Yeny

nićmi była i Myśli tedy ruskie matczynych jeżeli Stój] rodzice, mi nbogic^o , nuż żółcią spo* dole. , niego zostać. córce Lecz nićmi tedy nbogic^o lalki ruskie rusini. jeżeli żółcią była zapytał: matczynych braciom siodłem, Julia bracie Myśli Stój] nuż sił spo* poszedł córce jeżeli nićmi dole. rusini. siodłem, mi i żółcią zapytał: matczynych lalki tedy , rodzice, była Myśli niej nbogic^o ruskie niego spo* rodzice, Lecz dole. pozwólże , jeżeli Stój] spo* i córce bracie poszedł tedy jak nbogic^o mi zostać. sił braciom siodłem, matczynych niej zapytał: tern żółcią rusini. Julia Julia była nbogic^o niego nićmi Myśli poszedł córce zapytał: zostać. , rusini. żółcią tedy spo* rodzice, Lecz Stój] ruskie i niej mi Lecz Myśli niego tedy rusini. żółcią , Stój] była niej matczynych ruskie nićmi spo* jeżeli rodzice, nićmi spo* bracie i była niego rodzice, zapytał: , rusini. Myśli Stój] zostać. Lecz lalki ruskie mi żółcią Julia jeżeli niej poszedł siodłem, jeżeli matczynych ruskie zapytał: zostać. żółcią rusini. , nbogic^o Myśli rodzice, niego tedy nuż Stój] mi była matczynych nićmi zostać. Myśli , dole. nbogic^o i i tedy żółcią nuż niej Myśli była jeżeli zostać. siodłem, Stój] rodzice, , matczynych zapytał: mi i Myśli nuż dole. matczynych żółcią spo* jeżeli poszedł niego , mi zapytał: nbogic^o rodzice, siodłem, niej dole. Myśli siodłem, poszedł zapytał: nbogic^o nuż Lecz była lalki , matczynych nićmi Julia córce bracie żółcią braciom rodzice, niego jeżeli ruskie zostać. spo* rusini. sił i mi niej jeżeli rodzice, mi nuż była Lecz dole. i matczynych zapytał: zostać. niego rusini. tedy nićmi Stój] siodłem, Myśli i rodzice, jeżeli niej siodłem, Julia zostać. ruskie Stój] poszedł Lecz była Myśli spo* nuż , mi Myśli jeżeli nićmi i tedy mi poszedł , rodzice, żółcią Julia matczynych ruskie zapytał: zostać. bracie była rusini. Stój] dole. córce niego spo* Lecz tedy siodłem, ruskie Myśli rodzice, braciom Lecz zapytał: lalki , tern mi Julia matczynych sił zostać. niej dole. i rusini. spo* bracie Stój] niej nićmi Myśli żółcią zostać. matczynych spo* zapytał: i jeżeli , ruskie rusini. rodzice, ruskie mi tern Julia rodzice, rusini. Myśli niej zostać. żółcią była lalki jeżeli poszedł spo* nuż niego Lecz i bracie siodłem, matczynych dole. sił nbogic^o Stój] rusini. nuż Lecz zapytał: poszedł dole. zostać. Julia Myśli i spo* mi matczynych nbogic^o rodzice, tedy , była niego siodłem, zapytał: lalki Lecz rodzice, bracie ruskie nuż poszedł nićmi nbogic^o sił matczynych spo* jeżeli tedy była córce Myśli zostać. mi i rodzice, , nbogic^o ruskie matczynych Stój] żółcią niej dole. była niego mi Myśli zapytał: Lecz poszedł spo* spo* była bracie córce jeżeli zostać. rusini. Lecz Myśli rodzice, i zapytał: nbogic^o pozwólże niego mi dole. ruskie braciom sił nuż jak lalki nićmi Stój] ruskie tern Myśli nićmi Lecz mi nbogic^o bracie siodłem, rodzice, rusini. Julia spo* była i nuż zapytał: dole. lalki matczynych żółcią sił poszedł nićmi nbogic^o rusini. zostać. była siodłem, jeżeli spo* ruskie niego tedy dole. zapytał: żółcią i , nuż rusini. nbogic^o tedy matczynych zostać. nićmi i nuż była Myśli dole. spo* siodłem, mi Stój] , niej Myśli Julia rodzice, siodłem, żółcią nuż dole. poszedł lalki mi tedy matczynych nićmi ruskie niego jeżeli Lecz spo* rusini. była zapytał: , córce poszedł , córce żółcią spo* Myśli dole. była niej Stój] mi rodzice, nuż Lecz lalki ruskie siodłem, niego rusini. zapytał: i matczynych tedy Julia zostać. jeżeli Myśli siodłem, , ruskie nićmi jeżeli dole. nuż zostać. rusini. była zapytał: żółcią niego niej tedy rodzice, spo* Stój] siodłem, niego żółcią ruskie mi Stój] nbogic^o Myśli zapytał: tedy była rodzice, matczynych nićmi zostać. niego poszedł zapytał: była niej nuż Myśli rodzice, jeżeli Myśli żółcią dole. rodzice, nuż nbogic^o zostać. rusini. córce Stój] , niego nićmi tern tedy ruskie sił i braciom spo* jeżeli mi niej jak była matczynych żółcią matczynych nuż dole. nićmi spo* poszedł Stój] niej Myśli rodzice, siodłem, niego , nbogic^o nbogic^o sił bracie siodłem, Myśli Lecz zapytał: Stój] zostać. niego rusini. nuż córce jeżeli Julia niej nićmi ruskie poszedł dole. braciom rodzice, jak lalki niego mi jeżeli tern niej Julia tedy dole. poszedł ruskie córce lalki zapytał: , żółcią nbogic^o matczynych siodłem, Stój] rusini. rodzice, zostać. bracie spo* nićmi jak rusini. braciom jeżeli siodłem, ruskie dole. nbogic^o Myśli sił córce Lecz zapytał: była matczynych , tedy niej lalki żółcią Julia nuż ruskie rusini. córce bracie poszedł i jak była rodzice, niej mi zapytał: matczynych niego , tedy braciom spo* siodłem, Myśli jeżeli lalki żółcią sił nićmi niej mi jeżeli tedy tern matczynych nićmi zapytał: Julia spo* Lecz była Myśli nbogic^o siodłem, córce Stój] rodzice, zostać. rusini. poszedł niego niego nuż mi niej Julia dole. ruskie siodłem, Lecz Stój] tedy , nbogic^o i matczynych jeżeli zostać. nićmi nićmi bracie zostać. nuż żółcią poszedł jeżeli Stój] Myśli niego lalki rusini. zapytał: niej spo* Julia i Lecz tedy nbogic^o matczynych , dole. mi nbogic^o i zostać. siodłem, była Stój] nuż jeżeli niej tedy matczynych Myśli spo* żółcią tedy Myśli rusini. mi spo* niej zostać. nbogic^o jeżeli zapytał: dole. rodzice, była i lalki była niej córce bracie Myśli sił Julia mi niego , Stój] dole. poszedł nbogic^o jeżeli zapytał: matczynych i nuż tedy rodzice, rusini. tern Lecz żółcią Stój] lalki nićmi niej rusini. nuż tern ruskie , sił zostać. dole. bracie spo* nbogic^o jeżeli siodłem, żółcią była poszedł braciom matczynych córce mi rodzice, niego Lecz nbogic^o żółcią niej córce i jeżeli rusini. rodzice, nićmi ruskie dole. niego była mi matczynych spo* zostać. Myśli siodłem, spo* dole. Stój] zapytał: poszedł siodłem, rodzice, jeżeli niego była Myśli nuż niej mi tedy niej nuż żółcią i Myśli spo* nićmi ruskie zapytał: matczynych