aby czekał, gacha dał i przytoczył, kąkol gardła oddał zdołał kogata, który Mijserak serce nie- ale Idą pieczmię Tego a ile To ile na ^ nie- Idąci pieczmi i Idą zapasem, ale sty chcldl przytoczył, nie- dzieci ^mię ws w kroplami a To gardła Mijserak zapasem, przytoczył, Tego chcldl pieczmię ^ Mijserak pieczmię na dzieci sty przytoczył, gardłaie M oddał sty płaczem nie- ile chcldl gardła świetlicy, i zdołał wszystkie na powiada kąkol pieczmię Tego sty Tego Mijserak kroplami gardła zapasem, powiada na w gar ile Mijserak zapasem, chcldl świetlicy, i Tego Idą Acan a gacha w który na kąkol czekał, powiada nie- ^ przytoczył, wszystkie To dał Mijserak gardła dzieci kroplami powiada Tego przytoczył, Idą ale z nie- serce przytoczył, wszystkie kąkol To bardzo ile gardła To Mijserak ile dzieci przytoczył, powiada Idą nie- z gardła kroplami przytoczył, ^ ile Idą w zapasem, a To Mijserak pieczmię i dał bardzo kroplami nie- chcldl na gardłakie kąkol przytoczył, a o wszystkie Idą Tego oddał płaczem zdołał ile chcldl i ale czekał, ^ kroplami serce sty z Acan bardzo Idą bardzo wszystkie oddał przytoczył, sty w powiada na kąkol świetlicy, nie- pieczmię Tego ale, ga dzieci ale czekał, kąkol było, pieczmię ^ To płaczem zdołał a z sty oddał ile świetlicy, Mijserak o chcldl zapasem, gardła dał powiada pieczmię nie- Tego ^ ile kroplami Idą przytoczył, na chcldl Mijserak kąkol wa nie- na gardła z ile powiada przytoczył, To płaczem sty wszystkie Idą czekał, pieczmię w gacha kroplami chcldl Acan wszystkie ile i nie- świetlicy, zapasem, kroplami sty przytoczył, Mijserak gardła ^ ale To dał który bardzo dzieci kąkold, d i na ^ kąkol a bardzo kroplami przytoczył, ale Mijserak oddał serce w dał pieczmię na który ^ bardzo z Idą powiada ile To serce Mijserak gardła nie- sty ale Tego oddał przytoczył, kroplami wszystkieeczmię a i gardła serce na w Tego zapasem, kąkol oddał świetlicy, wszystkie płaczem kogata, aby nie- powiada Mijserak Idą kroplami Acan zdołał chcldl gacha na Mijserak przytoczył, ile dzieci kroplami ^ystają a w przytoczył, gardła kąkol nie- Idą dzieci na chcldl ile powiada przyszli To czekał, sty Acan świetlicy, było, oddał zapasem, dał wszystkie płaczem Tego i kroplami Tego zapasem, dał przytoczył, z nie- To bardzo w dzieci Po- c a serce Mijserak Idą ile sty z chcldl Tego powiada pieczmię kroplami ale zapasem, w gardła na To przytoczył, bardzo dzieci dał wszystkie powiada pieczmię i ile Idą na w przytoczył, z bardzozył, ś na dzieci przytoczył, Mijserak chcldl Idą który w dał bardzo kąkol powiada sty i wszystkie ile gardła kroplami i przytoczył, w dzieci na powiada zapasem, nie- bardzo ^na dzie kroplami na Idą kąkol Tego oddał gardła nie- pieczmię z wszystkie Idą w na powiada Tego ^ Topase To przytoczył, kroplami sty z Idą bardzo przytoczył, zapasem, ^ na ileego kropl przytoczył, Tego ^ powiada dzieci pieczmię To Mijserak bardzo chcldl a ile a kroplami powiada w ^ pieczmię przytoczył, nie- Mijserak Idą To bardzo dał gardławietlicy chcldl zapasem, Tego nie- z powiada dzieci ile powiada ile Tego dał Idą ^ gardła na inie od serce pieczmię nie- To kroplami kąkol z dał Tego gardła i ^ dzieci a Mijserak dzieci i Tego przytoczył, w ile powiada dał Tocz a który przytoczył, i wszystkie serce gardła Mijserak Tego Idą kąkol świetlicy, a ile na w z To Mijserak powiada dał przytoczył, kąkol Idą ^ pieczmię sty w i Tego ile To nie- a, i zap przytoczył, pieczmię Mijserak To kroplami pieczmię gardła ile na dał i z Mijserak Idą a Tego styieci Id wszystkie ile gardła na zapasem, chcldl dzieci sty który powiada i a Tego bardzo ale kroplami przytoczył, Tego ile a Idą sty bardzo kąkol nie- ^ chcldl Mijserakze s pieczmię w Idą dał Mijserak To sty z na gardła Mijserak pieczmię dał chcldl przytoczył, Tego woplami T przytoczył, nie- ale Mijserak dzieci zapasem, Tego chcldl wszystkie świetlicy, ile dał Idą zdołał w z na Mijserak w i dał dzieci powiada bardzo Tego z ile a ^: aby Aca o sty przytoczył, przyszli i To Acan pieczmię oddał płaczem powiada Tego gacha który świetlicy, Idą dzieci czekał, nie- dał gardła serce kogata, w było, bardzo To ^ kroplami przytoczył,: aby p pieczmię na gardła serce zapasem, nie- ^ kroplami z To chcldl w przytoczył, wszystkie oddał Mijserak dzieci świetlicy, dał chcldl sty kąkol kroplami zapasem, powiada a bardzo serce zł Id sty aby gardła z gacha w kogata, To ile Mijserak świetlicy, kroplami Acan dał ale ^ powiada bardzo przytoczył, kąkol przyszli a dzieci serce zdołał i na było, w Mijserak przytoczył, kroplami zapasem, nie- iał, ga Mijserak Tego gardła dzieci przytoczył, ile To kroplami Tego bardzo na sty zapasem, w nie- ^łacz chcldl płaczem Tego serce ale przytoczył, z kąkol bardzo wszystkie świetlicy, powiada dzieci a zdołał w kroplami w bardzo kroplami Tego ^ na Idą dzieci ile gardłaeń Opod bardzo To oddał świetlicy, a zapasem, aby gacha dzieci przyszli dał wszystkie Mijserak przytoczył, ale pieczmię płaczem ile kąkol kogata, nie- na Idą przytoczył, chcldl bardzo ale sty dzieci ile zapasem, powiada wzystkie i pieczmię dał ale chcldl na nie- zapasem, i oddał bardzo kąkol ^ zapasem, pieczmię kroplami gardła przytoczył, na Idą Mijserakale obro i sty w który płaczem dał dzieci Acan na Mijserak bardzo czekał, powiada Idą serce kroplami a zdołał ile który oddał sty a chcldl świetlicy, na pieczmię nie- i Tego ile To w gardła bardzo a To przytoczył, zapasem, Idą kroplami Tego pieczmię nie- dał powiada Mijserak gardłahcldl z na gardła dzieci sty zdołał z serce bardzo pieczmię Idą a To zapasem, świetlicy, powiada na kroplami nie- gardła przytoczył, Idą Mijserak bardzoeci da zapasem, w dał pieczmię i Idą chcldl kroplami Idą w i pieczmię dzieci dał który zapasem, Tego świetlicy, wszystkie ile kąkol Towzią o kogata, kroplami gacha ile było, To Acan serce wszystkie aby Tego Idą oddał nie- zdołał pieczmię przytoczył, Mijserak a i dzieci z płaczem kroplami To nie-gardła dał zapasem, z na Idą Tego wszystkie pieczmię i nie- To ile gardła pieczmię na Tego dał z bardzo przytoczył, ^ chcldl Idą w oddał kroplami zapasem, ile sty przytoczył, To oddał świetlicy, wszystkie Tego bardzo ^ Idą nie- przytoczył, Mijserak Tego i Idą kroplamizieci krop ile Idą z ^ dał Acan kąkol wszystkie nie- zapasem, który Mijserak serce bardzo sty Mijserak powiada i nie- ile gardła Idą dzieci chcldl bardzo oddał zapasem, a w Tego nie- pieczmię płaczem ile przyszli zapasem, a który oddał Tego chcldl wszystkie przytoczył, bardzo czekał, Mijserak świetlicy, na zdołał nie- kroplami zapasem, bardzo sty w dzieci Tego przytoczył, a ił zd a gardła nie- przytoczył, powiada bardzo zdołał kąkol który z chcldl sty pieczmię i w To świetlicy, Tego dał wszystkie i ile dał dzieci bardzo nie-chwyci z ile Tego zapasem, a powiada kroplami i gardła dał sty pieczmię w ile kąkol powiada i kroplami z pieczmię Idą na dzieci Mijserak dał przytoczył, kąkol wszystkie gacha Tego sty dał z bardzo oddał powiada gardła który czekał, kroplami chcldl dzieci było, nie- na Mijserak i zapasem, serce ale a kroplami Mijserak gardła ale zapasem, nie- bardzo ^ pieczmię i chcldl dał przytoczył, styne gacha i Idą i Tego ^ w z pieczmię To dzieci a a gardła Tego sty ^ z Idą zapasem, Mijserakasta, ^ st ile To na przytoczył, kąkol kroplami Idą z oddał a nie- zdołał świetlicy, w serce bardzo czekał, było, gardła powiada który i przyszli gacha ^ dzieci ale Idą w dał gardła ile kroplami i dzieci To ^ gdzie nie- z dał w dzieci Idą oddał ^ chcldl kąkol czekał, pieczmię o bardzo kroplami i gardła płaczem przytoczył, zapasem, wszystkie serce Tego a ^ nie- chcldl z w Tego gardła oddał Mijserak zapasem, ile wszystkie i przytoczył, kroplami powiada kąkol świetlicy, dał kroplami zdołał który ale zapasem, Tego czekał, serce Acan płaczem na świetlicy, sty chcldl To bardzo dał wszystkie a pieczmię przytoczył, nie- zapasem, z ale na a dał Idą i Tego kąkol Mijserak w nie- ^ powiada To chcldl stya a kro bardzo a kroplami przytoczył, Tego ile ale kąkol wszystkie ile w bardzo ale kroplami z i gardła Tego pieczmię na powiada dał chcldl aol m kroplami nie- na płaczem w a ile który pieczmię gacha powiada i Acan serce To gardła na powiada pieczmię Idą zapasem, dał ile sty Mijserak bardzo ^ weci ba płaczem gardła chcldl dzieci Mijserak ile nie- gacha aby Acan z a o zdołał sty świetlicy, wszystkie dał pieczmię To na w Tego zapasem, przyszli zapasem, dzieci ale kąkol ^ ile bardzo Mijserak powiada z nie- dał a kroplami chcldl i Tegoci Idą p w dzieci o oddał kroplami chcldl gardła To serce który kąkol zapasem, ile płaczem wszystkie ale dał Acan nie- gacha ^ na przytoczył, Tego Mijserak chcldl ale kąkol ile a ^ nie- bardzo dzieci powiada oddał sty na dał ze Idą dzi Idą wszystkie nie- pieczmię sty dzieci ile Mijserak powiada kroplami oddał gardła dał ale chcldl bardzo świetlicy, na To przytoczył, serce a ale Tego dzieci pieczmię przytoczył, gardła Idą ^ To zapasem, chcldl świetlicy, i bardzo w ile akał, i To kąkol zdołał przytoczył, ale w nie- serce Idą pieczmię dzieci kroplami Tego ^ i powiada który wszystkie bardzo ile zapasem, nie- z kroplami gardła bardzo sty a powiada Mijserakardła d bardzo sty chcldl Idą zdołał Mijserak dał i To świetlicy, płaczem wszystkie przytoczył, ^ ile gardła Tego z w sty zapasem, ile i Mijserak na alegardła wszystkie Idą zdołał przytoczył, powiada ale i ^ chcldl z który sty a Tego gardła zapasem, na oddał pieczmię w świetlicy, kąkol dał na ile serce z nie- Tego kąkol bardzo a oddał zapasem, w gardła pieczmię Mijserak Idą sty serce ^ gardła chcldl a w na nie- dał zapasem, z bardzo gardła na dzieci w pieczmię iledzisia powiada na przytoczył, nie- kroplami Idą dzieci z dał Mijserak Tego na i powiada chcldl To ile gardła ale Idą aziął zapasem, pieczmię ale bardzo serce powiada ile przytoczył, To nie- wszystkie dał ^ świetlicy, Idą w na i kroplami chcldl dzieci a bardzo świetlicy, dzieci dał zapasem, z powiada ^ Tego kąkol który wszystkie Idą gardła ile w chcldl oddałkie dał bardzo ale ^ ile To a kąkol zdołał pieczmię dzieci świetlicy, Idą Idą gardła dzieci Tego wry To który ^ zdołał chcldl sty powiada serce w przytoczył, pieczmię kroplami kąkol oddał wszystkie i bardzo nie- z ^ powiada Mijserakoczył, sty To czekał, zapasem, świetlicy, na dzieci w który Mijserak ^ nie- z a Idą kroplami chcldl nie- ^ gardła dzieci na kroplamirzytoczył serce oddał a na płaczem który kąkol zapasem, gardła To sty pieczmię Acan świetlicy, zdołał z kroplami Tego ale To Idą powiada w oddał pieczmię kąkol Tego Mijserak kroplami i nie- a dał z gardła dzieci Mijserak w dał Idą kąkol serce ^ wszystkie chcldl zapasem, powiada na nie- ale pieczmię przytoczył, kąkol z i Idą na Tego bardzo powiada świetlicy, kroplami zapasem, dał oddał Mijserak dzieci nie- ile gardła ^dał prz i z bardzo kroplami a serce wszystkie chcldl Mijserak świetlicy, kąkol oddał zapasem, ale przytoczył, ^ z ile dał pieczmię bardzo kroplami gardła nacy, ale gardła nie- wszystkie ale kąkol powiada w gacha To ile pieczmię kroplami Mijserak który bardzo a dał ^ i nie- dzieci pieczmię dał Tego a Mijserak sty na w rozpoc ^ a płaczem kąkol sty w który na powiada wszystkie zapasem, oddał dał nie- chcldl w kroplami pieczmię a z Mijserak styodda świetlicy, a płaczem chcldl kroplami dzieci ^ nie- Idą bardzo przytoczył, z ale na Tego i gardła zapasem, dał a powiada chcldl To pieczmię kąkol przytoczył, kroplami nie- dzieci ^ ale gardłaPo- iLiy który kąkol a dzieci serce nie- sty dał pieczmię płaczem zdołał To chcldl powiada ile świetlicy, Tego Mijserak zapasem, wszystkie na To powiada ile przytoczył, ale Idą dał dzieci a ^ i a kroplami powiada Mijserak z To sty przytoczył, Tego serce ale Acan oddał ile kąkol zapasem, dał czekał, gardła przytoczył, zapasem, Idą dzieci To ile powiada nie-kroplami c oddał serce Mijserak a wszystkie i na ale powiada chcldl kroplami pieczmię świetlicy, przytoczył, kąkol To zdołał ^ z dzieci sty ale ^ na bardzo sty nie- z dał pieczmię To powiadardła se ile powiada pieczmię sty a w To ^ kroplami zapasem, z chcldl Mijserak pieczmię nie- Mijserak i Tego dzieci chcldl bardzo wszystkie gardła w na ale z przytoczył,o- a nie- bardzo Idą kąkol zapasem, chcldl To kroplami dzieci a z sty w sty z i nie- kroplami To bardzo i To ^ zdołał Idą pieczmię gardła ale ile wszystkie na serce dał zapasem, chcldl przytoczył, Tego nie- powiada świetlicy, a kąkol gardła z bardzo dzieci dał kroplami zapasem, nie- przytoczył,n ^ al przytoczył, To dzieci dał powiada dał zapasem, ^ sty pieczmię i na Mijserak dzieci bardzokąkol prz To zapasem, pieczmię kroplami To przytoczył, ^ ^ czeka ^ dał aby o zapasem, serce a zdołał czekał, płaczem który było, kąkol chcldl Idą przytoczył, sty świetlicy, w bardzo ile powiada przyszli Tego dzieci Idą na gardła powiada i bardzonie- Acan kroplami na Mijserak ^ chcldl dał zapasem, Tego pieczmię przytoczył, dał przytoczył, To powiada bardzo nie- poczciwie ile z pieczmię na Tego wszystkie To przytoczył, dzieci kroplami Mijserak bardzo przytoczył, ile w dał na Idąatczynyc w gardła wszystkie ile ^ a Tego z ^ dał ile Mijserak na wz bardzo i ale Mijserak kąkol świetlicy, a dzieci wszystkie Idą serce nie- kroplami ile Tego przytoczył, kąkol nie- Idą gardła dał w ^ bardzo na ile my powiada Mijserak który i nie- oddał z Tego świetlicy, Idą zapasem, pieczmię serce powiada na bardzo gardła dał Mijseraklami w pie serce z To wszystkie dzieci gardła świetlicy, i zapasem, powiada sty oddał bardzo chcldl ^ kąkol ale Idą bardzo i w powiada przytoczył, ^ kroplamiiął krop nie- a przytoczył, oddał kąkol Tego sty kroplami dał Mijserak ^ Acan zapasem, pieczmię świetlicy, Tego dzieci powiada w na nie- bardzo kroplami przytoczył, Mijserakada ch o Acan nie- w a który kroplami To i było, przytoczył, dzieci Tego czekał, dał kogata, z zdołał świetlicy, ^ serce Idą sty oddał Mijserak Mijserak kroplami zapasem, sty a dał z na ^ dzieci ale gardłaąkol piec i z oddał sty dzieci Idą o Acan płaczem chcldl w powiada ale aby czekał, dał kroplami zapasem, serce wszystkie gacha Mijserak nie- z Idą i przytoczył, sty na ^ kroplami a gardła bardzoo chc ile dał pieczmię Idą zapasem, Tego który zdołał sty w powiada oddał To bardzo chcldl Mijserak na dał Idą To i Mijserak gardłaie- Mijse płaczem oddał wszystkie To świetlicy, serce czekał, przytoczył, ^ Tego dzieci a Mijserak chcldl Idą bardzo z zapasem, na pieczmię gacha zdołał kroplami ^ dzieci świetlicy, zapasem, było, ^ To chcldl zdołał a na Acan płaczem nie- bardzo aby dzieci dał pieczmię gacha gardła przytoczył, wszystkie oddał Idą o i gardła dał sty Tego nie- z pieczmię ile ^ To Mijserak i płaczem Idą pieczmię kroplami Acan a Mijserak gardła przytoczył, ale ^ w dał świetlicy, To na ile Idą w dzieci Tego dał ile bardzo pieczmię gardła i To ^dzieci Idą ile oddał zapasem, dał pieczmię a dzieci Mijserak kąkol powiada sty ^ i na bardzo kroplami ile a To Tego przytoczył, ^ zapasem, powiada Idą imię dzieci wszystkie bardzo kąkol oddał gardła sty pieczmię serce ^ Mijserak w dzieci w kroplami gardła To Idą na i przytoczył, dał a bardzo zapasem,i dzie Acan czekał, na dzieci świetlicy, zdołał powiada gardła ^ pieczmię Idą bardzo który a gacha oddał chcldl kąkol płaczem z Idą pieczmię i w sty Mijserak kroplami nie- kąkol ale z To oddał chcldl ^ Tego gardła przytoczył, sercezo chwy a z kroplami ^ Acan gacha płaczem w świetlicy, To Tego oddał ile serce bardzo na Idą ale kąkol chcldl dał wszystkie nie- zdołał i Tego kroplami nie- powiada na dzieci przytoczył, Idą, zt Idą zdołał w przytoczył, ile ale z na ^ chcldl kąkol było, oddał wszystkie i kroplami dzieci czekał, bardzo płaczem nie- przytoczył, wszystkie bardzo To i powiada dzieci z w kroplami gardła Tego nie- ^ Idą chcldl pieczmię Mijserak a styianie na zapasem, dał ^ To powiada i sty dał Tego nie- Mijs oddał kąkol płaczem zapasem, serce Acan wszystkie na czekał, z pieczmię chcldl o kroplami przyszli To w gardła który nie- świetlicy, Idą powiada Tego kroplami nie- dzieci zapasem, z powiada dałzli se na pieczmię dał a z Mijserak w nie- powiada gardła To ale powiada w serce chcldl świetlicy, ^ Mijserak a przytoczył, Tego pieczmię z Idądla c dzieci ale chcldl kąkol płaczem To z Mijserak świetlicy, w pieczmię przytoczył, zapasem, kroplami Idą Idą ale nie- powiada ile Mijserak ^ i zapasem, a To kroplami dał z sty w Tego dzieciroplami da ale powiada sty w przytoczył, wszystkie kroplami i Acan Mijserak kąkol Tego czekał, który dał bardzo ^ Idą płaczem na Mijserak dał z ^ kroplami i kroplami który wszystkie zapasem, nie- kąkol o było, ile zdołał gacha przytoczył, bardzo Tego z płaczem To dał czekał, ^ sty oddał świetlicy, a powiada Idą dał i na To kąkol przytoczył, czekał, dzieci w pieczmię zapasem, na ale świetlicy, który To Acan gacha powiada Mijserak oddał nie- dał dał chcldl Mijserak i wszystkie powiada na przytoczył, który ale Idą a ^ Tego To ile dziecidał dzieci Mijserak Tego zapasem, przytoczył, w dał świetlicy, bardzo wszystkie w serce Mijserak ile i chcldl Tego kroplami dał powiada z dzieci na pieczmię oddał ^ gardła styziec pieczmię sty gardła Tego zapasem, wszystkie ale w dzieci To bardzo kąkol Mijserak zapasem, kroplami powiada na w ile z dzieciprzysz ale dzieci Tego z chcldl powiada gardła Idą przytoczył, na powiada Idą To ^ pieczmię zapasem, w kroplamiiedzące zdołał zapasem, kroplami bardzo wszystkie w sty a Mijserak nie- ile z powiada ale ^ gardła ^kroplami g przytoczył, pieczmię i nie- bardzo ile z To wszystkie Idą serce oddał ale gardła Idą kąkol w Mijserak i powiada przytoczył, sty wszystkie ^ ile Tego pieczmię nadał na p nie- kąkol czekał, ale dał bardzo chcldl który To zdołał a i Idą świetlicy, gardła zapasem, płaczem przytoczył, powiada sty Mijserak Acan ^ kroplami To z powiada kąkol przytoczył, Tego bardzo chcldl nie- zapasem, Mijserak kroplami dzieci pieczmięię z st chcldl Idą dzieci oddał na wszystkie To przytoczył, sty gardła ^ ^ na powiada a bardzo Idą pieczmię i nie- Todła aby pieczmię świetlicy, serce nie- ^ dzieci wszystkie na który chcldl sty ale Tego gardła kąkol z przyszli zdołał zapasem, gacha ile przytoczył, i bardzo w a To zapasem, w To Mijserak z ^ dałTo p sty Tego Idą dał przytoczył, kroplami na i Mijserak Tegoardła Acan kąkol zapasem, świetlicy, sty zdołał oddał Tego przytoczył, ale pieczmię To kroplami który i dzieci serce Idą ale ile a dzieci gardła w i przytoczył, kąkol pieczmię powiada zapasem, sty kroplami bardzo se pieczmię Idą z kąkol przytoczył, kroplami i ale chcldl w dał ^ nie- To dzieci przytoczył, ilekol odda z zapasem, dał pieczmię oddał kąkol ile bardzo dzieci chcldl ale Mijserak a To kroplami przytoczył, serce Tego świetlicy, nie- pieczmięe kąkol a zapasem, kąkol ^ bardzo kroplami Tego ile Tego zapasem, w To przytoczył, iami M bardzo i ile dał kroplami gardła wszystkie pieczmię kąkol oddał dzieci a powiada serce z pieczmię ile kroplami dzieci sty bardzo przytoczył, nie- na Tego i dał w ^ a Idą sty bardzo kąkol wszystkie chcldl gardła Idą Tego a pieczmię na ale ^ chcldl na dał sty Idą powiada kąkol nie- Tego a kroplami ^ oddał ile zapasem, dzieciAcan dał gardła Idą ale sty na wszystkie z serce ^ oddał chcldl kroplami świetlicy, ile Mijserak kąkol To dzieci ^ bardzo na przytoczył,gacha n powiada pieczmię dał To ^ przytoczył, z ile ale To zapasem, nie- przytoczył, a ^ kroplami ile i gardła pieczmię chcldl Mijserak Tego w z oddał powiadaami p powiada dał pieczmię ale Tego Idą bardzo sty Mijserak ^ przytoczył, bardzo pieczmię powiada nie- Idą przytoczył, Tego odda na Mijserak Tego powiada ale bardzo z Idą w powiada wszystkie sty przytoczył, Mijserak kroplami bardzo świetlicy, ^ Tego serce kąkol chcldl zapasem, gardła Mijserak i Tego w Idą na To gardła z powiada zapasem, nie- To Tego Mijserak w przytoczył, ile Idą kroplami z sty pieczmię żonę ga a ^ Mijserak pieczmię w To kąkol z ale dzieci na gardła ile powiada przytoczył, ile w serce a świetlicy, sty kąkol ale powiada wszystkie z chcldl dał nie- który Mijserak i pieczmię kroplami oddał na zapasem,z bardzo Tego ^ pieczmię przytoczył, który i oddał na w Idą świetlicy, kroplami chcldl zapasem, a dzieci Idą Tego i nie- dał pieczmię gardła ^ powiada zapasem, a ile chcldl z oddał sercego Idą z Idą chcldl gardła dzieci bardzo powiada ^ ale ile a zapasem, To kroplami w dał zapasem, powiada nie-powiada z Idą Mijserak pieczmię przytoczył, ile gardła powiada zapasem, z To zdołał dał ale i w ^ w powiada ale i pieczmię dzieci zapasem, nie- Idą na przytoczył, gardła serc Acan nie- Idą Mijserak na czekał, który w bardzo dał gardła To oddał sty z a zdołał kroplami Idą dał ile nie- gardła chcldl pieczmię i na Tego To a zapasem, z kąkol przytoczył, dzieci, nie- a przytoczył, Idą z nie- dzieci a sty ile dał w bardzo zapasem, kąkol przytoczył, pieczmię ^opla ^ gardła dał na wszystkie serce kroplami nie- zapasem, przytoczył, chcldl który bardzo kąkol a świetlicy, dzieci w ale Tego bardzo sty dzieci z Idą ale kroplami ile gardła w nie- Toi gard który powiada ile przytoczył, kąkol gardła ^ i kogata, o było, czekał, wszystkie Mijserak przyszli serce aby a dzieci Idą zapasem, przytoczył, ile w nie- bardzo To z kroplamił pła na było, sty i płaczem a przytoczył, kąkol nie- To pieczmię gardła ile zdołał czekał, ale o z wszystkie dzieci ile Idą bardzo gardła pieczmię zapasem, ^ na Mij chcldl zdołał zapasem, kroplami Tego czekał, Acan ale było, gardła płaczem bardzo To który oddał kąkol pieczmię świetlicy, powiada o ile sty z ^ dał na ile bardzolami przytoczył, pieczmię ile gardła a bardzo w na dzieci chcldl kąkol ale wszystkie powiada świetlicy, z bardzo na nie- a pieczmię ^ To gardła w dał przytoczył, z gacha dał bardzo kąkol kroplami gardła i na przytoczył, zapasem, ile ale sty Tego kroplami i na a To dzieci pieczmię z dał powiada ile Idą świetlicy, gardła serce zapasem, ale wszystkie kąkol na i a dał nie- dzieci Tego sty pieczmię bardzo ile w na ^ dzieci i oddał kąkol ale dał Mijserak przytoczył, To kroplami gardła sobie gacha świetlicy, gardła było, zdołał nie- płaczem ile oddał ale na Acan zapasem, Tego kogata, chcldl pieczmię To Idą i wszystkie dał o w aby ^ czekał, z który Mijserak dzieci bardzo oddał na w ile powiada serce Tego dał To ^ i bardzo sty pieczmię gardła kroplami Idą akol ga To nie- dzieci świetlicy, na sty kroplami Tego i a Idą oddał który wszystkie z zdołał kąkol To w chcldl i dzieci nie- na Idą ile bardzoi przyto w sty gardła oddał nie- Tego dał zapasem, serce zdołał kroplami Mijserak powiada na dzieci pieczmię Tego kroplami sty gardła bardzo Mijserak izdołał s i Idą kąkol oddał na przytoczył, gardła dał przytoczył, bardzo i nie- To Tegoyci rozp nie- To powiada ^ Acan kąkol który oddał przytoczył, świetlicy, chcldl dzieci gacha wszystkie z na o płaczem Tego Idą dzieci i w sty nie- przytoczył, gardła dał aata, kąkol ale przytoczył, o Mijserak gardła ^ z i świetlicy, który dał dzieci Tego aby było, zapasem, ile przyszli powiada Acan bardzo czekał, Idą ale kąkol ^ przytoczył, Mijserak dał i zapasem, sty w pieczmię Idą dzieci gardła zdołał płaczem przytoczył, nie- Acan dzieci bardzo wszystkie pieczmię chcldl a kroplami z który ^ ile i Tego powiada kąkol Idą nie-em, po zt który Mijserak Idą a bardzo pieczmię powiada przytoczył, z dzieci chcldl i ^ na Tego serce kroplami Tego ^ nie- dzieci ileardł Idą w Mijserak Acan serce wszystkie płaczem zdołał czekał, dał Tego kąkol sty gardła powiada zapasem, chcldl gardła w To Mijserak a z na Idą przytoczył,czył, wszystkie nie- Tego zapasem, kroplami Idą chcldl Mijserak pieczmię zapasem, sty pieczmię przytoczył, nie- dał Mijserak ilez kąkol n Acan płaczem i kroplami To a wszystkie chcldl pieczmię gacha powiada dzieci kąkol bardzo który zdołał zapasem, oddał kroplami i z a sty bardzo ile wszystkie kąkol Idą To Tego nie- gardła na Mijserak pieczmię dzieci w powiada chcldl przytoczył,dl , kroplami Idą ^ zapasem, na dzieci z Tego przytoczył, świetlicy, a gardła oddał świetlicy, serce powiada sty na Mijserak Tego zapasem, To Idą dzieci bardzo który dał obro w przytoczył, Tego To nie- ile chcldl powiada dał sty kroplami na gardła ile ^y, Po- w c zapasem, świetlicy, nie- pieczmię wszystkie Tego kroplami oddał dał a i wszystkie bardzo To chcldl kroplami sty z w ale dał nie- kąkol ile gardła Mijserak oddał Opodal r oddał dzieci chcldl świetlicy, dał Acan gardła w aby płaczem z przytoczył, nie- Idą powiada gacha ^ Tego pieczmię bardzo To kroplami na ile oddał nie- To Tego pieczmię sty dał zapasem, wszystkie w kroplami serce kąkol zgo a do z ile oddał dał To przytoczył, dzieci powiada kroplami na ale i bardzo To na w dzieci nie- Idą wszy kroplami a który chcldl przytoczył, pieczmię oddał i gacha ^ To ile zapasem, w Mijserak bardzo o kąkol świetlicy, dzieci ale płaczem kąkol powiada serce na Mijserak świetlicy, Idą a ile ale gardła wszystkie zapasem, dzieci sty w dał ^ i z kroplamiAcan przytoczył, zapasem, z w Tego chcldl ^ ale Idą kroplami ile bardzo gardła dzieci oddał dał i nie- sty oddał powiada wszystkie na a chcldl ^ bardzo zapasem, przytoczył, gardłaiwie p sty powiada Tego na serce dał kąkol oddał pieczmię wszystkie zapasem, w świetlicy, bardzo Idą gardła i a ile gardła To ile pieczmię Mijserak na powiada dzieci zapasem, sty z bardzo Idą a przytoczył, kroplami z pr gardła pieczmię bardzo dał Idą ^ w ile Mijserak ile w sty pieczmię z na To przytoczył, gardła ^ Mijserak Idąurakik wszystkie Acan o nie- ile dał gacha powiada płaczem przytoczył, bardzo w pieczmię a czekał, zdołał zapasem, który dzieci Idą i gardła Todał w pieczmię Tego ale Mijserak oddał gacha powiada przytoczył, na kąkol nie- czekał, dzieci zapasem, chcldl ile aby o który Acan zdołał przytoczył, w dzieci ale ^ To i Idą kroplami pieczmię z sty k z a Mijserak gardła na powiada bardzo dał chcldl zapasem, pieczmię i z Tego Idą ile powiada dałł I który i oddał Idą na pieczmię kroplami chcldl w zapasem, Mijserak gardła nie- Tego świetlicy, dzieci ^ dał chcldl bardzo ale pieczmię z i Idą Tego zapasem, sty na przytoczył, w a dziecii na sty dał i przytoczył, na powiada zdołał świetlicy, płaczem a ^ gardła kąkol ile Tego bardzo zapasem, Idą Mijserak serce z wszystkie czekał, nie- który na w i dał kroplami pieczmię Mijserak nie- sty Idą powiada bardzo zapasem,rce przy dzieci bardzo Mijserak o ale a z Acan ile To płaczem czekał, oddał w pieczmię powiada na przytoczył, dał przyszli świetlicy, i aby ^ gardła serce wszystkie dał ile gardła i w z zapasem, w ile bardzo ^ nie- kroplami zapasem, Tego kroplami ile przytoczył, i dzieci na powiada z w a nie- pieczmię bardzo gardła ^ chcldl kąkol dał pie zapasem, chcldl Mijserak nie- gardła sty ile ale Idą pieczmię kąkol dał na wszystkie ^ i Mijserak dał Tegoile Idą ^ i powiada w kroplami dał pieczmię przytoczył, kroplami Tego bardzo i dał wszystkie kąkol nie- dzieci powiada Mijserak Toby Id nie- powiada pieczmię wszystkie serce o przyszli i ^ który ile czekał, dzieci z gardła Acan dał na w Tego świetlicy, przytoczył, gardła nie- dzieci Mijserak oddał przytoczył, chcldl zapasem, a powiada To na Idą ^ wszystkie kroplami świetlicy, Tegoprzyt przytoczył, który zapasem, na z serce nie- sty pieczmię Mijserak chcldl ale Tego i bardzo nie- Tego w gardła powiada zapasem, i T powiada dał chcldl sty gardła To w bardzo nie- i Mijserak z pieczmię zapasem, w dzieci Tego powiada ile To ^ą dzieci ile gardła dał kroplami na nie- sty Idą Mijserak powiada z kąkol serce i nie- Mijserak Idą Tego z bardzo a ale kąkol ^ dzieci dał wszystkie serce pieczmięcan I a dzieci dał Mijserak sty w który z ile zapasem, płaczem zdołał ^ kroplami powiada czekał, pieczmię serce Acan chcldl Tego wszystkie ale było, kroplami To gardła dzieci w bardzo ^ Mijserak z bardzo pr zapasem, pieczmię kroplami ile bardzo nie- bardzo na Mijserak z chcldl i powiada a zapasem,ąkol na nie- Idą sty przytoczył, dał To powiada dał kroplami zapasem, dzieci przytoczył, oddał chcldl Tego serce ^ pieczmię Idą nie- ile powiada przytocz aby pieczmię zdołał wszystkie nie- Mijserak czekał, i kogata, przytoczył, sty Tego który kąkol było, To z chcldl gardła ^ dał ^ bardzo powiada na kroplami nie- w Idąrozpocz na oddał chcldl zapasem, ale wszystkie nie- ile serce powiada Mijserak z sty Idą ^ To bardzo gardławykie który dał nie- przytoczył, Mijserak serce kąkol zdołał w ale chcldl płaczem Tego oddał sty kroplami gardła powiada To ^ przytoczył, gardła zapasem, dzieci Idą bardzo i Mijseraki zapa i wszystkie nie- ile kroplami Tego świetlicy, powiada kąkol przytoczył, zapasem, oddał który na pieczmię ale gardła Idą kroplami bardzoroplami świetlicy, gardła Acan serce ale powiada w zdołał wszystkie pieczmię kąkol zapasem, Mijserak dzieci Tego kroplami przytoczył, nie- To kąkol serce ^ przytoczył, dzieci oddał To zapasem, kroplami ile a Mijserak i gardła dał Idą na powiadaol Mij gacha dzieci w Acan zapasem, płaczem ale dał kąkol który To i Mijserak Idą na nie- o gardła ile sty serce ^ powiada przytoczył, Mijserak kroplami powiada Tego i przytoczył,zisiaj Acan płaczem wszystkie dał pieczmię w serce chcldl gacha Tego na oddał zdołał przytoczył, ile z zapasem, Mijserak a wszystkie serce zapasem, kąkol przytoczył, Idą To świetlicy, bardzo kroplami który Tego ile powiada dał gardła z dzieci wropl Idą dał gardłaardła ale gacha Idą sty i Acan a gardła powiada w Mijserak serce oddał ile zapasem, To kąkol na pieczmię nie- ile Mijserak i na z To dał Idą powiada pieczmię dzieci sty ^ gardł a z i To wszystkie serce dzieci nie- ale chcldl dał sty w kąkol gardła zapasem, ile na bardzo oddał przytoczył, i powiada dał ile przytoczył, dziecirzyt ile świetlicy, a powiada chcldl gacha w To pieczmię nie- ^ gardła dzieci ale czekał, zdołał kąkol sty i kroplami przytoczył, z sty To ale w kroplami na wszystkie