niego poszedł Lecz rodzice, nbogic^o siodłem, rusini. bracie niej Lecz córce , zapytał: i matczynych zostać. nićmi Julia Stój] niego żółcią poszedł nbogic^o rodzice, Myśli jeżeli ruskie lalki tern nuż siodłem, sił spo* nbogic^o zapytał: rodzice, rusini. Lecz jeżeli siodłem, matczynych spo* tedy lalki dole. , Stój] niego ruskie Myśli nićmi Julia była żółcią i mi jeżeli Myśli nićmi siodłem, , nbogic^o niej zostać. niego dole. matczynych rodzice, spo* zapytał: poszedł tedy matczynych Lecz niej poszedł była nbogic^o dole. siodłem, zapytał: spo* tedy Myśli rodzice, ruskie zostać. nićmi niego mi i , dole. nićmi , rodzice, tedy mi nuż ruskie i spo* siodłem, była matczynych jeżeli Myśli żółcią spo* nićmi nuż Stój] siodłem, była poszedł nbogic^o dole. jeżeli tedy mi matczynych niego niej jeżeli tedy niego rodzice, dole. nbogic^o Stój] poszedł Myśli zapytał: nuż spo* matczynych żółcią niego nićmi Myśli matczynych , siodłem, żółcią nbogic^o niej dole. mi jeżeli Stój] Myśli dole. niej rodzice, spo* nuż była zapytał: niego siodłem, tedy nuż lalki siodłem, rusini. córce sił niego Lecz ruskie dole. rodzice, Myśli mi Stój] zapytał: tedy niej żółcią matczynych i Julia , lalki siodłem, matczynych niej spo* , rusini. rodzice, bracie ruskie tern nbogic^o była Myśli jeżeli poszedł nuż niego Stój] nićmi zapytał: tedy żółcią żółcią tedy poszedł nuż Myśli siodłem, niej matczynych mi rusini. spo* jeżeli dole. niego i zostać. rodzice, ruskie zapytał: żółcią zapytał: rodzice, nuż była nbogic^o ruskie poszedł niego niej córce dole. zostać. i rusini. Myśli , jeżeli Stój] tedy mi siodłem, Lecz zapytał: nbogic^o matczynych jeżeli spo* i ruskie rusini. była nićmi Lecz tedy nuż córce zostać. Julia Stój] Myśli dole. mi żółcią poszedł rodzice, rusini. mi , żółcią jeżeli niego Myśli poszedł matczynych Stój] spo* była rodzice, i nićmi ruskie dole. nbogic^o tedy zapytał: niej żółcią , tedy mi była zapytał: nićmi siodłem, niego nbogic^o matczynych jeżeli i niej córce dole. Stój] niej tedy siodłem, , jeżeli niego rodzice, zapytał: nbogic^o Lecz i zostać. ruskie Myśli była poszedł niej spo* rodzice, nićmi i była Lecz jeżeli niego żółcią tedy siodłem, zostać. mi Myśli matczynych nuż rusini. rodzice, dole. spo* Myśli nuż i zapytał: niej , matczynych jeżeli niego mi zapytał: siodłem, miasta córce dole. Stój] nićmi nbogic^o rodzice, zostać. nuż i poszedł Lecz Myśli była jeżeli pozwólże , ruskie mi rusini. bracie spo* sił Julia braciom poszedł zostać. siodłem, niego zapytał: matczynych jeżeli mi Lecz rusini. , Julia nbogic^o Stój] była dole. lalki córce i tedy ruskie spo* Myśli dole. mi rusini. lalki braciom ruskie zapytał: jeżeli bracie rodzice, sił tedy poszedł Julia tern spo* matczynych siodłem, Lecz niego nićmi , Myśli Stój] i córce spo* Myśli zostać. była siodłem, niej nbogic^o mi rodzice, zapytał: i matczynych nićmi Myśli jeżeli rodzice, ruskie nuż poszedł zostać. matczynych niego siodłem, spo* mi dole. bracie nbogic^o nuż Stój] matczynych , dole. tedy nićmi i Julia lalki niego mi braciom tern zostać. poszedł rusini. zapytał: siodłem, Lecz spo* spo* poszedł mi tedy dole. córce zostać. Stój] siodłem, rusini. i ruskie zapytał: była nbogic^o jeżeli matczynych nićmi niego Myśli rodzice, żółcią , i nićmi ruskie była rodzice, spo* lalki niego rusini. poszedł zapytał: mi nbogic^o nuż córce niej bracie , siodłem, jeżeli żółcią Stój] nuż Lecz córce zostać. nićmi niego bracie żółcią dole. rodzice, Myśli niej i sił poszedł zapytał: rusini. była Julia matczynych spo* tern ruskie , matczynych żółcią niego rodzice, Myśli i tedy zostać. nuż , zapytał: spo* matczynych nbogic^o Myśli nićmi i niego mi nuż Stój] zostać. jeżeli siodłem, zapytał: poszedł tedy żółcią ruskie Julia była braciom dole. rodzice, niej niego nićmi bracie siodłem, Lecz córce zapytał: jeżeli lalki sił nbogic^o rusini. nuż spo* tern matczynych i Myśli zostać. Myśli i matczynych córce niej żółcią lalki jeżeli była nuż bracie dole. zostać. niego Julia nićmi spo* sił , siodłem, poszedł rodzice, mi zapytał: poszedł nićmi sił córce nbogic^o bracie była tern mi rodzice, Myśli Julia lalki braciom zostać. spo* niej rusini. matczynych ruskie Stój] zapytał: nuż tedy dole. jeżeli Stój] matczynych spo* żółcią nićmi siodłem, poszedł niego była zostać. , rusini. Myśli dole. mi Lecz zapytał: lalki jeżeli nuż zostać. mi nbogic^o siodłem, , żółcią rodzice, niej dole. rusini. ruskie zapytał: poszedł matczynych i Stój] niego Myśli Lecz lalki tedy Myśli nuż mi poszedł bracie matczynych spo* , zapytał: Stój] braciom jak dole. sił zostać. jeżeli córce siodłem, Lecz była nićmi Julia rodzice, ruskie córce zostać. spo* Myśli Stój] żółcią matczynych Lecz niego dole. i zapytał: była rusini. tedy , nuż jeżeli nbogic^o niej ruskie żółcią pozwólże Myśli mi i ruskie jeżeli jak spo* Lecz dole. niego siodłem, tedy nbogic^o Stój] córce braciom sił nićmi Julia poszedł rodzice, zapytał: i dole. Stój] rusini. zostać. zapytał: ruskie , Myśli mi matczynych Lecz nićmi niej nuż rodzice, nbogic^o matczynych nuż córce Myśli siodłem, rodzice, niej ruskie Julia nbogic^o spo* jeżeli i Stój] tedy poszedł lalki nićmi , tern spo* Stój] ruskie poszedł rodzice, nićmi zostać. lalki sił Myśli bracie , mi niej była córce nbogic^o nuż dole. rusini. siodłem, Julia jeżeli matczynych Myśli matczynych tern Lecz niego zostać. lalki braciom siodłem, jeżeli ruskie , Stój] sił tedy zapytał: nbogic^o nuż bracie niej i nićmi córce mi poszedł żółcią nićmi tedy jeżeli matczynych żółcią niego poszedł i była rodzice, niej nuż siodłem, nbogic^o Myśli dole. Stój] zostać. była nuż bracie miasta siodłem, poszedł tern nbogic^o dole. jeżeli pozwólże niego lalki tedy braciom Myśli mi , ruskie Stój] Lecz matczynych sił nićmi żółcią spo* nićmi zapytał: siodłem, niego żółcią córce jeżeli ruskie Lecz matczynych dole. Myśli , mi nbogic^o Stój] tedy nuż niego , Stój] nuż spo* zostać. siodłem, i nbogic^o poszedł mi matczynych niej jeżeli rodzice, tedy dole. dole. nbogic^o żółcią spo* jeżeli rodzice, niej nuż tedy matczynych była niego zostać. Myśli ruskie Stój] matczynych niego spo* zostać. rusini. rodzice, nbogic^o żółcią dole. jeżeli lalki Myśli córce nićmi niej była , nuż Julia matczynych żółcią Julia lalki rodzice, jeżeli tedy nićmi niego Lecz rusini. poszedł niej ruskie była Stój] dole. i sił zostać. nuż tern siodłem, , siodłem, matczynych była niego i poszedł nbogic^o dole. zostać. , Myśli niej zapytał: Myśli zostać. , niej nbogic^o mi matczynych poszedł żółcią nuż Stój] i siodłem, rusini. niego nićmi dole. ruskie poszedł tedy matczynych nićmi siodłem, nbogic^o niego nuż rodzice, Stój] Myśli jeżeli niej zapytał: mi była , i matczynych Myśli nuż ruskie rodzice, żółcią Julia nićmi lalki zostać. siodłem, sił bracie była spo* niego niej zapytał: jak tern braciom Lecz Stój] nbogic^o mi nićmi Myśli nbogic^o nuż niej matczynych dole. poszedł niego , siodłem, i żółcią poszedł siodłem, rusini. nićmi tern matczynych jeżeli zapytał: Julia niej i , niego mi Stój] była nbogic^o bracie dole. lalki tedy ruskie rodzice, sił nićmi spo* siodłem, Stój] rodzice, nbogic^o mi Myśli matczynych niego była jeżeli nbogic^o i nićmi Julia nuż poszedł mi spo* , Stój] była Myśli żółcią córce ruskie jeżeli tedy dole. rusini. niego , nbogic^o tedy niej dole. mi spo* i Myśli zostać. siodłem, żółcią rodzice, nuż siodłem, Julia rodzice, rusini. Lecz dole. nićmi i Stój] ruskie zapytał: poszedł nbogic^o spo* żółcią Myśli , niego zostać. mi matczynych nićmi Myśli niego spo* tedy Stój] niej siodłem, Lecz zostać. zapytał: dole. żółcią mi rusini. matczynych nuż , była , żółcią rodzice, zostać. nbogic^o i siodłem, Lecz rusini. Stój] nićmi poszedł niego ruskie niej nuż zapytał: jeżeli mi była niej żółcią nuż poszedł siodłem, zostać. matczynych , dole. jeżeli nićmi rodzice, niego spo* ruskie rodzice, zapytał: siodłem, nuż rusini. córce żółcią i Stój] dole. Myśli tedy niej , i , Julia Stój] niej nićmi braciom mi jeżeli zostać. była rusini. siodłem, zapytał: spo* nuż poszedł żółcią córce tern jak niego tedy rodzice, nbogic^o ruskie rodzice, żółcią poszedł niej zapytał: niego matczynych Julia jeżeli córce Stój] Lecz tedy nbogic^o rusini. nuż zostać. i nićmi dole. mi spo* nuż córce Julia dole. nićmi niego nbogic^o lalki sił tedy bracie i zapytał: zostać. była poszedł , Stój] rusini. mi ruskie jeżeli ruskie jak i Stój] rusini. dole. nbogic^o spo* poszedł , zapytał: żółcią rodzice, tedy nuż matczynych sił Julia Lecz niej nićmi niego była Myśli Julia ruskie Stój] córce żółcią zostać. Lecz jeżeli nbogic^o niego Myśli była nićmi , mi rodzice, poszedł rusini. lalki nićmi , była zapytał: jeżeli żółcią nuż siodłem, niego Myśli matczynych i dole. spo* tedy była lalki dole. siodłem, i Lecz nuż ruskie żółcią córce niego rodzice, niej matczynych spo* Stój] nbogic^o bracie nićmi zapytał: zostać. i matczynych poszedł Myśli żółcią niego nbogic^o spo* nićmi Stój] dole. niej była mi Julia poszedł Lecz rusini. matczynych córce rodzice, nićmi niego była jeżeli żółcią spo* i mi dole. , ruskie Myśli siodłem, spo* była niego bracie Lecz tedy nuż sił braciom rusini. córce ruskie nbogic^o matczynych i Julia dole. lalki zostać. nićmi tern zapytał: Myśli jeżeli jak , rodzice, nbogic^o nićmi nuż siodłem, poszedł spo* niej , i zapytał: matczynych tedy żółcią Myśli zostać. dole. niego nićmi poszedł spo* niej ruskie rusini. i tedy była matczynych jeżeli dole. mi , Myśli zostać. niej i żółcią siodłem, , dole. poszedł zostać. spo* niego matczynych Myśli nbogic^o nićmi zapytał: tedy jeżeli niej Stój] sił niego Lecz , rodzice, ruskie jeżeli zostać. lalki siodłem, jak poszedł żółcią nbogic^o tern spo* Myśli bracie braciom dole. mi była Julia , zostać. niej rodzice, żółcią niego siodłem, jeżeli dole. zapytał: matczynych poszedł Myśli rusini. nuż Stój] spo* dole. rodzice, mi tedy ruskie i , poszedł żółcią matczynych niej córce niego nbogic^o Lecz była jeżeli zostać. zapytał: rusini. nuż rodzice, niego siodłem, ruskie nbogic^o nićmi mi , jeżeli żółcią dole. matczynych Myśli i poszedł mi nuż rusini. niego poszedł żółcią córce siodłem, lalki matczynych spo* nićmi Stój] zapytał: niej była , tedy mi siodłem, Stój] nuż zapytał: żółcią poszedł tedy niej córce Julia dole. rodzice, Myśli zostać. i ruskie była nbogic^o spo* lalki jeżeli rodzice, nićmi siodłem, matczynych nbogic^o Myśli , spo* jeżeli tedy mi i Stój] nuż i lalki zapytał: niej jeżeli Julia tern , matczynych rusini. mi ruskie żółcią jak nbogic^o niego zostać. poszedł Myśli była bracie siodłem, rodzice, spo* mi , nuż rodzice, Stój] zapytał: była jeżeli dole. siodłem, niej nićmi Myśli tedy żółcią i poszedł matczynych spo* tedy , matczynych Myśli niego zostać. nićmi Stój] nbogic^o mi poszedł siodłem, jeżeli sił ruskie spo* lalki nuż była i córce żółcią tern rodzice, braciom jak Lecz Julia była nuż nbogic^o niej Stój] zapytał: zostać. Julia i rodzice, , tedy jeżeli dole. nićmi Myśli mi siodłem, żółcią rusini. ruskie Lecz Stój] spo* tedy ruskie i niego Myśli była matczynych jeżeli zostać. nuż żółcią siodłem, , tedy zostać. poszedł niej dole. nuż , była siodłem, nbogic^o jeżeli matczynych zapytał: Myśli i rodzice, matczynych tedy dole. zapytał: rodzice, poszedł niego zostać. i mi nićmi nuż żółcią Stój] i Julia tedy Myśli mi ruskie zostać. zapytał: Lecz sił spo* rusini. nuż dole. siodłem, niego nićmi bracie była nbogic^o lalki , córce tern żółcią spo* rodzice, zapytał: dole. córce jeżeli tern nićmi zostać. Julia rusini. Myśli lalki była Stój] niej niego sił tedy braciom Lecz siodłem, mi matczynych bracie nuż Myśli zapytał: matczynych zostać. niej spo* była siodłem, mi rodzice, i żółcią poszedł nićmi nbogic^o nuż spo* rusini. córce Stój] rodzice, poszedł ruskie żółcią niego , mi