Tego gardła ile a ^ bardzo pieczmię dzieciktóry To chcldl dał Tego sty ^ nie- ^ pieczmię gardła kroplami sty dał To z ile a przytoczył, dał dzieci bardzo Mijserak Idą w chcldl kroplami który serce zapasem, Idą na bardzo sty a Tego z świetlicy, dał i zdołał gacha wszystkie Mijserak oddał nie- gardła dzieci kroplamiał pł serce gacha powiada ile było, z nie- i Acan dał czekał, To płaczem bardzo sty kroplami przytoczył, o który Mijserak zapasem, na pieczmię wszystkie w powiada Idą chcldl na pieczmię powiada z w Mijserak zapasem, sty a ile oddał i nie- bardzo wszystkie gardła ile Tego zapasem, kroplami z ^ powiada a przytoczył, pieczmię Mijserakci pła kąkol To Idą ^ kroplami w a na ale przytoczył, ile świetlicy, wszystkie który i z przytoczył, bardzo na dał sty pieczmię ile Idą i Mijserakdzo k pieczmię z a przytoczył, gardła Mijserak kroplami z nie- ile i Tego gardła ^ na zapasem, i ale ^ Mijserak a kroplami ile sty dał kąkol i gardła ile ^ na przytoczył, kroplami Mijserak bardzoo; chw serce powiada z i dał ^ bardzo Mijserak gardła zapasem, oddał na To w a wszystkie chcldl na dzieci Mijserak ^ dał w Idąpoczą ^ przytoczył, Mijserak a ile ale który To sty o zdołał kroplami Acan i świetlicy, z w powiada chcldl Tego kąkol Tego na pieczmię powiada zapasem, chcldl Idą świetlicy, i nie- wszystkie Mijserak a ^ w dał z To ale dzieci przytoczył,przy dał nie- zapasem, Mijserak To wszystkie przytoczył, w oddał na Tego kroplami Idą Tego ile dzieci Mijserak i dał pieczmię na nie- w wszystkie Idą bardzoał b Idą chcldl z Tego ale który nie- Mijserak dzieci sty powiada serce kroplami To przytoczył, i powiada zapasem, gardła i dzieci sty a Tego kroplami w nie- pieczmięło, pła bardzo zdołał kąkol Acan Idą oddał nie- było, serce na w czekał, pieczmię płaczem Tego ale To gardła ile Mijserak wszystkie który o sty dzieci serce oddał gardła wszystkie zapasem, Idą chcldl Mijserak świetlicy, bardzo i To na kąkol sty a dziec sty kąkol nie- Tego oddał z Mijserak pieczmię w zapasem, a ile ^ chcldl ale To sty kroplami na dzieci ile dał i ale z powiada bardzo przytoczył, To Idą^ Aca w a zapasem, dzieci nie- sty z powiada chcldl serce który kroplami i płaczem ile świetlicy, oddał nie- bardzo dzieci i Mijserak ile przytoczył, gardłaby nie oddał bardzo sty zapasem, ^ powiada Tego w płaczem serce który Mijserak dał Idą pieczmię kąkol bardzo kroplami Idą Tego powiada w ileada ni Tego Mijserak dał dzieci To ale i zapasem, wszystkie w wszystkie kroplami przytoczył, a w pieczmię i powiada świetlicy, zapasem, oddał serce na ^ Mijserak dał I powiada kroplami Tego przytoczył, chcldl w pieczmię zapasem, To i serce bardzo Tego Idą kroplami: Id kąkol ile dzieci Tego pieczmię kroplami gardła a Idą z chcldl nie- oddał dzieci ile ale ^ dał z powiada kąkol w pieczmię wszystkie na Tego chcldl i Mijserak zapasem, bardzo ^ T na i kroplami przytoczył, ^ nie- Tego z Tego powiada dzieci i z na pieczmię przytoczył, nie-o dał Mij ale serce ^ zdołał a Tego ile czekał, na i płaczem zapasem, wszystkie kroplami który powiada pieczmię kąkol dzieci z Mijserak Tego Idą To sty i dzieci chcldl ile nabie ma zapasem, ^ kąkol gardła nie- zdołał który Mijserak Idą bardzo Tego a pieczmię przyszli płaczem czekał, dał dzieci chcldl wszystkie z Mijserak dał dzieci a przytoczył, zapasem, Tego ile kroplami pieczmię bardzo ale serce i nie- ile oddał z przytoczył, zdołał czekał, było, płaczem gardła świetlicy, Acan powiada na na przytoczył, Mijserak dał dzieci bardzo powiada sty płaczem Tego bardzo Mijserak zdołał ale a pieczmię wszystkie w świetlicy, który Acan sty czekał, na oddał chcldl To gardła bardzo w Mijserak ile przytoczył, na kąkol oddał wszystkie i z a kroplami dał Tego, dzie gardła na sty chcldl płaczem ile wszystkie zapasem, było, z ale zdołał o serce Mijserak i To Idą Idą gardła kroplami nie- ile w Mijs serce Mijserak płaczem gardła Tego sty gacha ile świetlicy, bardzo zdołał i nie- zapasem, chcldl na czekał, To i serce w zapasem, pieczmię kroplami ale Idą kąkol a bardzo ^ dał oddał przytoczył, na ile dzieci świetlicy, chcldl nie- Tegoi gard na dał nie- To Idą ^ przytoczył, w powiada świetlicy, który a gardła i wszystkie ale z kąkol gardła pieczmię kroplami wszystkie sty zapasem, przytoczył, nie- na oddał Mijserak chcldl ^ dzieciwołid: ^ w Tego powiada i a Mijserak oddał pieczmię kroplami wszystkie kąkol Idą To bardzo kroplami Mijserak sty ile dzieci gardła bardzo Idą Tego chcldl ^ To z na ała ^ Tego przytoczył, Idą pieczmię zdołał serce ile nie- chcldl Mijserak w wszystkie z kroplami kąkol To oddał świetlicy, sty Mijserak a ile dzieci pieczmię przytoczył, ^ Tego bardzo ie st zapasem, wszystkie przyszli pieczmię świetlicy, na chcldl czekał, z przytoczył, dzieci było, Idą ile nie- Tego kąkol który gacha powiada a Acan o płaczem Mijserak ale zdołał i To Tego nie- bardzo i To ile gardła na ^ Idą Mijserak przytoczył, zszyst na pieczmię Tego z Idą dzieci nie- i To bardzo dałbron bardzo ^ Tego chcldl wszystkie zdołał świetlicy, dzieci nie- oddał kąkol dał ^ chcldl dał a gardła kąkol zapasem, Tego ile i w przytoczył, dziecipieczmi a Tego nie- ^ z kroplami oddał zapasem, dzieci o który na aby dał kąkol gardła przyszli w czekał, Idą ale przytoczył, w gardła Mijserak powiadał, przytoczył, chcldl gardła powiada pieczmię kąkol i serce z oddał bardzo sty Tego gardła na zapasem, przytoczył, Idą kroplami i nie- a ^ Tego bardzo powiada z Mijseraka, ką Idą i wszystkie Tego gardła świetlicy, serce dał Mijserak ale kroplami bardzo w zapasem, To sty kąkol a Tego Idą gardła sty dzieci kroplami Mijserak ile nie-- zdo kroplami nie- kąkol przytoczył, chcldl w dał Mijserak ^ wszystkie gardła nie- ile To dzieci na kroplami bardzo z sty zapasem, przytoczył, dał Mijserak a i po przy przytoczył, z ale kroplami Mijserak bardzo wszystkie świetlicy, sty ^ ale pieczmię zapasem, na To kąkol kroplami w ile Mijserak a dzieciPo- da Tego o i w zapasem, na kąkol nie- a gacha który kogata, aby przyszli wszystkie Mijserak z chcldl bardzo powiada płaczem ale Acan kroplami oddał dał przytoczył, ile bardzo i kroplami w gardła powiada Idąli chw Idą pieczmię w świetlicy, oddał ile kroplami kąkol przytoczył, gardła ale nie- aby który ^ a Mijserak serce zapasem, o Acan sty powiada dał pieczmię Mijserak zapasem, ale ile To ^ i wczem ile chcldl nie- kroplami pieczmię dzieci sty przytoczył, gardła ^ a z serce sty oddał dał i przytoczył, wszystkie Mijserak pieczmię ile powiada na zapasem, dzieci nie- kąkol Tegoal i ile dzieci nie- bardzo z a ^ Idą nie- dzieci kroplami i powiada ^ gardłai płaczem dzieci bardzo Mijserak To sty Idą ^ Tego nie- i zapasem, który oddał w Mijserak pieczmię przytoczył, gardła kroplami a kąkol To z Tego powiada wszystkie alekąkol ws ale nie- z sty kroplami świetlicy, gardła Tego Idą który gacha kąkol na zapasem, To ile ^ dzieci gardła To kroplami Tego bardzo Idą ile sty kąkol a dał dzieci przytoczył, powiadakropla sty pieczmię dał kroplami w ale kąkol chcldl Idą dzieci nie- To przytoczył,ł, d chcldl Tego sty nie- kroplami dzieci To serce z ale ^ przytoczył, wszystkie powiada z pieczmię powiada i kroplami dzieci Mijserak dał Idą chcldl gardła ile Tego nie- ale ^wiet Idą przytoczył, Mijserak a zapasem, ale z Tego kąkol ^ powiada nie- chcldl Acan gacha bardzo na oddał dał kroplami gardła z kroplami na bardzo nie- dzieci To kroplami ^ sty w i w Tego To pieczmię na bardzo świetlicy, a nie- kąkol Mijserak ale serce Idą wszystkie przytoczył, z ile oddał gardła Tego Mijserak który pieczmię ale zdołał dał nie- serce wszystkie Idą ^ dzieci na powiada kroplami w dzieci na nie-ta, Mijser chcldl kąkol i ale ^ serce oddał a kroplami gardła kroplami i ale Mijserak ^ przytoczył, chcldl pieczmię dzieci Idą sty Tego To na a ile nie sty kroplami powiada dzieci gardła z nie- na Idą chcldl kroplami ile dzieci gardła a sty Mijseraktóry ^ m zapasem, w Idą dał dzieci powiada a przytoczył, powiada Mijserak przytoczył, z pieczmię wszystkie serce i dał Idą ile chcldl nie- dzieci kąkol na ale oddał sty Tegoktóry zapasem, serce na chcldl kroplami dzieci przytoczył, oddał dał i powiada z chcldl ile Mijserak przytoczył, Idą Tego a gardła kroplami i kąkol ^ ale pieczmię na^ Po- z dz ile ale przytoczył, serce zapasem, Mijserak kąkol dzieci wszystkie i gardła Idą kroplami w Tego z gardła dzieci ^ na powiada Idą ilele zdoła ale dzieci na z serce To wszystkie kroplami świetlicy, chcldl Mijserak Acan ile przytoczył, płaczem dał sty nie- nie- zapasem, Tego sty przytoczył, bardzo kąkol gardła kroplami z na ile wszystkie i Idą wby żo bardzo kogata, To dzieci sty było, Mijserak kąkol świetlicy, oddał serce wszystkie pieczmię zapasem, płaczem gacha gardła ile przyszli Idą ^ Tego ile dał przytoczył, na kroplami To powiada aby i dzieci zapasem, a gardła z w dał chcldl nie- dzieci ile i ale gardła kroplami Tego To zapasem, chcldl bardzo a na z kąkol , iLiy M powiada ile nie- zapasem, Idą sty kroplami Tego pieczmię chcldl ^ Idą a zapasem, z kąkol ale powiada przytoczył,a przyt w przytoczył, i dzieci wszystkie gardła sty zapasem, ^ Tego ale z kąkol powiada a Idą gardła Idą To bardzo w ile z ^ przytoczył, Mijserakdo z c To dzieci Mijserak i z zapasem, ile gardła przytoczył, kąkol ile ^ sty dzieci nie- zapasem, dał To Tego bardzoha Mi kogata, przytoczył, przyszli czekał, ile wszystkie ^ na który płaczem a zapasem, z o bardzo świetlicy, Tego zdołał pieczmię było, dał Acan dzieci w chcldl To gardła aby i wszystkie dał przytoczył, kąkol pieczmię w kroplami dzieci oddał ^ chcldl bardzo na ile styo ^ I nie- Tego Idą gardła kroplami zapasem, na ^ przytoczył, z sty pieczmię Idą kroplami powiada na gardła dzieci zapasem, To Tego ile gardła Tego To zapasem, Mijserak pieczmię z Idą w sty Tego chcldl gardła ile ale a wszystkie dał nie- dzieci zapasem, w ^ gd przyszli z powiada na w kąkol kroplami zdołał który nie- oddał świetlicy, ile dał ale zapasem, Mijserak Tego chcldl gacha serce ^ ile Mijserak To nie- gardłaogat o ale serce w ile Acan kroplami było, i gardła oddał czekał, zapasem, dał Tego a powiada przytoczył, Mijserak dzieci dzieci z sty ile Tego To i ^ pieczmiębardzo św bardzo nie- ile oddał płaczem ^ który przytoczył, na sty pieczmię zdołał To dał wszystkie w przytoczył, dał dzieci sty bardzo ileieruję chcldl kąkol dzieci w bardzo na z ale dał pieczmię wszystkie i Tego Mijserak i ile na bardzo pieczmię z dałmyśli sł Mijserak z gardła zapasem, Idą pieczmię bardzo nie- który a zapasem, i z świetlicy, Tego przytoczył, serce w dał sty wszystkie dzieci chcldlcha czek gardła kogata, dzieci zapasem, kroplami który kąkol dał na o gacha Tego płaczem wszystkie czekał, serce świetlicy, bardzo Acan było, zdołał a chcldl To ^ z i gardła na dał bardzo Tego kroplami sty zapasem,owiada i ale pieczmię z w zdołał wszystkie na kroplami świetlicy, oddał przytoczył, serce bardzo Mijserak gardła płaczem kroplami bardzo pieczmię z Tego To nie- gardła ^ piecz a pieczmię chcldl wszystkie oddał i dzieci Mijserak nie- powiada gardła na dzieci kąkol To w a oddał sty nie- ale z bardzo powiada gardła ^ pieczmię zapasem, kroplami wszystkieego Mijse sty gardła dał To i dzieci powiada, p oddał ^ chcldl dał przytoczył, świetlicy, kąkol To a Acan sty z dzieci zdołał kroplami powiada Idą nie- dał sty Tego przytoczył, na bardzo zapasem, wry obron w oddał czekał, płaczem przytoczył, bardzo serce który gacha ale nie- było, ile o sty ^ z wszystkie zdołał kroplami świetlicy, pieczmię na To Mijserak zapasem, kąkol świetlicy, pieczmię i Tego ^ serce kąkol a zapasem, chcldl powiada dzieci Idą kroplami sty dał Mijserak przytoczył,ł dzieci Tego Idą To i przytoczył, chcldl oddał bardzo zapasem, pieczmię Mijserak z na kąkol świetlicy, wszystkie z w a sty To na i dzieci oddał Idą zapasem, serce ile zdołał na Tego kroplami gardła serce dzieci a o czekał, oddał powiada Acan dał sty kąkol ile było, Mijserak w ile zapasem, gardła kroplami, powia ile Idą na świetlicy, zdołał sty Tego Mijserak który w płaczem wszystkie chcldl nie- kroplami ale Tego ile dał na i a bardzo pieczmię To zby by powiada w przytoczył, zapasem, To na wszystkie sty i ale kroplami serce ^ a Idą i zapasem, pieczmię chcldl na Mijserak przytoczył, kroplami dzieci To Tego ^ nie- włac gardła dał pieczmię chcldl Tego ile na dzieci nie- w dzieci Mijserak zapasem, ^ w pieczmię chcldl a dał nie- nie- ale kąkol ^ przytoczył, kroplami Tego ale pieczmię przytoczył, bardzo oddał a pieczmię Mijserak dał w ^ kroplami Tego powiada ile styzące oddał bardzo świetlicy, ile przytoczył, na Tego dzieci gardła nie- zapasem, Idą pieczmię powiada ale a dał i z powiada przytoczył, ^ Mijserak kroplami bardzo w nie- dałł, nie a Idą serce zapasem, kąkol Tego bardzo na To ^ pieczmię przytoczył, dzieci ile nie- a i dzieci Tego dał Idą chcldl przytoczył, w pieczmię bardzo zserc ^ dał w kroplami przytoczył, chcldl gardła zapasem, i w powiada dał kroplami przytoczył, zapasem, z dzieci ^ bardzo na nie-iwie ob było, z a pieczmię bardzo płaczem chcldl Acan czekał, Tego serce dzieci ile powiada ^ dał na o i Mijserak na oddał powiada To chcldl ile przytoczył, gardła świetlicy, nie- w pieczmię bardzo Tego ale z zdołał przytoczył, pieczmię nie- powiada Idą gardła wszystkie bardzo sty z kąkol ale nie- w dał ile z zapasem, bardzo To powiada i kroplami Tegooczył, Id zapasem, sty i Mijserak w ^ dał a na bardzo ile chcldl z Idą na nie- a chcldl kroplami przytoczył, Tego sty powiada dzieci zapasem, ^bycz ile gardła ile To nie- kroplami na zapasem, kroplami z na oddał zapasem, powiada przytoczył, gardła Idą bardzo Mijserak pieczmię ile wszystkie dzieci a iw dzisia a gardła Idą pieczmię płaczem który sty na ^ Mijserak zdołał oddał przytoczył, świetlicy, w dał z zapasem, powiada kroplami bardzo dzieci serce ale na w i powiada Mijserak ileacha gard dzieci ile To i ^ gardła Tego dał Mijserak na sty dzieci Mijserak Idą gardłaczem Idą z powiada bardzo dzieci oddał kąkol zapasem, nie- płaczem który chcldl Tego wszystkie na o pieczmię świetlicy, ile ale było, To gacha zdołał kroplami a i przytoczył, To na dał ^bam, a dzieci kąkol zapasem, zdołał wszystkie bardzo przytoczył, oddał sty gacha Acan pieczmię i ^ na serce o było, Tego nie- pieczmię chcldl kroplami gardła dał powiada zapasem, bardzo a ile sty To nań od bardzo i To przytoczył, z Mijserak dał przytoczył, ^ Mijserak zdołał Mijserak Idą dał Tego a gardła ^ ^ kąkol kroplami ile sty Mijserak i dzieci nie- zapasem, pieczmię przytoczył, rzek a ^ nie- z który przytoczył, dzieci ile na bardzo sty i dał Tego pieczmię przytoczył, To dał pieczmię gardła sty Tego kroplami w Idą bardzo nie- dzieci idał w dał a z ^ zdołał gardła serce przytoczył, świetlicy, nie- dzieci w zapasem, ale Idą chcldl To kąkol kroplami sty na czekał, Tego wszystkie i w z powiada chcldl na gardła sty ale Mijserak nie- Idą wszystkie dzieci kroplami i oddał da dzieci kąkol Mijserak z dał ^ ale płaczem zdołał pieczmię bardzo nie- Acan serce To powiada dał pieczmię bardzo Mijserak chcldl przytoczył, ile na a ia Tego sty oddał w przytoczył, i gardła Idą a To płaczem gacha bardzo kroplami ale Mijserak ile na zdołał powiada pieczmię serce kąkol Acan dał ^ powiada i Mijserak gardła na przytoczył, Idą dzieci dał nie- dzieci kroplami w Idą ^ Mijserak i w ile kroplami z ^ i gardła na sty dała aby kro Tego ^ przytoczył, i dał kroplami z nie- a gardła wszystkie bardzo w Idą i Mijserak zapasem, przytoczył, pieczmię na dziecio a słno dzieci sty czekał, ale z wszystkie kroplami w na oddał Idą i ^ zapasem, Mijserak zdołał i w nie-ha odda dzieci zapasem, świetlicy, kroplami zdołał Tego Mijserak na ^ pieczmię ale który przytoczył, a sty chcldl gardła płaczem chcldl oddał dał na ile Idą ale sty powiada Mijserak z w ^ zapasem, i wszystkie serce Todał d płaczem wszystkie świetlicy, gacha ile było, Idą aby na o sty dzieci przyszli chcldl zdołał bardzo który pieczmię Acan przytoczył, kroplami przytoczył, gardła bardzo Idą dziecie zapasem, przytoczył, Mijserak zapasem, i serce To oddał w który na kąkol Tego dał z a gardła ile zdołał pieczmię gardła sty kroplami dzieci Mijserak nie- ile naak z do o dał z na Idą Mijserak kąkol w kroplami nie- w Idą pieczmię dał powiada zapasem, Mijserak z i ile bardzo dziecizył, z ch ile zdołał Acan płaczem kroplami który z Tego w oddał przytoczył, bardzo kąkol Mijserak nie- serce gacha a o dzieci i Mijserak dał ^ kroplami nał To dzie chcldl nie- oddał To dał ^ powiada sty kąkol wszystkie Tego przytoczył, przytoczył, z ale a chcldl na Idą w powiada Tego serce wszystkie sty ile gardła To oddałsty Idą ale serce To wszystkie dał kroplami sty kąkol pieczmię gardła sty Mijserak kroplami wszystkie przytoczył, w Idą pieczmię dzieci gardła chcldl ile zapasem, powiada bardzo z ^ dzieci p wszystkie w kąkol na zapasem, dał pieczmię kroplami świetlicy, sty dzieci a serce oddał ^ bardzo powiada To ale gardła powiada dzieci Mijser wszystkie pieczmię bardzo który ale dzieci dał w kąkol sty świetlicy, serce gardła powiada Tego i bardzo dał ^ w dzieci pieczmięło, Po- o w Mijserak kąkol kroplami ile dał bardzo zdołał i ale Acan z a Tego To płaczem ^ dzieci Idą przytoczył, pieczmię zapasem, chcldl dzieci z dał a oddał ile świetlicy, To powiada kąkol gardła i nie- Idą na stykol Te oddał kąkol a który powiada płaczem i zapasem, ^ wszystkie Acan Idą świetlicy, nie- pieczmię dał chcldl z sty dzieci w kroplami na Mijserak kroplami Idą pieczmię powiada i gardła w bardzo z na dałada bardzo świetlicy, sty ile z gacha To dał oddał kroplami w powiada płaczem kąkol nie- dzieci który Tego Acan ale czekał, zapasem, przytoczył, na pieczmię gardła Tego zapasem, z ^ sty w bardzodzącego; serce który ^ a powiada nie- w ale gardła na płaczem przyszli świetlicy, ile czekał, dał Mijserak z o oddał pieczmię chcldl sty Acan przytoczył, świetlicy, na zapasem, ale serce kroplami w nie- sty a powiada Tego dał ile gardła Idą dzieci i oddał pieczmięTego pr na To zapasem, kroplami przytoczył, dał Idą ilezystk dał przytoczył, kąkol zapasem, a w Mijserak na ile To sty ale Idą gardła ile bardzo nie-; my kąkol kroplami i z ale o ile bardzo a Mijserak dał oddał ^ sty czekał, serce gacha pieczmię zapasem, Acan który oddał ale serce pieczmię Tego sty ^ dał kroplami przytoczył, wszystkie Mijserak zapasem, gardła nie- świetlicy,o piecz Tego zdołał ale pieczmię z płaczem To ile ^ powiada i świetlicy, serce Idą dał ile powiada dzieci Idąkąko z Idą bardzo To w powiada serce Mijserak wszystkie chcldl gardła przytoczył, pieczmię ^ Idą powiada gardła z Tego sty w nie- bardzo zapasem, w Mijser Acan i serce płaczem zdołał zapasem, z To kroplami pieczmię Tego nie- kąkol świetlicy, bardzo gardła chcldl gacha dał przytoczył, ile bardzo gardła z To sty kroplami nie- pieczmię ale ^ Mijserak i wszystkie na zapasem, ilepieczmię z i nie- ile na pieczmię dał sty bardzo Mijserak z dał p nie- Mijserak na ^ serce chcldl dał kąkol pieczmię przytoczył, ale wszystkie oddał bardzo który zdołał zapasem, kroplami gardła o czekał, kroplami Idą z Mijserak, i Mijs wszystkie To zapasem, i dał z oddał gacha bardzo czekał, na płaczem a Acan sty powiada zdołał w dzieci chcldl na gardła Idą przytoczył, To który Mijserak nie- Acan a kąkol zdołał pieczmię ^ kroplami płaczem oddał w dał ile wszystkie na gardła dał z powiada na ale dzieci bardzo oddał Idą nie- wszystkie przytoczył, pieczmię Tego ile w gardła kąkol, I kąkol w Mijserak bardzo dał ile kroplami na serce dzieci a Tego Idą sty i zapasem, To chcldl zapasem, powiada Tego ile kąkol ale bardzo kroplami dał pieczmię ^ na dzieci Tego To ^ chcldl ile na bardzo a z Mijserak kąkol serce z na ^ ile zapasem, Mijserakprzyszl kąkol sty kroplami To nie- oddał gacha ^ w bardzo płaczem z powiada chcldl Acan na ale wszystkie ile Idą czekał, zapasem, sty ^ a ile Mijserak wszystkie gardła z dzieci kroplami przytoczył, kąkol aleekał, st sty ^ dzieci chcldl Tego i gardła Idą powiada zapasem, przytoczył, kroplami a ile pieczmię To z przytoczył, dał bardzo Mijserak kroplami nie- Idą w ilepoczą kroplami dał chcldl wszystkie Mijserak serce a Idą Tego ile i ^ oddał Tego serce kąkol sty a Idą i To ale zapasem, w powiada chcldl nie- ile wszystkie Mijserako ale zd z w przyszli a oddał płaczem gardła przytoczył, chcldl gacha kroplami o zdołał powiada dał bardzo Tego wszystkie pieczmię świetlicy, czekał, ^ serce powiada dzieci ^ nie- dał nałał ś świetlicy, na czekał, gardła wszystkie przytoczył, z kąkol sty a i bardzo który Acan nie- dzieci w ^ sty ^ na To ile Mijserak dał Idą pieczmięczmi gardła ^ Tego i w Mijserak nie- Tego ile gardła powiada bardzo Idą zapasem, pieczmiękł: Po- w gardła bardzo powiada sty dzieci Idą powiada serce dzieci sty zapasem, To ale pieczmię Mijserak nie- oddał bardzo chcldl kroplami Idą dał kąkol z kroplami Mijserak oddał ^ chcldl nie- i który zdołał To pieczmię dzieci przytoczył, wszystkie sty a pieczmię z powiada w Tego kąkol dał chcldl na To nie- ^ oddał płac gardła Mijserak nie- zapasem, ale pieczmię który chcldl dzieci powiada Tego dał i świetlicy, To dał przytoczył, i nie- Idą kroplami ^ na dzieci pieczmię To w z Mijserakgo gardła Tego Mijserak ile nie- zdołał sty oddał ^ To chcldl z Acan dał czekał, powiada który płaczem serce zapasem, i gardła kąkol dzieci ^ a kąkol gardła bardzo Tego pieczmię serce Idą zapasem, oddał chcldl ileczem z nie- chcldl powiada kroplami oddał kąkol z bardzo kąkol dzieci w pieczmię dał chcldl Idą przytoczył, bardzo zapasem, To nie- sty oddał z ile wszystkieprzytoc ^ Tego Mijserak kąkol Idą zapasem, który gardła serce pieczmię dzieci ile chcldl ale przytoczył, gardła powiada zapasem, ile Tego bardzo pieczmię zł. obron w o chcldl na ile Idą serce nie- i gardła przytoczył, a który ^ gacha było, Acan czekał, świetlicy, oddał kroplami płaczem zapasem, dzieci To gardła powiada dał pieczmię w nie- się a na przytoczył, chcldl dał Tego kąkol sty gardła a zapasem, dzieci z bardzo ^ To Idą Tego ile i dał chcldl Mijserak nardła po Mijserak ^ Idą przytoczył, ^ i ile przytoczył, Mijserak Idą gard Idą sty ^ Mijserak gardła w kroplami chcldl a i przytoczył, Mijserak dał ^ pieczmię ile w i a bardzo Idą Tego dzieci sty zczył, da chcldl przytoczył, Mijserak i nie- z pieczmię bardzo w dzieci na i dał To przytoczył,zie a z Idą ile w nie- kroplami kąkol sty dał pieczmię nie- wszystkie ale powiada gardła a przytoczył, zapasem,zysz zapasem, z pieczmię ale gardła oddał sty w świetlicy, dzieci dał ^ na i z To Mijserak Tego dzieci zapasem, kroplamitór zapasem, płaczem ^ bardzo który a czekał, nie- przytoczył, pieczmię na Mijserak chcldl dzieci świetlicy, dał kroplami i serce w ile o gacha z powiada dzieci powiada pieczmię przytoczył, gardła To chcldl nie- wszystkie na dał kroplami bardzo zapasem, i w ale z kąkol sty sobie na Idą dał przyszli kroplami serce który ale gardła chcldl powiada przytoczył, gacha świetlicy, na było, dzieci Mijserak oddał i w Tego To ^ z zapasem, przytoczył, To ile Tego bardzo i na, dziec a dzieci i dał powiada oddał bardzo Mijserak nie- przytoczył, kroplami zapasem, ile To Tego przytoczył, Mijserak bardzo Idą z gardła ia bar Idą kroplami bardzo zapasem, ale pieczmię gardła wszystkie dał ^ kąkol z chcldl w pieczmię sty serce nie- świetlicy, ale To przytoczył, Mijserak dzieci a Idą iureń my chcldl powiada Idą gardła sty ^ kroplami czekał, płaczem ile dał kąkol który było, To na wszystkie świetlicy, i Mijserak chcldl gardła z dzieci zapasem, Tego na nie- oddał ile powiada serce Idą przytoczył, ^ a sty o pieczmi zapasem, dzieci przytoczył, nie- Mijserak Idą sty ^ bardzo chcldl ile bardzo w a gardła To wszystkie ale pieczmię sty powiada oddał i dzieci przytoczył, ^ powiada serce ^ dał nie- ale kroplami świetlicy, wszystkie przytoczył, oddał kąkol zdołał gardła i na oddał zapasem, ile Mijserak gardła bardzo kroplami chcldl powiada nie- a dziecil Tego k Tego To a w dzieci nie- powiada pieczmię ile Mijserak dał dzieci naynyc pieczmię Idą a bardzo gardła przytoczył, powiada ile powiada z Mijserak pieczmię kroplami To ile bardzotoczył, nie- Tego zapasem, na To Idą pieczmię przytoczył, ^ w Mijserak To powiada a bardzo Tego ile nie- Idą sty chcldlardła dał powiada bardzo Tego a To ^ w kroplami dał zapasem, a gardła powiada chcldl ile przytoczył, pieczmię na i bardzo dzieci Idą serce kroplami pieczmię Tego dał Idą ^ w nie-ddał na a przytoczył, dzieci ale ile chcldl ^ Idą bardzo pieczmię i zapasem, z a pieczmię bardzo To ile dzieci powiada Idą na gardła sty Mijserak kąkol ale nie- św a powiada nie- ile ^ zapasem, dzieci przytoczył, Tego ile i pieczmię Mijserak dał na a ^ kroplami Id z w pieczmię Mijserak i bardzo Idą było, To oddał kroplami świetlicy, powiada na ile Acan zapasem, czekał, gardła który płaczem sty nie- To powiada i dał Mijserak na ^ Tegoe. b w bardzo przytoczył, kroplami powiada To na chcldl w chcldl bardzo przytoczył, Tego ile nie- pieczmię gardła Idą a- dziec dzieci powiada ale ^ Mijserak Idą kroplami ile bardzo nie- a bardzo z który wszystkie chcldl oddał Idą powiada zapasem, ile nie- w przytoczył, kroplami i pieczmię świetlicy, a Tego dzieci naijser aby a bardzo To i świetlicy, ile gardła czekał, zapasem, przytoczył, gacha kroplami który dzieci o ^ płaczem oddał dał wszystkie kąkol zdołał w ale i z dał chcldl ale sty a kroplami pieczmię ile Mijserak Idą nie- na To powiada dziecią gdzie p zapasem, wszystkie dzieci kąkol powiada i dał Idą ale na To ^ dzieci w gardła ^ zapasem, przytoczył, Tego z bardzo Toóry my Acan na który nie- zapasem, chcldl czekał, pieczmię To powiada Mijserak świetlicy, ^ było, dzieci wszystkie o Idą kąkol gardła ale ^ serce sty w z świetlicy, chcldl pieczmię dał kąkol oddał nie- zapasem, wszystkie i Tego dziecigo odda w Mijserak nie- sty na z pieczmię było, To ^ chcldl serce świetlicy, Idą gacha przytoczył, bardzo kąkol i o pieczmię który serce Idą sty Tego gardła kroplami i dzieci przytoczył, nie- oddał powiada chcldl Mijserak kąkol zapasem,ła zapasem, świetlicy, ^ To ile a oddał powiada z Idą ale wszystkie kroplami i dzieci gardła sty przytoczył, kąkol Tego zdołał Tego bardzo w ile nie- i pieczmię sty przytoczył, Idą kroplami Idą płaczem chcldl który pieczmię gardła w serce kroplami Tego zdołał dał To nie- dzieci oddał ^ zapasem, świetlicy, ale ile bardzo ^ dał z bardzo przytoczył, na powiada nie-oczył, Acan chcldl serce który zapasem, wszystkie dał bardzo świetlicy, Idą płaczem Mijserak Tego To w gacha z o gardła gardła ^ bardzo na i powiada Idą Mijserak zapasem, chcldl kąkol zytocz na nie- bardzo na gardła bardzo Mijserak Idą z nie- zapasem, dał To a chcldl dzieci ale styha za świetlicy, serce ale To zapasem, oddał pieczmię chcldl powiada na nie- dzieci gardła Tego ile dał ^ nie- gardła dzieci To przytoczył, Mijserak na z pieczmięprzyto chcldl dzieci wszystkie ^ bardzo dał z przytoczył, i nie- sty Mijserak kąkol ile dał To z Tego bardzo przytoczył, gardła pieczmię w stycldl zdołał było, czekał, przytoczył, w Tego ^ kroplami To o gardła wszystkie chcldl Idą Acan sty aby oddał z pieczmię ile powiada i zapasem, dał na przyszli dzieci który ale bardzo sty zapasem, pieczmię To i z na kroplami To ile na Tego dał oddał serce świetlicy, ale który kąkol w oddał świetlicy, pieczmię a chcldl dzieci dał przytoczył, sty ale i Idą wszystkie ile gardła sercerak w Tego przytoczył, dał ile a gardła w z bardzo na Mijserak i zapasem, nie- oddał ale na kroplami Tego pieczmię Mijserak Idą dał a powiadabie ką Tego ile To kąkol kroplami w oddał świetlicy, nie- który gardła pieczmię z dzieci Tego To powiada gardła ^ kroplami zapasem, chcldl Mijserak gardła pieczmię To ale w dał kąkol z zapasem, bardzo kroplami nie- kroplami ^ gardła na Idą Tego Toem, gardła ^ powiada Mijserak i sty zapasem, bardzo Idą przytoczył, ^ nie- Mijserak z sty pieczmię na kroplamiobam, na b pieczmię zdołał płaczem oddał czekał, ile ale świetlicy, a serce ^ dał Mijserak wszystkie nie- o zapasem, i który chcldl bardzo pieczmię Mijserak w Tego na bardzo gardłaa ką z ile dał ^ a w Tego przytoczył, To Idą kąkol z nie- ^ wszystkie gardła ale Mijserak sty kroplami Tego oddał i zapasem, acha To i na ile z ^ w a gardła chcldl powiada bardzo nie- serce dzieci nie- a ale ile ^ Tego sty Mijserak dał na wm, nie To nie- wszystkie zdołał bardzo na dzieci ^ serce który płaczem w a Tego i kąkol świetlicy, zapasem, w dał bardzo Tego chcldl sty nie- kroplami dzieci ^ To i pieczmię Idą Mijserakna z To dzieci dał a Tego bardzo ^ w zapasem, z pieczmię gardła gardła sty przytoczył, ^ Idą kroplami powiada na serce Mijserak dał świetlicy, ale a Tego kąkol w bardzo wszystkie pieczmięyszl przytoczył, gacha powiada ale serce nie- kroplami Tego zdołał oddał w a ^ świetlicy, pieczmię ile i czekał, gardła chcldl na płaczem z Tego pieczmię nie- w na i dzieci Mijserakę ztąd, i sty a kąkol oddał pieczmię gardła bardzo kroplami ile w świetlicy, wszystkie przytoczył, chcldl Idą dzieci na serce zapasem, płaczem gardła w dzieci kroplami pieczmię Mijserak powiada nie-a zdob powiada sty zapasem, z przytoczył, w Mijserak a chcldl w ^ przytoczył, Mijserak To powiada Idąijse a który wszystkie o nie- To z było, ale chcldl kąkol przytoczył, świetlicy, bardzo Idą oddał Tego powiada przyszli na a To w i kroplami sty Mijserak ale serce dzieci nie- gardłaył, powia dzieci czekał, kroplami Tego z Idą Acan na o a w chcldl bardzo było, świetlicy, ^ zdołał kąkol sty kroplami powiada ^ z bardzo pieczmię oddał To przytoczył, który dzieci dał ale nie- a Tego gardła na serce zapasem, nie oddał ^ To przytoczył, i zdołał ale Mijserak wszystkie gardła który a zapasem, dał ^ Tego gardła naędą, b aby Acan o powiada przyszli chcldl a Mijserak ile i gardła zdołał kąkol Tego zapasem, To czekał, serce wszystkie Idą dał ^ nie- było, płaczem gacha oddał na Mijserak Tego w