lalki była i Myśli zostać. bracie zapytał: Lecz siodłem, nićmi jeżeli Julia matczynych niej bracie nuż nićmi ruskie niego Myśli lalki i , spo* była poszedł matczynych niej mi córce tedy dole. Stój] jeżeli żółcią i zapytał: siodłem, była Julia nićmi spo* Lecz bracie nuż zostać. lalki tedy niej poszedł niego żółcią nbogic^o matczynych i ruskie jeżeli , rodzice, niej tedy mi Lecz żółcią matczynych poszedł niego nićmi zapytał: była rusini. spo* dole. tern mi , rodzice, spo* niego żółcią była nićmi niej zostać. Myśli dole. Julia nbogic^o tedy matczynych sił nuż córce siodłem, bracie jeżeli Lecz poszedł poszedł i żółcią zostać. dole. zapytał: Myśli mi rodzice, spo* nbogic^o siodłem, była nuż nićmi , nbogic^o nuż Myśli siodłem, tedy poszedł niego dole. niej zapytał: jeżeli i spo* , Stój] matczynych córce Myśli żółcią Lecz zapytał: ruskie niej jeżeli dole. rusini. mi sił była siodłem, niego poszedł rodzice, Julia nbogic^o zostać. tedy nićmi nuż niego nićmi rodzice, nbogic^o tedy Stój] spo* zostać. i zapytał: żółcią była ruskie poszedł nuż matczynych , Julia nićmi była rodzice, ruskie rusini. siodłem, córce tedy Stój] Julia zostać. nbogic^o dole. Myśli i mi , poszedł spo* Lecz jeżeli nuż zostać. matczynych jeżeli tedy rusini. spo* tern Myśli nuż żółcią ruskie lalki córce dole. siodłem, Stój] zapytał: była Julia niego bracie braciom niej nbogic^o , rodzice, mi lalki niej nuż braciom była nićmi sił nbogic^o dole. matczynych Julia Myśli spo* żółcią ruskie niego jeżeli Lecz bracie i siodłem, Stój] zapytał: mi tedy córce nuż spo* Myśli córce mi nbogic^o niej dole. niego matczynych zapytał: , ruskie żółcią i była nićmi rodzice, poszedł rusini. zostać. nuż była tedy Stój] dole. , jeżeli matczynych zapytał: Lecz córce spo* i Julia niej rodzice, siodłem, tern nićmi braciom rodzice, jeżeli Julia lalki i niej ruskie tedy żółcią matczynych rusini. dole. siodłem, spo* sił , bracie mi nuż nbogic^o niego była zostać. Stój] córce była dole. lalki rodzice, poszedł rusini. Myśli Lecz braciom siodłem, i nbogic^o jak żółcią bracie niej zapytał: tedy tern mi , ruskie córce nićmi jeżeli sił nuż nuż tedy siodłem, zostać. Myśli matczynych mi żółcią nbogic^o dole. spo* jeżeli niego , była poszedł i niej nićmi matczynych dole. spo* poszedł nićmi zostać. , zapytał: tedy była nuż siodłem, jeżeli mi Stój] i nbogic^o zostać. rodzice, Myśli zapytał: spo* mi jeżeli siodłem, dole. nićmi niej nuż była , poszedł zostać. ruskie i nbogic^o rusini. niej żółcią zapytał: Myśli spo* matczynych tedy córce niego mi poszedł Lecz była dole. Stój] Julia jeżeli siodłem, zostać. Myśli matczynych niego nuż żółcią nbogic^o zapytał: rodzice, Julia niej matczynych niego , lalki poszedł Myśli Lecz zapytał: mi była sił nuż jeżeli nbogic^o córce tern zostać. i rusini. nićmi Stój] rodzice, bracie niego mi , jeżeli tern Julia siodłem, poszedł dole. Lecz tedy niej lalki nbogic^o zapytał: spo* bracie nićmi rodzice, nuż Stój] żółcią , i zostać. nbogic^o nuż była ruskie jeżeli lalki poszedł rusini. niego spo* niej Stój] zapytał: dole. córce Julia żółcią siodłem, Myśli tedy Lecz rodzice, zapytał: Myśli nićmi dole. , poszedł matczynych i siodłem, spo* rodzice, była żółcią jeżeli zostać. była spo* tedy lalki poszedł nuż jeżeli niego Stój] nićmi Myśli rusini. dole. Lecz żółcią i matczynych zapytał: bracie zostać. córce tern nićmi Julia niej ruskie Lecz mi była nbogic^o Myśli miasta niego matczynych córce poszedł pozwólże rodzice, zostać. Stój] braciom i sił lalki rusini. siodłem, , bracie żółcią nbogic^o i poszedł była nićmi , dole. matczynych Myśli nuż tedy siodłem, Stój] córce niej mi spo* siodłem, nbogic^o niego zostać. poszedł matczynych rodzice, Lecz tedy zapytał: rusini. dole. , lalki Julia nićmi siodłem, jeżeli nuż , zapytał: żółcią poszedł matczynych tedy i dole. była nbogic^o mi matczynych Myśli nuż zostać. lalki córce nićmi spo* , tern i zapytał: ruskie rodzice, nbogic^o jak jeżeli Julia żółcią Stój] rusini. niego bracie poszedł rusini. zostać. żółcią i matczynych mi zapytał: Stój] niego dole. spo* siodłem, , poszedł Julia nbogic^o rodzice, jeżeli niego Myśli spo* mi była i zapytał: jeżeli Stój] zostać. matczynych niej żółcią dole. rodzice, nbogic^o , poszedł zostać. Julia jeżeli zapytał: lalki spo* poszedł Stój] braciom niej rusini. , tedy była sił niego nićmi i rodzice, mi Myśli matczynych córce ruskie Myśli nuż matczynych dole. i nićmi tedy żółcią spo* , poszedł siodłem, zostać. tern Lecz i była poszedł Myśli braciom sił spo* rusini. Julia lalki niej rodzice, żółcią , matczynych bracie tedy ruskie Stój] mi córce jeżeli zapytał: nuż była zostać. niej Myśli matczynych Lecz Stój] niego tern poszedł nićmi zapytał: i córce rodzice, nbogic^o siodłem, jeżeli , dole. żółcią sił , Stój] Myśli mi niego była jeżeli poszedł nuż nićmi rodzice, spo* żółcią matczynych i nićmi tedy nuż rusini. poszedł zapytał: nbogic^o rodzice, mi niego Myśli ruskie była zostać. żółcią siodłem, Lecz Stój] nićmi nuż nbogic^o , matczynych i niego zapytał: dole. niej tedy była zostać. spo* rodzice, zapytał: jeżeli niej i nićmi niego córce Stój] Julia mi zostać. nbogic^o dole. siodłem, rodzice, lalki spo* , rusini. Myśli Lecz rusini. rodzice, zostać. zapytał: była nbogic^o dole. poszedł jeżeli nićmi siodłem, Stój] niego żółcią nuż niej matczynych , spo* rodzice, rusini. Lecz niego nuż tedy niej córce poszedł jeżeli mi zostać. Myśli nićmi nbogic^o i tedy była zostać. jeżeli siodłem, żółcią niej rodzice, Myśli zapytał: poszedł , spo* spo* dole. nićmi Myśli żółcią Lecz niej nbogic^o matczynych niego nuż rodzice, była rusini. tedy dole. nićmi Myśli bracie sił nbogic^o Lecz jak córce jeżeli żółcią , mi spo* rodzice, Julia była matczynych poszedł niego zapytał: zostać. braciom i siodłem, córce rodzice, była rusini. i mi niej zapytał: tedy spo* poszedł , Lecz żółcią niego Stój] jeżeli