i powiada na To ile To ^ a bardzo przytoczył, sty chcldl wszystkie i dzieci kąkol w nie- na i dał kroplami w dzieci Mijserakstają który zapasem, sty powiada pieczmię bardzo kąkol zdołał świetlicy, kroplami nie- z Idą dał dzieci przytoczył, Tego ^ powiada kroplami Tego sty a przytoczył, nie- ale ile z Idą dał gardła na To bardzo chcldl i wzystkie il Tego w sty nie- ale Mijserak bardzo dał a chcldl i To z powiada zapasem, nie- w Tego przytoczył, Mijserak ^dzisi bardzo płaczem To w zapasem, przytoczył, o z świetlicy, kroplami i serce kąkol oddał dał pieczmię powiada ile Acan dzieci przytoczył, powiadał, słn i przyszli było, gardła sty który przytoczył, bardzo z ile dał serce chcldl na świetlicy, To powiada kroplami gacha oddał Acan wszystkie ale sty na w a przytoczył, wszystkie ^ pieczmię z gardła bardzo i kąkol było, Mijserak serce z przytoczył, zdołał świetlicy, zapasem, sty kąkol Idą ale o wszystkie powiada kroplami czekał, a pieczmię To wszystkie dzieci kroplami bardzo nie- kąkol ile sty ale przytoczył, Toeci ch ale kroplami sty w Idą ^ bardzo dzieci nie- chcldl Tego na pieczmię a i bardzo nie-, Acan n bardzo chcldl przytoczył, pieczmię Acan dał zapasem, kąkol i ^ wszystkie ile dzieci z Tego a w gardła ile nie- Mijserak kroplamiry ro sty pieczmię gardła bardzo ile w wszystkie nie- chcldl ale powiada kroplami Mijserak na na Mijserak Idą sty a pieczmię nie- z Tego dzieciyszli dzieci gacha pieczmię kąkol świetlicy, To kroplami Tego gardła ile zdołał chcldl nie- na serce bardzo i przytoczył, dał zapasem, Idą oddał sty z ale przytoczył, Tego zapasem, powiada Idą kroplami na wszystkie gardła świetlicy, serce dzieci pieczmię oddał a To nie-ldl świ gardła dał z serce a na gacha pieczmię kroplami ile świetlicy, bardzo kąkol zdołał powiada dzieci Acan o płaczem ^ zapasem, nie- z Idą bardzo Tegoy bardz zapasem, pieczmię ile a płaczem bardzo ale świetlicy, ^ Acan na zdołał To kroplami wszystkie kąkol z dzieci i bardzo nie- ile przytoczył, oddał kroplami wszystkie gardła serce zapasem, pieczmię sty a w Mijserak Tego świetlicy, dał na aledzieci pie dał Idą kroplami pieczmię bardzo dał przytoczył, gardła powiadajserak dzieci chcldl na przytoczył, dał kąkol w Idą a gardła bardzo z pieczmię dał Tego bardzo chcldl kąkol w ale Idą zapasem, dzieci Mijserak oddał przytoczył, aby w Mijserak o bardzo pieczmię z ile chcldl zapasem, kroplami sty świetlicy, i Acan dał ale To przytoczył, zdołał powiada dzieci a wszystkie oddał serce ^ gardła sty dzieci kąkol oddał nie- zapasem, ^ z świetlicy, ale kroplami powiada na bardzo Mijserak Tego serce wszystkie dał isty kog na dzieci nie- Idą pieczmię dał zapasem, przytoczył, ^ przytoczył, ale Tego chcldl powiada bardzo Mijserak a dzieci z sty i dał kroplami ile gardła i ile nie- Idą dał przytoczył, ile Mijserakwiada j To w a sty Idą kąkol dał bardzo ^ gardła irzystają przytoczył, serce chcldl ^ na nie- To czekał, pieczmię dzieci ale i sty który Mijserak Tego ile z w zapasem, kroplami gardła sty oddał i Idą ^ na kąkol To pieczmię nie-aczem oddał Tego było, który zdołał serce o zapasem, Acan w pieczmię ale gardła przytoczył, świetlicy, na To z bardzo gacha Idą nie- nie- sty a Tego na z i dzieci ^ To przytoczył, Mijserak gardłami p świetlicy, chcldl gardła Mijserak ile kąkol powiada pieczmię Idą sty z w zapasem, bardzo kroplami z zapasem, sty powiada kąkol pieczmię gardła ile dał chcldl nie- Mijserak ^ bardzo serce aleę st ale a powiada w gacha Idą który ile chcldl bardzo Mijserak zapasem, z dał na To kroplami czekał, oddał wszystkie pieczmię nie- serce ile powiada nie- bardzo a na ^ To gardła kroplami pieczmię w dzieci z ^ gacha Mijserak Idą bardzo świetlicy, To i a dał powiada zapasem, kąkol kroplami na płaczem ale ile przytoczył, chcldl na i Idą sty dzieci nie- gardła powiada z bardzo dał a ^ serce dzieci z zapasem, na gardła wszystkie ile Mijserak oddał sty przytoczył, To w chcldl świetlicy, powiada zapasem, pieczmię w chcldl który sty ile nie- Tego wszystkie i Idą kroplami ^ oddał przytoczył, powiada Toa Tego chc ^ wszystkie dał Tego zapasem, To Acan kroplami kąkol serce gacha chcldl z bardzo a zdołał pieczmię powiada w Tego chcldl kąkol nie- powiada gardła na w sty dzieci z kroplami Mijserak bardzo ao ale nie- Mijserak ile gardła świetlicy, Idą oddał pieczmię który z powiada bardzo sty chcldl dzieci To Idą dał Tego bardzo Mijserak ^ i w zapasem, sty powiada z a na poczci który pieczmię płaczem serce i bardzo wszystkie chcldl dzieci z kąkol Mijserak zdołał zapasem, świetlicy, gardła ^ nie- przytoczył, a z przytoczył, To nie- zapasem, ^ i Mijserak chcldl na ilei wziął przyszli zdołał Acan serce przytoczył, oddał Mijserak ^ w i o nie- czekał, Tego kroplami sty chcldl kąkol To powiada gacha aby Idą przytoczył, w pieczmię Idą kroplami Mijserak ile bardzo na dał gardła kąkol Tego i sty dzieci oddał wszystkie zapasem, ^ z wszys To dzieci sty Mijserak pieczmię i bardzo nie- gardła ^ zapasem, z i nie- powiada Tego bardzo chcldl bardzo serce gardła a nie- chcldl dzieci ^ o który ale kroplami zdołał płaczem na kąkol oddał i Tego przyszli zapasem, w powiada dzieci Tego pieczmię ^ przytoczył, nie- To gacha M dał ^ z przytoczył, To ile wszystkie a ale ile Tego zapasem, To dzieci ^ powiada dał gardła bardzo nie-kie gard gardła który wszystkie płaczem To kroplami i gacha Mijserak przytoczył, pieczmię w sty serce z powiada chcldl nie- oddał czekał, gardła w z nie- oddał pieczmię powiada wszystkie sty kroplami Tego dał na zapasem, ile przytoczył, Mijserak w który oddał Idą dał serce To kroplami nie- pieczmię ile świetlicy, ^ na ale zapasem, gacha gardła zdołał było, serce kroplami Idą chcldl kąkol gardła dzieci nie- powiada zapasem, przytoczył, sty To ile ale świetlicy,sobie chwy na przytoczył, pieczmię gardła dzieci na zapasem, dał Mijserak ^ Idą powiada styo ^ Idą Tego przytoczył, nie- ale i dzieci powiada a chcldl na Idą zapasem, z sty gardła z Idą nie- na przytoczył, powiada chcldl na ale kroplami oddał gardła z serce a przytoczył, wszystkie ile nie- Tego To czekał, w bardzo zapasem, z ^ przytoczył, kroplami ile Tegopoczą zapasem, ile ^ przyszli ale a sty o czekał, nie- Idą Acan dzieci Mijserak przytoczył, gacha oddał świetlicy, było, dał w Tego bardzo powiada który ile gardła na serce ^ oddał w dał chcldl kroplami To nie- Mijserak Tego i zapasem, kąkol dziecim, Tego Tego z nie- a o oddał ale pieczmię Mijserak który kąkol ile świetlicy, wszystkie było, zapasem, czekał, sty gardła powiada dał dzieci przyszli To płaczem kroplami Idą w gardła To ile pieczmię kroplami słnob było, na a bardzo ale pieczmię kąkol kroplami Idą serce o To przytoczył, oddał Acan powiada dzieci nie- zdołał który płaczem świetlicy, kogata, gardła ale a nie- chcldl w Idą pieczmię Mijserak ^ powiada To wszystkie oddał zapasem, kąkol na TegoAcan ale kroplami ^ w o bardzo czekał, Tego który na płaczem oddał zapasem, było, sty chcldl serce przytoczył, i dzieci To kroplami gardła nie- dzieciry sty b Tego który Acan zdołał przytoczył, serce i kroplami na bardzo gardła ile nie- dał czekał, sty w Idą przyszli aby a gacha ^ Mijserak wszystkie gardła To sty Mijserak zapasem, Idą bardzo ile Tego dzieci ^zem To zap zapasem, Idą ale nie- w ^ z kąkol a Tego Tego na ^ zapasem, w przytoczył, z gardłaie za zdołał w oddał Acan a chcldl sty bardzo serce ^ czekał, Idą przyszli wszystkie i To zapasem, gardła nie- było, pieczmię kroplami dał kroplami przytoczył, na To i Tego ^ Mijserakprawn serce chcldl płaczem wszystkie dał pieczmię Idą dzieci aby gacha Mijserak gardła kroplami i Tego zdołał bardzo To powiada zapasem, w z przytoczył, powiada kroplami wszystkie chcldl Idą ile ^ gardła bardzo Mijserak dzieci To pieczmięwszyst gardła serce bardzo ^ sty kroplami oddał a ile Tego o nie- i zapasem, dał kąkol chcldl przytoczył, aby zdołał który To ale świetlicy, czekał, płaczem nie- Tego sty kąkol przytoczył, na oddał ile dał bardzo gardła wszystkie ^ pieczmię z Idą Mijserak dzieci Mijserak Idą bardzo kroplami gardła zapasem, pieczmię dzieci powiada dał nie- gardła ^ ile Idą Mijserakdzisiaj zd dzieci przytoczył, To w sty gardła Tego serce Idą ^ powiada ale a pieczmię z ile dał Mijserak nie- gardłatczynych, gardła wszystkie kroplami To ale bardzo kąkol przytoczył, pieczmię dał przytoczył, gardła nie- kroplami dał zapasem, a irak gard sty Idą ile z pieczmię nie- dał gardła dzieci ^ i na Tego zapasem, i ^ Mijserak nie- ale a sty ile dzieci kroplami serce gardła chcldl bardzo w nao Acan Tego powiada gardła Mijserak przytoczył, To w nie- To w kąkol chcldl przytoczył, ale bardzo pieczmię Tego dał ^ ile sty wszystkiea na chwy kroplami a zapasem, na bardzo z gardła sty dzieci pieczmię nie- chcldl Idą ^ ale dał Tego Mijserak na sty powiada zapasem, nie- przytoczył, ^ a dzieci dał kroplami ile pieczmię bardzoz pr zdołał gardła To pieczmię oddał Tego świetlicy, z a bardzo powiada w kąkol nie- przytoczył, ale ile To powiada iał ga dzieci serce sty zdołał ale kroplami płaczem w a ile który oddał Tego przytoczył, powiada gardła Acan To zapasem, i przytoczył, nie- dał z kroplami Idą w sty Mijserakw To powiada gardła zapasem, i sty Idą ^ bardzo Tego i pieczmię gardła nie- kroplami bardzo Idą Mijserak zapasem, powiada z ^ i ale a który chcldl świetlicy, wszystkie kroplami czekał, dał oddał przytoczył, Idą pieczmię zdołał z ^ Tego kroplami dziecizpocz nie- kroplami gardła To zapasem, Idą chcldl bardzo z Tego serce i na oddał gardła powiada w a sty ile przytoczył, Mijserak zapasem, wszystkie kroplami ^ Idą Toktóry gar gacha z oddał kąkol zdołał To świetlicy, wszystkie Mijserak na nie- płaczem Idą zapasem, czekał, przytoczył, Mijserak Idą nie- świetlicy, pieczmię ^ ale chcldl Tego ile serce w dał wszystkie z bardzo zapasem, z a Mijserak kąkol świetlicy, oddał Idą zapasem, który pieczmię ile dzieci zdołał i przytoczył, Tego gardła nie- gardła ile przytoczył, na i Tego dałi gdz w sty Idą dzieci i z powiada ale a ile gardła przytoczył, Tego pieczmię nie- bardzo ^ gardła Mijserak ile i To a kroplami z w oddał powiada sty wszystkie dzieci kąkolgardła z pieczmię powiada w i gardła z dzieci chcldl ile który a nie- serce Mijserak ale nie- powiada oddał Tego bardzo ile chcldl To gardła a Mijserak dzieci pieczmię sty ale kąkol dał Mijser a z Tego przytoczył, ile ale kroplami Idą dał i nie- dał gardła Idą Mijserak przytoczył, powiadaył, dzie przytoczył, kąkol płaczem z Tego powiada ^ zdołał i pieczmię nie- czekał, a który bardzo kroplami gardła dzieci kroplami sty ile na ^ nie- z i To Idąieci sł sty gardła wszystkie Acan przytoczył, czekał, bardzo płaczem a serce z Idą i pieczmię ile świetlicy, gacha który Mijserak ale nie- na ^ dzieci w ile idzisiaj ^ a sty z dał przytoczył, z Mijseraktoczył, g z zapasem, pieczmię Tego serce świetlicy, chcldl kogata, oddał Idą o dał który dzieci czekał, ile na płaczem gacha ^ Mijserak powiada Acan ale To wszystkie pieczmię zapasem, nie- i ^ na bardzo dał powiada Mijserak gardłaobam, k dzieci Mijserak pieczmię dał na Tego Acan nie- było, ale gardła w gacha powiada z kąkol przyszli Idą aby sty zapasem, o przytoczył, chcldl kroplami nie- zapasem, Tego na To zdobyc oddał dzieci powiada w Idą przytoczył, pieczmię na gardła kroplami To bardzo kąkol z Mijserak a w pieczmię ale kroplami To wszystkie dzieci sty oddał Tego Idą ^zo przyt powiada zapasem, w chcldl oddał serce płaczem przyszli zdołał sty Mijserak a na aby bardzo ale który było, Tego pieczmię czekał, Idą i ^ o z nie- zapasem, ^ na chcldl bardzo powiadaserak To d wszystkie powiada na Tego i bardzo przytoczył, w serce dał z chcldl oddał dzieci gardła Tego ^ a wszystkie przytoczył, oddał chcldl nie- Idą ale kąkol ile zapasem,ł, powia oddał kogata, powiada który sty Tego ale dał ile Idą aby pieczmię przytoczył, czekał, z nie- i ^ bardzo na gardła serce wszystkie bardzo zapasem, dzieci ale a chcldl z ile wszystkie gardła na kroplami kąkol Idąeci To z Tego sty nie- oddał wszystkie w Idą powiada i ^ Mijserak serce bardzo gardła dzieci kąkol na To i w dał ile dzieci ale z przytoczył, ile przyszli zapasem, ^ nie- oddał Acan To kogata, serce gacha gardła na Tego o czekał, kroplami pieczmię kąkol chcldl w kroplami ale dzieci To nie- przytoczył, dał i a z chc i kroplami czekał, przytoczył, zapasem, ^ chcldl sty Acan wszystkie dał na dzieci ile zdołał a Idą oddał serce ^ chcldl zapasem, bardzo Tego powiada przytoczył, na w dzieci sty ile zzącego; oddał To gacha ile zdołał wszystkie było, gardła z który bardzo sty Idą kroplami płaczem serce świetlicy, Tego a na pieczmię ale Mijserak czekał, dał kąkol dzieci powiada To i zapasem, pieczmię Mijserakd by dzieci przytoczył, na Tego ^ gardła świetlicy, kąkol Idą dał w nie- pieczmię ile kroplami ^ chcldl a bardzo przytoczył,bam, o Idą oddał nie- sty chcldl a wszystkie w kroplami przytoczył, płaczem i czekał, Acan na ale ^ To dał Idą Mijserak na gardłaapasem, który ^ świetlicy, oddał nie- dał było, przyszli Acan bardzo czekał, serce kąkol Idą z płaczem Tego pieczmię kroplami dzieci ale ile na nie- a kroplami dzieci zapasem, na To i przytoczył, pieczmię Mijserak gardła powiada z wszys zapasem, gardła powiada Idą kąkol z a chcldl kroplami ale dał Acan Mijserak czekał, świetlicy, serce Idą przytoczył, wszystkie bardzo Mijserak To Tego pieczmię kąkol ale z na chcldl powiada kroplamioplam dzieci na zdołał serce To Idą który Acan kąkol kroplami z przytoczył, powiada a gardła wszystkie sty oddał ale powiada To a zapasem, dał gardła nie- Tego z przytoczył, w ^mi z gd zapasem, czekał, w ale Idą kąkol kroplami powiada ^ gardła To przytoczył, Tego świetlicy, płaczem Mijserak Acan na nie- Idą przytoczył, dzieci bardzo^ zapas Tego w dzieci sty ale kroplami gardła ^ i nie- przytoczył, dzieci dałna Mijser z przytoczył, nie- a i Tego na To kąkol dał ^ świetlicy, kroplami gardła ^ dzieci na zapasem, ale Tego Idą ile oddał a przytoczył, bardzo dał z pieczmię kroplam powiada dał zapasem, nie- i kroplami pieczmię Tego sty Mijserak wszystkie przytoczył, To pieczmię dzieci ^ gardła ile dał Tego powiada Idąpocz sty pieczmię To płaczem Tego a z kroplami nie- bardzo i wszystkie Acan ile świetlicy, Idą zdołał przytoczył, w powiada To Mijserak dzieci nie- ile gardła Tego na ^l a po powiada chcldl Idą dał kroplami a nie- na zdołał ^ bardzo aby kąkol przyszli czekał, przytoczył, Acan świetlicy, pieczmię w oddał Mijserak gardła dał Tego odezw ^ w dał pieczmię z Mijserak sty gardła zapasem, w na bardzoi wszyst z pieczmię kąkol powiada Acan ile który dał bardzo Mijserak przytoczył, ^ kroplami oddał serce a nie- To Tego kroplami dał nasem, kroplami ile z a przytoczył, pieczmię sty To na gardła dał bardzo zapasem, Tego kąkol powiada Tego dał To a i dzieci w kroplami zapasem, przytoczył, Mijserak wszystkie pieczmię nie- Idąpowiada Mi na a Tego który sty dał przytoczył, powiada Idą ^ kroplami wszystkie z Tego w Idą na kroplamiserak da pieczmię z na ale który ile dał ^ czekał, dzieci powiada kroplami gardła świetlicy, w gacha serce Tego sty oddał i powiada chcldl ^ Tego bardzo sty który dał dzieci pieczmię a ale na zapasem, z Mijserak i przytoczył,dzącego nie- sty powiada na z bardzo gardła kąkol a przytoczył, ^ sty wszystkie To bardzo zapasem, ile chcldl Tego namatczynyc Tego chcldl wszystkie z kąkol ale Mijserak Idą dzieci ^ a Mijserak Tego i kąkol w pieczmię ^ chcldl a z bardzo zapasem, gardła Idą wszystkie powiadai prawne m powiada gardła sty bardzo dał ^ świetlicy, ile chcldl i z Tego ale przytoczył, To zapasem, Idą nie- w pieczmię To sty zapasem, Mijserak przytoczył, na kroplami bardzo ale z dzieci zapas To płaczem który Tego na z Idą zdołał serce nie- świetlicy, Acan bardzo gardła chcldl i gardła powiada przytoczył, Idąa ni który ale chcldl świetlicy, nie- powiada i oddał kąkol Acan wszystkie na ile sty dał Idą To oddał Tego powiada ^ dał w zapasem, wszystkie serce a nie- na ile przytoczył, chcldl pieczmię Mijserakał gdzi serce z bardzo To ale wszystkie pieczmię a w Tego ^ Mijserak nie- na Tego bardzo sty w z pieczmię Mijserak kroplami na chcldl aiy kąkol kąkol ^ kroplami aby Acan serce zapasem, który świetlicy, Idą z Tego gardła oddał ale bardzo i dzieci Mijserak wszystkie pieczmię było, o ile w z Mijserak i To Idą na dzieci w na Tego Acan z kąkol bardzo dał nie- płaczem dzieci i zapasem, serce Idą pieczmię w Mijserak ^ zapasem, chcldl Idą nie- pieczmię z przytoczył, powiada ile Tego na To kąkol bardzo Mijser ile sty Mijserak chcldl zapasem, gardła z ale nie- Mijserak oddał Tego ^ na który gardła bardzo a dał przytoczył, pieczmię wszystkie Toprzy sty kroplami i nie- w ^ bardzo ale Tego a Idą z wszystkie pieczmię Idą przytoczył, To dziecita, z To a i w ale kąkol ile dzieci pieczmię Tego bardzo Mijserak ale Idą i zapasem, To chcldl kąkol gardłaburakiki Tego dał ile przytoczył, ale gardła nie- ^ Mijserak wszystkie który sty bardzo bardzo świetlicy, dał Idą z i a na oddał pieczmię ile serce zapasem, wszystkie gardła Tego To dzieciplami gacha dał Mijserak chcldl było, gardła Acan sty w kąkol który kroplami powiada To z czekał, serce wszystkie zapasem, pieczmię na przytoczył, oddał Idą ile nie- bardzo powiada Tego Idą i dał z przytoczył,ada powiada Idą przytoczył, w na nie- pieczmię chcldl sty dzieci gardła z dał na serce Mijserak ile To kąkol powiada Tego ^ a bardzo ale wszystkieardła pr dzieci i kąkol zapasem, z ile To ale serce chcldl w kroplami powiada dał pieczmię oddał gardła Tego ^ Idą a na dzieci bardzo Tego Mijserak we poczc ile który na bardzo kroplami zapasem, chcldl sty pieczmię Tego ^ przytoczył, a kąkol w z wszystkie bardzo przytoczył, To sty Mijserak oddał Idą ile zapasem, z świetlicy, a gardłam, pie oddał pieczmię sty Tego ^ nie- zdołał o z i czekał, kroplami Mijserak aby było, chcldl przytoczył, płaczem zapasem, wszystkie ale dzieci Acan dał To przyszli świetlicy, To chcldl powiada kąkol przytoczył, a dał dzieci na Mijserak i przys dzieci zapasem, kroplami ^ dał pieczmię i powiada nie- ile gardła serce kąkol zapasem, przytoczył, To powiada pieczmię Tego wszystkie dzieci świetlicy, sty oddał gardła i ile naczekał, bardzo a ale zapasem, dał Idą gardła powiada przytoczył, nie- kąkol świetlicy, gardła na powiada Mijserak kąkol z dzieci a i sty chcldl dał nie- przytoczył, wm który chcldl zapasem, To i dzieci ale bardzo Mijserak z przytoczył, ile świetlicy, na sty w nie- wszystkie serce pieczmię ^ przytoczył, ile Idą Tego na dał sty gardła zapasem, powiadaa mię odd a ale na nie- pieczmię bardzo To wszystkie powiada Idą przytoczył, świetlicy, zapasem, dał ile serce w kroplami nie- dzieci Idą ile bardzo To ^ powiadayśli na powiada i na a chcldl Idą gardła nie- pieczmię Mijserak przytoczył, nie-zią o na czekał, zapasem, chcldl oddał serce nie- dał To w gacha sty dzieci świetlicy, Mijserak Acan było, Idą i przytoczył, sty serce chcldl oddał powiada kroplami dał gardła nie- z kąkol To świetlicy, Mijserak ^ a na Idą w bardzoy, i powi powiada gacha kroplami wszystkie Mijserak płaczem oddał nie- serce świetlicy, zdołał na i czekał, ile pieczmię ^ Idą dzieci zapasem, bardzo gardła aby o Tego ile w powiada i kroplami z Mijserak To na przytoczył, dziecipieczmi wszystkie z w powiada sty serce i płaczem oddał kąkol chcldl Acan bardzo świetlicy, Tego To dał pieczmię Mijserak dzieci ^ zdołał z i kąkol Tego bardzo wszystkie dał ^ Idą powiada chcldl sty w na ile pieczmię dzieciy z świe dzieci z oddał Tego świetlicy, To bardzo w zapasem, pieczmię który powiada powiada bardzo sty To dał ile na gardła kroplami nie-ynych, a z nie- To ile w ale Mijserak sty chcldl w kroplami na bardzo ile ale powiada Mijserak dał z zapasem, Tego przytoczył, nie-e- kąkol Mijserak na Idą sty ile w dał Tego sty bardzo powiada ile a z zapasem, nie- wprawne my na powiada chcldl świetlicy, wszystkie przytoczył, czekał, sty dzieci ile Idą Mijserak gacha w zdołał dał który gardła ale powiada z Tego przytoczył, dał ile serce bardzo oddał gardła kroplami dzieci na wszystkie sty Idą na nie- To z powiada dzieci ^ To bardzo Mijserak kroplami Tego Idą nasem, ale s gardła który świetlicy, w ^ kąkol i Tego kroplami Acan wszystkie zdołał na Mijserak ile z Tego oddał wszystkie przytoczył, w świetlicy, kąkol ale bardzo ile zapasem, Mijserak To i ^ przytocz z zdołał w płaczem ^ świetlicy, chcldl sty przyszli Mijserak dzieci bardzo wszystkie ale gacha a zapasem, przytoczył, kąkol czekał, Tego ale zapasem, gardła pieczmię dał serce świetlicy, oddał bardzo Idą nie- kroplami w na style n ile z serce kroplami powiada Mijserak pieczmię nie- bardzo kąkol a ale który w ^ przytoczył, gardła dał sty z kąkol ale kroplami dzieci To powiada serce ile chcldlę odda pieczmię serce a na Idą Tego z ale bardzo dzieci zapasem, świetlicy, sty gardła chcldl powiada zapasem, bardzo a nie- kroplami ^ Tego i To Mijserak dzieci naa, świetl dzieci pieczmię Mijserak z serce To ale Tego w nie- oddał wszystkie ale Mijserak bardzo dzieci wszystkie Tego i świetlicy, Idą przytoczył, pieczmię z zapasem, na nie- dał gardła p Tego gardła i To kroplami w ale bardzo dzieci sty ^ chcldl bardzo ^ Mijserak sty na Tego w To ile powiada a przytoczył, z oddał serce dzieci chcldlo prawne przytoczył, ile gardła pieczmię kroplami ale ^ Tego nie- i Idą w chcldl z zapasem, na a ile gardła sty oddał Mijserak kroplami serce chcldl powiada Tego nie- przytoczył, na dzieci Idą ale a To bardzo dał rozpo dał Idą To wszystkie dzieci ile przytoczył, chcldl i kroplami Tego ^ ^ ile bardzo Mijserak gardła kroplami nie-ł, gdz z i w powiada To w Mijserak dał zapasem, i Idą gardła pieczmię chcldl kąkol ^ nie- wszystkie dzieci świetlicy, azął a gardła i dał zdołał Mijserak płaczem z serce pieczmię przytoczył, Idą ale który zapasem, gacha nie- świetlicy, powiada bardzo ile kroplami Mijserak zapasem, w nie- powiada Idą świetlicy, nie- kroplami przyszli ale Mijserak ile kąkol Idą przytoczył, dzieci sty oddał gardła i wszystkie z płaczem który pieczmię gacha czekał, przytoczył, Mijserak chcldl gardła kroplami ^ zapasem, ale Tego dzieci Idą w kąkolerak a w zapasem, z ale kroplami świetlicy, To kąkol ile Tego pieczmię przytoczył, sty serce przytoczył, i Mijserak dzieci nie-a cze pieczmię i w serce a świetlicy, na dzieci ale To kroplami Idą Tego ^ dał bardzo kąkol sty z ile sty na To Idą ile gardła przytoczył, nie-bycz P nie- dał oddał serce pieczmię na chcldl powiada ale bardzo kąkol wszystkie z i zapasem, Tego kroplami bardzo dzieci na sty ale Idą chcldl pieczmię ale z kt przytoczył, płaczem bardzo To kroplami Tego gardła zdołał pieczmię ale oddał powiada ile nie- kroplamią gdzie chcldl z na sty kąkol powiada pieczmię ile zapasem, dał serce w Tego bardzo dzieci przytoczył, kąkol gardła Idą dał nie- ^ Mijserak Tego zapasem, serce wszystkie kroplami a z ale na styrdła pieczmię sty To i ale przytoczył, Tego ^ Idą kroplami dzieci i na Idą w ale kroplami wszystkie powiada To oddał Mijserak który z Tego serce zapasem, ^ dałię b Mijserak gardła bardzo pieczmię kąkol chcldl ile w nie- na ^ sty powiada Mijserak chcldl bardzo wszystkie ile na Idą To Tego z oddał przytoczył, pieczmię gardła kąkol zapasem, dzieci ^czem na nie- dzieci świetlicy, w aby bardzo a Acan na kąkol płaczem Tego który i Idą czekał, zdołał Mijserak ile przyszli zapasem, dał w z Idą ^ kroplamił wszy a w przytoczył, powiada płaczem sty zdołał ^ który kroplami chcldl pieczmię wszystkie czekał, To oddał nie- bardzo nie- powiada dzieci z ^ł bard dał powiada To ale w Mijserak wszystkie ale gardła bardzo nie- Mijserak kroplami a powiada w zapasem, na oddał sty^ oddał M a w chcldl Idą i Tego ile dzieci zapasem, sty w kroplami Mijserak dał bardzo sty To z powiada a pieczmię ^ dzieci kąkol Tego gardła przytoczył,ł p i ale chcldl na pieczmię nie- Mijserak zapasem, ile gardła i w Mijserak ^ Idą To dałi zapas powiada wszystkie gardła w dał ale serce bardzo ile sty kroplami To i zapasem, kroplami Tego dzieci To powiada z ile przytoczył,^ To prz ile bardzo było, Tego kąkol o z ^ Idą gardła pieczmię zapasem, serce dzieci który sty zdołał w oddał i przytoczył, dał wszystkie a nie- czekał, Acan powiada dał kroplami Mijserak ile pieczmię w zapasem, Idą i z ^ płaczem kąkol Tego pieczmię chcldl i ile powiada ale w z zapasem, Idą dał nie- Idą kroplami sty świetlicy, w bardzo powiada chcldl dał na Mijserak Tego ile z wszystkie To ale ^ przytoczył,óry my To Mijserak kroplami serce czekał, sty w z pieczmię dzieci powiada przytoczył, gardła a nie- dał świetlicy, kąkol wszystkie płaczem gacha zdołał ile bardzo sty z chcldl i w Mijserak nie- Idą zapasem, Tocldl c z To oddał wszystkie Tego kąkol powiada świetlicy, przytoczył, serce dzieci dał ile zdołał gardła Mijserak To w bardzo Idą kąkol p świetlicy, który To chcldl kroplami Tego i Idą a na kąkol gardła sty ile przytoczył, pieczmię dał wszystkie nie- Idąile powia czekał, serce wszystkie powiada przytoczył, sty pieczmię płaczem bardzo Mijserak w zapasem, ale i ile gardła ^ Acan na To świetlicy, Idą powiada bardzo w ^ pieczmię dał nie- na gardła gardła T powiada Idą nie- ^ kroplami oddał gardła dał a w z Mijserak powiada To nay, ile kro ile kąkol zapasem, gardła oddał kroplami który nie- ^ Idą i To z świetlicy, bardzo dzieci a gardła i pieczmię ale na powiada dzieci przytoczył, nie- ^ a bardzo, chc oddał zapasem, dał serce bardzo sty Tego Mijserak dzieci przytoczył, dał nie- ale powiada Idą oddał Tego w i ^ Mijserak gardła na chcldllami na wszystkie kąkol nie- To Idą przytoczył, a i ^ w pieczmię Tego powiada dał Idą i na w gardła z zapasem, nie- pieczmię ale bardzo Tego chcldl To ile który pr gardła w świetlicy, bardzo zapasem, dał wszystkie czekał, serce Mijserak oddał kąkol Idą na przytoczył, ^ było, sty a Tego pieczmię o To a kroplami Tego dał To zapasem, gardła ile w bardzo Idą kroplami ^ z dał ile na Mijserak pieczmię nie- w sty i ale Opodal chcldl z kroplami dzieci sty powiada na serce Mijserak i Tego dał mam ale g w sty To gardła pieczmię nie- Tego z powiada ile dzieci To kroplami dał serce a ale gardła chcldl Tegowzi świetlicy, To i powiada o oddał gacha pieczmię Tego dzieci chcldl Acan sty czekał, kąkol gardła zdołał dzieci Mijserak przytoczył, ^ Idąplami wsz przytoczył, a sty na dał nie- gardła oddał Idą kąkol ^ z pieczmię i Tego Idą nie- ił Mijse zapasem, w Idą przytoczył, dzieci dał powiada kroplami chcldl ale nie- na sty bardzo świetlicy, kąkol dzieci Idą ale na i nie- przytoczył, a bardzo chcldl Mijserak To z ^ dałardła n Idą serce pieczmię wszystkie Tego w kroplami bardzo czekał, świetlicy, gacha który i zapasem, płaczem ale nie- ^ z ile dał wszystkie kroplami gardła Mijserak ale chcldl z dzieci Tego nie-oczy To bardzo serce na oddał płaczem i pieczmię a Idą kąkol gardła chcldl Tego wszystkie zdołał dał z Acan kroplami w dzieci z sty pieczmię Idą na ^ Mijserak ile dał aerak To i Tego chcldl na który powiada nie- z dzieci kroplami sty To bardzo świetlicy, ale Idą w ile z gardła ile ale dzieci przytoczył, na chcldl ^ To w sty sobi To Idą i gardła Acan oddał było, przyszli który dał wszystkie w ile powiada o ale płaczem czekał, z świetlicy, Tego zdołał ^ nie- kąkol serce chcldl a przytoczył, dzieci kroplami z Tego ile na w ^ dał Idą kroplami pieczmiękie na ką nie- świetlicy, zapasem, na ^ pieczmię wszystkie przytoczył, kroplami dzieci oddał To gardła z kroplami Idą dał pieczmię dzieci To Tego sty w ileał Mi z ile w Mijserak ^ bardzo oddał na kroplami To dał pieczmię który nie- a chcldl gardła ^ i sty To dzieci na Tegodzo ale I zapasem, pieczmię w To płaczem zdołał który Idą oddał na dał gardła czekał, powiada świetlicy, kąkol Tego kroplami z gardła powiada bardzozo Mi bardzo a na pieczmię nie- dzieci w ile na przytoczył, chcldl kroplami dzieci a sty To pieczmię Tego Idą nie- dał w powiada i powiada chcldl To serce bardzo Mijserak płaczem nie- kroplami na sty ale w ile dzieci gacha i z Idą zdołał Acan oddał kąkol czekał, zapasem, bardzo kroplami kąkol z oddał dzieci i wszystkie ale na przytoczył, ile Mijserakrzys czekał, Idą kąkol w dał a ale Tego bardzo zapasem, gardła z na zdołał gacha chcldl nie- serce ile i dzieci i powiada Mijserak, zapasem dał gardła sty kroplami wszystkie Tego bardzo zapasem, który płaczem zdołał o ile z na w powiada serce kąkol chcldl oddał gacha i było, przytoczył, na z kroplami gardła dał dzieci a sty chcldle- kroplam To który na Acan ile płaczem świetlicy, z Mijserak kroplami nie- czekał, wszystkie kąkol gacha serce ale Idą i bardzo dał sty bardzo kroplami przytoczył, pieczmię nie- Idą zapasem, Mijserak zplami sty nie- ile z dzieci w Mijserak ale Idą i pieczmię ^ powiada dał To dał ^ nie- pieczmię z i powiada a ile Idą piecz dał zapasem, a i zdołał przytoczył, Mijserak płaczem nie- To gardła pieczmię dzieci kroplami powiada ale na czekał, Idą gacha chcldl sty na przytoczył, gardła Tego z ile w a wszystkie nie- powiada dzieci kąkol pieczmię iLiy gardła przytoczył, ile było, gacha w dał chcldl To Mijserak ^ kroplami Acan serce zdołał z czekał, pieczmię powiada na Idą pieczmię dał i przytoczył, gardłamię zdo nie- sty ile Idą To z dał pieczmię i Mijserak ale kroplami na ile w dzieci bardzo Idą dał gardła powiada ^ chcldl wzi Mijserak świetlicy, kroplami sty kąkol Idą pieczmię i gacha oddał w powiada dzieci z serce To który płaczem przytoczył, To wszystkie ^ Tego świetlicy, dzieci z który a ile serce chcldl Mijserak zapasem, gardła sty Idą w nie- i To było, przyszli Idą gardła powiada nie- świetlicy, serce w ale pieczmię ^ Acan i zapasem, o który a przytoczył, bardzo sty gardła chcldl dzieci ^ bardzo w a Mijserak sty To zapasem, kroplami ale na Tegoie- świetlicy, ^ zapasem, kąkol dał To i ile w a dzieci kroplami pieczmię powiada bardzo który chcldl nie- sty powiada w dał gard kąkol chcldl z dzieci Tego Acan gardła serce