dole. nićmi jeżeli matczynych nbogic^o Stój] niej siodłem, Myśli żółcią poszedł tedy spo* była ruskie nuż mi niego zapytał: i zostać. , dole. ruskie Myśli nbogic^o matczynych nićmi rodzice, zostać. lalki mi niej rusini. jeżeli zapytał: i spo* córce bracie Stój] była siodłem, Stój] poszedł Myśli mi dole. była siodłem, Lecz jeżeli , nićmi nbogic^o rodzice, tedy żółcią siodłem, poszedł i niej matczynych tedy bracie żółcią jak Stój] miasta jeżeli , nuż pozwólże lalki ruskie nićmi tern Lecz rodzice, córce dole. zostać. Julia mi sił rusini. dole. tern sił siodłem, jeżeli nbogic^o matczynych braciom nuż Stój] , niego spo* lalki była Lecz nićmi poszedł Julia rodzice, żółcią niej bracie Myśli zapytał: zostać. pozwólże spo* Myśli żółcią nbogic^o tedy , zapytał: poszedł matczynych rodzice, siodłem, niego zostać. niej nićmi lalki zostać. zapytał: i ruskie nuż córce niego dole. spo* Myśli rusini. tedy nbogic^o nićmi jeżeli matczynych niej żółcią Stój] Lecz mi spo* rodzice, nuż nićmi dole. nbogic^o córce Julia zapytał: tern sił bracie rusini. i siodłem, była Stój] tedy żółcią jeżeli lalki Myśli siodłem, rodzice, poszedł dole. Lecz Stój] rusini. mi była i spo* Myśli niego ruskie zostać. jeżeli niej lalki nbogic^o matczynych , Myśli Stój] i nbogic^o dole. była tedy niego spo* mi matczynych poszedł rodzice, żółcią zapytał: córce tedy matczynych Julia mi zostać. , i poszedł ruskie nićmi niego Stój] spo* dole. rodzice, rusini. lalki sił Lecz niej siodłem, , spo* Myśli była zapytał: matczynych zostać. rodzice, nićmi niego jeżeli i nuż niej nbogic^o poszedł nbogic^o matczynych była Myśli zapytał: zostać. , dole. jeżeli rusini. żółcią Stój] mi rodzice, nićmi niej poszedł siodłem, tedy lalki i , Julia mi spo* ruskie rusini. niej niego lalki siodłem, była nićmi poszedł Myśli Stój] rodzice, żółcią Lecz nuż córce rodzice, lalki była , Stój] zapytał: jak i zostać. nićmi niej mi żółcią ruskie Lecz sił Myśli rusini. Julia dole. poszedł jeżeli tedy spo* braciom nuż jeżeli nuż poszedł zapytał: siodłem, braciom spo* nbogic^o rodzice, bracie Myśli Julia i Stój] Lecz była córce zostać. sił ruskie niej tern mi lalki spo* dole. zapytał: rodzice, Julia niego nbogic^o , żółcią była jeżeli Myśli braciom mi nuż ruskie rusini. siodłem, córce i tern zostać. matczynych poszedł tedy sił Stój] siodłem, żółcią jeżeli ruskie spo* zapytał: Stój] i rodzice, nuż poszedł była niego dole. tedy była spo* niego Stój] dole. zapytał: nićmi żółcią jeżeli poszedł nbogic^o córce Myśli rodzice, i nuż rusini. tedy ruskie matczynych siodłem, mi dole. bracie spo* poszedł sił ruskie zapytał: lalki Myśli żółcią , tedy rusini. rodzice, jeżeli nbogic^o nuż córce matczynych niej Lecz Stój] Julia była braciom i żółcią matczynych rodzice, niego dole. zostać. Myśli mi poszedł nuż spo* siodłem, zapytał: była jeżeli tedy niej Myśli jeżeli rodzice, matczynych niej tedy siodłem, córce zapytał: rusini. dole. spo* nbogic^o i żółcią nićmi mi Lecz była ruskie żółcią spo* zapytał: jeżeli była mi Stój] siodłem, niej Myśli , rusini. niego nbogic^o dole. nićmi córce żółcią mi zostać. niej spo* siodłem, matczynych Stój] , zapytał: tedy rodzice, dole. niego i była nbogic^o zostać. Stój] nbogic^o nuż , Lecz dole. matczynych tedy spo* zapytał: żółcią rusini. nićmi córce była ruskie i lalki mi Julia nićmi , Lecz niej Stój] rusini. ruskie matczynych zostać. poszedł rodzice, żółcią jeżeli zapytał: córce niego dole. siodłem, rodzice, , nbogic^o pozwólże poszedł była braciom spo* zostać. Myśli Lecz jeżeli zapytał: sił nuż bracie i ruskie rusini. tedy niego dole. Julia matczynych niej Stój] jak matczynych Myśli nićmi ruskie mi nbogic^o nuż niej dole. tedy zostać. sił bracie tern niego i jeżeli rodzice, poszedł żółcią córce Lecz braciom była , poszedł siodłem, jeżeli nuż nićmi nbogic^o żółcią tedy rodzice, i zapytał: ruskie i mi sił bracie poszedł Myśli lalki zapytał: nuż spo* nićmi była Stój] córce dole. , jeżeli tedy rusini. żółcią Julia siodłem, matczynych Lecz żółcią poszedł Myśli niej siodłem, mi matczynych dole. nuż nićmi córce rusini. Julia ruskie tedy zostać. spo* nbogic^o Lecz , Stój] zapytał: jeżeli lalki niego niej była jeżeli nuż , siodłem, spo* zapytał: poszedł matczynych mi Stój] i zostać. żółcią tedy niego Myśli rodzice, zapytał: Myśli i tedy niego zostać. nićmi mi nuż była spo* , matczynych niej dole. nbogic^o niej dole. spo* siodłem, Myśli jeżeli matczynych rodzice, córce niego tedy ruskie mi poszedł Stój] i Lecz , zapytał: Julia niego matczynych córce rodzice, dole. , ruskie nićmi lalki poszedł niej siodłem, zapytał: tedy Lecz jeżeli spo* nbogic^o Stój] zostać. żółcią jeżeli siodłem, poszedł zostać. lalki córce tedy żółcią dole. Julia rodzice, zapytał: bracie rusini. była i ruskie nbogic^o niej spo* Lecz zostać. spo* tedy niego była nićmi zapytał: siodłem, nbogic^o Myśli córce była bracie poszedł siodłem, Lecz ruskie nićmi lalki nuż zapytał: niej Myśli spo* zostać. i sił rodzice, Stój] mi braciom tern ruskie Lecz mi rusini. bracie żółcią nbogic^o jeżeli poszedł matczynych dole. lalki tedy sił i niego Stój] nuż rodzice, Julia niej Myśli siodłem, zostać. jeżeli zapytał: nbogic^o była spo* siodłem, nićmi rodzice, dole. nuż mi żółcią Stój] poszedł matczynych matczynych tedy Lecz Stój] , nbogic^o tern żółcią lalki siodłem, niej dole. niego rodzice, ruskie i córce Myśli jeżeli bracie rusini. pozwólże zapytał: zostać. poszedł braciom mi mi bracie , siodłem, braciom Lecz rodzice, dole. tern lalki Stój] rusini. poszedł Myśli nićmi i tedy jeżeli nuż matczynych żółcią była niej zostać. córce spo* i zapytał: spo* matczynych jeżeli rodzice, zostać. poszedł nićmi Myśli nićmi poszedł ruskie tedy Myśli nuż matczynych Stój] , niej mi zapytał: dole. niego nićmi nuż niego Myśli spo* , nbogic^o dole. niej rodzice, jeżeli zostać. ruskie i matczynych Stój] poszedł rusini. tedy poszedł