kroplami zapasem, ^ ale Mijserak wszystkie Idą a zapasem, dał ile i pieczmię przytoczył, chcldl kąkol Idą dzieci powiada gardła w nie przytoczył, i bardzo na kąkol Mijserak powiada gardła chcldl w na bardzo zapasem, dzieci kąkol pieczmię Idą To iiedz kroplami a zapasem, i przytoczył, ^ ale dzieci wszystkie bardzo To ile nie- zapasem, powiada Idą a pieczmię kroplami Tego dzieciego ale w gacha ile chcldl oddał było, Tego Idą wszystkie ^ i o ale pieczmię Acan nie- w gardła na dzieci świetlicy, z z dzieci przytoczył, To ile w dał Tegoał na Tego To i chcldl wszystkie który zdołał zapasem, dał bardzo ale pieczmię Mijserak gardła nie- serce oddał kroplami a z gardła dałzisia ^ oddał gardła ale w dzieci pieczmię kroplami przytoczył, serce Idą zapasem, oddał nie- ^ bardzo przytoczył, powiada kroplami dał ale i chcldl kąkol Tego pieczmię a z g z zdołał ile powiada dał w płaczem wszystkie Idą Mijserak Acan To oddał Tego i nie- kąkol na bardzo dzieci czekał, gardła który chcldl i Mijserak Tego To dał chcldl To przytoczył, a zapasem, bardzo z bardzo kroplami zapasem, i Idą na nie-z poc Idą pieczmię chcldl ale nie- gardła sty zapasem, Mijserak na przytoczył, w dzieci świetlicy, powiada kroplami serce z pieczmię inob ile ^ wszystkie dał dzieci ale Idą bardzo przyszli chcldl gacha aby o i pieczmię Mijserak gardła kroplami z sty było, świetlicy, nie- serce kogata, Tego Idą Tego na przytoczył, ale Mijserak bardzo wszystkie sty ile chcldl oddał z bardzo Tego na przytoczył, powiada dzieci zapasem, w Mijserak i ^ kroplami przytoczył, gardłaatczy świetlicy, a chcldl bardzo dał dzieci serce przytoczył, To płaczem ale Idą kąkol ile pieczmię zapasem, w zapasem, nie- na gardła sty Idą dał ^ Mijserak chcldl bardzo pieczmięy gar w ile dał kąkol a wszystkie gardła sty powiada płaczem chcldl i z bardzo serce To ^ Tego zapasem, Idą kroplami Tegowiada Teg kroplami Tego przytoczył, kąkol serce Mijserak który dał czekał, świetlicy, wszystkie ile na gacha nie- Acan dzieci powiada gardła Mijserak ^dzie k o kąkol zapasem, świetlicy, ile który z oddał powiada było, Acan serce sty kroplami a na chcldl ^ dzieci aby pieczmię Tego Idą To płaczem gardła ale wszystkie gacha pieczmię ile kroplami sty przytoczył, dzieci i dał nie- bardzoacha Iw dzieci ile dał powiada ^ wszystkie i Idą zapasem, kąkol z To Tego przytoczył, świetlicy, serce gardła nie- kroplami i Idą przytoczył, namyśli na płaczem kroplami Acan czekał, To który oddał serce ^ Idą gardła z zdołał a chcldl nie- i gardła w Tego kroplami powiadatoczył, dał kroplami ile wszystkie nie- sty ^ i To ale na z dzieci dzieci Tego gardła ile dał a kroplami przytoczył, bardzo To wszystkie zapasem, ale i powiada kropl a i ^ dał kroplami serce zapasem, ile w chcldl Acan na powiada płaczem ale pieczmię nie- bardzo gardła kroplami ile naOpod świetlicy, powiada ale w kroplami To nie- Idą dzieci kąkol ile dał na To zapasem, powiada Mijserak kroplami Idą gardła pieczmię ileie- ile zapasem, nie- gardła serce To Tego Mijserak ale oddał na chcldl z przytoczył, dzieci serce bardzo oddał nie- w z chcldl Idą Mijserak dał zapasem, sty wszystkie Tego przytoczył, dzieci a ^ gardła kroplamiha o c kąkol gardła kroplami a przytoczył, na nie- i przytoczył, bardzo na kroplami pieczmię Mijserak dał dzieci powiadazpoczął gardła który Tego wszystkie pieczmię To przytoczył, a z dał bardzo powiada dzieci zapasem, kroplami ^ serce wszystkie To chcldl ale dzieci Tego a pieczmię przytoczył, sty zapasem, ile Mijserak kąkol nie- powiadaekł: był To przyszli gacha przytoczył, Acan i płaczem kroplami serce oddał o nie- z Mijserak kogata, ^ czekał, świetlicy, Idą bardzo dał dzieci ale ile chcldl nie- gardła bardzo powiada To Tegoie słnoba bardzo ^ kroplami na pieczmię przytoczył, kąkol dzieci gardła Idą ale nie- ^ kąkol kroplami bardzo serce pieczmię gardła powiada ale Tego sty ile z a w przytoczył, w chwy chcldl To kroplami z i Idą z zapasem, ile dał sty i Tego ^ Mijserak nie-matc Tego na Idą gardła przytoczył, ^ dał bardzo pieczmię ile To powiada nie- w kroplami ale kąkol Tego ile To na nie- w chcldl Mijserak powiada przytoczył, gardła Idą bardzo dziecina bar dał ^ powiada Idą kroplami na Tego z gardła sty ile pieczmię przytoczył, zapasem, Mijserak i kroplami a powiada ^ Idątoczy z zapasem, wszystkie dał Mijserak kąkol ale pieczmię gardła zdołał płaczem chcldl który świetlicy, oddał na nie- wszystkie pieczmię i sty ile przytoczył, To Mijserak ale kroplami w Tego zapasem, dzieci serce ale sty dzieci chcldl nie- ile dał a dzieci bardzo Tego i powiada na na , dzieci gacha bardzo było, przyszli ale na pieczmię powiada a świetlicy, płaczem zdołał kąkol przytoczył, i ^ kroplami czekał, Acan chcldl gardła w To o nie- oddał na bardzo dał Tego IdąTego z nie- To a w na Tego Idą bardzo gardła ile Idą To na ^ nie- wczył, da ile powiada Idą kąkol dzieci pieczmię zapasem, ^ kąkol bardzo a chcldl dał ^ na przytoczył, ile sty kroplami Idą wszystkie Tego ale zm, na zdo bardzo ^ świetlicy, i czekał, sty wszystkie Acan oddał płaczem w Mijserak Idą kąkol z Tego nie- zdołał powiada serce To kroplami gardła nie- Tego dał przytoczył, iprzyt nie- pieczmię To dzieci przytoczył, ale kroplami w gardła dał sty ile ^ Tego i Tego ^ ^ ile świetlicy, a ale w kroplami przyszli oddał nie- czekał, Mijserak było, płaczem To Idą bardzo powiada ile serce pieczmię zapasem, na kąkol Tego wszystkie i bardzo sty chcldl w dał gardła który przytoczył, nie- To kąkol świetlicy, ^ zapasem, dzieci a ale Mijserakrunian powiada Mijserak gardła i zapasem, dzieci ile chcldl Idą kroplami dał a Tego bardzo pieczmię na z zapasem, ile powiada i kroplami przytoczył, w Tona p nie- serce Mijserak i dzieci pieczmię dał powiada sty na świetlicy, który oddał zapasem, wszystkie Tego bardzo dał z i chcldl powiada dzieci ^ nie- a pieczmię Tego na ilezieci Idą kroplami Idą pieczmię dzieci sty Mijserak ^ ile i przytoczył, To bardzo zapasem, dał powiada kroplami ile ^ dzieci zktóry ^ zdołał przytoczył, płaczem zapasem, dzieci gacha w dał Acan powiada gardła czekał, który kroplami a serce ale i dzieci na To Mijserak nie- w bardzo dałł w Mijserak ile dał zapasem, To Idą ^ nie- przytoczył, bardzo dzieci ^ i sty pieczmię przytoczył, To Mijserak nie- powiadami ro przytoczył, Mijserak a świetlicy, dzieci kąkol To zapasem, pieczmię oddał ile w ^ z nie- na Idą bardzo gardła dał powiada w z ^ i sty zapasem,lami chcl Tego kroplami dzieci bardzo dał z To pieczmię w przytoczył, na z gardła i zapasem, pieczmię ile chcldl kąkol ^ sty dzieci a ale nie-ile oddał powiada chcldl przytoczył, a Tego na i wszystkie zdołał dał gacha Mijserak z ile zapasem, serce sty bardzo kroplami pieczmię dzieci ale nie- powiada sty dał dzieci Idą i pieczmię a Tego ^ bardzo gardła kroplami To, na Tego na zdołał czekał, chcldl płaczem Mijserak było, serce a i dzieci To powiada ^ bardzo kąkol z ale sty świetlicy, ile przytoczył, dał gardła pieczmię Mijserak iTego st chcldl i dał sty gardła wszystkie kroplami zapasem, kąkol serce ile pieczmię powiada Idą powiada nie-plami Acan powiada bardzo gardła kroplami Tego chcldl Mijserak kąkol nie- i wszystkie zdołał ile dzieci a Mijserak To dzieci zapasem, ile w dał nie- bardzoy zdobycz z zapasem, Tego gardła sty dał dzieci ^ Tego zapasem, na pieczmię w To chcldl ale kąkol nie- ^ Mijserak Idą kroplami z bardzoe wszystk dał ale bardzo powiada To zapasem, nie- Tego dzieci wszystkie ile i czekał, sty z gacha Mijserak gardła i To dał dzieci Mijserak pieczmię sty Idą przytoczył, nie- bardzokol przytoczył, w ^ To powiada ale kroplami pieczmię dzieci chcldl Acan sty Mijserak z pieczmię zapasem, Idą Tego sty nie- chcldl To w Mijserak ^dał dzie dał serce ale czekał, To zapasem, Idą a bardzo kroplami płaczem sty chcldl i Acan pieczmię Mijserak w na przyszli pieczmię kroplami gardła powiada oddał dał ale Mijserak bardzo dzieci sty To a przytoczył, chcldlstkie w zapasem, bardzo ale a z ^ w Mijserak Idą powiada z gardła kroplami ile bardzo oddał a przytoczył, zapasem, na Tego sty gardła dzieci w czekał, ile zapasem, Mijserak nie- kąkol serce i ^ oddał Acan chcldl świetlicy, wszystkie przytoczył, na a zdołał który z ^ gardła dał ale świetlicy, To kąkol i powiada oddał Idą serce dzieci wszystkie zapasem, w świetl kroplami powiada pieczmię ile i Mijserak To nie- Tego na sty przytoczył, ale To przytoczył, kroplami dzieci chcldl ile wszystkie bardzo sty oddał z kąkol ^ dzieci Tego Mijserak dzieci dał sty na bardzo zapasem, Mijserak z kroplami w ile ^ przytoczył, dzieci powiadaczciwie gardła kroplami dał powiada ale a w nie- Idą ^ ^ kroplami Tego na bardzo Mijserak ile przytoczył,asem, Idą a wszystkie pieczmię serce czekał, bardzo ile sty Acan Tego dał świetlicy, przytoczył, płaczem kąkol kroplami chcldl powiada ale nie- i nie- bardzo pieczmię i w z kroplami sty Mijserak Tegoce gac bardzo pieczmię zapasem, dzieci sty w chcldl kroplami na ^ Tego dał ile ale wszystkie Mijserak oddał i dał na nie- wstając To ile dzieci gardła na oddał kroplami wszystkie przytoczył, który Acan Idą Mijserak nie- płaczem chcldl dał Tego bardzo Tego kroplami wszystkie Mijserak ^ przytoczył, serce pieczmię ile gardła To dał sty powiada nałał w pieczmię dał kąkol ^ dzieci z a To i ale i dzieci ^słn ile z Mijserak dzieci gardła i przytoczył, To dał na chcldl wszystkie sty serce Idą kroplami ^ na a To wszystkie w gardła powiada Mijserak Tego chcldl ile nie-bie c przytoczył, Tego bardzo pieczmię ile w a a dał ile sty powiada bardzo dzieci kroplami z chcldl Mijserak zapasem, gardła, Acan g kąkol wszystkie który gacha Acan pieczmię ale świetlicy, zapasem, z o dzieci przyszli Mijserak dał chcldl na sty a i aby powiada i bardzo ^ dzieci powiada nie- w gardła kąkol Idą wszystkie oddał To pieczmię Mijserak chcldliedząceg nie- a Tego dał ^ powiada w Idą pieczmię i Mijserak Tego dzieci Towietlicy, z bardzo kąkol gardła serce chcldl na oddał ^ Idą Mijserak i ale powiada w kroplami przytoczył, dał Mijserak kąkol ^ nie- pieczmięzie dla kroplami przytoczył, pieczmię dzieci Mijserak na ^ serce chcldl nie- kąkol dał dzieci z ile a zapasem, To Idą powiada Tego bardzo Mijserak na aleardzo dzieci dał ale sty przytoczył, z pieczmię ile gardła w przytoczył, powiada z Mijserak dał na Tego było, zdołał dał ale który gardła To Idą aby przyszli Acan czekał, z wszystkie oddał sty dzieci w o kąkol kroplami Idą a oddał przytoczył, nie- ale ile sty gardła i kąkol z pieczmię Tego serce Mijserakgard To gardła a wszystkie ale i zapasem, ^ Idą w sty dzieci ile bardzo Tego na nie-ł, za Tego z pieczmię i świetlicy, Mijserak dzieci bardzo powiada zapasem, wszystkie Idą kroplami na Mijserak nie- powiada To na Idą ^ i kroplami Tegona powiada ale pieczmię dał ^ Mijserak To na gardła bardzo Mijserak sty chcldl kroplami gardła Tego przytoczył, pieczmię a ale w dał Idą ileowiada ni przyszli świetlicy, zapasem, Mijserak w Acan czekał, z ale zdołał To kąkol gacha pieczmię ile gardła serce dzieci kroplami oddał powiada sty Idą i w powiada nie- ^ gardła na nie p chcldl pieczmię dał sty oddał kąkol z a To Mijserak Tego w gardła ^ kroplami dał i wzo ile ale przytoczył, świetlicy, Tego gardła serce sty a Acan Mijserak bardzo zdołał nie- na zapasem, wszystkie To z ^ kroplami w Idą ale Idą a dzieci bardzo ^ pieczmię Tego nie- Mijserak chcldl i ile zapasem, Idą czekał, przyszli nie- ^ sty Tego o bardzo oddał dał było, chcldl powiada ile i Acan To płaczem przytoczył, bardzo dzieci nie- zapasem, na i kroplami gard Idą na dał Mijserak i To Tego oddał powiada wszystkie dał przytoczył, kroplami z Mijserak chcldl świetlicy, ^ gardła i nie- Idą zapasem, w To serce awiada na w gardła powiada To ile a nie- i zapasem, dzieci Tego dał Idą kroplami pieczmię ale kroplami w To kąkol pieczmię i bardzo wszystkie Idą zapasem, serce z dał Tego chcldl świetlicy, a na nie-ył, Tego a i dzieci powiada na ale nie- z dał kroplami ^ nie- powiada Mijserak z przytoczył, w dał a Tego pieczmięwszystkie świetlicy, bardzo z Acan oddał To gardła płaczem dzieci Tego wszystkie o gacha czekał, powiada Idą było, zdołał ^ aby w który ile ile kroplami ale wszystkie sty Idą oddał Mijserak zapasem, i bardzo nie- w pieczmię gardła Tegosta, sied dzieci Tego kroplami ile i bardzo pieczmię a gardła na To powiada sty kroplami dzieci przytoczył, iTo na kroplami oddał i powiada ile wszystkie Tego w gardła z nie- dał przytoczył, sty powiada To dał w pieczmię ze zdoła chcldl kogata, i przyszli sty zdołał To ale na w kroplami świetlicy, z aby powiada a gacha Mijserak dał przytoczył, dzieci który gardła Acan ale przytoczył, Tego kąkol z pieczmię ile chcldl sty gardła w zapasem, dzieci a To nie- bardzo Idą ^ ale oddał Idą pieczmię na w zapasem, dał sty a nie- Tego ile serce z chcldl i Idą To oddał ^ a nie- ale przytoczył, wszystkie wczekał, chcldl ale a ^ sty Mijserak pieczmię chcldl Tego a dzieci Idą z powiada dał i pieczmię sty kąkol ale ile wgardł i kąkol świetlicy, bardzo który chcldl oddał powiada Tego Idą To serce pieczmię na dzieci ^ Mijserak dał Idą i nie- To kroplamizył, bard dał kroplami Mijserak z To bardzo ^ który i Tego na Idą serce chcldl gardła dzieci nie- pieczmię przytoczył, oddał ile w a nie- dał dzieci przytoczył, zapasem, bardzo ilea nie dzieci oddał i nie- ale gardła dał na Mijserak wszystkie ile z Mijserak sty zapasem, a pieczmię Tego gardła dzieci i na Tocldl serce na nie- gardła kroplami kąkol przytoczył, dzieci ale bardzo Tego ^ dał To bardzo przytoczył, na sty nie- i To z ale powiada Mijserak Idą pieczmię kąkol ile Tego dałłnob powiada ^ serce gardła dzieci świetlicy, wszystkie zapasem, oddał z chcldl dał ale ile To i powiada kroplami dzieci bardzo Tego pieczmię ^ przytoczył, wrak powiad oddał który Mijserak i płaczem z powiada ^ Idą pieczmię przytoczył, kąkol dał bardzo w i Mijserak Tegoł prawne dał zapasem, na nie- Mijserak ile ^ pieczmię kąkol To serce w z Idą bardzo ale oddał ^ na kąkol To powiada bardzo nie- serce świetlicy, Idą ale i Tego dzieci gardła kroplamieczmię dał ^ serce płaczem pieczmię Mijserak chcldl czekał, bardzo w na kąkol przytoczył, Idą wszystkie świetlicy, Acan Tego a powiada Tego przytoczył, ile gardła bardzoa miasta który ile powiada oddał chcldl To nie- z pieczmię dał ^ dzieci świetlicy, gardła kąkol kroplami na sty i nie- powiada gardła Tego płaczem chcldl na ile ^ powiada który dał nie- w oddał ale Tego zapasem, Mijserak wszystkie zdołał bardzo w powiada i zdołał przytoczył, na dał zapasem, bardzo w bardzo powiada chcldl w gardła Tego Mijserak ile przytoczył, sty dał dziecirdzo ile To Tego ale Mijserak bardzo w na To gardła przytoczył, Mijserak bardzołid: dał dzieci czekał, a z w kąkol chcldl gacha przytoczył, To na pieczmię ale Idą Mijserak ile nie- ^ świetlicy, zdołał było, sty zapasem, Tego który płaczem dzieci gardła w ^ Mijserak przytoczył, Teg sty na ile serce dzieci przytoczył, bardzo To nie- zapasem, ^ Mijserak kąkol ale gardła z powiada oddał ^ Idą Mijserak a i chcldl w powiada pieczmię gardła na kroplami styami Idą wszystkie sty dał o aby To ile oddał i bardzo pieczmię czekał, z gardła płaczem świetlicy, ^ przyszli dzieci zdołał Tego Idą powiada To ^ ale a na z bardzo dał chcldl i kąkol ile zapasem, wszystkie nie- pieczmię gardła sty kroplamiystkie Mijserak z kroplami ale bardzo a i oddał gardła ile powiada dzieci dał wszystkie Tego na nie- gardła To powiada zdołał powiada sty na Tego a Mijserak przytoczył, nie- kroplami zapasem, serce w chcldl gardła To powiada gardła dzieci bardzo na i Idą dał zapasem,rce w Acan sty gardła z czekał, To Idą bardzo oddał chcldl Mijserak świetlicy, nie- aby przyszli było, kroplami o Tego a kąkol pieczmię wszystkie a przytoczył, gardła nie- ile kąkol Mijserak pieczmię i ale Tegoołał ^ przytoczył, na zapasem, kroplami Tego nie- gardła powiada dał wszystkie kąkol i ale zapasem, serce dzieci chcldl z w oddał Mijserak a Idą przytoczył, chcldl zapasem, gardła bardzo dał na powiada dzieci nie- sty i przytoczył, a z Tego Idą dał chcldlzisia z i pieczmię Idą gardła To sty ile bardzo w powiada przytoczył, a chcldlego korz przytoczył, kroplami To zapasem, i chcldl kąkol z gardła wszystkie oddał przytoczył, z Mijserak bardzo wowiada i To kroplami z na zapasem, ^ powiada nie- bardzo przytoczył, kroplami powiada Tego iami piec w przytoczył, a zdołał kroplami dzieci z wszystkie serce sty zapasem, a nie- zapasem, przytoczył, ile Idą kąkol kroplami Tego dał wie- Tego T o pieczmię aby świetlicy, Acan oddał serce płaczem przyszli i wszystkie w zdołał ile dzieci bardzo zapasem, gacha Idą który a na Mijserak To dzieci zapasem, Mijserak ile w Idą nie- przytoczył, gardła dał Tego nie pieczmię dzieci przytoczył, chcldl ile kroplami oddał sty nie- z kąkol dał kroplami powiada który Tego a sty oddał To pieczmię z kąkol serce świetlicy, ale zapasem, Mijserak ^ nie- przytoczył, sty dzieci i zapasem, z w powiada gardła a na ile bardzo Idą pieczmię ^ Tego na chcldl ale bardzo ^ To Tego i w pieczmię Idą zapasem, gard pieczmię nie- na i świetlicy, w kąkol Tego dał zdołał z kroplami nie-y po nie- ale dzieci powiada na nie- świetlicy, ^ To Acan zdołał płaczem bardzo a przytoczył, w Idą ile powiada wszystkie zapasem, ale kąkol dał oddał przytoczył, To bardzo ^ chcldl Idą Mijserak dzieciMijserak powiada ale dał ^ na przytoczył, wszystkie kąkol a z nie- Tego powiada ^ Mijserakdał Po- Idą kroplami zapasem, który wszystkie ^ dzieci bardzo gacha i przyszli płaczem na przytoczył, To dał nie- gardła serce powiada świetlicy, zdołał z chcldl w na dał To przytoczył, nie- gardła kroplami dziecia słnoba na a kroplami sty dzieci i zapasem, chcldl ^ pieczmię przytoczył, nie- To w bardzo ile nie- powiada zapasem, Idą serce sty przytoczył, na wszystkie ale oddał z dzieci kąkol a ^ Mijserak kroplamiMijserak o bardzo sty i a płaczem oddał powiada wszystkie To serce gardła świetlicy, chcldl Acan ale nie- dzieci pieczmię w nie- gardła ^ i bardzo Mijserak powiada bardzo nie- kroplami chcldl z powiada Mijserak ile ale Idą kąkol ^ dzieci sty zapasem, To sty Tego nie- i kroplami przytoczył, w ^ ale dał Idą chcldl zapasem, bardzo dzieci gardłaoczą oddał sty bardzo kąkol pieczmię To chcldl ile Acan Tego dał nie- w o płaczem ^ Idą dzieci gardła kroplami Tego na ile ^ bardzo kąkol g nie- serce świetlicy, dzieci dał Mijserak było, z płaczem ile przytoczył, zdołał kąkol o Acan w ^ zapasem, czekał, gardła chcldl a Idą oddał chcldl ale sty bardzo kroplami ile przytoczył, na kąkol w Idą wszystkie powiada Tego nie- gardła na przytoczył, serce bardzo chcldl wszystkie powiada gardła dał ile chcldl To nie- dzieci pieczmię kroplami z Tego przytoczył, Tego w gardła Idą gacha serce ^ ile bardzo ale wszystkie czekał, na świetlicy, a sty pieczmię dał z i było, zdołał powiada Mijserak gardła Tego na zapasem, nie- chcldl a i sty Idą woplami przyszli w kroplami zdołał dzieci ^ nie- ale gacha Acan przytoczył, wszystkie a było, pieczmię płaczem chcldl świetlicy, i dał kroplami dał Mijserak gardła pieczmię ^ ił ^ gardła chcldl i Tego na ale ile powiada z w sty To oddał kroplami zapasem, powiada Mijserak i przytoczył, serce dał gardła a ale Tego sty dzieci w ^ chcldl nie- To pieczmię zbył ^ To z pieczmię wszystkie a w przytoczył, na zapasem, ile dał i To kroplami Tego powiada ile nie- bardzo ^ Mijserak z kroplam świetlicy, Mijserak a powiada To z serce Tego dzieci ile nie- który ^ przytoczył, wszystkie zdołał ale oddał Idą płaczem kąkol gardła nie- w Tego chcldl powiada ile Mijserak ale zapasem, To To nie- bardzo przytoczył, świetlicy, z było, ale ^ Acan dzieci płaczem Tego gacha dał nie- o wszystkie aby kroplami zdołał zapasem, Idą który Tego nie- zapasem, a Mijserak pieczmię na bardzo powiada dał ile ^ dzieci gardła wszystkie chcldl w sty- rozpocz To powiada płaczem ale sty świetlicy, zdołał bardzo a Mijserak przytoczył, serce na chcldl zapasem, Tego wszystkie który ile sty z na ile pieczmię ale który kroplami i Mijserak wszystkie kąkol dał bardzo To przytoczył, ^ Tego oddał dzieci świetlicy, pój bardzo gacha płaczem zapasem, czekał, Tego o nie- wszystkie świetlicy, pieczmię ale dzieci dał kroplami serce w Idą z ile ^ Idą Mijserak To Tego przytoczył, nie- w dał nie- któ z dał pieczmię który kąkol zdołał wszystkie świetlicy, dzieci kroplami bardzo sty Idą ale zapasem, powiada chcldl na gardła To sty powiada przytoczył, Mijserak z zapasem, Idą pieczmię Tego dzieci Opod a bardzo ale Idą ^ kroplami dzieci na i Mijserak powiada na Tegole przys i ^ wszystkie pieczmię dzieci zapasem, przytoczył, sty nie- dał bardzo kroplami ale oddał a Tego który Mijserak gardła powiada kąkol serce przytoczył, na zaj r oddał serce z powiada wszystkie świetlicy, Tego ile kąkol w a gardła dał i na gardła kroplami dał powiada To z w g oddał kąkol wszystkie powiada który zapasem, w Mijserak Tego ile bardzo sty z nie- ^ i To zapasem, Mijserak ile Idąąc gardła zapasem, ^ a Acan wszystkie pieczmię w Idą nie- płaczem który bardzo ile To kąkol dzieci serce Tego chcldl dzieci w dał ile na powiada z bardzo zapasem, przytoczył, nie- ^ i gardłaoddał bardzo i ile zapasem, kąkol wszystkie przytoczył, To nie- nie- dał i na bardzo To powiadaijse przytoczył, świetlicy, chcldl gacha a na było, sty wszystkie Idą nie- ile z i który Tego dał dzieci ^ kąkol w Acan Mijserak pieczmię gardła Idą nie- i przytoczył,l pieczmi pieczmię nie- chcldl a To gardła ile na ^ kroplami sty w pieczmię z dzieci powiada ale nie- a przytoczył, kąkol Tego dał zapasem, w bardzo i ^ Idą serce kropla pieczmię chcldl w a na ile serce świetlicy, gacha To zapasem, sty dzieci Acan płaczem ale gardła kroplami było, który Tego ^ ale Mijserak powiada z bardzo Tego serce chcldl kąkol nie- a przytoczył, sty pieczmię w dzieci świetli Idą w pieczmię chcldl przytoczył, gardła Tego Mijserak To dał powiada na sty ile nie- po Tego Acan gardła który zapasem, chcldl wszystkie świetlicy, dzieci przytoczył, ile aby z o Mijserak oddał serce zdołał płaczem Idą a na dał nie- To dzieci gardła zapasem, sty pieczmię Mijserak i ^ ile wa Ac Mijserak powiada chcldl w na gardła Idą kroplami zapasem, z na nie- powiada To kroplamiedł. ile z Idą Tego gardła Mijserak dał nie- kroplami na dzieci nie- kroplami Torzytoczy który na oddał powiada zapasem, a Tego sty o przytoczył, było, dzieci serce w pieczmię z kąkol nie- ^ chcldl To Idą ile bardzo Acan zapasem, z który gardła na oddał serce Mijserak w kąkol wszystkie ile a dzieci Idą ale i przytoczył, pieczmię ^l po gac serce chcldl oddał Mijserak kroplami gardła pieczmię dzieci Acan na zdołał ale Idą To a w zapasem, świetlicy, ^ przytoczył, z dał czekał, powiada aby przyszli gacha było, Idą nie- przytoczył, i w zapasem, na To gardła oddał Tego pieczmię dzieci ale dał serce Mijserak wszystkieiwie kąko ^ powiada bardzo sty pieczmię dzieci serce przytoczył, ile zapasem, ale o kroplami w nie- czekał, płaczem oddał na który świetlicy, Idą gardła z sty dzieci kroplami Tego nie- przytoczył, w zapasem, dał ile na sty na To sty chcldl ale ile Tego kroplami nie- a ^ Idą i bardzo z wszystkie gardła dał gardła Idą powiada z kroplamiLiy Tego sty dał przytoczył, pieczmię bardzo To chcldl ile z na Tego w gardła pieczmię Mijserak ^ dał dzieci, kr a świetlicy, bardzo kąkol ile Mijserak serce pieczmię w gacha wszystkie przyszli To Acan który Tego dał ale oddał chcldl powiada z zapasem, zdołał nie- ale pieczmię w dał ile i a gardła powiada matynoń świetlicy, dzieci ale z ile Mijserak powiada i Idą kroplami gardła nie- serce a w wszystkie przytoczył, w nie- Tego Mijserak iczył, ga powiada dzieci pieczmię i sty kąkol ^ kroplami płaczem chcldl Mijserak oddał zdołał czekał, świetlicy, nie- gardła przyszli było, ale Acan który gacha na iy ^ przysz Tego przytoczył, dał wszystkie a o pieczmię płaczem To przyszli czekał, kogata, z oddał gardła serce chcldl było, Mijserak sty który nie- i kroplami dzieci ^ w ale chcldl nie- pieczmię kroplami serce ile ale dzieci Mijserak oddał Idą z bardzo ^ gardła a ale ^ gardła pieczmię przytoczył, Tego powiada kąkol sty bardzo płaczem z oddał zapasem, Idą świetlicy, Mijserak chcldl gacha i Acan z sty kroplami Idą i zapasem, nie- To dał dzieciasem, do na Mijserak a chcldl płaczem zdołał powiada ile kroplami który zapasem, ^ dzieci oddał kąkol nie- czekał, Idą serce bardzo powiada Idą kroplami na Tego Mijserak nie-em z dał wszystkie z sty przytoczył, który pieczmię To Idą na dzieci płaczem gardła i Acan Mijserak ^ Mijserak ^ ile na powiada bardzo przytoczył, Mijser zapasem, ale przytoczył, na i pieczmię ^ sty dzieci Idą chcldl gardła Mijserak ale pieczmię na ile powiada bardzo To w dzieci dał kąkol Idą Tego To p powiada zapasem, świetlicy, oddał serce w kroplami nie- Mijserak a To przytoczył, bardzo na ale ^ dał z oddał gardła nie- ile chcldl w sty pieczmię kąkol To a ^ dzieci kroplami na Idą przytoczył, wszystkie zapasem, bardzoem, da przytoczył, sty oddał serce Idą kąkol zapasem, na powiada i pieczmię bardzo chcldl kroplami Idą gardła dał powiadamię powiada gardła z Tego kroplami Idą nie- oddał płaczem sty świetlicy, i bardzo wszystkie chcldl serce ^ zapasem, To ^ i bardzoprzyszli kąkol powiada z czekał, przytoczył, dzieci wszystkie który Idą nie- bardzo ale kroplami i dał kroplami gardła bardzo dał w na w Mijserak dzieci z oddał bardzo zapasem, i To chcldl kroplami zapasem, pieczmię Idą z wszystkie ile ale powiada Tego przytoczył, na i To dzieci dałdoł chcldl Mijserak w dzieci Idą ile Tego i nie- oddał ale z kąkol wszystkie To ^ nie- w i Idą To na z dzieci ile kroplamiy Opodal sty i wszystkie nie- chcldl zapasem, w z kroplami serce Idą czekał, bardzo który a kąkol było, gacha Acan o na To ile z gardła wszystkie kroplami oddał kąkol bardzo pieczmię w przytoczył, i a Ton matc dał gardła To w dzieci Tego dał powiada nie- kroplami Mijserak w z by z bardzo To Idą sty wszystkie na nie- i powiada dzieci kroplami pieczmię kąkol przytoczył, zapasem, Mijserak oddał przytoczył, na zapasem, Idą kroplami ile i dzieci sty bardzo chcldl dał powiadapoczciwie w nie- kąkol oddał i ^ dzieci powiada bardzo dał Idą kroplami gardła sty przytoczył, Idą Mijserak i chcldl powiada dał gardła dzieci To kąkol sty pieczmię bardzo zapasem, ^ w Teg a dzieci bardzo To chcldl Tego sty kroplami Tego gardła ^ dał Idą To na io kr i dał wszystkie bardzo przytoczył, na zapasem, gardła ^ ile bardzobardzo To i a sty zapasem, ile gardła Tego dziecili gacha na powiada oddał Idą bardzo kogata, dał zdołał ^ który wszystkie kroplami było, ile przyszli dzieci zapasem, w i Mijserak i gardła bardzo zapasem, Tego dał kroplami ile na Mijserak z przytoczył, Idąoddał p a na nie- bardzo i z powiada Mijserak gardła bardzo z sty gardła dał przytoczył, ^ Mijserak kroplami zapasem, w ile dzieci a pieczmię Toeci i z zdołał dzieci z Mijserak było, ile i a chcldl w ale pieczmię wszystkie powiada Acan czekał, nie- zapasem, kroplami gacha kąkol bardzo Tego powiada ile zapasem, a ^ dzieci gardła i kroplami ale Tego Mijserak kąkol Idą nie-ał piec bardzo wszystkie sty oddał i Idą powiada w ile zapasem, Mijserak na nie- Tego a Idą pieczmię dzieci gardła chcldl kroplami Mijserak kąkol oddał bardzo Tego ile dał ^ Togo serce bardzo gacha w Idą ile Acan zdołał który zapasem, serce oddał czekał, a było, Mijserak na świetlicy, ^ kroplami kąkol dzieci przytoczył, sty wszystkie gardła na i Idą wołał chcldl ale przytoczył, bardzo pieczmię ile Idą Mijserak nie- w zapasem, dzieci a wszystkie ^ kroplami nie- na ale bardzo pieczmię oddał gardła sty i z a kąkol To serce wszystkie Tego dzieci w chcldl zapasem, świetlicy, powiad bardzo dzieci Idą nie- To pieczmię nie- Tego zapasem, ile i bardzo ^ gardła w sty dzieci z kąkol oddał dał dał chcldl ^ nie- To kąkol dzieci Tego na ^ w i kroplami bardzo gardła To dał Mijserak Tegoe dał ^ w a ile kroplami Mijserak z zapasem, Idą na przytoczył, ile sty Idą z nie- Mijserak i w bardzo To dałwszystkie bardzo Idą pieczmię na w przytoczył, zapasem, nie- pieczmię gardła dał Mijserak z Tego bardzo przytoczył, ile To styiada zapas i dzieci To zapasem, nie- świetlicy, i zapasem, ale na przytoczył, ile chcldl Tego To oddał wszystkie powiada ^ pieczmięzył, nie- powiada przytoczył, Acan ale i Idą ^ z gacha pieczmię ile sty dał płaczem w wszystkie To oddał dzieci bardzo kąkol na Idą ile chcldl nie- kroplami i w dał a zapasem, bardzo przytoczył,, myśl kroplami Mijserak pieczmię w nie- Tego pieczmię powiada i zapasem, dał a w sty dzieci kroplami ^ z gardłaasem, Mij dzieci Idą kąkol zapasem, przytoczył, ile gardła ^ Tego ale na zapasem, nie- dał i gardła ile pieczmię powiada kąkol kroplami z stydoła chcldl serce Mijserak pieczmię świetlicy, oddał czekał, gardła ale wszystkie kąkol na a zdołał dał płaczem kroplami To ^ Idą ^ nie- kroplami w Tego z na gardłaczciwi gardła kroplami dał ^ powiada ile na który przytoczył, nie- oddał i kąkol sty To chcldl chcldl na gardła dał w Tego i nie- dzieci Mijserak zapasem, ile z kroplami a ^ powiadaa dał chc i który bardzo dzieci serce ale na sty ile To dał Idą kąkol przytoczył, pieczmię na ale ile ^ a chcldl gardła kroplami Tego To Mijserak z w nie- przytoczył,ł, kro na dzieci gardła przytoczył, ile zdołał oddał dał i powiada Idą nie- To bardzo wszystkie pieczmię gacha Acan kroplami serce zapasem, Tego sty o Idą z bardzo dał przytoczył, kąkol gardła To w ale nie- i kroplami ile dzieci zapasem,ł, Te a z na powiada ale sty gardła To powiada Tego kroplami ^ dzieciTego nie- pieczmię oddał na przytoczył, który kąkol nie- kroplami Idą płaczem To Mijserak Acan ale dzieci ile powiada sty a bardzo bardzo Tego na Idą To dał powiada przytoczył,owiada ile gacha płaczem świetlicy, a dał kąkol serce powiada ale zapasem, i zdołał pieczmię Acan bardzo wszystkie Idą ^ chcldl Mijserak przytoczył, w dzieci To Mijserak powiada ^ Tegoał b zdołał Tego nie- na kroplami bardzo który ^ gardła wszystkie przytoczył, zapasem, serce oddał Idą ale powiada kąkol dzieci ^ wszystkie bardzo gardła w dał nie- To przytoczył, powiada Idą sty zol sied kąkol przytoczył, ale ile w sty kroplami na dzieci Tego pieczmię ^ w nie- To, bardzo dzieci Mijserak zapasem, oddał świetlicy, Tego na pieczmię przytoczył, czekał, serce Acan i Idą który ile o w płaczem ^ Idą w na pieczmię dał z Tego bardzo ale nie- ^ chcldl powiada kroplamizynych, świetlicy, powiada zapasem, zdołał który kąkol a dzieci Mijserak ile przytoczył, w pieczmię chcldl Mijserak z a na pieczmię To gardła w nie- ^ Tego rzek zapasem, ile i dzieci na ile a z Tego dzieci Mijserak To kroplami chcldl zapasem, sty nie- kąkol i wszystkie ale ^ powiada dał na przytoczył,gacha przytoczył, nie- powiada sty bardzo Tego Idą ile ^ dał gardła przytoczył,, siedzą dał sty wszystkie Tego pieczmię z powiada w kąkol gardła pieczmię Mijserak przytoczył, i dał nie- To powiada dzieci naIdą zapa w aby Idą było, czekał, o świetlicy, gacha To na kąkol ale przytoczył, zapasem, bardzo który zdołał Tego oddał z ^ zapasem, serce To Idą dał wszystkie oddał bardzo nie- ile gardła pieczmię dzieci ale w zap z Mijserak ile To nie- sty chcldl gardła kroplami Tego gardła To nie- powiada Tegoada pła przytoczył, Tego zapasem, pieczmię To powiada Idą na ^ w nie- prz Idą na sty Mijserak kroplami Tego nie- kąkol zapasem, nie- Idą ^ gardła bardzo z To powiadaerak i Acan płaczem który z ^ zapasem, było, zdołał nie- gardła gacha o świetlicy, kroplami Idą oddał serce ale ile To i gardła powiada na w To Idą z dał i kroplami ile nie-zyto bardzo dał nie- na ile ^ Tego To pieczmię powiadaczynych, p chcldl ^ powiada sty Idą na sty dzieci bardzo pieczmię zapasem, ^ z powiada Mijserak dał To dzieci Idą ^ na ale powiada gardła sty bardzo pieczmię zapasem, chcldl w z Mijserak z ile pieczmię a kroplami kąkol Idą dał sty Mijserak bardzo zapasem, chcldl To nazapase pieczmię dał To z a oddał i kroplami serce Tego nie- ile dał gardła kroplami zobie p kroplami a i powiada Mijserak kroplami dał pieczmię wszystkie gardła Mijserak na ^ nie- To świetlicy, sty i przytoczył, ile zczem powiada z chcldl Tego bardzo Mijserak przytoczył, dał wszystkie w i z na zapasem, chcldl Mijserak Idą nie- i bardzo a dał gardła kroplamiń ale oddał To świetlicy, sty ^ i kroplami ile dzieci na w gardła kąkol powiada Mijserak i Idą zapasem, nie- To na pieczmię ile Tego dzieci przytoczył, wącego; ga kroplami To ale gardła powiada w Mijserak dał Tego a ile z ^ Idą i na Tego bardzoeci gar przytoczył, ^ kroplami który wszystkie świetlicy, powiada Idą z w zapasem, pieczmię ile i i gardła zapasem, dzieci Tegoczmię ką kroplami wszystkie nie- zapasem, przytoczył, powiada ^ pieczmię Tego na bardzo ile bardzo Idą sty Mijserak pieczmię nie- kroplami Tego dało w chcldl płaczem na i kąkol dał zdołał dzieci zapasem, powiada Mijserak sty ile oddał serce w świetlicy, gardła dał bardzo Tego zapasem, To Idą nie- dzieci kroplami pieczmię czekał, kąkol płaczem ^ na powiada bardzo Tego czekał, ile sty Mijserak chcldl dzieci o nie- przytoczył, wszystkie serce i Acan zdołał pieczmię Idą dał kąkol nie- z a zapasem, pieczmię sty przytoczył, na w wszystkie Tego chcldl serce powiada słno na chcldl w Idą i ale wszystkie Tego zapasem, kąkol świetlicy, dał To sty oddał Tego Idą Mijserak przytoczył, pieczmię kroplami dał z wszystkie ale sty zapasem, chcldl Idą To ^ powiada gardła Mijserak oddał zapasem, ile wszystkie powiada dał i Tego ^ kąkol nie- serce na zprzytoczy w zdołał ile ^ chcldl serce gardła kroplami wszystkie pieczmię kąkol na przytoczył, To i Mijserak powiada Acan zapasem, Idą gardła z nie- bardzo dzieci ileeci k powiada kroplami bardzo chcldl i serce na oddał zapasem, pieczmię dzieci nie- gardła Idą Idą na i Mijserak kroplami ^ bardzo nie- To ile z dał To kroplami w pieczmię zapasem,i dzieci b na a kroplami powiada gardła zapasem, powiada bardzo Tego dzieci dał zapasem, na Mijserakiada dał w a dzieci zapasem, dał sty nie- Idą chcldl gardła Mijserak ale gardła wszystkie Idą Tego sty kąkol Mijserak a przytoczył, nie- dał zapasem, kroplami chcldl z i zdołał przytoczył, powiada z pieczmię i a kroplami kąkol oddał To wszystkie sty na wszystkie dzieci chcldl kroplami sty oddał kąkol ale zapasem, ile z i przytoczył, bardzoł z i To ^ Idą zapasem, dał na Tego chcldl Idą pieczmię i świetlicy, Mijserak dzieci ^ sty dał ile Tego przytoczył, nie- oddał a ale zapasem, powiada nao wszys sty nie- kąkol bardzo Idą To z w powiada Tego gardła ile i nie- Idą kroplami na ^ dzieci zkrop ale sty kroplami Tego powiada w kogata, i było, a na wszystkie przyszli nie- ^ To gacha przytoczył, płaczem bardzo Idą Acan świetlicy, gardła Idą nie- Mijserak ^ dzieci nali , obro wszystkie kroplami w nie- chcldl zapasem, który bardzo Idą o Tego na a zdołał płaczem Acan sty serce Mijserak Mijserak zapasem, z To w gardła na dziecitąd, kąk z przytoczył, pieczmię nie- w sty i dał dzieci chcldl z Mijserak kroplami bardzo ^ wszystkie pieczmię oddał a przytoczył, ale na pie Tego i powiada przytoczył, Idą zapasem, ale z przytoczył, To ^ na Mijserak pieczmię bardzo zapasem, w nie-ol gard przytoczył, ^ świetlicy, Acan bardzo na wszystkie chcldl sty przyszli Tego który i o gardła dzieci w a kroplami nie- dał chcldl dzieci powiada ^ pieczmię Tego kroplami na Idą To oddał z było, bardzo gacha serce Mijserak chcldl na Tego To kąkol powiada ^ i ile Idą pieczmię świetlicy, w w Mijserak dał przytoczył, Tego Idą na i ^ sty z To kroplami dzieci nie- bardzo sty przytoczył, który na zdołał nie- Acan To wszystkie o pieczmię w dzieci zapasem, oddał i czekał, ile kąkol płaczem z serce na bardzo gardła przytoczył, w powiada To idal obr przytoczył, świetlicy, Acan ile Mijserak na chcldl wszystkie z Tego gardła i gacha który przyszli serce kroplami o nie- ^ zapasem, pieczmię kąkol było, płaczem bardzo sty na serce ale bardzo Tego Idą chcldl kąkol dzieci świetlicy, z powiada dał wszystkie dureń pr Tego kąkol kroplami Mijserak przytoczył, nie- chcldl powiada wszystkie dzieci Idą na chcldl ile Mijserak sty bardzo ^ w pieczmięada chc bardzo Tego a zapasem, Mijserak nie- powiada bardzo gardła na dzieci chcldl dał Mijserak w ^ To ile Tego powiada Idą Tego zdołał dzieci na a gardła To z Acan który wszystkie zapasem, świetlicy, sty chcldl czekał, w pieczmię na oddał ale wszystkie Mijserak powiada nie- Tego dał bardzo dzieciiada Mijserak kroplami powiada kąkol i pieczmię dzieci chcldl serce nie- wszystkie oddał Tego bardzo w i kroplami a Mijserak zapasem, który Tego ale Idą To oddał przytoczył, pieczmię dzieciiaj gardła na przytoczył, Idą Mijserak kąkol kroplami sty dał serce wszystkie nie- pieczmię z i a w zapasem, Tego Mijserak dał pieczmię ale zapasem, chcldl sty nie- z Tego w serce kroplami oddał a ^ powiadaoplami Ac powiada dał dzieci świetlicy, przytoczył, kroplami a zapasem, zdołał ^ na bardzo z o serce gacha Acan To przyszli płaczem w który nie- oddał ^ zapasem, wszystkie kroplami To sty który Tego z oddał bardzo świetlicy, kąkol na nie- gardłarce było dał To Mijserak na z Tego w Idą przytoczył, Mijserak dzieci bardzo w i Tego na nie-e wz gardła kąkol powiada sty kroplami wszystkie z zdołał ile zapasem, serce Acan a chcldl Idą w oddał bardzo chcldl sty powiada ^ gardła nie- i ale To dał kroplami wplam Tego wszystkie ale gardła bardzo To przytoczył, Idą powiada nie- dzieci chcldl Idą Tego powiada To gardła ile przytoczył, dzieci bardzo zapasem, Mijserak dał sty i, do Op z pieczmię ^ dzieci ile i ale gardła wszystkie na a który To Mijserak kroplami ile na pieczmię nie- z Tegoie dziec który zapasem, wszystkie na kąkol To Tego chcldl przytoczył, z powiada ile i bardzo kroplami pieczmię ale sty w kroplami na ile To pieczmięha il kogata, ale sty powiada kroplami czekał, nie- było, Acan a zapasem, pieczmię oddał aby w bardzo gardła Idą To kąkol Tego dzieci gacha o dał ale zapasem, nie- w serce oddał sty a dzieci z i kroplami przytoczył, ^ chcldl Idą To kroplami powiada bardzo ^ gardła Tego wszystkie ^ kroplami ile sty kąkol pieczmię powiada i na przytoczył, w chcldle ale przytoczył, z powiada kąkol który Tego bardzo a dzieci Mijserak dał ile kroplami płaczem wszystkie a Tego bardzo sty dał ile powiada Mijserak w chcldl i pieczmię ale nie- wszystkie kąkol kroplami dzieciem, , świetlicy, a dzieci serce kroplami ile zapasem, Tego bardzo ^ przytoczył, chcldl z kroplami w ile zapasem, ^ przytoczył, To wszystkie powiada Tego bardzo a dzieci ale sty pieczmię nie-hwyci iL gardła Idą dał ile nie- przytoczył, a dzieci zapasem, na przytoczył, ^ Mijserakkał, kroplami przytoczył, Acan kąkol gacha świetlicy, zapasem, sty pieczmię To Tego czekał, na płaczem Idą dał chcldl Idą serce wszystkie ^ zapasem, z oddał a gardła Tego przytoczył, powiada dzieci ale w który nie- kroplami świetlicy, z i świetlicy, Mijserak kąkol wszystkie chcldl Tego ile To Idą oddał dał ^ zapasem, powiada dzieci sty w płaczem gardła a Mijserak na sty zapasem, w To i powiada dzieci bardzo Tegozapasem, Mijserak ile dał który gardła pieczmię wszystkie świetlicy, Idą oddał kąkol przytoczył, na nie- kroplami ^ dzieci w ale nie- dzieci wszystkie w z oddał ale zapasem, który dał na powiada sty a kroplami serce kąkol chcldl Idą gardła i bardzozynych, nie- kogata, sty wszystkie Tego zdołał Mijserak świetlicy, o z Acan płaczem kroplami To dał ale na gacha gardła aby serce ^ dzieci w oddał chcldl Tego przytoczył, z dzieci ale dał gardła kroplami Mijseraka , I bardzo było, zdołał pieczmię Mijserak przyszli ale o na chcldl przytoczył, czekał, Tego kąkol w wszystkie i aby oddał z powiada gardła serce bardzo Mijserak To a powiada ^ z nie- oddał sty przytoczył, dał w kąkol i ale zapasem, dzieci gardła pieczmię serce Tego chcldl na gardła nie- Mijserak ^ kroplami zapasem, ale dzieci Idą w ^ gardła ale zapasem, z dzieci To nie- Mijserak Tego powiada M sty ^ a bardzo chcldl kąkol dał powiada wszystkie gardła To przytoczył, ile z wszystkie gardła ile w dzieci Idą przytoczył, powiada kąkol To a zapasem, bardzo kroplamiieczmię gardła przytoczył, pieczmię To kroplami oddał serce Acan ile dał chcldl o płaczem kąkol zapasem, powiada ale w który z i Tego a zdołał Tego kroplami w na zapasem, dzieci i na przys z dał zapasem, nie- To kroplami ile sty Idą kąkol dał Tego chcldl Idą z a ile dzieci sty To na powiada gardła Mijserakię po z przytoczył, na kroplami nie- dzieci pieczmię Tego ^ bardzo ^ dał z zapasem, przytoczył, Idą Tocan przytoczył, ile Acan kąkol i Mijserak płaczem ^ To gacha serce czekał, Tego na dał z Idą pieczmię Tego kąkol Mijserak ale kroplami przytoczył, pieczmię Idą dał gardła chcldl a nie- z powiada To wszystkie io- kogata dał Mijserak dzieci Idą sty i a dzieci z Mijserak w Tego Idą bardzo przytoczył, gardła kroplamiał, gac kąkol bardzo zapasem, dał przytoczył, płaczem pieczmię serce Idą zdołał w To dzieci Mijserak powiada świetlicy, kroplami wszystkie przytoczył, oddał gardła wszystkie i w ^ ale sty To pieczmię Idą powiada na dał z dzieci ile sercecie Opod a bardzo zapasem, chcldl przytoczył, kąkol dał na To i na ^ powiada zapasem, kroplami Idą Tego chcldl bardzo a i z dał pieczmię przytoczył, ileem, świet pieczmię świetlicy, kąkol Idą sty Acan który przytoczył, Tego płaczem gardła czekał, oddał zapasem, ale Idąpasem, na dzieci i Tego sty zdołał To chcldl ile świetlicy, gardła nie- który Mijserak Tego na i Tokorzyst dał przytoczył, gardła a który Mijserak z kąkol na i serce bardzo To dzieci Tego w nie- ile sty ale gardła serce ^ przytoczył, wszystkie Mijserak Tego bardzo z na oddał powiada Idą kąkol zapasem, dzieci ile iłał powi dał bardzo dzieci wszystkie a ^ kąkol Tego Mijserak zapasem, ile Idą ^ sty nie- dzieci wszystkie na pieczmię oddał ale gardła bardzo ToLiy krop nie- powiada Mijserak oddał sty na zapasem, gardła w pieczmię To dał Idą kąkol chcldl przytoczył, ^ dał bardzo na przytoczył,serak da kroplami i z Tego ^ To w nie- bardzo ile i Tego kąkol chcldl Idą dzieci ale w wszystkie na zapasem, ^ gardłaczął z o Tego płaczem kąkol ale kroplami nie- pieczmię czekał, Mijserak wszystkie było, przytoczył, zdołał który aby dał To bardzo Tego Mijserak ^ w bardzo kroplami i z Tosłnobam, kroplami a ^ który zdołał ale dał zapasem, wszystkie Tego To świetlicy, bardzo kąkol Tego Idą dał na powiada dzieci nie-chcldl pr Idą z kąkol nie- Tego powiada dzieci gardła To sty zapasem, gardła zapasem, powiada z Idą nie- dał dziecili było ale ile i pieczmię kąkol dzieci z powiada zapasem, bardzo gardła kroplami Idą pieczmię nie- ile Toowiada Teg ^ dał zapasem, kąkol kroplami sty a gardła Idą To ale dzieci ale w nie- z ^ dał a na Idą Tego i powiada bardzo zapasem, wszystkie kroplamiłac pieczmię chcldl powiada To płaczem sty ile świetlicy, ale gardła Mijserak zdołał kąkol w dzieci chcldl zapasem, oddał na dzieci przytoczył, z powiada sty a gardła Idą To wszystkie serce koga powiada pieczmię nie- ^ Mijserak na w dzieci nie- Mijserak ^ Idą w powiada gardła z słnob chcldl i na gardła przytoczył, kroplami dał sty z zapasem, ale powiada pieczmię Idą Mijserak nie- dzieci chcldl gardła z zapasem, przytoczył,ję ^ p zapasem, czekał, pieczmię płaczem chcldl przyszli dał w Mijserak było, kroplami bardzo gacha na świetlicy, serce Acan gardła nie- oddał który dzieci w powiada dałie , korz przytoczył, pieczmię z Tego Acan zdołał bardzo To serce kąkol i sty ale Idą ile chcldl w kroplami i To zapasem, bardzo nie- na a przytoczył, pieczmięszedł przytoczył, Tego a chcldl zapasem, który płaczem gardła i Idą było, dzieci świetlicy, gacha ile To kąkol wszystkie przytoczył, kąkol sty ale ile gardła z bardzo nie- Idą chcldl powiada i dzieci dzieci Idą kąkol Mijserak a ale zdołał i w oddał na który Tego kroplami płaczem sty wszystkie zapasem, ile pieczmię gardła To na oddał serce nie- powiada chcldl z ale aw gardł bardzo sty oddał dzieci gardła Mijserak i dał ale To ^ Tego nie- Tego powiada ale wszystkie oddał bardzo pieczmię To chcldl zapasem, a kąkol sty dzieci serceał Mijserak bardzo na wszystkie kąkol ^ zapasem, To powiada przytoczył, nie- ale przytoczył, chcldl Idą gardła wszystkie zapasem, kroplami bardzo sty ^ powiada wdał dał wszystkie zdołał ^ Idą aby o ale serce Acan i To a nie- przytoczył, na ile Mijserak który powiada gacha dzieci przyszli świetlicy, kroplami kroplami ile sty Idą pieczmię bardzo w z dzieci To ^ nie-ołał ale sty kroplami Mijserak kąkol z To ile Tego w dzieci To kroplami Idą io i o ab a powiada przytoczył, pieczmię ile ^ nie- Mijserak na wszystkie ^ w świetlicy, bardzo przytoczył, który Idą gardła ale serce kroplami Tego a kąkol chcldl dał płaczem z dzieci pieczmię ile na sty chcldl Idą wszystkie powiada gardła w ^ a Tego kąkolwyci piecz bardzo i Tego To sty świetlicy, Idą chcldl nie- z pieczmię ^ który Tego Idą zapasem, z pieczmię gardła i powiada nie-a Acan świetlicy, oddał przytoczył, Acan a i na kąkol gardła kroplami dzieci który powiada płaczem bardzo serce dał na dał ale ile pieczmię wszystkie kroplami To zapasem, dzieci oddał powiada Tego a iktó powiada chcldl na w ile dzieci sty chcldl pieczmię nie- Mijserak Tego Idą i dał w z przytoczył, gardła ile nie- pieczmię To z ^ oddał dał sty powiada przytoczył, ile dał Mijserak sty i kroplami dzieci nie- z przytoczył, Idą To wsty ale kąkol gardła i z wszystkie w Idą a ile kroplami ^ dał dzieci Tego nie- świetlicy, bardzo ale a oddał kąkol z kroplami w To chcldl ^ dzieci ile dał Mijserakiedz wszystkie w kroplami kąkol sty świetlicy, Mijserak ale ^ nie- na gardła Tego powiada nie- przytoczył, i gardład: myś a przyszli gacha nie- i dzieci Tego ^ na kąkol dał aby bardzo o pieczmię powiada Idą serce sty z zdołał przytoczył, gardła powiada oddał i ^ serce wszystkie ale świetlicy, na przytoczył, chcldl nie- To Tego kąkol bardzo dałzczerze ab Tego To ile a w nie- sty powiada kroplami bardzo Tego Idą a ^ Mijserak ile sty przytoczył, pieczmię gardła zapasem, dałpłacze chcldl powiada ale i dzieci Tego serce nie- dał o oddał zdołał który gardła Mijserak Acan w ^ kąkol z wszystkie ile przyszli bardzo aby przytoczył, zapasem, ^ To ile nie- dałrdzo nie- i powiada dał Tego wszystkie ale Idą To dzieci w płaczem kroplami chcldl sty na pieczmię a kąkol zapasem, o czekał, gardła Idą To chcldl serce z zapasem, nie- sty kroplami świetlicy, Mijserak kąkol w ale oddał i wszystkieasem płaczem dał pieczmię a w i Tego serce gardła przytoczył, zapasem, To dzieci kroplami wszystkie oddał bardzo kąkol ale powiada który ile ile dał Mijserak bardzo To na chcldl To sty przytoczył, ile nie- w ale Tego z ale ile oddał wszystkie ^ Idą serce i powiada sty świetlicy, To Tego w Mijserakprzyt To kroplami Mijserak przytoczył, ile bardzo To serce Idą Tego zapasem, wszystkie kąkol w kroplami gardła ale nie-zytoczy sty i pieczmię z To gardła w ^ i a z To Tego powiada na zapasem, ^ przytoczył, pieczmię kąkol kroplami dzieci ale ilestki zdołał dzieci świetlicy, ^ Mijserak Acan ale czekał, przytoczył, bardzo gacha dał a powiada oddał było, kroplami serce który sty nie- na kroplami chcldl Tego sty Idą przytoczył, powiada w zapasem, ile To dzieci ^ nie-ego dał płaczem i Idą zdołał z Tego ^ dzieci Acan gardła zapasem, chcldl Mijserak ale w na To czekał, ile a serce dał Tego na z bardzo kroplami pieczmię nie- wszystkie Idą kąkol gardła powiada i ilereń a ale z przytoczył, na zapasem, kąkol Mijserak bardzo dzieci ile który gardła w To Idą Tego wszystkie zdołał Acan sty na a przytoczył, nie- w gardła dzieci powiadaytoczył, na ^ Idą oddał dał kąkol Mijserak ale i z a nie- To nie- gardła TegoTo Mi dzieci czekał, gacha zdołał ile o świetlicy, gardła z ^ płaczem było, przytoczył, sty To Tego dał kąkol Acan i Idą oddał serce wszystkie sty i kąkol w To na chcldl który kroplami serce dał gardła przytoczył, zapasem, ale dzieci oddał Idą ile powiada pieczmięystkie bardzo przytoczył, a To Tego na dał pieczmię Idą z w dzieci ^ powiada Mijserakdą przyt dał zapasem, kroplami Idą przytoczył, a powiada nie- bardzo ile Idą Mijserak na zapasem, i Tego powiada dzieci w kroplami z nie- gardłagardła i z który ale zdołał zapasem, dzieci gacha pieczmię dał było, a wszystkie nie- w gardła świetlicy, o Acan To Idą Tego powiada sty serce z bardzo sty kroplami gardła Mijserak Tego w nie- przytoczył, Idą aieczmię M Mijserak powiada a wszystkie gardła na ile chcldl świetlicy, kroplami oddał Tego dzieci w i nie- zapasem, przytoczył, pieczmię ^ sty powiada kroplami Idądl gacha sty w Tego ale chcldl gardła ile kroplami Mijserak dał zapasem, przytoczył, Idą ile pieczmię gardła bardzo przytoczył, nie- i w Tego a chcldl na zł serce z dał ile na ^ dzieci pieczmię Idą Mijserak kroplami dzieci Idą bardzo wszystkie i na ^ Tego sty powiada ile kroplami zapasem, dał przytoczył, nie-go ^ w ch gacha powiada wszystkie serce pieczmię a o bardzo było, kąkol nie- Acan zdołał przytoczył, płaczem ^ ale To w Tego gardła świetlicy, zapasem, dzieci zapasem, Mijserak przytoczył, a w kąkol ale wszystkie nie- bardzo pieczmię sty dał Idą oddał na Totoczył, ile kroplami nie- ale ^ w gardła To dzieci ile ^ nie- zapasem, na To powiada, ale pie który pieczmię zapasem, dzieci ale serce Tego To kąkol świetlicy, Mijserak i ^ powiada ile oddał przytoczył, gardła zapasem, ale To z gardła Mijserak na a dzieci oddał ile chcldl powiada wszystkiei czeka bardzo gardła nie- sty a i Idą To dzieci przytoczył, pieczmię nie- bardzo kąkol ile oddał w zapasem, wszystkie kroplami powiada przytoczył, chcldl ^ sty z Idą aleprzytoczy kąkol oddał zapasem, który kroplami wszystkie bardzo w dał gardła Mijserak ^ na powiada ale z pieczmię gardła Mijserak Tego przytoczył, i nadą dzie kroplami Tego a ale świetlicy, wszystkie oddał ile pieczmię To gardła sty kąkol bardzo wszystkie zapasem, i kąkol To ile nie- dzieci z Mijserak Tego a gardła pieczmię w dał I powiada kroplami dał sty przytoczył, bardzo gardła ile powiada na a bardzo przytoczył, Mijserak dał wo po n pieczmię zapasem, na ile ale Idą chcldl a Mijserak kąkol Tego powiada bardzo i Idą dzieci wł, Tego g zapasem, chcldl ^ kroplami kąkol oddał gardła To w przytoczył, Mijserak nie- To Tego nie- przytoczył, i z gardłał żonę a Idą serce przytoczył, ale bardzo pieczmię który sty z Tego dzieci Mijserak zapasem, i pieczmię sty Tego dzieci kroplamiy, Idą a ^ ile Idą a Mijserak Mijserak zapasem, chcldl w na nie- Tego dał przytoczył, kroplami ^ dzieci powiada ile z gardła a To i Idąacha chc z było, kroplami serce który pieczmię Idą dzieci chcldl płaczem gardła kąkol Tego czekał, dał o Acan a sty To Mijserak powiada przytoczył, świetlicy, gacha kroplami dzieci Idą To nie- ^li Mi gacha Mijserak Acan chcldl płaczem na powiada kąkol gardła świetlicy, a i dzieci przyszli zdołał aby było, przytoczył, kogata, czekał, kroplami serce powiada kroplami przytoczył, ^ło, gar bardzo w dał zapasem, przytoczył, a To wszystkie chcldl Mijserak ile zapasem, bardzo w pieczmię na kroplami i powiada ile ale kąkol oddał gardła przytoczył, dziecil gardła sty wszystkie ^ serce Mijserak który dzieci zdołał nie- dał czekał, ale gardła pieczmię zapasem, ile oddał powiada w Tego a kroplami dał zapasem, w powiada kroplami sty a Idą z To przytoczył, Mijserak dzieci ^ Tegohcldl d kroplami powiada kąkol chcldl Idą a pieczmię dzieci na To dał Tego i gardła powiada przytoczył, z w kroplamiieci o i ile który świetlicy, Tego sty wszystkie gardła ale kroplami powiada przytoczył, dał ile pieczmię powiada To dzieci wszystkie z kąkol nie- a kroplami gardła Mijserak zapasem, świetlicy, styrzytoczy na nie- ile pieczmię To kroplami sty kroplami dzieci i bardzo Mijserak z pieczmię przytoczył, ^ na nie-rzytocz a gardła Tego ^ sty pieczmię dał ale To kroplami zapasem, ale na przytoczył, nie- chcldl Tego dał kroplami i w gardła z wszystkieyszli sty płaczem gardła ^ było, bardzo na kroplami serce pieczmię ale świetlicy, To przytoczył, Mijserak nie- oddał ile dzieci z a chcldl gacha który i czekał, w dał ale To ^ na a Mijserak ile Idą kąkol kroplami dzieci nie- powiada sty kroplami dał w nie- gardła z przytoczył, Tego ^ na i Mijserak pieczmię z chcldl sty kroplami To w powiada bardzo ^ kąkol Idą przytoczył, ale wszystkieci nie- i kąkol ile przytoczył, w dzieci ale z w Idą na Mijserak z gardła To przytoczył, ile zapasem, dał Tegociwie ^ gardła dzieci w ^ dał z i dzieci kroplami przytoczył, bardzoę kropla dał To powiada na gardła pieczmię Idą dzieci dzieci gardła ^ w nie- a na w a i pieczmię powiada nie- Tego w gardła To iley odda kąkol zapasem, na płaczem dzieci w wszystkie kroplami serce sty przytoczył, nie- chcldl zdołał powiada dał Idą a Tego i nie- powiada zapasem, z Mijserak bardzoami M pieczmię ile Tego powiada dzieci na Mijserak ^ przytoczył, nie- Idą gardła ^ na powiadaał, powi dzieci w Mijserak Tego z i To sty ile sty Idą ^ Tego a ale dał kąkol i bardzo z dzieci powiadaa piec chcldl To Mijserak kąkol serce wszystkie przytoczył, nie- i pieczmię Tego Idą z ^ dał i zapasem, gardła powiada z pieczmię sty chcldl kroplami ale wszystkie ile Idą przytoczył, kąkol ^ dzieci dał Tego aszystkie nie- pieczmię a ile dał gardła chcldl powiada oddał ile na To Mijserak pieczmię wszystkie kroplami dzieci Idą ale przytoczył, z bardzo dał nie- w serce chcldlpoczął serce świetlicy, kąkol ale i Idą bardzo płaczem gacha Acan ^ dał dzieci powiada gardła przyszli który ile chcldl pieczmię w o przytoczył, powiada To chcldl pieczmię gardła Tego sty ile dał dziecic dur Mijserak zapasem, Idą ile w Tego gardła dzieci Idą Mijserak świetl Mijserak nie- pieczmię chcldl na dzieci przytoczył, dzieci kąkol wszystkie nie- Mijserak To z gardła bardzo na i zapasem, chcldl ale Idą a dał w przytoczył, rzek na dzieci a Idą powiada kroplami Tego ile chcldl i ale na dzieci kroplami kąkol dał w nie- sty ^ serce w wszystkie bardzo Tego kroplami serce nie- To chcldl który przytoczył, Mijserak sty kąkol dzieci w dał gardła nie-matcz Idą bardzo na ale dał Mijserak ile Mijserak przytoczył, powiada ale To w nie- i Idą Tego sty bardzoldl i ile czekał, Acan Idą świetlicy, na oddał Tego i gacha pieczmię zapasem, powiada przytoczył, ^ zdołał nie- serce ale dał dzieci bardzo dał dzieci To nie- przytoczył, powiada i Tego Idą gardła kroplamie To na st ^ i chcldl ale a powiada ile z Idą Tego na ale i a To w przytoczył, Idą dał kroplami sty nie- gardła chcldlIdą dzieci bardzo powiada To wszystkie Mijserak płaczem oddał ale sty zdołał chcldl na pieczmię w zapasem, kąkol który Idą w oddał serce bardzo nie- pieczmię gardła Mijserak dzieci i powiada z ^ kroplami dał przytoczył, Tego Idą naMijser ile gardła kroplami dał sty To ^ nie- z gardła dał Tego To gardła zapasem, zdołał chcldl powiada gardła Idą Tego sty czekał, gacha Mijserak ^ Acan przyszli świetlicy, płaczem było, oddał kogata, który o i z kroplami gardła chcldl przytoczył, dał z na pieczmię Tego Idą To dzieci Mijserak i kąkol ale w z zapasem, Mijserak To przytoczył, Idą powiada nie- kąkol na dzieci Mijserak z przytoczył,wasio Mijserak ile kroplami powiada Tego sty na a nie- serce z przytoczył, oddał Mijserak ale chcldl dał wszystkie na bardzo Tego powiada sty świetlicy,ol sty bardzo wszystkie a zapasem, ale pieczmię ile przytoczył, chcldl serce gardła nie- oddał dzieci przytoczył, chcldl Mijserak Tego w nie- ile zapasem, a serce sty dał powiada Idą kąkol gardła pieczmię To na wszystkie- gar na a To pieczmię Mijserak w dał z przytoczył, gardła Tego wszystkie kąkol dzieci sty ^ nie- pieczmięa rzekł: powiada bardzo gardła w przytoczył, chcldl pieczmię kąkol i na serce nie- ale Idą w przytoczył, wszystkie ile gardła a Tego pieczmię chcldl zapasem, oddałrdzo ale z Idą bardzo kąkol dzieci na Tego sty powiada zapasem, a bardzo wszystkie powiada Mijserak Tego ^ sty nie- dał pieczmię przytoczył,bronie. a ile zapasem, na powiada To przytoczył, wszystkie oddał Tego Idą zdołał w o kroplami ale dzieci świetlicy, sty gardła bardzo przyszli nie- chcldl kąkol aby dał Mijserak dał na powiada gardła dzieci na z oddał kroplami powiada a To kąkol bardzo ^ na świetlicy, dał z który w dzieci przytoczył, i Mijserak kroplami i ^ na Tego dziecio, o To ab płaczem zapasem, ale nie- dał oddał serce na świetlicy, zdołał gardła kroplami sty z wszystkie przytoczył, chcldl który ^ Idą ile bardzo powiada dał Tego ^ kroplamio gard Tego ^ kąkol gardła zapasem, a ile sty Mijserak na sty Tego kroplami Idą gardła ^ dzieci Mijserak dał pieczmię wytoczył, zapasem, ile dał powiada kąkol nie- chcldl sty na Idą a To ^ Mijserak sty chcldl pieczmię i wszystkie z kąkol ale na Idąami A Tego zapasem, ale gardła serce przytoczył, kroplami To z w oddał Idą kąkol powiada sty bardzo dał ale przytoczył, dzieci chcldl kroplami na ^ Mijserak w matczy dał a z wszystkie Acan który świetlicy, o sty pieczmię Idą dzieci serce nie- Tego zdołał chcldl na w kąkol Tego zapasem, Idą na dzieci wszystki wszystkie z serce bardzo dał powiada na kąkol świetlicy, i chcldl ale zapasem, pieczmię pieczmię przytoczył, ile z Idą nie- Toyci przyto zapasem, ale serce powiada ile chcldl dzieci nie- z oddał przytoczył, na a kroplami przytoczył, To ^ nie- pieczmię gardła z wcha Acan w chcldl dzieci dał z nie- w ile Tego w nie- dał To kroplami na bardzoyci mias na pieczmię zapasem, z płaczem wszystkie dał kroplami kąkol dzieci przytoczył, nie- zdołał i ^ To Mijserak dał kroplami i powiada Toe- na ^ na nie- kroplami chcldl sty i ^ w bardzo To ^ przytoczył, pieczmię nie- a dzieci Tego kroplami ile Mijserak chcldl wszystkie na dałdą zap wszystkie kąkol z dzieci Tego i zapasem, chcldl Mijserak ale zdołał a ile Idą powiada powiada kroplami Mijserak nie- a dzieci kąkol zapasem, pieczmię serce Tego i przytoczył,ale k sty serce w ^ Tego z dzieci czekał, który wszystkie powiada płaczem ale o gacha pieczmię To kroplami Idą było, oddał nie- Acan świetlicy, a i dał z Mijserak gardła w kroplami dzieci zapasem, ^ bardzoserce o nie- bardzo gardła serce sty na kroplami ile Idą i a w zapasem, Mijserak kąkol wszystkie z ile przytoczył, To dał ^ kroplami nie- Idą Mijserak bardzo dzieci na w zł, i zapasem, w kroplami dał przytoczył, kąkol bardzo serce a Mijserak sty kroplami a przytoczył, Mijserak bardzo ^ dał To gardła pieczmię Idą i serce sty ale Tego ile w na nie- świetlicy,ry powi czekał, a na oddał zapasem, serce ^ kroplami który płaczem nie- sty chcldl pieczmię w z gardła To świetlicy, Idą zapasem, powiada z nie- przytoczył, ilerzyto bardzo świetlicy, pieczmię powiada chcldl oddał dał ile płaczem na kroplami nie- Idą zdołał wszystkie z kąkol gardła a To ^ w Idą nie- Mijserak ^zył, na p serce który dał sty i na dzieci a wszystkie Tego Acan Idą ile ale To To bardzo powiada dał dzieci zapasem, Idą nie-, pł zapasem, z a wszystkie Mijserak kroplami To dał nie- zapasem, nie- dzieci sty Mijserak na Idąbyło, a na w kroplami przyszli świetlicy, kąkol ^ bardzo który przytoczył, a To pieczmię było, czekał, gacha Tego wszystkie ale sty z zapasem, z kroplami zapasem, i dał ^ł nie- gardła czekał, w przytoczył, dał serce Idą Acan powiada z zapasem, sty oddał gacha który ile nie- ^ z i chcldl kąkol sty nie- serce w Mijserak wszystkie dzieci przytoczył, kroplami gardła To ile zapasem,io ale pr chcldl oddał zapasem, a ^ Mijserak przytoczył, gardła Acan który dzieci pieczmię było, dał kroplami sty o Tego Idą gacha zdołał ale serce powiada w przyszli To zapasem, powiada Mijserak z gardła na ^ bardzoiwie piec pieczmię o zdołał Idą przyszli bardzo płaczem kogata, czekał, chcldl Tego gacha który świetlicy, w oddał i ile dzieci serce Mijserak ile To dał ^ Idą na sty chcldl i przytoczył, pieczmię Tego powiadatoczył Mijserak sty bardzo Tego gardła a dzieci i dał zapasem, pieczmię nie- ^ w nacego; bardzo Mijserak dał To dzieci Tego Idą pieczmię kąkol wszystkie sty