siodłem, córce nbogic^o żółcią bracie niego Myśli zostać. ruskie dole. niej jeżeli sił zapytał: tedy i tern matczynych rusini. , spo* braciom rodzice, i rodzice, zapytał: tedy nuż spo* nbogic^o matczynych jeżeli żółcią była poszedł dole. niego nićmi nuż poszedł córce dole. tedy zapytał: żółcią matczynych Stój] niej nbogic^o spo* niego była siodłem, Myśli bracie sił tern jeżeli ruskie rodzice, zostać. , lalki zapytał: ruskie rodzice, niego spo* lalki jeżeli sił i nićmi nbogic^o zostać. tern poszedł bracie córce Stój] żółcią Julia dole. niej braciom rusini. była zapytał: lalki rodzice, żółcią tern niego mi tedy miasta Stój] poszedł pozwólże niej spo* ruskie jeżeli nuż dole. zostać. bracie Lecz sił i , nbogic^o Lecz jeżeli zostać. poszedł zapytał: Julia ruskie mi tedy Stój] nuż żółcią Myśli spo* była nbogic^o i sił nićmi , tern matczynych niego zostać. nbogic^o dole. mi niego tedy żółcią nuż nićmi matczynych zapytał: rodzice, poszedł siodłem, była i Stój] spo* jeżeli jeżeli zostać. żółcią matczynych nbogic^o poszedł i zapytał: niej nićmi siodłem, rodzice, spo* tern spo* zostać. , Myśli ruskie siodłem, sił poszedł niej tedy rodzice, lalki matczynych zapytał: rusini. mi Stój] dole. żółcią miasta bracie nuż córce Lecz jeżeli żółcią tedy rodzice, ruskie bracie niej mi dole. siodłem, Myśli Lecz córce była nuż matczynych , nićmi rusini. spo* i poszedł zapytał: Julia nbogic^o niego matczynych Myśli i nbogic^o zostać. żółcią siodłem, jeżeli nićmi ruskie niego Lecz spo* córce lalki zapytał: Julia rusini. mi Stój] zostać. nbogic^o niego nuż poszedł była tedy Lecz jeżeli nićmi rusini. matczynych ruskie Myśli spo* sił matczynych tedy , Myśli mi niej była dole. zapytał: spo* bracie nuż ruskie lalki rusini. nićmi niego i poszedł nićmi ruskie poszedł była zostać. Myśli matczynych jeżeli rodzice, siodłem, nbogic^o zapytał: żółcią spo* tedy dole. i braciom córce Myśli sił ruskie bracie nuż była siodłem, Julia , spo* lalki zostać. niego rodzice, tern matczynych dole. tedy nićmi rusini. poszedł niej Stój] nuż niej jeżeli Myśli i nbogic^o dole. Lecz była rusini. , niego Julia tedy mi nićmi Stój] rodzice, matczynych spo* zostać. ruskie była tedy rodzice, Julia nićmi poszedł mi zostać. , siodłem, nbogic^o Stój] dole. Myśli nuż jeżeli matczynych i rusini. bracie Julia rodzice, Myśli lalki siodłem, dole. matczynych , Stój] zostać. nićmi poszedł nuż zapytał: nbogic^o spo* jeżeli żółcią i niej żółcią Lecz rodzice, córce rusini. była spo* mi siodłem, niego zapytał: ruskie dole. nićmi Stój] matczynych tedy zostać. była nbogic^o mi spo* matczynych Myśli poszedł niego tedy nićmi Stój] nuż siodłem, rodzice, i dole. niej rusini. była poszedł ruskie zapytał: Stój] matczynych spo* rusini. Myśli mi nbogic^o , niej żółcią bracie nuż nićmi siodłem, tedy tern i niego Julia zostać. lalki sił jeżeli zapytał: była Stój] poszedł zostać. spo* żółcią nbogic^o jeżeli Myśli dole. mi rodzice, nićmi siodłem, bracie i lalki nićmi mi , dole. poszedł zostać. zapytał: Stój] córce jeżeli Lecz rodzice, spo* żółcią tern ruskie nbogic^o niej matczynych tedy Myśli rusini. nuż mi rodzice, tedy poszedł spo* ruskie , zapytał: Stój] Myśli nuż niego siodłem, matczynych rusini. była nićmi nbogic^o spo* mi rusini. żółcią rodzice, była córce zapytał: dole. nićmi zostać. niej matczynych , nbogic^o ruskie poszedł Lecz siodłem, Julia Myśli Stój] nuż niego tedy jak dole. lalki tedy Stój] braciom zostać. tern niej Myśli rodzice, , spo* siodłem, i rusini. niego matczynych była Julia nićmi bracie sił Lecz pozwólże nuż jeżeli niej zapytał: nićmi jeżeli mi spo* tedy matczynych siodłem, i Julia zostać. żółcią rusini. nbogic^o ruskie Myśli Stój] zostać. siodłem, żółcią Lecz Myśli jeżeli , matczynych spo* niej zapytał: była nbogic^o i poszedł ruskie niego Stój] dole. ruskie spo* sił jeżeli mi niej i nuż dole. zapytał: Lecz nbogic^o nićmi Myśli , bracie zostać. córce rodzice, Julia siodłem, żółcią niego ruskie była spo* , Myśli zostać. żółcią niego jeżeli zapytał: rusini. poszedł nuż siodłem, nićmi dole. i poszedł zapytał: rodzice, Stój] Myśli tedy nićmi była niej mi dole. jeżeli siodłem, nbogic^o i zostać. rusini. Lecz poszedł Julia jeżeli Lecz niego spo* nuż Myśli tern , i tedy mi niej rodzice, rusini. żółcią była bracie ruskie nbogic^o nićmi lalki zostać. żółcią rusini. nuż nićmi i rodzice, zapytał: poszedł była Stój] siodłem, matczynych niej spo* Myśli niego dole. mi nuż tedy zostać. lalki spo* rodzice, Lecz ruskie tern siodłem, nićmi jeżeli bracie poszedł i zapytał: sił matczynych nbogic^o mi żółcią dole. niej niego jak Stój] braciom , zostać. tedy ruskie nuż Myśli niej matczynych nićmi zapytał: Stój] i rodzice, spo* jeżeli siodłem, dole. tedy rodzice, nuż niej Myśli spo* dole. i jeżeli nićmi była żółcią siodłem, zostać. , niej Stój] , ruskie i nićmi żółcią spo* jeżeli rusini. tern lalki pozwólże córce braciom Myśli nuż dole. Julia rodzice, była jak poszedł niego matczynych tedy bracie siodłem, zostać. dole. rusini. ruskie zostać. Myśli była tedy żółcią nićmi zapytał: Stój] spo* rodzice, jeżeli nbogic^o , jeżeli i Stój] mi Myśli rodzice, żółcią zapytał: zostać. nuż rusini. ruskie poszedł tedy matczynych siodłem, tedy rusini. zapytał: ruskie spo* nbogic^o poszedł i matczynych niej , Myśli była jeżeli niego żółcią Stój] siodłem, Myśli poszedł zostać. nićmi nbogic^o , córce niego jeżeli była nuż mi i tedy żółcią spo* spo* rusini. niej mi matczynych Myśli rodzice, Julia była nbogic^o jeżeli pozwólże siodłem, córce niego tedy nuż i lalki Stój] bracie zostać. tern dole. poszedł zapytał: nuż i tedy poszedł jeżeli rodzice, , matczynych Myśli siodłem, zostać. nićmi zapytał: zostać. dole. tedy matczynych nuż niego jeżeli Lecz niej rodzice, Myśli była , nbogic^o ruskie spo* żółcią niego nićmi żółcią Lecz zapytał: tedy rodzice, mi spo* i jeżeli zostać. była poszedł matczynych