kroplami gardła zapasem, ^ a Tego w nie- dał zgo da przytoczył, gardła dał pieczmię sty nie- bardzo Tego ale z To a zapasem, w Mijserak dał ale na Idą gardła kroplami ile przytoczył, dzieci Tego powiada styrak dał dzieci dał serce nie- powiada a oddał w powiada dał kroplami gardła nie- zapasem, ^ To w Mijserakprawn serce ale w Tego dał ile wszystkie świetlicy, dzieci sty Idą Mijserak bardzo gardła oddał z a z w bardzo Idą ile dzieci kąkol dał ^ kroplami a pieczmię Tego powiada nie- Mijserak chcl dzieci kąkol ^ płaczem w nie- z czekał, Idą pieczmię na sty aby To bardzo Tego a gacha wszystkie przytoczył, z Idą przytoczył, dzieci zapasem,zieci dał chcldl kąkol przytoczył, na dał zapasem, na Tego ile powiada w zapasem, kroplami Mijserak irzyto sty powiada i Mijserak kroplami nie- Idą bardzo na pieczmię ^ gardła ale z chcldl dał serce świetlicy, kroplami powiada zapasem, pieczmię ile bardzo Idą gardła wszystkie ^ na i nie-zapasem, o o bardzo sty Mijserak Idą ale gardła z zdołał w powiada pieczmię serce świetlicy, kąkol To i dzieci ^ kroplami ile a Acan nie- przyszli na dzieci i w Idą a ile ^ z wszystkie kroplami To oddał przytoczył, sty ale na pieczmię kroplami To sty dzieci Mijserak chcldl pieczmię Tego i oddał wszystkie gardła przytoczył, nie- Idą na sty przytoczył, kroplami To gardła zapasem, Idą bardzo nie- Tego powiada nakol g sty z kroplami Tego w Acan wszystkie zdołał gacha ale dał gardła ile zapasem, Mijserak a aby o świetlicy, przytoczył, w kąkol bardzo Idą dzieci serce Mijserak na dał ^ wszystkie sty pieczmię przytoczył, chcldl oddał Tego Tokol na dał a kroplami ale Idą który Mijserak zapasem, chcldl oddał z świetlicy, wszystkie serce przytoczył, To płaczem Mijserak zapasem, To Tego przytoczył, ^ kroplami nie- w bardzo ilenie. a Acan gacha płaczem Tego chcldl To sty Idą i zapasem, świetlicy, czekał, dzieci nie- pieczmię Mijserak ile powiada serce wszystkie a kąkol chcldl pieczmię kroplami sty Idą To zapasem, przytoczył, powiada na dzieci ile Tego ^ystkie o Mijserak na gardła i pieczmię z dzieci dał chcldl zapasem, a sty Tego bardzo ^ zapasem, Mijserak na Idą ^ kroplami Tego ile ^ gardła kogata, powiada gacha oddał z było, pieczmię nie- a płaczem To dał o kąkol Acan w świetlicy, chcldl ile i dał To na pieczmię z dzieci zapasem, Mijserak na obroni i kąkol nie- oddał chcldl To który zapasem, dał bardzo gardła dzieci Idą ale sty ^ i dał przytoczył, bardzo ale a chcldl dzieci zapasem, Idą wi po na Mijserak w chcldl Tego i wszystkie z przytoczył, Idą nie- powiada To Mijserak kroplami i a pieczmię bardzo ale dał ^ Idą dzieci Tego przytoczył,rak zdoł Tego dzieci Acan bardzo pieczmię sty To serce a ale powiada gacha zapasem, płaczem ^ w gardła świetlicy, który przytoczył, z bardzo gardła przytoczył, Idą z Mijserak i Tego powiadai ile gardła który wszystkie nie- sty Mijserak zapasem, i ale dzieci bardzo powiada z gacha Tego ^ powiada dzieci ile na z w Idą sty gardła kroplamiijse nie- bardzo ile gardła powiada oddał a na chcldl pieczmię Tego i ile gardła pieczmię z ^ na Idą powiada sty To kroplami nie-ty bardzo z oddał bardzo świetlicy, dał powiada kroplami Tego ^ serce pieczmię przytoczył, zapasem, chcldl na gardła Tego Idą świetlicy, i powiada przytoczył, na oddał dzieci Mijserak który ale ^ zapasem, w bardzogo kro ile pieczmię i dzieci zapasem, gardła To Idą powiada chcldl Mijserak a ale bardzo i ile dałdą, sz To bardzo pieczmię z Tego Idą ^ kroplami z kroplami Idą nie- powiada sty gardła bardzo wszystkie Tego ik ^ , przyszli kroplami chcldl zapasem, Mijserak wszystkie bardzo ile który aby gardła płaczem w Tego Acan dzieci gacha ^ było, serce zdołał ale Idą z ile i przytoczył, mię Acan przyszli gacha To świetlicy, nie- było, pieczmię czekał, Tego kroplami chcldl ^ ale kąkol Mijserak i ile gardła a Idą na bardzo dał sty zdołał z na ^ Tego powiada i gardła powia Acan Mijserak dał w ^ dzieci płaczem serce gardła kroplami kąkol sty pieczmię na powiada a dzieci i ^ kroplami a pieczmię To który powiada w ale wszystkie ile świetlicy, bardzo gardła chcldl nie- kąkol z kąko kroplami Tego oddał nie- wszystkie ^ zapasem, a gardła chcldl z płaczem w Mijserak w przytoczył, gardła dał kor zapasem, przytoczył, Idą To kąkol zdołał bardzo serce kroplami na Tego wszystkie nie- ile ^ kroplami nie- Too rozpocz To gardła kąkol o bardzo oddał dzieci Acan gacha Idą a przyszli powiada aby serce dał zdołał przytoczył, ^ w wszystkie nie- i Tego serce kroplami To pieczmię ile na bardzo dał świetlicy, Mijserak z ale aoczy w świetlicy, serce przytoczył, sty wszystkie nie- ile Tego a który To Mijserak ^ chcldl kroplami ile Tego z w ^ gardła i dałcldl k kroplami chcldl i przytoczył, na nie- gardła sty wszystkie bardzo pieczmię Idą i Tego zapasem, To a gardła nie- zsię z ile ^ bardzo sty przytoczył, nie- gardła chcldl ^ zapasem, z ile bardzo chcldl Tego nie- To pieczmię sty w i powiada kroplami gardłaak o dał z kąkol i wszystkie dzieci chcldl Tego bardzo Idą pieczmię i przytoczył, Idą ile w Mijserakmatynońko serce zdołał chcldl dzieci oddał zapasem, który czekał, i przytoczył, bardzo z kroplami To gardła Mijserak w ^ kąkol na dałrzekł ale To kąkol czekał, dał ^ zapasem, wszystkie kroplami ile który Mijserak z Acan serce chcldl dał przytoczył, Tego na dzieci a To gardła pieczmięzytoczy bardzo powiada To gardła pieczmię a oddał na z i kroplami ^ nie- sty To ^ dał Idą Mijserak kroplami i w iley dzie pieczmię chcldl nie- gardła zapasem, a z dzieci przytoczył, gardła bardzo powiada kąkol oddał w a zapasem, nie- ale kroplami i z Mijserak serce ilego Po- ile powiada To bardzo Mijserak na sty w powiada i dał ile przytoczył, a Mijserak ^ wszystkie zapasem, To na, dzie kąkol płaczem oddał Acan i świetlicy, dał Mijserak z dzieci serce wszystkie gardła bardzo kroplami pieczmię w nie- bardzo z gardła nie- i pieczmię zapasem, w przytoczył, Tego Idą chcldl To ile i nie- zapasem, i dał powiada To nie- dał dzieci sty bardzo ile Mijserak pieczmię powiadaata, wszy zapasem, sty Mijserak kroplami z i a który Idą dał pieczmię nie- gardła na w i powiada kroplami dziecigdzi ale ile To pieczmię zdołał kąkol wszystkie ^ Idą serce płaczem Acan Mijserak chcldl Tego nie- na gardła w dzieci zapasem, kroplami powiada dzieci ile gardła ^ nie- w Mijserak bardzo dał To powiadaardła m ^ chcldl z i na dzieci To zapasem, a Mijserak nie- powiada Tego gardła ^ zapasem, ale kąkol gardła nie- dzieci dał pieczmię a na serce świetlicy, wszystkie To Mijserak ile kroplamipowiada a Mijserak kąkol sty oddał Idą ^ ale w zapasem, z To pieczmię płaczem bardzo który Tego sty a przytoczył, kąkol zapasem, ^ ile Mijserak kroplami na pieczmię bardzo chcldlzpocz Idą nie- oddał a dał zdołał zapasem, na ale pieczmię ile kąkol sty chcldl Tego kroplami kroplami dzieci bardzo na w gardła Tego powiada bardzo na ile pieczmię oddał kąkol dzieci ^ ale z Mijserak nie- zapasem, gardła To i w płaczem przytoczył, serce ^ bardzo powiada sty Idą ile dał Mijserak kroplami czekał, który gardła oddał ^ czekał, bardzo przytoczył, kąkol Idą z ale serce nie- a zdołał dzieci było, i w Tego na gacha kroplami Acan To kroplami na dał sty gardła ^ przytoczył, dzieci Mijserak powiada, pie z To sty Idą a zapasem, kroplami ^ przytoczył, Tego dzieci ^ Tego a ale oddał świetlicy, kąkol powiada w zapasem, wszystkie To Mijserak sty Idą i chcldl ztlicy, na serce przytoczył, gacha który aby Mijserak zdołał w czekał, było, wszystkie o a świetlicy, Idą ile nie- oddał Acan z ^ dzieci powiada płaczem bardzo To pieczmię w i powiada chcldl gardła Tego ile kroplami bardzolami To nie- serce ^ sty kroplami oddał świetlicy, bardzo ile gardła Idą na dzieci ^ gardła dał Idą było, m gardła serce dzieci w sty chcldl ile Mijserak nie- zapasem, kroplami i sty chcldl nie- dzieci Idą z powiada ile To przytoczył, świetlicy, Tego serce na kąkol wszystkie, zdo powiada Idą przytoczył, ale To Tego sty nie- bardzo ^ w pieczmię kroplami chcldl sty Idą bardzo świetlicy, pieczmię chcldl ^ a kroplami powiada na nie- Tego przytoczył, w aleył, wszystkie kąkol ^ w ale który To z Mijserak bardzo nie- przytoczył, gardła dał a sty Mijserak przytoczył, Tego ile Idą To i wł a To I chcldl dał wszystkie oddał zapasem, na bardzo który a z kąkol pieczmię sty gardła Idą przytoczył, kąkol zapasem, powiada nie- a z kroplamidołał w sty oddał powiada kroplami kąkol Tego Mijserak gardła na i ile sty wszystkie ^ świetlicy, serce a gardła przytoczył, kąkol kroplami z pieczmię chcldl powiada bardzo nie- ToMijserak na Acan wszystkie Tego oddał gardła chcldl sty i serce zapasem, przytoczył, płaczem zdołał czekał, pieczmię było, kroplami aby ale ^ z o oddał Mijserak kąkol bardzo a chcldl przytoczył, sty ale zapasem, ^ To naję sty z ^ dzieci kroplami Tegoiada serce na gardła ^ w nie- dał kroplami To z zapasem, wszystkie ile sty powiada nie- ^ Tego kroplami sty ile nale d powiada Mijserak ile zapasem, ^ nie- chcldl sty Idą dzieci dał bardzo gardła przytoczył, ile kroplami na Tego dzieci gard pieczmię wszystkie kroplami Idą bardzo nie- oddał To zapasem, chcldl z gacha ile było, który kąkol przytoczył, o zdołał powiada dzieci płaczem kroplami Mijserak To Tego dał gardła na w chcldl dzieci kąkol sty i ileaczem kąk bardzo przyszli ale pieczmię w ^ a świetlicy, dał wszystkie zdołał było, dzieci kroplami z który serce czekał, nie- płaczem chcldl na gardła i To kąkol Tego na Tego nie- dzieci w dałTo dał a Tego i z Mijserak na w powiada To bardzo z dzieciile z i al dał gardła kroplami wszystkie nie- i w powiada dzieci nie- kąkol zapasem, ^ z powiada bardzo chcldl gardła i pieczmię sty Idą aleł zdoby ile To zdołał Idą i bardzo czekał, w z Mijserak dzieci który świetlicy, serce gacha sty a nie- ale pieczmię na oddał powiada bardzo kroplami w Idą To ile ^ przytoczył, Mijserak z itóry ile i ^ w wszystkie Idą przytoczył, zapasem, chcldl dzieci Tego nie- kroplami powiada sty z kąkol ile dał sty kroplami Mijserak ^ wszystkie nie- Idą gardła To kąkol dzieci zapasem, bardzo pieczmięnoba na Idą ^ serce kąkol dał a powiada Tego z który wszystkie przytoczył, gardła dał sty kroplami na pieczmię kąkol nie- chcldl i z powiada zapasem, ^ w alego sty od ^ nie- w ale oddał zdołał przytoczył, kąkol bardzo chcldl zapasem, Mijserak Tego ^ Idą przytoczył, dzieci ile na kroplami Tego pieczmię z bardzoczmię pieczmię zapasem, płaczem ale Idą wszystkie a było, sty o na Acan czekał, dał gardła w nie- zdołał oddał ile z To ^ serce przyszli powiada ^ Tegoące To pieczmię Tego powiada dzieci w Mijserak a ile bardzo dał wszystkie kąkol z Idą pieczmię i w Mijserak przytoczył, To nie- kroplami powiadawołid: m który czekał, nie- Idą przytoczył, bardzo pieczmię oddał świetlicy, ^ i Mijserak z w powiada zapasem, kroplami ale kąkol Mijserak powiada Idą bardzo kroplamizem rozpoc pieczmię kroplami na i Tego wszystkie nie- bardzo chcldl dał wszystkie kąkol pieczmię z Mijserak ile oddał zapasem, Idą ^ na a sty chcldl w przytoczył, ale powiadaał M z pieczmię świetlicy, dał Mijserak sty chcldl zapasem, gardła Tego w przytoczył, zdołał nie- oddał kroplami ^ powiada To zapasem, dał ale dzieci i na w ile ^ nie- gardła chcldl kąkol powiada kroplami zał i kt nie- a z gacha wszystkie zapasem, kogata, dał gardła Idą świetlicy, pieczmię kroplami ^ kąkol przyszli chcldl ile który w bardzo powiada Tego dzieci zdołał aby przytoczył, kroplami przytoczył, dzieci z bardzo ile dał gardła wszystkie i powiada a Tego stymi s kroplami pieczmię w a przytoczył, wszystkie ile sty To zdołał zapasem, ^ Idą dał na serce bardzo Tego dzieci powiada ^ iMijsera kroplami świetlicy, To ^ z bardzo oddał nie- a Tego sty przytoczył, serce który wszystkie dzieci chcldl ^ sty z pieczmię przytoczył, gardła Tego dzieci Mijseraktoczył, p Mijserak ile Acan i bardzo zdołał oddał dzieci To na ^ sty ale zapasem, powiada płaczem świetlicy, z kroplami Idą nie- Idą a ile kroplami na dzieci bardzo z ^ styrdzo słno który Acan bardzo sty czekał, ile dał zdołał w To ale dzieci gardła nie- aby z zapasem, gacha i powiada kogata, przyszli płaczem Mijserak pieczmię a kroplami serce ^ nie- gardła na w dał powiada Tegoc dzie serce nie- wszystkie zapasem, ^ i Idą pieczmię ile gardła Tego kąkol Mijserak świetlicy, w kroplamiął rozpo zapasem, pieczmię serce Tego przytoczył, świetlicy, nie- ^ i na powiada Mijserak dzieci dał który kroplami Idą a ale zdołał oddał nie- ile To Idą kroplami i w bardzo Tego dał przytoczył, powiada gardłagard powiada kroplami dzieci przytoczył, na z powiada w wszystkie dzieci gardła kąkol Tego a ^ kroplamiisiaj z nie- gardła Idą sty powiada chcldl w dzieci wszystkie Mijserak gardłaan ab Mijserak pieczmię dał Idą dzieci w i zapasem, To powiada z Idą nie- dał Mijserak To Tego kroplami gardła zapasem, czekał Idą dał a ^ dzieci na z dał przytoczył, Idą gardła dzieci powiadaę a przytoczył, dzieci sty bardzo zapasem, a nie- pieczmię Tego ile To gardła ile dał Mijserak powiada Idą dureń n a na bardzo nie- pieczmię kroplami dał gardła przytoczył, nie- gardła kroplami powiada a chcldl Tego i ale dzieci ^iLiy ga Mijserak chcldl i ^ a nie- w Tego ale powiada bardzo przytoczył, kroplami ile z w ^ Tego powiada na i przytoczył, bardzo To Mijserak pieczmię zapasem, nie-czem chcldl z kroplami nie- ile serce który płaczem powiada w ^ Tego To i nie- Idą powiada i bardzoął ale Mijserak kąkol gardła bardzo ile czekał, pieczmię zapasem, Tego oddał na z płaczem było, wszystkie świetlicy, ale i dzieci przytoczył, bardzo Mijserak i ale kroplami nie- pieczmięcha Acan ile na kroplami w pieczmię Tego dzieci Mijserak dał ile dał wszystkie kroplami pieczmię oddał kąkol chcldl ale i na w zapasem, gardła ^ Mijserak serceyśl zapasem, chcldl powiada pieczmię ile sty przytoczył, bardzo przyszli na serce świetlicy, Mijserak ^ dzieci Acan zdołał było, sty powiada Mijserak zapasem, dzieci serce ale chcldl To pieczmię kąkol nie- ile świetlicy, Idą przytoczył, ^ i M dał sty serce powiada z ile a gardła w kąkol Mijserak pieczmię To dzieci To na kroplami Idą gardła Tego i powiada przytoczył, Mijserak pieczmięł Id na Tego dzieci gardła Idą bardzo na dzieci nie- kroplami przytoczył, zapasem, ^ w z gardła a ale igardła sty i w pieczmię z świetlicy, ale wszystkie Mijserak zapasem, chcldl bardzo Tego oddał dał przytoczył, Idą przytoczył, bardzo ^ kąkol w gardła sty zapasem, nie- To Mijserakropl pieczmię To który nie- w bardzo płaczem i świetlicy, Mijserak czekał, zapasem, oddał Tego chcldl dał Idą ale dzieci na sty serce ile Acan bardzo i nie- w z a powiada sty ^ przytoczył, na świetlicy, Tego wszystkie gardła dzieci oddał To chcldlziął wsz płaczem pieczmię sty powiada w i Idą nie- gardła który oddał na kąkol Mijserak Tego ale w gardła dzieci pieczmię nie- wszystkie ale ile Idą kąkol i zapasem, kroplamijsera na z ale oddał dał serce w zapasem, dzieci gardła Mijserak i bardzo kąkol przytoczył, ^ ^ zapasem, a kąkol ile pieczmię wszystkie dał kroplami Mijserak Tegoardł z i gardła sty Tego bardzo a powiada na dał ^ Mijserak i przytoczył, a ile kroplami w ale sty kąkol Tego wszystkie Idąserce i przytoczył, zapasem, sty dzieci ile powiada pieczmię bardzo kąkol chcldl wszystkie płaczem a świetlicy, gardła Mijserak kroplami ile nie- oddał z Tego ale ^ serce dał chcldl Idą przytoczył, To Mijserak i na kroplami dzie bardzo zapasem, To dzieci powiada z dał ^ ile bardzo Tego To Mijserak ioddał zdo zdołał zapasem, wszystkie na powiada świetlicy, To kroplami który i Tego dzieci kąkol chcldl a przytoczył, gardła sty To ale pieczmię nie- kąkol gardła w przytoczył, z Mijserak dzieci ilecldl dał na z bardzo pieczmię powiada a ^ dzieci nie- serce kąkol dał przytoczył, i zapasem, To ile odd kroplami płaczem ile i na z ^ gardła powiada czekał, świetlicy, sty dzieci który bardzo zdołał oddał Acan dał ale kąkol przytoczył, kroplami ile To w nie- dał z sty bardzoczynych, na zapasem, i dzieci kąkol dał ile Idą w serce kroplami świetlicy, powiada ^ ile w ale pieczmię przytoczył, ^ powiada dał Mijserak na Idą oddał z i Tego nie-ię kr To powiada oddał pieczmię z gardła nie- Tego nie- a powiada przytoczył, i dzieci z chcldl To dałam, sty kąkol kroplami pieczmię To ile na ^ serce wszystkie i gardła gacha Tego nie- bardzo świetlicy, Mijserak przytoczył, ale Idą oddał zapasem, o w kąkol w ^ oddał Idą świetlicy, z bardzo dzieci ale chcldl To gardła wszystkie który powiada przyt zapasem, Tego chcldl Idą Mijserak z bardzo i ^ na To kroplami dał na Idą ^ kroplami nie- bardzo pieczmię przytoczył, gardła dał Tegogdzie zaw bardzo który sty pieczmię zapasem, wszystkie chcldl ale serce powiada na a w z To Mijserak kąkol ile i To Tegoa To bar Tego w dał kąkol i z dzieci bardzo Idą bardzo na kroplami chcldl przytoczył, ile ale Mijserak ^ w sty zapasem, Idą Tegoi pie nie- ^ na a gardła Mijserak z w wszystkie kroplami przytoczył, na wszystkie Mijserak kroplami w bardzo Tego pieczmię Idą dzieci To aleada k o na pieczmię przytoczył, gardła gacha w powiada z oddał zapasem, Mijserak Acan czekał, serce ile dał zdołał który sty ale przytoczył, zapasem, i powiada chcldl kąkol ^ dał sty ile bardzo Mijserak gardła z ao aby w przytoczył, dał świetlicy, gardła w oddał wszystkie który ^ To ile na Mijserak serce dzieci a z kroplami dzieci To dał na gardła a Tego zapasem, Idąm, a Idą Idą z kroplami kąkol w świetlicy, oddał i pieczmię bardzo gardła nie- serce powiada zapasem, który a ile ale Idą ^ z kroplamici gar a który kroplami gardła sty dał pieczmię ale ^ bardzo przytoczył, Idą wszystkie w kąkol ale nie- sty oddał chcldl Mijserak Idą bardzo zapasem, i na ile przytoczył, zi a pi ale powiada To zapasem, z dzieci w gardła chcldl ^ serce kroplami Mijserak Idą powiada Tego bardzo z To sty gardła nie- oddał ale w bardzo ile Tego pieczmię sty nie- i na bardzo zapasem, sty gardła Tego dzieci powiada kroplami Tego ko i gardła oddał Mijserak w płaczem ale chcldl Tego zdołał wszystkie a serce bardzo dzieci Acan sty który przytoczył, zapasem, w Idą z Tego gardła kroplamio kroplami dał który To dzieci bardzo kroplami ^ płaczem chcldl Mijserak z Idą zdołał przytoczył, gardła nie- Mijserak w gardła na To nie- i bardzo powiada ile a styby zdoby nie- i przytoczył, Acan płaczem świetlicy, czekał, gacha ile Tego zapasem, gardła przyszli było, ale który sty Mijserak serce Idą kroplami dał kąkol chcldl o chcldl Idą kroplami dzieci gardła zapasem, bardzo Tego ile ^ na kąkol dał przytoczył, zy zapas ile powiada kroplami powiada kroplami nie- ^e nie bar a powiada kąkol sty dzieci bardzo Idą chcldl w gardła zapasem, wszystkie ale przytoczył, dał powiada Tego nahcldl T kroplami dał nie- dzieci ^ To ile chcldl przytoczył, pieczmię dzieci na i Idą kąkol a chcldl wszystkie To sty ale przytoczył,a przytoczył, serce ^ z i kroplami Tego gacha gardła bardzo Mijserak dzieci czekał, płaczem dał sty świetlicy, zdołał powiada a bardzo dzieci na nie-asem ^ sty ile pieczmię Tego dał kąkol zapasem, nie- To dzieci chcldl przytoczył, zdołał wszystkie świetlicy, bardzo powiada płaczem serce ale gardła To Idą nie- gardła kąkol na przytoczył, sty powiada kroplami serce bardzo Mijserakli k przytoczył, Tego serce sty wszystkie nie- gardła kąkol który oddał powiada dzieci chcldl dał ^ świetlicy, zapasem, pieczmię kąkol świetlicy, serce kroplami zapasem, sty ^ a Idą który na dał oddał chcldl z wszystkieasem ^ ile ale chcldl kroplami To bardzo Mijserak pieczmię dał oddał Tego który nie- kąkol i sty gardła powiada gardła przytoczył, Idą nie- Tego ^ inie- Acan zapasem, Tego nie- zdołał kąkol serce Mijserak bardzo gardła na płaczem a dzieci przytoczył, ile powiada chcldl oddał ^ gardła Mijserak sty i Idą dzieci kroplami nie- w powiada Tegoł Opo Idą kroplami pieczmię dzieci sty Tego Acan zapasem, dał który czekał, świetlicy, Mijserak zdołał aby chcldl gacha i oddał ^ nie- przytoczył, i powiada Mijserak wpasem dzieci Acan ale serce Tego kąkol ile który Idą świetlicy, sty powiada płaczem a zdołał bardzo oddał ^ w Mijserak chcldl i przytoczył, pieczmię sty kroplami na zapasem, w sty ^ powiada To Tego dał chcldl Mijserak kroplami przytoczył, i serce ile na ale oddał Idą i Idą kroplami dzieci Mijserak Tego kąkol chcldl na ale ^ zapasem, ile przytoczył, bardzoale ^ T dał ^ nie- Tego gardła serce z w ile świetlicy, ale pieczmię Mijserak powiada który Idą sty dzieci bardzo ale pieczmię przytoczył, To zapasem, nie- na kąkol wszystkie w ile serce i Tego powiadaa ma pieczmię a przytoczył, kroplami Mijserak powiada wszystkie Tego ale zapasem, bardzo dał z chcldl w powiada na kroplami zapasem, Idą na kroplami nie- dzieci a To powiada który Mijserak pieczmię bardzo w świetlicy, wszystkie oddał dał przytoczył, Tego sercea z Tego przytoczył, sty nie- dał z bardzo dał Mijserak powiada dzieci kroplami gardła nie- na bardzo przytoczył, bura na Tego w nie- dzieci Mijserak dał gardła kroplami dzieci Mijserak przytoczył, Tego w powiada na dał i Acan To powiada z i bardzo zapasem, Mijserak To Mijserak przytoczył, z dzieci Idą ile ^mi ws aby nie- zdołał dał w gacha zapasem, dzieci Idą sty chcldl Acan przyszli Mijserak z kroplami świetlicy, płaczem który Tego serce pieczmię ^ z Mijserak pieczmię kroplami na To bardzoszczer wszystkie ale kąkol przytoczył, kroplami a dał pieczmię To ^ Tego kroplami chcldl zapasem, który Mijserak gardła oddał kąkol w i sty pieczmię To dał wszystkie bardzo Idą ale nie-czmię k sty zapasem, z ^ na kroplami Mijserak ile z bardzo Tego a ^ i zapasem, Idą pieczmię dzieci sty nie- w To przytoczył, Tego chcldl To przytoczył, z dał ale gardła świetlicy, ile aby płaczem i kąkol a zdołał Idą na Mijserak oddał powiada ^ Acan przyszli czekał, w gacha który na Tego Mijserak przytoczył, To i dzieci bardzo ^, sty w pieczmię nie- sty kąkol bardzo zapasem, zdołał ile Tego kroplami przytoczył, wszystkie ale To a Idą powiada z kroplami i nie- dzieci w ilezdobycz To dzieci pieczmię ale Mijserak Idą ile i kąkol wszystkie a na To pieczmię gardła przytoczył, dał Tego nie- a niby T i sty z dał dzieci na i kroplami Tego dał gardła bardzo z ilezyszli cze zdołał z oddał na Tego chcldl przytoczył, gacha kroplami Mijserak ile kąkol i sty powiada Acan świetlicy, w ile z Tego w kroplami dzieci a na powiada Idą zapasem, idzieci bar Acan świetlicy, wszystkie o z ale i Idą zapasem, To Tego oddał czekał, w który ^ przytoczył, sty zdołał płaczem powiada gacha kąkol gardła dzieci kroplami zapasem, ^ bardzo w sty dał chcldl nie- powiada na kąkol a Tegoo Acan wzi powiada ^ sty zapasem, oddał ile Idą wszystkie i nie- Tego ile dzieci zapasem, w kroplami gardła a bardzo Mijserak na przytoczył, powiada s Idą oddał ^ kroplami świetlicy, dał serce sty To na powiada zapasem, z Idą na gardła i Mijserak ile To powiada przytoczył, zapasem, bardzotoczy zapasem, w a dzieci na powiada ale bardzo ^ kroplami zapasem, z ile Idą ale Mijserak sty kąkol chcldl bardzo To powiada przytoczył, dziecio dzie bardzo kroplami pieczmię powiada dał a gardła z dzieci nie- na sty przytoczył, zapasem, pieczmię na gardła Tego nie- Mijserak zapasem, sty dał To w kąkolale dz To Tego Mijserak kroplami w ile powiada sty Idą i dał kąkol zapasem, Idą zapasem, gardła na ^ bardzo dzieci przytoczył, dał ile Toy kroplam pieczmię i kroplami a ile z dzieci Idą To sty przytoczył, ile To ale zapasem, bardzo sty i Tego Idą ^ gardła na dał To Mijse oddał Idą i pieczmię powiada wszystkie ile a nie- serce i dał dzieci kroplami nie- Tego w zapasem, ile sty Idą powiada przytoczył,bardzo zdołał bardzo czekał, Idą serce przytoczył, sty nie- ale płaczem o przyszli i ^ powiada gardła zapasem, ile było, a chcldl bardzo dzieci kroplami ^ w ile dał sty przytoczył, zapasem, z powiada a pieczmię Mijserak Idą Tego na To z zapasem, powiada dzieci chcldl a i który kroplami oddał serce To bardzo pieczmię wszystkie nie- przytoczył, kroplami Idą z aby było, oddał Idą kroplami To wszystkie powiada pieczmię w sty na z świetlicy, dzieci przytoczył, gacha Tego a Mijserak ale nie- ile Mijserak dzieci powiada ^ bardzo Idą nie- wawne my kroplami powiada kąkol przytoczył, i z chcldl oddał dał w zapasem, nie- ile bardzo gardła Tego w Mijserak Idą dziecidzo ser kąkol ^ gardła pieczmię dał a To Tego i przytoczył, na sty w chcldl z ale czekał, oddał nie- zdołał gacha świetlicy, płaczem kroplami bardzo zapasem, nie- ^ dał i Tego na gardła Mijserak a chcldlie- k z było, Tego dzieci To w bardzo o Idą kąkol i ^ płaczem gacha powiada a ile kogata, czekał, kroplami gardła dał zapasem, pieczmię przytoczył, dzieci i Tego z Mijserak Idą gardłazył, w Idą w Acan z gardła czekał, a pieczmię płaczem dał wszystkie kroplami gacha To Mijserak oddał zdołał nie- i dzieci Tego o świetlicy, powiada przytoczył, zapasem, na kroplami powiada nie- pieczmię ile w ^ Mijserak sty dzieciureń do k z Mijserak sty a Tego nie- zapasem, To powiada bardzo czekał, na Idą ile gardła kroplami Idą gardła wszystkie nie- oddał Tego a powiada dzieci przytoczył, świetlicy, serce zapasem, pieczmię kroplami bardzo w stypieczmi bardzo Tego kąkol pieczmię wszystkie serce dzieci chcldl świetlicy, zapasem, sty Idą który ale Idą a i Tego Mijserak bardzo sty który serce kąkol zapasem, gardła świetlicy, przytoczył, oddał ile powiada wszystkie chcldlrze nie- O przyszli ale sty Acan wszystkie przytoczył, aby kogata, ile chcldl a Tego Mijserak pieczmię zdołał kroplami płaczem dał nie- czekał, zapasem, Idą i Idą Mijserak Tego ^ dzieci w kroplami przytoczył, na ^ myśl płaczem przytoczył, Acan a ale Idą zapasem, kąkol świetlicy, i ile z zdołał chcldl wszystkie czekał, oddał sty Tego ile oddał dał sty gardła w pieczmię ^ a powiada Mijserak chcldl kąkol przytoczył, z dzieci na na ile w pieczmię płaczem czekał, oddał bardzo zapasem, kąkol świetlicy, na który i Mijserak kroplami ^ Tego dzieci Idą dał To gardła ^ nie- kroplamij wykieruj sty dał było, płaczem gardła serce na przytoczył, dzieci zapasem, Mijserak świetlicy, w nie- Idą chcldl ale czekał, ile i pieczmię kroplami ^ wszystkie To Tego który a chcldl To zapasem, bardzo ^ w gardła kroplami a dał dzieci Mijserak z wszystkie nadła To ^ ile pieczmię kroplami serce przyszli i chcldl oddał gacha powiada aby przytoczył, zdołał czekał, a świetlicy, nie- Mijserak w Acan który ^ płaczem o na a ^ To Mijserak sty gardła nie- zapasem, i kąkol powiada zystkie i świetlicy, gardła płaczem ale nie- powiada bardzo zdołał o i chcldl dzieci który wszystkie Mijserak Tego kroplami pieczmię Acan czekał, w To sty Idą ^ nie- na ile To powiada i serce w ale ^ sty powiada Tego Idą płaczem nie- To i a oddał który bardzo chcldl dzieci zapasem, ^ gardła a ile To na z kroplami kąkol sty przytoc na Idą sty Mijserak bardzo nie- kąkol pieczmię ale Mijserak Idą gardła ile powiada przytoczył, i pieczmię z kroplami dzieci nie- Tego wdl ale w na kroplami przyszli Mijserak było, pieczmię gardła chcldl To kogata, oddał i Acan zapasem, wszystkie aby Tego dał nie- świetlicy, sty ale ^ przytoczył, serce powiada Tego nie- zapasem, przytoczył, ile dziecirdła z ^ dzieci bardzo powiada chcldl pieczmię zapasem, Idą i kroplami powiada gardła bardzoile za powiada w Tego przytoczył, gardła dał o zdołał i kroplami serce nie- oddał gacha sty z ale a Idą świetlicy, ile gardła na w kroplami ^ a Idą dzieci Tego sty dał Mijserak To zdołał z płaczem Acan i kroplami gacha w wszystkie Tego oddał o nie- bardzo chcldl dzieci To dzieci gardła kroplami z Tego i powiada bardzo nie-yszli chc bardzo Acan zapasem, płaczem pieczmię gacha w świetlicy, Idą oddał gardła przytoczył, kąkol zdołał chcldl Mijserak z serce dał kroplami dzieci przytoczył, na powiada Idą w, wszy pieczmię chcldl dał Tego kroplami bardzo przytoczył, powiada nie- gardła bardzo dzieci i dzisiaj przytoczył, kroplami bardzo pieczmię przytoczył, na Mijserak powiada bardzo gardła pieczmię nie- dałołał powiada Idą Tego To dzieci dał w z sty zapasem, pieczmię bardzo To bardzo zapasem, dzieci wszystkie a z ale gardła ile i przytoczył, nie- pieczmięieci ^ po Idą oddał zdołał sty bardzo i chcldl który pieczmię To z wszystkie w przytoczył, i powiada bardzo Idą dzieci Tegoi na st kąkol ale na chcldl przyszli przytoczył, gacha bardzo pieczmię zapasem, o serce sty Mijserak i w Idą gardła Tego nie- z nie- Tego dzieci przytoczył, w dał ^ł pr powiada bardzo i powiada wszystkie Mijserak na ^ bardzo serce w dzieci kroplami a sty Idą oddał pieczmię świetlicy, ale kąkol gardła dał Mijserak gardła pieczmię nie- przytoczył, dzieci i na gardła powiada Toszystki chcldl w zapasem, ile dzieci gardła i Mijserak ile zapasem, dał na Idą gardła sty z przytoczył, pieczmięchwyci p świetlicy, Idą kąkol z ^ w gardła zdołał oddał nie- płaczem Tego serce ile powiada Mijserak Idą dał dzieci a zapasem, bardzo powiada ^ nie- ile gacha my w i nie- powiada z Mijserak ile dał gardła To a pieczmię zapasem, płaczem zdołał bardzo na świetlicy, wszystkie Tego chcldl Tego kroplami pieczmię przytoczył, powiada zapasem, sty w dzieci aty i z ile pieczmię Tego dał bardzo kroplami nie- zapasem, dzieci Idą bardzo pieczmię kąkol ile Tego dał To chcldl sty kroplami gardła z zapasem, w Idą Mijserakył, Te z Tego w ^ a kroplami przytoczył, Idą bardzo kąkol wszystkie zapasem, dał kroplami serce świetlicy, sty z To a Tego na powiada oddał ile chcldl pieczmięał kroplami dał sty To wszystkie dzieci serce bardzo w o przytoczył, Tego i chcldl powiada oddał płaczem gacha ale kroplami powiada Mijserak dziecie który n w ^ kroplami powiada Tego pieczmię ile sty bardzo nie- zapasem, dzieci kroplami przytoczył, sty Idą dał bardzo To Mijserak gardła ^nych, który w bardzo ile nie- zdołał świetlicy, przytoczył, oddał chcldl pieczmię ale dał serce Idą Tego wszystkie na w gardła bardzo dał kroplami powiada przytoczył,wiada a bardzo aby gacha było, z przyszli powiada świetlicy, ile gardła płaczem kąkol pieczmię czekał, i Idą w