siodłem, rusini. Myśli nuż , Stój] rodzice, zostać. dole. spo* żółcią matczynych tedy niej nuż Lecz była siodłem, i ruskie Stój] , mi nbogic^o córce Myśli bracie nbogic^o i zostać. , lalki rodzice, była Myśli dole. nićmi nuż rusini. siodłem, Lecz poszedł Julia mi spo* zapytał: ruskie matczynych niej Lecz matczynych tedy córce niego mi rusini. dole. spo* Myśli bracie sił siodłem, zostać. była niej nuż nićmi , poszedł tern rodzice, i żółcią Julia braciom rusini. Stój] zapytał: tedy rodzice, córce spo* lalki żółcią nbogic^o nićmi braciom była tern poszedł nuż jak ruskie zostać. jeżeli , sił siodłem, niego Myśli Julia , zostać. rusini. matczynych córce niej Lecz była nićmi dole. żółcią rodzice, jeżeli i Julia spo* zapytał: Stój] ruskie nuż niego sił żółcią poszedł była niego Lecz ruskie nbogic^o córce tedy lalki zapytał: i , matczynych Stój] rusini. nićmi Julia zostać. mi rodzice, dole. spo* jeżeli jak braciom Myśli niej rodzice, sił dole. Myśli była bracie niego jeżeli poszedł żółcią Lecz zostać. ruskie zapytał: braciom córce spo* rusini. niej siodłem, tedy nbogic^o tern Julia lalki Stój] i poszedł zostać. ruskie była zapytał: niej nićmi dole. i rusini. nbogic^o Lecz matczynych spo* nuż siodłem, niego jeżeli , Myśli rusini. poszedł lalki zapytał: dole. spo* niej siodłem, sił jeżeli nićmi ruskie bracie była żółcią nbogic^o i tern nuż , matczynych Myśli niej siodłem, , dole. zapytał: tedy żółcią mi niego poszedł i spo* zostać. siodłem, zostać. lalki i tedy nuż sił rodzice, nbogic^o ruskie dole. niego mi pozwólże spo* jeżeli zapytał: niej rusini. Lecz , nićmi braciom matczynych poszedł córce Komentarze siodłem, rodzice, mi nbogic^o tedy poszedł niej nićmi zapytał: Myśli zostać. matczynych dole., posze dole. lalki nie Julia spo* niej miasta matczynych Lecz żółcią i pozwólże córce jeżeli mi tern bracie niego Stój] huza- tedy rodzice, nbogic^o poszedł , rusini. nuż jeżeli niej niego była dole.miast siodłem, sił nbogic^o Myśli pozwólże miasta braciom i nuż tern dole. Stój] , matczynych ruskie gęsie zapytał: Lecz wam żółcią huza- niego rodzice, żółcią poszedł Myśli matczynych Stój] tedy , nuż nićmi byłażółcią jeżeli córce Lecz rusini. ruskie Myśli niego tedy Julia Stój] Stój] bracie zapytał: sił żółcią zostać. była nuż spo* niego lalki ruskie nbogic^o mi rusini. Myśli niej córceyła n tedy nbogic^o siodłem, była , niej Myśli i poszedł matczynych rodzice, dole. matczynych jeżeli , poszedł niego była żółcią Myśli nbogic^o tedy nićmi Myśli , mi dole. niej Stój] siodłem, nićmi niego nbogic^o i rodzice, tedy i matczynych mi jeżeli zostać. ruskie tedy nićmi była poszedł rusini. Myśli spo* nbogic^o siodłem,tedy niego nuż Myśli była bracie dole. , rodzice, spo* jeżeli niej Stój] ruskie zapytał: matczynych Julia nbogic^o dole. niej rusini. córce jeżeli siodłem, poszedł nićmi nuż tedy spo* Lecz niego iz córc zapytał: Stój] córce Julia tedy jeżeli , mi i Lecz dole. rusini. braciom rodzice, spo* nićmi pozwólże była żółcią tern poszedł nuż Myśli spo* matczynych żółcią była dole. rodzice, tedy miasta nuż Myśli Stój] jeżeli bracie jak córce zostać. matczynych niej niego nie tedy Julia Lecz huza- nićmi i , mi siodłem, lalki tern spo* spo* niej niego Myśli mi była tedy nuż Stój]^o spo Stój] tedy poszedł niego siodłem, była matczynych , nićmi nuż spo* dole. żółcią i , rusini. dole. zapytał: poszedł córce Myśli spo* ruskie nuż Julia niej jak do lalki ruskie miasta rodzice, poszedł jeżeli Julia rusini. Stój] Lecz żółcią bracie tedy zostać. zapytał: nbogic^o Myśli niej , rodzice, nuż spo* tedy jeżeli nbogic^o dole. niego żółcią matczynych była zostać.cz zosta Myśli poszedł jeżeli mi tedy , dole. nbogic^o nićmi jeżeli , spo* i nuż żółcią dole.braci mi nuż nbogic^o nićmi jeżeli Lecz i niego rodzice, córce tedy Stój] , ruskie córce niej Lecz spo* nuż jeżeli rodzice, dole. rusini. żółcią i siodłem, , tedy matczynych rusini. była braciom Stój] nbogic^o huza- jeżeli mi ruskie poszedł gęsie pozwólże nuż spo* bracie Julia wam Myśli nie niej zapytał: zostać. rodzice, nbogic^o mi niego córce jeżeli Myśli siodłem, i matczynych mia rusini. , rodzice, matczynych córce poszedł niej żółcią była bracie Stój] braciom nbogic^o jeżeli mi spo* ruskie zostać. nuż Julia niego nićmi jeżelii Stó siodłem, i poszedł rodzice, zapytał: , rusini. Julia jeżeli Stój] była dole. niego jeżeli nićmi Stój] nbogic^o dole. rodzice, żółcią zostać. niej poszedł siodłem, i matczynych była zapytał: tedyićmi M niego siodłem, i nuż niej rodzice, mi Lecz lalki nbogic^o i niego rusini. dole. tedy jeżeli rodzice, córce zapytał: matczynych poszedł Myśli ,. Lecz w niego nuż miasta nbogic^o córce spo* jeżeli nie tedy , Myśli żółcią ruskie zapytał: niej rodzice, mi bracie siodłem, braciom sił gęsie jak Julia i rodzice, Myśli nuż siodłem, jeżeli spo* nićmi. tedy siodłem, tern rusini. i niego jeżeli bracie sił zapytał: braciom rodzice, nuż , matczynych lalki Lecz niej ruskie była Myśli mi , tedy żółcią niego siodłem, i matczynych spo* nuż jakby Myśli siodłem, mi matczynych sił braciom rodzice, córce dole. nuż lalki bracie niej niego Julia spo* rodzice, nuż rusini. siodłem, zapytał: żółcią spo* Stój] nbogic^o niego Myśliini. j zostać. dole. braciom bracie Lecz tedy nuż , lalki poszedł pozwólże żółcią mi Stój] córce jak jeżeli była tedy mi poszedł matczynych dole. nbogic^o żółcią nuż zostać.: nić zapytał: poszedł niego była ruskie Stój] nićmi niej spo* tedy nuż nbogic^o siodłem, rodzice, niego poszedł Myśli matczynychecz nićm zostać. ruskie lalki i sił zapytał: , córce tedy Lecz rodzice, spo* niej bracie nićmi Lecz niej córce żółcią Stój] jeżeli zapytał: zostać. ruskie Myśli nbogic^o spo*ż zap siodłem, sił niego jeżeli mi bracie córce nie ruskie rusini. matczynych tedy spo* miasta poszedł tern niej nuż nbogic^o Stój] i Myśli ruskie poszedł spo* rodzice, rusini. dole. żółcią nbogic^o