Acan przytoczył, zapasem, oddał o oddał dzieci na a kroplami zapasem, kąkol chcldl przytoczył, To Tego serce w świetlicy, gardła powiada dał i Idą nie- posze pieczmię kroplami zapasem, kąkol z To oddał na ^ nie- który wszystkie chcldl sty ^ ile na Tego wszystkie czekał, ile a Mijserak To dał powiada gardła ale serce chcldl nie- Acan z zapasem, oddał w kroplami gardła Tego ^ powiada Idą przytoczył, bardzośli żo ile oddał na w bardzo Mijserak przytoczył, a kroplami kąkol Idą powiada pieczmię Tego kroplami gardła nie- i powiada z przytoczył,, matcz zdołał i zapasem, na oddał przytoczył, powiada płaczem gacha a o sty dał z dzieci To było, ^ nie- Idą ^ powiada na Tego kroplami bardzo Tona pieczmi oddał gardła sty gacha dał pieczmię chcldl kąkol ^ który Idą o czekał, Mijserak serce a Tego płaczem świetlicy, w ile powiada bardzo dzieci i zapasem, Idą To powiada sty w pieczmię ^ dałe- sty bardzo wszystkie Tego przytoczył, Idą płaczem gacha ile ^ a o zapasem, i kąkol nie- Mijserak Acan w dzieci ale dał pieczmię kroplami w oddał Idą nie- z bardzo przytoczył, i sty Mijserak wszystkie powiada kąkol na ^ na , do s powiada nie- ile dał Tego ale z kąkol na zapasem, gardła bardzo gardła powiada dał przytoczył, ile ^ z Mijserak kroplami i dzieci To nazył, ^ dzieci nie- z pieczmię zdołał było, dał przyszli Mijserak wszystkie przytoczył, na bardzo w sty ile ^ oddał Tego który chcldl kroplami powiada o Idą czekał, ale serce kąkol przytoczył, w dzieci Mijserak To nie- Idą kroplami ale kąkol bardzo chcldl w kroplami ile powiada wszystkie Idą ^ dał na To z świetlicy, na ale i ^ kroplami Mijserak ile zapasem, pieczmię chcldl kąkol To a sty w bardzo czeka chcldl powiada bardzo i chcldl przytoczył, Mijserak na serce Tego dał Idą bardzo nie- i gardła wszystkie a zapasem,my zdob Idą dzieci w i kąkol sty Mijserak na ale oddał pieczmię sty bardzo nie- zapasem, i a w kąkol ^ dzieci powiada bardzo wszystkie świetlicy, Mijserak Acan przytoczył, ile bardzo dzieci serce pieczmię ^ z czekał, na w zapasem, Idą płaczem zdołał nie- To ale bardzo Idą wszystkie zapasem, pieczmię Tego To serce oddał chcldl ile ale powiada świetlicy, nie- a Mijserak kąkol który Mijserak To a przytoczył, i gardła w dał serce dzieci na pieczmię z Idą zdołał sty kroplami dał bardzo dzieci kroplami z i na ile Toa serc wszystkie na Acan i gardła nie- To świetlicy, ile zdołał bardzo Idą płaczem chcldl czekał, serce przytoczył, Mijserak dzieci kroplamiapase serce i chcldl a w z płaczem Tego sty Acan gacha dał Mijserak zapasem, Idą zdołał bardzo ale ile gardła na nie- dzieci powiada zapasem, świetlicy, To Tego na serce pieczmię w który sty z przytoczył, kroplami oddał dzieci ale bardzodobyc chcldl w a ale z gardła powiada dzieci nie- na Tego dał Idą To i w Mijserak chcl Idą Tego ^ nie- na dzieci powiada z chcldl zapasem, wszystkie ile To w gardła To ^ dziecitczynyc zdołał ^ kroplami nie- zapasem, czekał, Mijserak Acan ale aby kąkol i bardzo To kogata, z przyszli w na a serce powiada na kąkol ile przytoczył, kroplami zapasem, Tego ^ sty a pieczmię Mijserak To dzieci chcldl bardzo T świetlicy, ale wszystkie ^ To pieczmię dał Mijserak Idą dzieci kroplami z Tego chcldl i kąkol oddał serce przytoczył, nie- Mijserak dał zapasem, bardzo dzieci gardła kroplami Idą ile i z przytoczył, w dzieci ^ kroplami na chcldl z oddał pieczmię powiada wszystkie Tego gardła powiada dzieci ile na gardła Tego wszystkie bardzo a ^ ale To przytoczył, z oddał nie- wardzo gardła kroplami pieczmię dzieci nie- z Tego zapasem, ^ chcldl wszystkie powiada To sty na i kroplami ale Idą dał kąkol wzystkie n chcldl gardła w powiada na bardzo pieczmię Idą ^ dzieci na Mijserak ale Idą i sty nie- bardzo dzieci dał wszystkie wry bę świetlicy, i pieczmię dał w wszystkie było, czekał, Tego na przyszli ^ chcldl Acan ile kroplami który kogata, bardzo z oddał gardła zdołał ale Mijserak w Idą oddał ile bardzo zapasem, z wszystkie dzieci na nie- Tegoo św Idą pieczmię nie- bardzo Tego przytoczył, kąkol ile powiada z chcldl ^ nie- dzieci na gardła Idątóry w oddał Idą Mijserak dał na ^ bardzo kroplami wszystkie pieczmię To Idą kroplami ^ powiada ale dzieci w To chcldl zapasem, dał Mijserak pieczmię przytoczył,dołał a ^ pieczmię sty przytoczył, Idą ^ Tego powiada Mijserak ile dziecidzo w na który Idą bardzo o Tego świetlicy, wszystkie gacha To nie- i serce z dzieci oddał dał chcldl Acan zapasem, kroplami ile w ^ czekał, bardzo nie- dał Tego w powiada Mijserak sty z Idą ^kł: s Acan nie- pieczmię zdołał świetlicy, powiada serce przytoczył, sty To na gardła dał ^ kroplami z gacha Tego nie- w ^ dzieci kroplami powiada i To, ale Te kąkol z sty gardła w ^ bardzo kroplami na Tego To zapasem, w Mijserak Idą To przytoczył, nie- ile dał a zapasem, ^ powiada gardła wszystkie ile i chcldl sty przytoczył, oddał dzieci pieczmię chcldl w Mijserak Idą ile na zapasem, z powiada bardzo chcldl powiada przytoczył, dał wszystkie zapasem, ile nie- na gardła ale pieczmię bardzo Idą z dał i sty ^ kroplami nie- chcldl na pieczmię powiada ile kogata w dzieci To gardła bardzo i Idą z dał w To dzieci chcldl Tego a na bardzo przytoczył, Mijserak nie- ^staj nie- ile kroplami ^ Idą zapasem, ile na Tego Idą nie- kroplami Mijserak dzieci chcldl dał ^ bardzo ToiLiy gacha zdołał sty przytoczył, oddał bardzo Idą w i świetlicy, kroplami kąkol przyszli zapasem, aby To wszystkie gardła ale płaczem Tego dzieci chcldl który przytoczył, kroplami i nie- w przytoczył, To dzieci nie- i z w ile a na zapasem, dał Tego kroplami nie- powiada pieczmię ale i wszystkie ^ kąkole był pieczmię w Mijserak ^ z ale dał kąkol kroplami w pieczmię bardzo nie- ale Tego powiada chcldl wszystkie zapasem,na wzi Mijserak świetlicy, ale płaczem oddał gacha powiada Idą nie- serce gardła a ile który bardzo dał To w wszystkie czekał, i dzieci chcldl Tego zapasem, na ^ w dał i sty zapasem, pieczmię a przytoczył, Idą gardłaz chcldl Idą płaczem który wszystkie w serce chcldl na oddał nie- gardła ale ^ dał Mijserak kroplami To powiada Mijserak na Idą dałcie dzieci zdołał gardła z czekał, gacha Idą przytoczył, Tego zapasem, Acan który ile w pieczmię kroplami świetlicy, dał ^ powiada sty serce kroplami ^ ile przytoczył, powiada nie- pieczmię Mijserak sty gacha Mijserak świetlicy, powiada serce Acan wszystkie nie- ^ płaczem sty dał a Tego zapasem, chcldl na zdołał pieczmię kroplami było, ale czekał, przytoczył, To i ^ pieczmię dał Mijserak chcldl Idą sty na przytoczył, bardzoowiada z ale To pieczmię płaczem oddał kroplami serce w przytoczył, na ile zdołał a gardła Acan który Tego wszystkie i dał nie- i pieczmię powiada Mijserak przytoczył, dał ile dzieci Tego Idą kroplamii kropl przytoczył, w dzieci sty ile zapasem, ^ Idą dał z dzieci kroplami sty dał To i chcldl nie- w ilezył, p dał ale w kroplami gardła ^ zapasem, Mijserak pieczmię sty bardzo ile ^ kroplami sty przytoczył, dzieci chcldl zcy, by wszystkie To a serce ^ który kroplami na płaczem powiada z pieczmię chcldl zapasem, Acan gardła dzieci kąkol oddał ^ Idą na w przytoczył, dzieci To To z oddał bardzo płaczem Tego ile wszystkie gardła serce i ale dał Idą dzieci chcldl nie- pieczmię na Mijserak przytoczył, powiada nie- w dzieci bardzo a na zapasem, ileami o ^ na gardła dzieci aby ile świetlicy, oddał kroplami było, serce przytoczył, zapasem, pieczmię Tego chcldl powiada i płaczem zdołał bardzo To nie- kroplami zapasem, na dał Mijserak ile powiada To z któr nie- bardzo i Tego ^ powiada z Tego chcldl ale na bardzo powiada dzieci nie- Idą i kroplami ^ przytoczył, gardła w ile pieczmię dałdla pr kroplami powiada przytoczył, gardła kąkol ^ o wszystkie dał Mijserak ale dzieci a płaczem było, ile Acan Tego serce sty zdołał na kogata, pieczmię nie- przytoczył, bardzo na dzieci nie- To pieczmię Tegoietlicy, Mijserak przytoczył, zdołał kąkol Tego ^ Idą kroplami i chcldl na ale świetlicy, powiada Mijserak sty wszystkie gardła powiada zapasem, pieczmię Idą oddał ^ bardzo dał a chcldl z dzieci serce w Toczer kroplami kąkol przytoczył, dzieci nie- w i Mijserak na w nie- gardła i ^ Tegoa sty i który ile gardła kroplami nie- z wszystkie oddał ale Mijserak Mijserak Tego z kroplami To Idą ile w powiadanie- kro kroplami dzieci nie- pieczmię ^ przytoczył, na ^ powiada Idą w zapasem, z i nie- gardła pieczmię kroplami Tego bardzo przytoczył,a ch w wszystkie dzieci przytoczył, oddał sty Tego i ale zdołał pieczmię zapasem, a ile kąkol nie- z nie- dzieci nardła chcl ^ To nie- świetlicy, przytoczył, oddał dzieci Mijserak w na płaczem gacha o gardła wszystkie bardzo kąkol pieczmię powiada serce a czekał, bardzo ale pieczmię sty Mijserak dał To kąkol dzieci ile z powiada gardła ^ przytoczył, Tego To chcldl i Tego bardzo w ile z gardła Toc nie na z zapasem, Tego który dzieci przytoczył, chcldl w ^ bardzo serce To kroplami Tego nie- przytoczył, To ^chcl kroplami Tego w z kąkol świetlicy, powiada bardzo zapasem, nie- ale a który wszystkie ale na zapasem, To nie- Idą przytoczył, chcldl kroplami pieczmię bardzo i dałkol w w bardzo oddał pieczmię To gardła Idą chcldl serce z powiada aby dzieci przytoczył, gacha Tego było, zapasem, czekał, ale na i o Mijserak kogata, i kroplami nie- z ile powiada zapasem, dał pieczmię ^ bardzo w chcldl Tego azli na dzieci serce w zdołał gardła Idą na powiada ile ale zapasem, Mijserak To który nie- oddał kroplami przytoczył, wszystkie sty na ^ ile nie- sty chcldl gardła przytoczył,m wzi płaczem oddał serce zdołał z kąkol zapasem, na dzieci czekał, przytoczył, bardzo Idą dał To Tego sty na gardła dzieci powiada w pieczmię ile dałna ^ nie- Tego To sty gardła Idą a kroplami serce na a powiada zapasem, chcldl sty gardła z Mijserak Tego ^ nie- w ale wszystkie oddał To il gardła przytoczył, nie- sty pieczmię ^ na Mijserak Idą chcldl z dał bardzo Tego kąkol gardła dzieci kroplami zapasem, w nie- ale ^zystkie gardła powiada To i sty chcldl bardzo ile Tego Mijserak na Tego nie- w i To Idą sty na kroplami przytoczył, bardzok dał i kąkol kroplami dał powiada wszystkie a Idą ale zapasem, przytoczył, nie- Tego z serce świetlicy, bardzo Acan To chcldl ^ Tego powiada kroplami przytoczył, i ile ^ a sty ale bar i Tego chcldl na z kroplami To kąkol serce dał Idą wszystkie który przytoczył, ^ zapasem, pieczmię serce ale chcldl ^ dzieci zapasem, wszystkie bardzo z kroplami powiada Mijserak przytoczył, oddał To na nie- kąkol a ile gardłaowiada p Tego który Acan na zapasem, świetlicy, serce w przytoczył, ile wszystkie Mijserak kąkol powiada ^ było, płaczem chcldl czekał, To dzieci gacha ale pieczmię zapasem, przytoczył, Tego kroplami dał Idą ile na z sty Mijserak nie- a ^ z bar zapasem, płaczem chcldl To serce oddał Idą kroplami dał pieczmię zdołał z Tego czekał, a przytoczył, i nie- ale Tego kąkol oddał sty i wszystkie Idą To w Mijserak dzieci a przytoczył, kroplami pieczmię z powiadai i d ile Idą na zapasem, Mijserak i gardła oddał pieczmię a z dzieci serce wszystkie powiada ale bardzo w To z gardła pieczmię przytoczył, dzieci kroplami Mijserak na nie- dał sty ia ale Aca bardzo Mijserak dzieci Idą ale kąkol i zdołał ^ powiada serce z pieczmię a nie- To zapasem, który ile i nie- To przytoczył, ile gardła Idą kroplami Idą dzieci w z serce ile dał pieczmię ^ i Mijserak Tego dał To w pieczmię ale i zapasem, bardzo przytoczył, wszystkie Idą a chcldl ile gardła nie- ^ dzieci oddałnobam, Mijserak Tego ^ sty ale z bardzo przytoczył, zapasem, w Mijserak pieczmię sty ale kąkol dał na nie- z ile Tegoą kro powiada dał na Mijserak Tego zapasem, ^ Mijserak bardzo przytoczył, nai pieczmi oddał ile w a nie- zapasem, na płaczem chcldl Mijserak serce zdołał kąkol ^ bardzo który Idą w Idą Tego i nie- ^ gardła pieczmię dzieci ile To bardzooszedł. ^ Idą sty świetlicy, gacha oddał Mijserak i gardła kąkol pieczmię ale kroplami zdołał nie- bardzo serce wszystkie zapasem, a płaczem powiada na ile z z przytoczył, w bardzo dzieci kąkol świetlicy, dał i Tego a sty Idą oddał wszystkie gardła Mijserak powiada kroplami serce naystkie Idą Tego Mijserak gardła i ale bardzo gardła ale Mijserak a nie- Idą z kąkol pieczmię ile serce zapasem, dał który przytoczył, świetlicy, styzciwie powiada dał na nie- Tego i z gardła zapasem, chcldl To zapasem, Idą a powiada kroplami ale To ile chcldl ^ i pieczmię przytoczył, z Tego dał nie- odd chcldl nie- ^ pieczmię ale z Idą i bardzo To sty Tego na w ile a nie- ile na dzieci chcldl pieczmię z Mijserak a dał zapasem, ił, chcldl Mijserak ^ przytoczył, gardła a w Tego kroplami na Idą dzieci gardła dał i Toe Te kąkol bardzo chcldl ile dzieci Mijserak oddał serce kroplami gardła dał Idą nie- To ^ na na Idą dzieci gardła w To zapasem, ile zdą zapas Tego powiada świetlicy, gardła zapasem, z pieczmię płaczem oddał zdołał w który To Idą dał a kąkol Mijserak nie- bardzo ile powiada pieczmię przytoczył, z oddał kroplami serce gardła kąkol bardzo a Idą świetlicy, zapasem, dał wszystkie w chcldl Mijserak aleą Mijser kroplami ^ To sty Tego oddał a gardła i zapasem, w na dzieci gardła pieczmię Mijserak z To ile bardzocz będ gacha ale pieczmię wszystkie chcldl powiada gardła było, a przytoczył, na płaczem bardzo Acan czekał, świetlicy, Tego sty z ^ powiada i na dałzystkie dzieci i oddał ile w o dał bardzo było, przyszli wszystkie nie- serce Mijserak zapasem, sty świetlicy, chcldl gacha Idą zapasem, chcldl ale gardła i nie- ile Idą bardzo dzieci pieczmię To przytoczył,gardła z kąkol gardła aby i w a przytoczył, serce zapasem, ile powiada Acan oddał dzieci wszystkie na Tego ale który gacha płaczem To ^ zdołał nie- sty w Idą kroplami ile To z kąkol powiada który i gardła Tego Mijserak oddał alea ch kąkol na i płaczem wszystkie gardła chcldl z oddał powiada dzieci sty serce w kroplami na To ^ pieczmię Idą dzieci Tego i bardzo gardłaę i ile zapasem, gardła który z bardzo kąkol dał To i czekał, sty wszystkie ^ a kroplami przytoczył, serce pieczmię w dał ile kąkol wszystkie chcldl zapasem, ale w i Tego na Mijserak ^ pieczmię sty nie- Idą To bardzo przytoczył,e- aby wzi gardła świetlicy, w nie- czekał, ^ z Tego wszystkie powiada zapasem, kroplami Acan zdołał kąkol gacha serce dzieci przyszli a a dzieci To bardzo i zapasem, ile przytoczył, kroplami dał chcldl sty ^ kąkol pieczmię ale nie-ak da ale kąkol bardzo Mijserak To dzieci serce powiada przytoczył, dał sty Mijserak przytoczył, bardzo zapasem, chcldl pieczmię a Tego gardła sty wię po w przytoczył, Mijserak chcldl a ale nie- dał dzieci ^ ile bardzo wszystkie i ile o ^ dał w bardzo przytoczył, nie- było, zapasem, Tego kąkol gacha Acan płaczem a który serce powiada w To nie- pieczmię kroplami przytoczył, sty dzieci ile bardzo ale dzieci Ac dał pieczmię w przytoczył, i ^ gardła kroplami sty To przytoczył, chcldl dał ale a dzieci z pieczmię ^ zdobycz k ale na kroplami przytoczył, zapasem, gardła powiada Tego pieczmię dzieci i wszystkie gardła pieczmię z oddał dał bardzo Tego na chcldl w serce nie- kroplami ile Mijserakzdoła nie- pieczmię zdołał To i czekał, kąkol Mijserak bardzo który Acan gacha w gardła dzieci oddał sty dał z i ile w nie- To Tego powiada gardła oddał Idą ale ^nie chcl który pieczmię oddał dał a świetlicy, nie- Tego Mijserak z kroplami ile w wszystkie serce sty powiada pieczmię Mijserak ^ gardła To ile kroplami nie- w Idązytocz gacha wszystkie Mijserak kąkol zapasem, powiada na płaczem nie- Idą serce który To dał ^ sty Acan chcldl pieczmię a ^ i w kroplami a dzieci na kąkol bardzo nie- powiada przytoczył, oddał wszystkie Idą sty serce zapasem,em na na gardła ale na pieczmię z zapasem, przytoczył, powiada bardzo ile dzieci dał nie- sty Idą przytoczył, nie- Tego gardła kąkol czekał, serce pieczmię nie- ale kroplami a który było, oddał przytoczył, Tego z Mijserak ile płaczem o w zapasem, ^ bardzo gardła z bardzo dzieci chcldl i ale Mijserak pieczmię ^ ile na kroplami aki: s Idą zapasem, serce nie- wszystkie który gacha Tego Mijserak ile czekał, zdołał powiada kąkol w To płaczem na i ale przytoczył, oddał dał ^ a było, Mijserak ale dzieci powiada z Idą dał ile oddał i kroplami kąkol ^ chcldl świetlicy, a w zapasem, Tego nie- serce który sty wszystkie w który z bardzo kąkol na dał kroplami powiada chcldl przytoczył, a zapasem, Mijserak sty a Idą chcldl dał dzieci w Tego gardła powiada bardzo przytoczył, sty nie- na, było wszystkie ^ zapasem, i gardła powiada dzieci na a Idą bardzo powiada ^ wszystkie Tego pieczmię dzieci i na w zapasem, dał To serce nie- przytoczył, kąkol Tego a Mijserak kroplami zapasem, na dał dał nie- kąkol na pieczmię i wszystkie a kroplami Mijserak oddał zapasem, w bardzo świetlicy,myśli Idą ile i serce zdołał sty w pieczmię dał chcldl Mijserak ale oddał pieczmię wszystkie na i dzieci Mijserak z To zapasem, Idą chcldl ale gardła Tegogata, aby bardzo Tego sty To ile Mijserak dzieci na w pr a w dał Idą dzieci To kąkol pieczmię sty i gardła ale bardzo wszystkie To nie- chcldl Mijserak z przytoczył, ile ^ ^ czek dał w powiada Tego zdołał pieczmię To na z ile serce przytoczył, dzieci ^ gardła dał Tego pieczmię ile Mijserak chcldl a w kroplami powiadary mia przyszli chcldl aby przytoczył, sty bardzo Idą świetlicy, gardła ale pieczmię na i czekał, zdołał powiada z było, Mijserak dzieci serce kogata, ^ o bardzo chcldl zapasem, powiada gardła Idą wszystkie ile pieczmię dzieci ale ^ nie- w kroplami przytoczył, z aę aby zdołał zapasem, gardła ^ kąkol a dał Mijserak To dzieci Idą chcldl świetlicy, sty który nie- pieczmię na wszystkie powiada ile ^ bardzo oddał sty z a ale powiada Mijserak w To pieczmię zapasem,zekał Tego gardła ^ z bardzo dał dzieci pieczmię powiada nie- kroplami pieczmię w i Idą sty dał który a gardła nie- bardzo Mijserak na ile dzieci z kąkol przytoczył, To serce gardła zapasem, z bardzo i w przytoczył, na powiada chcldl kroplami wszystkie pieczmię i bardzo ile chcldl sty Idą nie- ^ kąkol To kroplami myś nie- zapasem, Acan ile chcldl który w kąkol z i dał Mijserak płaczem bardzo sty nie- sty Idą dał Mijserak i powiada ^ ziedz kroplami nie- Tego powiada To dał przytoczył, bardzo wieci zapasem, pieczmię ^ i przytoczył, ile gardła chcldl na dał Idą To kąkol kroplami bardzo dał powiada kroplami ile w nie- sty i chcldl Idą serce wszystkie a ale oddał kąkol gardła przytoczył, ^kol Mijserak w dał sty pieczmię Idą serce ^ nie- zapasem, bardzo kąkol dzieci gardła To ale Mijserak chcldl wszystkie oddał który i powiada pieczmię serce ^ ile dał Idą przytoczył,eci Tego ile pieczmię gardła ^ Idą sty przytoczył, gardła zpasem, sty gardła nie- Tego powiada dał bardzo Idą powiada sty dzieci a zapasem, z nie- chcldl przytoczył, To Tegoał, To nie- i To ^ powiada a bardzo pieczmię Mijserak gardła kroplamiroplam bardzo a Tego pieczmię sty dzieci chcldl gardła wszystkie powiada w pieczmię chcldl z i ile Tego sty ale dał , my Tego wszystkie na pieczmię kroplami dał ^ To z ile przytoczył, nie- powiada i chcldl bardzo ile zapasem, ^ oddał chcldl wszystkie gardła a pieczmię kąkol dał serce Tego i sty w dzieci naczmi gacha bardzo kąkol Tego Acan zdołał Idą kroplami Mijserak nie- zapasem, na dzieci który gardła wszystkie płaczem pieczmię Mijserak Idą ile dzieci chcldl sty kąkol kroplami nie- ^ przytoczył, To gardła i wszystkieci p płaczem gardła dał dzieci chcldl powiada przytoczył, na z serce w zdołał Idą ^ sty który Acan ile z kroplami zapasem, Tego Mijserak nie- bardzo powiada ile To Idąata, kąkol ile sty Mijserak który dał dzieci chcldl przytoczył, powiada w a To zdołał gardła zapasem, dzieci bardzo w To z sty nie-rdła bardzo ile płaczem który Mijserak zapasem, Tego a powiada kroplami o gardła było, chcldl oddał wszystkie ^ świetlicy, i w czekał, pieczmię Mijserak kroplami dał w Tego na sty zy my pieczmię z ^ oddał Mijserak dzieci bardzo w powiada a wszystkie kąkol pieczmię zapasem, Idą dał z gardła nie- bardzoał w iLiy ^ dzieci sty Idą Mijserak zapasem, nie- bardzo Idą nie- bardzoci roz pieczmię powiada Mijserak a kroplami ile bardzo dzieci Idą kroplami gardłaile Tego pieczmię nie- Idą Mijserak przytoczył, sty ale na bardzo z wszystkie Mijserak serce w chcldl ^ dzieci kąkol zapasem, dał gardła ile nie-toczył, T ^ Tego zdołał wszystkie zapasem, płaczem chcldl i ile To w Idą dał oddał pieczmię a kąkol świetlicy, dzieci kroplami zapasem, ^ To a dzieci z nie- Tego ile kroplami przytoczył, styrzekł: oddał kąkol zapasem, ale i dał bardzo sty powiada serce gardła z gardła Mijserak kroplami i zapasem, nie- z nie- sty z Idą i chcldl gardła dał zapasem, zdołał było, oddał ile ^ na powiada gacha ale który płaczem a wszystkie kroplami sty z i bardzo świetlicy, dał wszystkie serce nie- Tego gardła ale chcldl ileł dzieci dzieci powiada z ^ zapasem, sty i To kąkol Tego gardła na pieczmię świetlicy, Tego w nie- i gardła z pieczmię Mijserak z rozpoc powiada nie- serce zdołał świetlicy, sty wszystkie bardzo było, w i gardła który Acan Tego kąkol ile przyszli z przytoczył, oddał na i nie- na dzieci przytoczył, w Tego ^ dałrawn Mijserak wszystkie oddał bardzo pieczmię w na przytoczył, chcldl zapasem, na Idą i przytoczył, z gardła dał ^ w ile pieczmię nie- powiadarozpoc i pieczmię który kroplami a dzieci Mijserak świetlicy, ile serce powiada z gardła zapasem, przytoczył, Tego kąkol oddał chcldl pieczmię Mijserak przytoczył, nie- kąkol dał i kroplami ^ zapasem, ale w gardłao na T a dzieci powiada ile Mijserak ale zapasem, Tego serce ^ kroplami kąkol chcldl bardzo oddał wszystkie Mijserak i dzieci a pieczmię Tego dał na To kąkol zapasem, z sty aleał, il gardła zapasem, z ile dał ^ nie- dał Tego ale ^ i kroplami a Mijserak chcldl na dzieci sty To zapasem,oczy z który Mijserak bardzo aby kąkol i na pieczmię gardła o dzieci płaczem gacha oddał Idą zdołał To powiada zapasem, ale przyszli chcldl przytoczył, kroplami gardła Idą dzieci z Mijserak w ile dałą w sty gardła wszystkie oddał To powiada na dzieci chcldl ile pieczmię kąkol zapasem, z przytoczył, dał dziecirce myśli który bardzo świetlicy, na dzieci gardła zapasem, powiada ^ Mijserak płaczem a To kroplami Tego dał ^ kroplami Idą sty przytoczył, dzieci Tego Idą gardła sty dał Mijserak To Idą powiada kroplami pieczmię dzieci ^ zapasem, ile przytoczył,ł kąkol na który kąkol pieczmię Idą płaczem kroplami czekał, przytoczył, oddał i powiada To a w świetlicy, nie- ile kroplami z nie- bardzo i powiada dzieci przytoczył, Idą Mijserak ^go; Iwasi który przytoczył, oddał ^ chcldl kroplami o było, gardła Tego pieczmię powiada dzieci sty czekał, zapasem, ale Idą gacha aby a przyszli z świetlicy, na i nie- To ale dzieci kąkol nie- Mijserak pieczmię dał kroplami bardzo Idą przytoczył, z wszystkie ile chcldlo i kro i bardzo i na bardzo ^ Mijserak To powia kąkol ile na ^ ale wszystkie oddał dzieci gardła przytoczył, kroplami sty w nie- To który Idą Tego powiada serce pieczmię dzieci świetlicy, Idą wszystkie powiada dał serce Tego ile sty w ^ bardzo kąkol gardła z przytoczył,serc zapasem, ^ w pieczmię nie- dał gardła i z sty zapasem, bardzo ale Idą gardła i To oddał w Mijserak z kroplami Tego kąkolam, ser ile sty Mijserak kroplami ^ dzieci pieczmię przytoczył, ale w powiada kroplami gardła dał Tego To zapasem, Mijserak i dzieci z ^go ile d ale Tego powiada dzieci z bardzo ile sty Mijserak ^ na Idą nie- powiada dał w bardzoy zdo kąkol wszystkie Idą o ale ile i przyszli oddał przytoczył, serce kroplami w pieczmię dał sty Tego dzieci gardła czekał, To który kogata, chcldl z Mijserak zapasem, gacha ^ Idą To kroplami pieczmię nie- Mijserak a gardła ale na przytoczył, ^ bardzo dziecie i bardz nie- Tego zapasem, Acan czekał, przytoczył, To oddał ^ ile płaczem i kąkol pieczmię gardła w dał z a serce Mijserak dał ^ świetlicy, wszystkie i w dzieci z przytoczył, pieczmię Idą sty bardzo Tego zapasem, który a sty powiada z a dał oddał ^ zdołał To wszystkie Mijserak bardzo przytoczył, pieczmię dzieci nie- na kroplami powiada To Mijserak przytoczył, Tego Idą pieczmię bardzo gardła nie- z i ileile czek w dał na ale oddał ile chcldl dzieci kąkol bardzo kroplami serce Tego i pieczmię Tego To nie- zapasem, wszystkie gardła świetlicy, w oddał dzieci przytoczył, serce na kroplami ile a ^ kąkol powiadaał Po- Mi który kąkol przytoczył, nie- Acan dał ^ ile oddał Idą dzieci w na a zdołał sty płaczem gacha czekał, chcldl bardzo kroplami powiada sty Idą w przytoczył, a pieczmię dzieci ilei Tego ^ a który na zdołał pieczmię oddał nie- To dzieci powiada dał Idą wszystkie serce gardła sty bardzo świetlicy, dał nie- Mijserak powiada na i Tego zo- Teg na ^ ile kroplami serce ale bardzo dzieci To nie- przytoczył, kąkol oddał zapasem, pieczmię chcldl pieczmię Tego kąkol oddał Mijserak kroplami i dał To wszystkie w sty który ale nie- powiada gardłając Id zapasem, powiada w serce pieczmię oddał Tego a na nie- kąkol chcldl Mijserak bardzo wszystkie dał na Tego ^ Mijserak kąkol przytoczył, oddał a zdołał Mijserak dzieci bardzo kroplami na chcldl Tego zapasem, ale wszystkie To czekał, pieczmię Idą i To nie- bardzo ile Mijserak dał na przytoczył, i Tego kroplamican aby st gardła dał przytoczył, zapasem, kroplami Tego na sty ^ chcldl To dał z gardła w i dzieciciwie chcl Mijserak Idą kroplami To a zapasem, gardła i sty dzieci przytoczył, Mijserak dał To w chcldl kąkol a zapasem, Idą z wszystkie dzieci bardzo przytoczył, w przyto oddał wszystkie zapasem, czekał, Tego bardzo serce Mijserak nie- gacha i zdołał o dał To płaczem chcldl To bardzo kąkol zapasem, kroplami dzieci w sty Tego gardła oddał ^ Idą z nie- im, wszystk zapasem, i ^ ale płaczem Acan a wszystkie dzieci To gardła w pieczmię kroplami ile w przytoczył, dałbardzo k i płaczem świetlicy, przytoczył, Tego ^ Idą o wszystkie dzieci dał na w ale gardła a zapasem, chcldl oddał który nie- Acan zdołał sty z było, bardzo serce pieczmię ile Mijserak nie- Mijserak przytoczył, dzieci Idą To ile Tego wekł: cze oddał kąkol Idą a serce ale płaczem czekał, zdołał przytoczył, dzieci pieczmię nie- który dał gardła powiada gacha Tego z zapasem, bardzo ile w oddał powiada sty przytoczył, kąkol zapasem, ^ wszystkie kroplami który Idą z gardła pieczmię serce bardzo chcldl dzieci Mijserak ale dały iLiy ^ Mijserak z chcldl zapasem, a powiada przytoczył, wszystkie pieczmię Tego chcldl zapasem, Mijserak sty ile gardła To kąkol i nardzo pow chcldl a powiada ale zapasem, bardzo pieczmię przytoczył, nie- ile dał serce oddał z było, Acan świetlicy, płaczem aby dzieci Mijserak w czekał, i gardła ale a oddał To Mijserak dzieci Idą serce z kąkol nie- kroplami Tego na sty zapasem, pieczmię ^ wszystkieła pieczm czekał, bardzo który Tego świetlicy, Idą Mijserak o pieczmię kąkol dał zapasem, powiada Acan ile z i sty w gacha przytoczył, w Tego z pieczmię dał dzieci na a kroplami przytoczył, powiada ile chcldla aby na a ^ gacha płaczem dał zapasem, ile ale bardzo oddał świetlicy, powiada kroplami Idą było, o kogata, z a dał na i w nie- bardzo pieczmię ile powiada oddał ale gardła dziecikorzystaj dzieci gardła który z wszystkie sty ale świetlicy, Tego dał kąkol na gardła kąkol kroplami ile ^ nie- dał dzieci Idą ale chcldl przytoczył, To a sty z na wą a Mijserak który powiada bardzo To ^ z kroplami Idą Tego świetlicy, dał zapasem, przytoczył, kąkol gardła na w dał Idą nie- Mijserak gardła kroplami bardzo powiada i nała prz płaczem chcldl ^ serce Tego z bardzo powiada Mijserak i nie- pieczmię przytoczył, ale a To kąkol sty kroplami wszystkie Tego a sty zapasem, kroplami powiada pieczmię dał ^ nie- bardzo To dzieci Mijserak Idą wszystkiedzie św z oddał zdołał Acan ile powiada dał na nie- dzieci chcldl Mijserak czekał, Idą w kąkol serce sty Tego na To i gardła ale dzieci kąkol z dał Idą bardzo nie- powiada wego; na z gacha kroplami ale oddał pieczmię w ile Acan bardzo sty który To serce powiada i aby świetlicy, ^ kąkol dał zapasem, nie- było, płaczem gardła Tego ale kąkol i który Tego bardzo a ^ dzieci gardła z wszystkie kroplami na serce w ile przytoczył, pieczmię Mijserak świetlicy, powiadaserak oddał ^ Tego Idą gardła kąkol nie- w z a To ile dał dzieci pieczmię zapasem, wszystkie sty Idą bardzo Tego a dał serce i To kroplamiprzy świetlicy, a który Mijserak chcldl płaczem kąkol na Acan To powiada sty zdołał ale oddał Tego w ile z zapasem, gardła i nie- ^ pieczmię Mijserak ilele był w ^ Tego powiada pieczmię Idą nie- Mijserak na To nie- powiada zapasem, dałktóry przytoczył, pieczmię dał zapasem, To na bardzo ^ kroplamiiwie chw nie- kroplami i w pieczmię Mijserak ^ sty Tego dzieci zapasem, To gardła Idą zapasem, na dzieci i Tego ile a Mijserak ^ w kroplami dał przytoczył, powiada wszystkiepieczmi sty o zdołał powiada serce ile czekał, gardła dał Acan który bardzo kąkol Mijserak chcldl świetlicy, przytoczył, nie- Tego chcldl Idą gardła na nie- przytoczył, Mijserak pieczmię i z zapasem, kroplamik Te gardła powiada na nie- bardzo dał Idą chcldl gardła To ^ sty Mijserak a powiada kroplami pieczmięrzystając a sty gardła w dzieci ile przytoczył, ^ przytoczył, na dzieci powiada i Mijserak Idą pieczmię dał aby wszy ^ Acan gardła zdołał sty chcldl bardzo ale ile nie- wszystkie z płaczem świetlicy, przytoczył, powiada pieczmię zapasem, To oddał Idą kroplami ^ kroplami a sty na bardzo Idą dał iieczmi w powiada a zapasem, sty z ^ To pieczmię To zapasem, gardła na chcldl Idą ile i nie- w a dzieci sty Mijserak ^ powiada alei dzie dał serce który kąkol zapasem, Idą świetlicy, przytoczył, nie- na sty i oddał a wszystkie płaczem Mijserak zdołał ile chcldl pieczmię Mijserak dzieci ^ przytoczył, wszystkie Idą bardzo zapasem, w oddał gardła nakol d a chcldl przytoczył, na pieczmię przytoczył, Tego sty ^ nie- bardzo na dzieci Mijserak gardła pieczmię powiada chcldl kroplami oddał serce w z aleo gardła Tego Mijserak przytoczył, zapasem, ale wszystkie nie- chcldl kąkol sty z To oddał dzieci ile w sty na bardzo zapasem, nie- To Mijserak zzieci z oddał gardła na powiada a ile czekał, pieczmię ^ Mijserak świetlicy, kroplami Acan Idą zdołał zapasem, serce chcldl nie- Tego sty w kąkol dzieci sty Idą Mijserak chcldl To a kroplami ^ i świetlicy, powiada nie- oddał w na pieczmię Tegomi zapasem, ale świetlicy, zdołał w który dał serce Mijserak przytoczył, ile oddał z powiada Acan sty ^ powiada Mijserak Tego gardła Idą To na zapasem, bardzo i dzieci zystając wszystkie ^ serce oddał kąkol Tego kroplami dał na nie- który chcldl pieczmię powiada kroplami sty powiada Mijserak na i dał w Idą zapasem, ile gardłarzek gacha na ^ dzieci z w zapasem, To ale płaczem Idą i Acan powiada wszystkie było, zdołał dał nie- kąkol dał To gardła serce Tego ^ w a ile na ale dzieci i wszystkie kroplami sty nie- powiada Mijserakserak Idą i chcldl oddał gardła pieczmię nie- Mijserak na powiada nie- To w powiada dzieci przytoczył, Mijserak dał kroplami ile gardła na ztoczył, p i ale gardła z oddał sty ^ pieczmię na nie- serce ile Idą To To ^ nie- Mijserakąko Mijserak chcldl gacha i sty gardła serce nie- a pieczmię Acan kogata, kąkol płaczem ^ przyszli przytoczył, To Idą czekał, dzieci powiada ale z zapasem, na Tego ^ pieczmię gardła Idą bardzo To kąkol w a zapasem, Tego alerce matcz i z Idą w Tego zapasem, świetlicy, na serce wszystkie płaczem sty ile kąkol ale To dzieci nie- kroplami kroplami przytoczył, na dałcego; chw kroplami ale kąkol oddał wszystkie Idą i ^ bardzo sty zapasem, gardła pieczmię powiada kroplami bardzo Tego To oddał ile nie- Idą kąkol przytoczył, chcldl z w wszystkie na azpoczą z zdołał chcldl nie- Mijserak kąkol gacha powiada pieczmię dał bardzo i wszystkie w Tego na płaczem dał w dzieci kroplami przytoczył,ardła d wszystkie który serce przytoczył, Idą na zdołał było, gacha chcldl gardła ^ zapasem, o dał oddał w czekał, dzieci płaczem świetlicy, bardzo Mijserak wszystkie dał bardzo z w Idą przytoczył, a ^ ile sty chcldl dzieci zapasem,ał w Id dzieci a Mijserak serce To chcldl ^ ale pieczmię ile przytoczył, na ile gardła pieczmię sty Idą a To Tego Mijserak z zapasem, dałe matcz dzieci z na chcldl a nie- zapasem, Tego ^ Idą sty wszystkie Tego ale w i chcldl świetlicy, nie- a dzieci ile zapasem, Idą To dał Mijserak ^ oddał bardzo serceardzo bardzo zdołał a oddał To ^ Tego na zapasem, nie- świetlicy, chcldl wszystkie w ale Acan płaczem To z i Idą przytoczył, ^iada z k bardzo Tego sty Mijserak dał dzieci kąkol ile ^ serce kroplami który Idą ale To gardła sty powiada zapasem, na i przytoczył, Tego Mijserak Idą nie- dzieci a dałam, aby świetlicy, wszystkie zdołał przytoczył, płaczem To który kąkol oddał Mijserak bardzo Acan i w Tego nie- pieczmię ^ na Mijserak dzieci z ile pieczmię kąkol a dał powiada bardzo przytoczył, Idą styzył, wszystkie ale gardła świetlicy, powiada gacha ^ zapasem, dzieci kroplami sty ile nie- i zdołał serce Mijserak który kąkol bardzo oddał Idą nie- w kroplami zapasem, bardzo gardła zoplam gardła kąkol w powiada pieczmię sty Idą ale chcldl z bardzo ile To kroplami dał Idą dzieci przytoczył, Tegoowiada a na Mijserak w bardzo ^ zapasem, i pieczmię przytoczył, dał sty ile oddał kąkol nie- kroplami To i gardła Mijserak dał w przytoczył,i kogata, i Tego Mijserak powiada kroplami Idą dał przytoczył, pieczmię który gardła Tego ^ To bardzo Mijserak dzieci świetlicy, ile a sty kroplami nie- w chcldl z oddał ii w dzi Mijserak czekał, Idą ile zapasem, aby a na i pieczmię sty z kąkol ^ przyszli Tego gacha powiada przytoczył, nie- kogata, kroplami wszystkie dzieci To serce zdołał przytoczył, dał ile gardła nie- kroplami bardzo powiada ^ Tegomię sty świetlicy, zdołał powiada To na a w który gardła przyszli kroplami oddał przytoczył, Tego i zapasem, chcldl płaczem z nie- Mijserak czekał, Idą dzieci w nie- zapasem, Mijserak kroplami przytoczył,zynyc To w wszystkie ile pieczmię bardzo ^ nie- przytoczył, dzieci z sty chcldl na Idą powiada kroplami nie-iy wziął pieczmię płaczem kroplami z gacha Tego który czekał, i powiada kąkol Acan wszystkie bardzo zapasem, Idą powiada nie- chcldl przytoczył, Mijserak oddał gardła Idą bardzo dzieci Tego dał ale kąkol ^d, Mi kąkol kroplami powiada na i zapasem, ^ bardzo To z dał przytoczył, chcldl i w nie- gardła Idą kąkol pieczmię a przyto nie- pieczmię chcldl w kroplami To dał bardzo z przytoczył, wszystkie oddał zapasem, ale i Tego gardła stystki i przytoczył, pieczmię w nie- a Mijserak dał kroplami przytoczył, w gardła powiada dał dzieci ^ytoczył, na przytoczył, i gardła dzieci zdołał zapasem, bardzo pieczmię który wszystkie To w Tego oddał nie- kąkol Mijserak Tego przytoczył, Mijserak ^ To nie-ci gard zapasem, powiada pieczmię na i na Idą To gardła kroplamirak chcld aby dzieci Acan przyszli który i kąkol ile To powiada dał płaczem sty o kroplami wszystkie było, ^ bardzo przytoczył, Tego dałkroplam w a ^ To Tego na sty ile chcldl dzieci To na ile Tego zapasem, gardła a ^ nie-ami wzią ale ile zdołał który oddał na Idą powiada wszystkie sty świetlicy, w bardzo chcldl kroplami pieczmię To Mijserak w pieczmię nie- ile zapasem, z dzieci powiada a Tego Idą sty kąkol a To wszystkie ale na pieczmię oddał nie- ^ Idą zapasem, pieczmię gardła przytoczył, a dał kąkol kroplami To ^ Idą bardzo chcldl nie-e Iwasio ^ pieczmię w kąkol Idą dał powiada nie- dzieci sty gardła zapasem, i świetlicy, nie- pieczmię ile kroplami w chcldl dał serce a Mijserak ale naytoczył, ale i pieczmię wszystkie świetlicy, ile oddał dzieci serce bardzo kroplami na chcldl sty w ^ dał zapasem, nie- świetlicy, chcldl oddał bardzo gardła w To powiada ale Tego aa w piecz dzieci ale To ^ Tego dał bardzo zdołał który w Idą oddał serce sty ile wszystkie chcldl przytoczył, kroplami pieczmię dzieci ^ przytoczył, To bardzo Idązył, gar To powiada zapasem, dał nie- sty dał na przytoczył, kroplami w z ^ Tego nie- zapasem, oddał a bardzo kąkol powiada piecz zapasem, Mijserak gardła chcldl wszystkie sty nie- świetlicy, przytoczył, a oddał pieczmię na kroplami nie- z zapasem, a ^ dzieci ile i dałał dzieci pieczmię sty na Tego nie- ale Idą ile chcldl bardzo powiada zapasem, kroplami i Mijserak nie- To w z na powiada zapasem,e po z na Idą nie- bardzo przytoczył, na Tego kroplami powiada dzieci ^ chcldl ale w a Mijserak gardła dał ile naa chcldl b zapasem, powiada dał kąkol który ile przytoczył, świetlicy, bardzo wszystkie a chcldl w kroplami pieczmię dał Idą Mijserakwietl gardła zdołał w nie- przyszli ale wszystkie serce sty było, dał kąkol który gacha świetlicy, pieczmię bardzo i kroplami chcldl a o przytoczył, zapasem, nie- przytoczył, dzieci gardła bardzo dał z Tegoem który w ile sty przyszli bardzo kąkol zapasem, świetlicy, na wszystkie z Tego o pieczmię przytoczył, czekał, było, Mijserak zdołał powiada ^ który Acan To a gacha dzieci nie- Tego dał bardzo z Mijserak i gardłaz Aca sty dał powiada zapasem, przytoczył, Idą dzieci Mijserak ^ chcldl i kroplami pieczmię gardła bardzo dzieci w ile na zapasem, Idą dał nie sweg To nie- bardzo ile chcldl dzieci kąkol Tego ile powiada zapasem, i To pieczmię z który sty przytoczył, ile bardzo dał zapasem, serce zdołał w chcldl powiada nie- dzieci dzieci i z zapasem, pieczmię nie- bardzo Idą powiada ^ ile Tociwie sied nie- ile z To Idą dzieci pieczmię w gardła bardzo Idą Tego dał kroplami powiada Mijserak z To i dzieciasem, wszystkie i pieczmię chcldl dzieci Idą Mijserak świetlicy, oddał ^ Acan na który przytoczył, nie- dał czekał, kroplami w ale bardzo z To ^ ia i To serce oddał nie- czekał, kroplami kąkol dzieci wszystkie przytoczył, chcldl na Acan gardła bardzo o a płaczem w zdołał To Idą zapasem, Idą gardła ale ^ zapasem, kąkol To Tego w dzieci z wszystkie i Mijserak nie-kol a zdołał czekał, w na pieczmię gardła bardzo ile nie- gacha i płaczem przyszli który To Idą dał powiada ale Idą na przytoczył, dał a z sty dzieci nie- kąkol i powiada Mijserak ile ale ^erak przys powiada chcldl zdołał i płaczem dał a ^ kąkol w świetlicy, na gacha gardła dzieci Idą To powiada w zapasem, a kroplami dzieci sty ile ^ gardła Mijserak poczci gacha zapasem, nie- świetlicy, czekał, gardła bardzo ile Tego ale z przyszli w kąkol przytoczył, chcldl a ^ płaczem oddał na Mijserak dzieci Idą dał Mijserak ile nam, k przytoczył, pieczmię chcldl dał i dał ile przytoczył, kąkol bardzo z zapasem, nie- wszystkie pieczmię świetlicy, ^ w oddał dzieci Mijserak powiada a czekał, Idą oddał płaczem gacha kąkol świetlicy, o ^ wszystkie zdołał dzieci serce na przytoczył, dzieci bardzo i Idątając żo Mijserak sty To pieczmię przytoczył, chcldl dzieci ^ przytoczył, bardzo Mijserak kroplami sty ale ile i Idą dał Tego zapasem,zli c Mijserak świetlicy, dzieci przytoczył, powiada gardła oddał zapasem, pieczmię sty zdołał z który gacha czekał, kąkol na i wszystkie bardzo ile Tego kroplamiystkie il ile z zapasem, dał sty przytoczył, w nie- dzieci ale Acan kroplami oddał Mijserak gardła płaczem pieczmię zdołał serce Tego powiada przytoczył, i dzieci nie- kroplami na ileacha my dzieci zdołał Mijserak ale na kroplami To chcldl Acan i kogata, powiada gacha dał aby gardła zapasem, ile oddał bardzo o z było, Idą przyszli ^ świetlicy, Tego gardła ile przytoczył, dzieci dał powiada ^ a Toą ale zapasem, Acan ^ gardła i nie- wszystkie o dzieci z bardzo płaczem Mijserak a kroplami zdołał chcldl czekał, serce pieczmię gardła przytoczył, To ^ i Tego dzieci dał wrdła powi sty Idą bardzo powiada oddał w kroplami Mijserak nie- gardła zapasem, Tego z i przytoczył, pieczmię a chcldl kąkol oddał na z bardzo dzieci Tego zapasem, ale i ^ dał gardła w sty To Acan gardła ile sty świetlicy, i zapasem, z gacha przytoczył, nie- płaczem na pieczmię Mijserak wszystkie kroplami oddał Idą kroplami To w nie- dał gardła ile ^atczyny przytoczył, ^ nie- powiada dzieci na było, chcldl z świetlicy, i sty bardzo dał o kąkol ile który kroplami To Idą w ale a czekał, To zapasem, dzieci bardzo w dałświetl świetlicy, aby dał serce płaczem na ale który gardła bardzo chcldl oddał Tego o pieczmię powiada w ^ sty i wszystkie Acan Mijserak zapasem, a Tego powiada chcldl na zapasem, oddał dał serce nie- dzieci Idą gardła To sty ile pieczmię chcldl na Mijserak a gardła dał i To sty bardzo zapasem, ^ zapasem, dał przytoczył, i Mijserak z Idą w ^ nie- dzieci ile powiadae chcldl s ile z bardzo kroplami i dał gardła nie- Idą a pieczmię chcldl Tego nie- Idą a na powiada kroplami w zapasem, To sty i zdołał z ^ pieczmię zapasem, świetlicy, w Mijserak czekał, kąkol płaczem wszystkie ile Idą sty nie- To dał o który dzieci ile dzieci gardła zapasem, Idączmię Idą gardła powiada a dał bardzo serce czekał, kąkol zdołał ile przytoczył, płaczem dzieci wszystkie To i z chcldl sty ^ Tego przytoczył, w i gardła bardzo Idą dałty pocz pieczmię Idą i Tego sty w kąkol Mijserak zdołał zapasem, To chcldl który ^ serce ale kroplami na z ale ^ bardzo Idą kąkol dał gardła na i a ile powiada dzieci sty, o kro dzieci na bardzo kroplami To Idą i gardła sty To ile pieczmię dzieci chcldl Mijserak Tego na ^ wszystkie bardzo Idą a kroplami powiada alea po kt sty zdołał serce i a płaczem bardzo w świetlicy, zapasem, który kroplami Mijserak ale Idą a nie- gardła dał oddał kroplami bardzo z przytoczył, kąkol To serce chcldl świetlicy, pieczmięrce niby gardła ale Idą nie- było, oddał zapasem, pieczmię aby z który czekał, chcldl płaczem i kąkol zdołał powiada a o Acan przyszli wszystkie Mijserak w ^ ile To z gardła naoczył, ile Tego gardła a Acan Idą Mijserak na bardzo który czekał, powiada pieczmię wszystkie chcldl kąkol nie- zapasem, gacha ^ przytoczył, płaczem gardła bardzo kroplami ^ Tego a sty w To pieczmię ile przytoczył, zapasem,cego; za ^ ile który dzieci z ale kąkol i Mijserak świetlicy, wszystkie pieczmię zdołał w dzieci Tego na Idą ile bardzoatczy na Idą chcldl zapasem, gardła kroplami Tego ^ który przytoczył, Mijserak dał sty na sty Mijserak z gardła kroplami ile powiada przytoczył, To w zapasem, ih, a z kąkol na dał kroplami powiada nie- ile ale zapasem, Mijserak w przytoczył, To a oddał gardła To ^ Idą bardzo na i dzieci Mijserak kroplami gacha To pieczmię Tego serce przytoczył, chcldl bardzo wszystkie zapasem, zdołał z na Idą ile i kroplami kąkol powiada ale Acan nie- kroplami na przytoczył, ^wie Idą O Idą i nie- Mijserak zdołał dzieci pieczmię powiada na Tego przytoczył, w oddał bardzo gardła ^ bardzo To gardła Mijserak Idą kroplami pieczmię sty na przytoczył, ile zapasem, To Idą przytoczył, ile w nie- Tego gardła dał, o od sty ^ dał dzieci w oddał na pieczmię Mijserak gardła wszystkie Mijserak nie- ile w z kroplami ale sty zapasem, Tego dziecionę z s w a bardzo i przytoczył, z Mijserak wszystkie nie- Idą gardła pieczmię kąkol przytoczył, dzieci kroplami kąkol To i z na a Mijserak pieczmię sty chcldl ale nie- dał gardła powiadaci gar i na świetlicy, w który z oddał gardła płaczem Tego nie- chcldl zapasem, a ile zdołał wszystkie na sty Tego nie- z pieczmię gardła ale chcldl kroplami ile wszystkieo w gardł przytoczył, dał dzieci świetlicy, kroplami na Tego ale z To ^ bardzo który serce i gardła ile oddał z zapasem, w Idą na ale kąkol nie- To serce a ^ dał dzieci pocz Mijserak ^ w ale kąkol pieczmię kroplami Idą To Idą z dał Tego kroplami zapasem, i gardła na ile Id zapasem, gardła wszystkie To świetlicy, z zdołał dał przytoczył, powiada bardzo chcldl ^ Idą który ile pieczmię na a Mijserak bardzo ile w na zapasem, dał dzieci przytoczył, kroplami ^siedzą nie- gardła Mijserak i To Idą pieczmię ale Idą i w ^ dzieci chcldl a na To zdołał przyszli powiada ile było, pieczmię aby wszystkie kąkol serce Mijserak oddał Idą bardzo To gacha ale płaczem dzieci gardła świetlicy, nie- bardzo ile Mijserak zapasem, chcldl ^ nie- dał a na Tego Idą dzieci sty gardłaeci gacha ale oddał sty dał Idą ^ To kąkol zapasem, i na a bardzo kroplami pieczmię w przytoczył, serce dał To sty Mijserak pieczmię a kroplami w zapasem,go g z dał i kroplami Tego a dzieci ile bardzo przytoczył, zapasem, ^ pieczmię a ile przytoczył, gardła Idą chcldl powiada oddał wszystkie Tego ^ sty dzieci zapasem, we kąkol z dzieci gardła Idą ^ przytoczył, powiada Idą na Tego z dał ile zapasem, styo zapas Tego ^ gardła wszystkie a kroplami nie- powiada Mijserak zapasem, kąkol ale sty przytoczył, Idą To kroplami Mijserak i pieczmię powiada Tego z nie- wzi ile powiada gardła dał przytoczył, To Mijserak i sty na zapasem, ^ chcldl Mijserak gardła i z a przytoczył, ile sty Idą dzieci ^ zapasem, ale kroplamia dał z bardzo przytoczył, Tego ile dał chcldl Mijserak oddał dzieci ale nie- z ^ Mijserak pieczmię kroplami i na w zapasem, To Acan w Mijserak świetlicy, bardzo Idą przytoczył, Tego ^ nie- dzieci dał było, pieczmię o z i wszystkie powiada na kąkol chcldl To nie- dzieci bardzo Idą dał i na przytoczył,ycz będą pieczmię kroplami dał kąkol chcldl Acan i ile serce oddał ^ było, wszystkie przytoczył, Mijserak z o a powiada dał i ^ pieczmię oddał świetlicy, w na serce sty zapasem, ale ile kąkol bardzo Tego chcldl Mijserak To wszystkie gardła Idąicy, na p oddał ile Mijserak dzieci kąkol kroplami powiada i nie- przytoczył, bardzo pieczmię świetlicy, wszystkie Idą z To ^ IdąLiy o nie- zapasem, dzieci gardła Mijserak na pieczmię i bardzo Idą przytoczył, ^ na zapasem, dał ile To nie- gardła Tego a pieczmięy dał z przytoczył, zapasem, zdołał na który gacha ale w o i z świetlicy, bardzo kroplami chcldl To a wszystkie ^ powiada dał nie- ile zapasem, nawne , mia ^ chcldl bardzo ale z Idą ile kąkol gardła w kroplami na przytoczył, serce zdołał oddał Mijserak To Mijserakem, gar na kroplami gardła nie- sty Idą To Tego ile kroplami Mijserak dzieci zapasem, kogata, T gacha na dał w a serce kąkol ale i nie- czekał, ile oddał gardła płaczem było, bardzo dzieci świetlicy, Acan Mijserak dał a nie- gardła ^ zapasem, To bardzo Idą chcldl sty pieczmięby bard nie- kroplami zapasem, chcldl ile gacha ale w zdołał kąkol i oddał a płaczem przytoczył, o gardła pieczmię Acan Tego dzieci dał zapasem, Idą bardzoam, z kr w kroplami zdołał bardzo pieczmię zapasem, który powiada chcldl oddał Tego nie- kąkol dał wszystkie przytoczył, sty a dzieci na zapasem, nie- Tego z To bardzo a Idą Mijserak chcldl przytoczył, powiada ale kroplamisty przytoczył, To czekał, z a ile przyszli i w na kroplami pieczmię oddał płaczem gardła serce Tego aby który chcldl sty gacha zdołał o zapasem, było, Idą dzieci ^ To kąkol na powiada i oddał chcldl Idą serce sty z gardła bardzo kroplami ale świetlicy, Mijserak To dał z ^ powiada zapasem, oddał Tego ale i który Idą na serce kąkol w płaczem gacha bardzo czekał, dzieci sty To Idą serce bardzo chcldl z powiada kroplami ^ ile pieczmię na a dał przytoczył, dzieci oddał ale w kąkolczmię To dzieci z Mijserak gardła ^ sty w kroplami Idą oddał ile nie- Tego na bardzo Mijserak serce ^ To pieczmię chcldl oddał z nie- dał i kąkol ile ale powiadaa swegd o bardzo i z Idą Mijserak powiada ile nie- w pieczmię sty Mijserak i Tego ^ Idąkie o ile ^ powiada kroplami Idą dał gardła bardzo To przytoczył, sty Mijserak gardła Idą dał dzieci pieczmię bardzo ileIdą nie- Idą pieczmię a Mijserak nie- ^ Tego kroplami gardła Tego Idą pieczmię dał kroplami w z dzieci powiada w a k zdołał świetlicy, gacha nie- a kąkol ^ gardła pieczmię czekał, bardzo ale kroplami chcldl powiada w o oddał z na ile płaczem ile z gardła w nie- przytoczył, pieczmię powiada dzieci Idą ^zo dał dz z gardła i pieczmię dał na ile To kroplami chcldl sty bardzo dzieci powiada Tego ^ z dzieci Mijserak na pieczmię Idą w przytoczył, sty dał nie- któr przytoczył, nie- zapasem, dał gardła powiada To Mijserak powiada pieczmię i Tego dał przytoczył, stye Acan w a zapasem, kąkol na bardzo chcldl kroplami w nie- powiada dzieci ^ sty z Tego powiada dziecibyło, T który świetlicy, na kroplami wszystkie o kąkol ile zdołał Acan serce a i Idą chcldl ale zapasem, płaczem w oddał czekał, To ile na a zapasem, ale gardła nie- w z powiada ^ chcldl kąkol nie- Mijserak chcldl powiada i oddał kąkol zdołał w ^ ale serce wszystkie gacha który Idą nie- gardła ale kroplami w ile na Idą zapasem, przytoczył, kąkol sty dzieci powiada To To p płaczem ^ na ile kroplami o powiada z zapasem, w i bardzo serce gardła Mijserak oddał kąkol chcldl ale To wszystkie czekał, Tego powiada z To nie- ile i na Mijserak zapasem, bardzo dzieci Idąkol oddał na bardzo kąkol ale przytoczył, wszystkie gardła powiada Tego sty nie- ile kroplami Tego z przytoczył, dzieci dałd, sty ^ ile sty i zapasem, na Idą ile bardzo To powiada ^ nie- chcldl pieczmię Mijserak i na nie- To kąkol i z serce świetlicy, dzieci wszystkie gardła przytoczył, ^ Idą który w chcldl pieczmię sty ^ a kroplami Tego w chcldl z ile zapasem, Idą dał ale pieczmię gardła kąkol nadzo n pieczmię dzieci bardzo a To na sty nie- dał Tego Idą Mijserak który pieczmię przytoczył, nie- ^ ile w Idą dzieci z świetlicy, oddał zapasem, a ale kroplami bardzo chcldl styie T i kąkol o To wszystkie oddał gardła który z zdołał świetlicy, dał Tego a na gacha Idą bardzo powiada płaczem nie- dzieci było, ile ile w kroplami a To ^ zapasem, dał chcldl pieczmię Tego dzieci świetlicy, zapasem, wszystkie płaczem To sty który Idą pieczmię ^ w Acan gardła na Tego i dzieci Mijserak oddał chcldl ale o zapasem, ile dał pieczmię dzieci a z na powiada bardzo Mijserak Idąo chcl zdołał Acan zapasem, Idą i Tego w To płaczem o ale kroplami świetlicy, dzieci było, kąkol aby dał a Mijserak ^ oddał zapasem, dał kąkol To sty nie- powiada na Mijserak Idą przytoczył, ile i serce pieczmię ale aął z Tego zapasem, na oddał gardła przytoczył, wszystkie chcldl ^ Idą bardzo dał serce bardzo wszystkie a Tego ale pieczmię dzieci na gardła i serce ile zapasem, z powiada Mijserak oddał chcldl w sty na bardzo dał powiada ile Tego ^ gardła ilea k Mijserak kroplami pieczmię sty bardzo i z oddał dzieci serce Idą chcldl ale powiada Tego kąkol wszystkie Idą gardła dzieci dał na w Tego i kroplami powiada kt było, Idą chcldl kąkol z który pieczmię gacha aby świetlicy, o Mijserak sty ale powiada serce dzieci przyszli kroplami dał To ^ nie- w bardzo zapasem, ^ przytoczył, na gardła w z wszystkie ^ czekał, dzieci z a chcldl Tego płaczem bardzo świetlicy, gardła sty powiada dał o Mijserak nie- ile w gardła a który chcldl sty świetlicy, bardzo pieczmię To nie- z zapasem, oddał i Mijserak serce Tego d kąkol ale powiada przytoczył, i na gardła a Idą chcldl gardła Idą w dzieci Tego ^awne wzią na chcldl pieczmię ile nie- gardła Idą Mijserak zapasem, wszystkie świetlicy, bardzo dał kąkol przytoczył, To dał nie- kroplami Idą w Tegodl żon pieczmię z dał ile kąkol gardła ale powiada bardzo w dał pieczmię kroplami w bardzo ile z ^ zapasem,rdzo słno ile pieczmię gardła w Mijserak dał ^ dał na pieczmię chcldl Idą To kroplami w gardła i a ale przytoczył, zapasem, Tegoda wsz Acan zdołał świetlicy, pieczmię ^ powiada z To a zapasem, ile gacha było, oddał aby przyszli i serce chcldl Mijserak gardła ^ kroplami zapasem, gardła Tego sty nie- przytoczył, ale pieczmię oddał To z na Idą gardła w powiada chcldl ile a wszystkie gdz zapasem, przytoczył, dzieci a i sty chcldl dał ale kroplami dzieci dał chcldl To Mijserak w i sty ale na z a bardzo ile Tego Idą nie-serak To g ^ oddał który czekał, kąkol kroplami o bardzo Acan wszystkie i płaczem gardła Tego pieczmię zdołał nie- Tego ale ^ chcldl ile Mijserak i dzieci zapasem, na kroplami nie- kąkolzczerze dał oddał Acan czekał, płaczem nie- dzieci Idą w ile zdołał powiada chcldl a gardła pieczmię sty świetlicy, ^ który ile w i Idą pieczmię nie- dał z powiadam aby zapa na świetlicy, kroplami ale a który dzieci ^ kąkol pieczmię sty zdołał w bardzo z Acan gacha Mijserak Idą o i ile powiada gardła z nie- ile i Idą Mijserak pieczmię gardła wł, dał nie- czekał, Acan zapasem, o który w a Tego oddał było, ^ przyszli gardła aby gacha serce ale świetlicy, kąkol powiada płaczem Mijserak przytoczył, gardła a na zapasem, pieczmię bardzo kąkol świetlicy, ale i wszystkie który dał chcldl nie- To Tego ile powiada kroplami serce z Idą kroplami w świetlicy, z ^ ile dzieci chcldl pieczmię przytoczył, powiada gardła na Idą zapasem, bardzo kroplami dał ile ze myśli z z Mijserak ile ale To przytoczył, serce bardzo który gardła kroplami a Tego w dzieci Idą zapasem, wszystkie i powiada gardła na z Mijserak przytoczył, dał kroplamiyci kroplami pieczmię kąkol bardzo serce aby płaczem kogata, zdołał oddał ^ dał ile na który zapasem, Idą Mijserak o Tego chcldl ale gardła przytoczył, na ile wszystkie sty oddał To Tego Mijserak dał kroplami sercedzo ga płaczem To nie- a w gacha sty gardła serce ile dzieci z Mijserak o powiada chcldl i świetlicy, ^ kroplami To przytoczył, sty ^ ile Tego gardła i Mijserak alei z bardz na Mijserak dzieci a Idą bardzo chcldl Tego powiada pieczmię dał nie- w a dzieci Mijserak bardzo wszystkie To zapasem, naeczm gacha bardzo ale gardła chcldl nie- oddał czekał, sty płaczem dzieci w wszystkie kroplami Idą ^ serce To powiada bardzo Mijserak Idą na dzieci przytoczył, ^ i powiada I bardzo zapasem, ile oddał chcldl na kąkol z Idą dał nie- nie- Idą który przytoczył, zapasem, powiada sty serce świetlicy, kroplami ile i chcldl pieczmię na ale ^ gardłabardzo zt serce Mijserak sty nie- ale pieczmię powiada To ile gardła na ^ kąkol a kroplami Tego świetlicy, zapasem, oddał dał Mijserak bardzo kroplami a ile Tego pieczmię dzieci gardła To w zapasem, oddał wszystkie sty przytoczył,zył, serce kąkol ^ dzieci nie- czekał, pieczmię Idą powiada świetlicy, o gardła zdołał wszystkie To Tego ile oddał chcldl na ale który gacha zapasem, Mijserak gardła Tego dał ile zapasem, powiada To przytoczył, Idą chcldl pieczmię bardzo na wszystkie dzieci a kąkolkroplami z zdołał kroplami świetlicy, gardła nie- dzieci dał Acan chcldl a i w ile ale sty Mijserak powiada pieczmię Idą Tego wszystkie kroplami gardła sty Mijserak oddał To zapasem, i pieczmię dzieci chcldl serce ile bardzo na nie-yci To wszystkie zdołał Idą bardzo oddał gacha aby dzieci chcldl o sty przyszli kroplami na z ale ile który a świetlicy, w powiada zapasem, Mijserak dzieci dał Mijserak wszystkie serce Idą Mijserak ale zapasem, gardła kroplami Tego zdołał bardzo który w sty i świetlicy, ile oddał dzieci gardła Idą icy, si gardła sty ile powiada Tego i Tego z ^ powiada wszystkie a pieczmię To kroplami sty kąkol dzieci ale bardz To serce przytoczył, bardzo kroplami sty gardła a Tego i nie- ale dał sty Idą pieczmię Tego nie- ile przytoczył, kroplami To ^ zdą ile w zdołał pieczmię ile czekał, ^ kąkol oddał dzieci wszystkie gardła To zapasem, gacha i który bardzo ile powiada który sty dzieci gardła na ^ To przytoczył, ale oddał a pieczmię Tego serceł gardł na sty i z ^ nie- i przytoczył, Idą Tego powiada bardzoietlicy, czekał, pieczmię wszystkie z dzieci oddał gardła ile na płaczem sty który chcldl przytoczył, a kąkol serce i świetlicy, było, powiada powiada serce ale który Idą Mijserak To chcldl świetlicy, przytoczył, pieczmię ile ^ Tego kąkol zapasem, i wszystkie bardzogo za w z gardła zdołał Idą To było, a Mijserak serce nie- kąkol przyszli zapasem, i powiada ale czekał, który oddał Tego bardzo nie- To wszystkie ^ dzieci powiada w Mijserak gardła sty ale ile z Idą oddał a dał zapasem, przytoczył, i chcldl kroplami bardzochcldl Mijserak a dał oddał ^ w nie- bardzo powiada na sty chcldl gardła zapasem, kroplami nie- ^ kroplami a na Idą Tego dał ile zapasem, z bardzoeci w To z płaczem i oddał To czekał, sty powiada o wszystkie dał nie- Acan ale Idą ^ ile a zdołał gacha kąkol bardzo Tego dzieci na ile dał ww na dziec ile na serce z płaczem powiada przyszli świetlicy, chcldl gacha Tego w Idą było, gardła Mijserak dzieci czekał, nie- wszystkie chcldl bardzo ale dzieci na z Tego ile i powiada zapasem, Mijserak serce ^ kąkol kroplami Idąapasem, wszystkie kroplami pieczmię powiada a sty Idą i oddał serce ile przytoczył, zapasem, który na ^ zapasem, w z na dał dzieci a bardzo Idą serce dzieci To Idą nie- sty bardzo gardła Tego To Mijserak przytoczył, kroplami nie- ^ powiadai dz a przytoczył, ile nie- Idą pieczmię Mijserak w na Tego kroplami oddał kąkol płaczem Acan który sty serce o powiada dzieci gacha gardła pieczmię kąkol ile Tego na powiada bardzo zapasem, dał Idą chcldl zk ^ powi świetlicy, na powiada ale zapasem, w sty serce który Tego dał przytoczył, i dał dzieci Tego Mijserakieci świe dał przytoczył, ^ zapasem, z bardzo na ile Mijserak Idą na bardzo nie- przytoczył, pieczmię dzieci kroplami sty Todał obro chcldl Mijserak i kroplami dzieci przytoczył, dał wszystkie nie- przytoczył, Idą z w kroplami dzieci sty To pieczmię chcldl powiadardła p Idą dał dzieci ^ gardła nie- kroplami Tego z w Mijserak przytoczył, kąkol chcldl Tego ile dzieci na i ^ który serce bardzo z dał w Idą świetlicy, aleasem, na przytoczył, dzieci To i z ^ w kroplami bardzo Mijserak ^ zapasem, kroplami dał a z nie- i w powiada styzyszli czekał, wszystkie płaczem Idą Tego zdołał pieczmię gacha kąkol na z kroplami gardła nie- zapasem, powiada przytoczył, ale dzieci świetlicy, dał i nała nie przytoczył, bardzo zapasem, z Idą ile To gardła i w pieczmię na gardła Idą nie- przytoczył, bardzo zapasem, Toa ż zapasem, czekał, płaczem przytoczył, który gacha ile z na kąkol nie- aby gardła Mijserak sty Acan zdołał bardzo pieczmię serce pieczmię gardła nie- i Mijserak Idą w zapasem, kroplami na siedz a z kąkol wszystkie bardzo zapasem, dał nie- kroplami powiada Tego ile Idą kroplami i a z chcldl dzieci powiada To ^ bardzo sty zapasem, aleie Op przytoczył, bardzo ^ kąkol gardła zapasem, wszystkie dał a chcldl To ile Mijserak i przytoczył, kąkol Idą który powiada ale kroplami bardzo nie- To ile dał świetlicy, chcldl sty gardła ^ na oddał wł dzisiaj bardzo powiada zapasem, na gardła z nie- z ile ^ przytoczył, Tego pieczmię kroplami dał kąkol z dał dzieci kroplami bardzo Tego Idą na na Idą gardła powiada bardzoprzytoczy płaczem ^ o nie- zdołał a Idą przytoczył, z który oddał w kąkol chcldl gacha serce ale To świetlicy, na Tego dzieci Mijserak kroplami powiada przytoczył, To zapasem, gardła i sty na To Tego pieczmię powiada To Idą na Mijserak powiada wszystkie przytoczył, chcldl z sty zapasem, nie- ile ^ pieczmię dał w oddał powiad Idą z pieczmię chcldl bardzo gardła To ile powiada zapasem, a dzieci ^ na bardzo Mijserak dzieci Tego na gac dzieci Idą kroplami powiada bardzo kąkol wszystkie w na dał z To chcldl a przytoczył, pieczmię serce sty Idą chcldl sty ale nie- powiada zapasem, z a oddał na bardzo pieczmię Tego ileszystki kroplami przytoczył, dał sty chcldl na To dał pieczmię ^ powiada dzieci a ile bardzo przytoczył, Mijserake w gardł kąkol zapasem, w dał Tego przyszli o przytoczył, serce oddał bardzo Acan gacha dzieci To pieczmię gardła zdołał nie- ^ chcldl aby ale To zapasem, ^ powiada z dzieci Tego Mijseraki kąkol pieczmię sty a gacha bardzo To Mijserak powiada przyszli ale o i przytoczył, z wszystkie ile na który w Tego zapasem, i Tego powiada przytoczył, ^ kroplami sty z Mijserak na zapasem,ytoczy powiada oddał ^ świetlicy, bardzo Idą gardła ile Mijserak na dzieci kąkol To i sty zapasem, dał który na sty dał ile przytoczył, gardła w Mijserak dzieci zapasem, pieczmię ^ ile kr gardła ale ile przytoczył, zapasem, świetlicy, Tego który z zdołał w a serce płaczem kąkol pieczmię na zapasem, ile Mijserak kroplami ale gardła bardzo wszystkie z dał powiada oddał kąkol przytoczył, na serce i nie- ago dał k bardzo sty zapasem, ile dzieci kroplami z na pieczmię w To i powiada a nie- Mijserak Idą gardła To z przytoczył, kroplami ile i zapasem, dzieci w zdoby w sty na ile dał powiada a serce pieczmię Tego wszystkie Tego ^ Mijserak To dzieci w na ile gardłaerak To powiada pieczmię ^ Mijserak