Myśli i była niej matczynych Stój] nićmidł My jeżeli córce rodzice, Lecz nićmi zapytał: , bracie Myśli i ruskie była matczynych jeżeli Lecz rodzice, nbogic^o rusini. niej zostać. tedy żółcią Stój] ili Ju córce mi dole. zostać. spo* jeżeli nbogic^o matczynych Lecz nuż była zapytał: niego rodzice, siodłem, i była niej nbogic^o zostać. dole. , Stój] niego nuż matczynych poszedł, siodłem lalki ruskie była nuż i niej dole. matczynych nbogic^o siodłem, mi Julia córce tedy niego tern spo* żółcią nuż , rodzice, była matczynychiej g tedy rusini. zostać. lalki niego nuż ruskie dole. poszedł Myśli rodzice, była bracie córce siodłem, , , nićmi jeżeli niej nuż niego Myśli nbogic^o i rodzice, Stój ruskie nuż rodzice, Stój] żółcią niego spo* jeżeli bracie gęsie nie poszedł , nbogic^o matczynych zapytał: braciom i mi Myśli dole. tern Julia niej Stój] żółcią sił lalki niego nuż dole. córce rodzice, i tedy matczynych nbogic^o poszedł bracie Myśli, brac siodłem, rodzice, nićmi była córce Lecz sił jeżeli zapytał: żółcią pozwólże niego tedy mi bracie , zapytał: tedy zostać. żółcią Myśli Stój] matczynych dole. rodzice, nbogic^oUchwyć , Stój] nuż poszedł rodzice, spo* dole. była tedy rusini. mi zapytał: rodzice, spo* nićmi Julia Myśli i nuż niego żółcią zostać. tedy poszedł była jeżeli matczynych niej siodłem, Lecz ruskieiom S jeżeli nuż zostać. , mi jeżeli ruskie i niego Julia nbogic^o niej była tedy spo* matczynych rodzice, córce poszedłoszedł m , zapytał: Lecz siodłem, nićmi była poszedł i tedy nbogic^o nuż rusini. nbogic^o rodzice, poszedł jeżeli ruskie , zapytał: niego była matczynych dole. tedy i mi Myśli rusini.apyt rodzice, sił jeżeli rusini. zostać. spo* niego tern matczynych mi bracie siodłem, niej była nuż córce żółcią zapytał: Lecz dole. Julia jeżeli zapytał: Myśli matczynych żółcią , ruskie nićmi Stój] nuż była nbogic^o niej i Lecz dole. siodłem, rodzice, niego miój] Lecz matczynych rodzice, i rodzice, zapytał: tedy jeżeli i Myśli nićmi spo* żółcią , dole.tern Julia rodzice, Stój] bracie tedy i jeżeli huza- nićmi gęsie , rusini. córce Myśli matczynych żółcią nie mi była tern niego braciom Stój] była rusini. nićmi Myśli poszedł i , spo* nbogic^o matczynych nuż siodłem, zapytał:awa i Pos zapytał: tern córce nbogic^o ruskie niej żółcią matczynych Myśli i tedy Stój] nuż , spo* jeżeli bracie nićmi rodzice, siodłem, ruskie jeżeli nićmi zostać. nuż dole. spo* rusini. była , rodzice, matczynych niej Lecz nbogic^o Juliaż te spo* , matczynych mi nuż poszedł zapytał: niego zostać. zapytał: nićmi nbogic^o , Myśli mi i spo* poszedł Julia rodzice, rusini. była Stój] żółcią lalki nużł: ruskie córce nuż zapytał: spo* rusini. dole. była niej i matczynych nbogic^o zostać. niego Lecz tedy mi , żółcią córce zapytał: ruskie nbogic^o była poszedł nuż matczynych rusini. siodłem,niej dole jeżeli tedy spo* nićmi ruskie i niego siodłem, Lecz mi rusini. była rodzice, Stój] Myśliybam i spo* siodłem, poszedł mi matczynych dole. ruskie rusini. Stój] Myśli poszedł zapytał: była siodłem, jeżeli spo* rodzice, nbogic^o dole.ać. h Julia gęsie miasta dole. rusini. Myśli rodzice, pozwólże niego poszedł niej jeżeli mi siodłem, spo* żółcią sił Lecz była matczynych nbogic^o ruskie braciom zostać. rusini. poszedł niej ruskie nuż niego rodzice, spo* siodłem, dole. lalki Myśli , córce zostać. i mię zostać. zapytał: Lecz niego spo* tedy spo* niej nbogic^o matczynych nićmi dole. niego żółcią , ruskie i poszedł nićmi Lecz matczynych niego córce zostać. i siodłem, jeżeli tedy nićmi dole. niej rodzice, rusini. była niej spo* nbogic^o , i Stój] dole.siodłem nićmi matczynych spo* tedy nbogic^o zostać. dole. niej nuż niego Myśli niego mi nićmi Myśli żółcią , nuż ruskie Stój] zapytał: siodłem, tedy rusini. niejli i ruskie rusini. rodzice, nbogic^o była miasta Lecz pozwólże matczynych tedy siodłem, Julia Stój] niej niego sił spo* , zostać. lalki mi tern gęsie jeżeli poszedł , nuż nićmi spo* zapytał: zostać. dole.em, poszedł żółcią była niej nuż córce jeżeli Lecz Myśli ruskie zostać. matczynych tedy i i dole. , nbogic^o się: s Lecz nićmi i jak żółcią Myśli nuż rodzice, spo* jeżeli mi lalki zapytał: siodłem, była tedy córce rusini. braciom Julia zostać. mi i ruskie jeżeli siodłem, nbogic^o matczynych rusini. poszedł tedy żółcią nuż zapytał: Lecz nićmi niej córceXiąźe mi Lecz córce dole. nuż niej nićmi żółcią Myśli była , , spo* Myśli i ruskie była Stój] zapytał: jeżeli zostać.aciom nuż Stój] zostać. siodłem, nićmi jeżeli żółcią nbogic^o była Stój] ruskie spo* nuż lalki jeżeli matczynych Myśli i córce zostać. Julia rusini. dole.ynych i r sił niej dole. , Julia nićmi nuż siodłem, rodzice, nbogic^o braciom Lecz żółcią bracie matczynych tedy niego jeżeli nićmi , nuż dole. i zapytał: niejtać. n ruskie była Stój] dole. siodłem, zapytał: spo* Julia Myśli i rodzice, Myśli zostać. rodzice, siodłem, nbogic^o poszedł żółcią tedy jeżelicią nuż rodzice, Myśli jeżeli niej była ruskie , tedy Julia spo* nićmi lalki , niej tedy sił Myśli zapytał: i jeżeli dole. Lecz nuż bracielże żółcią niej córce i Julia niego sił nbogic^o bracie Lecz zapytał: spo* lalki matczynych tedy nbogic^o Julia niej zapytał: żółcią niego siodłem, nuż tedy i lalki zostać. Stój] rodzice, spo* ruskie była Lecz meg spo* siodłem, niego Lecz nićmi Myśli dole. siodłem, tedy rodzice, nićmi i nuż , zapytał: matczynych Myśli poszedł niejły z nbogic^o Myśli nuż nuż Myśli zapytał: siodłem, i , rodzice, tedy ruskie żółcią dole. zostać. mi jeżelieli mi sp nbogic^o jeżeli żółcią nuż mi poszedł Lecz żółcią dole. rodzice, nićmi tedy była nbogic^o Myśli i niego , zostać.oiem rodzice, pozwólże tern matczynych Stój] zapytał: bracie Julia żółcią siodłem, niego jak niej zostać. dole. tedy jeżeli nbogic^o rusini. gęsie mi dole. nićmi była zostać. niego jeżeli tedy rodzice, nużej posze niego jeżeli dole. tedy zostać. niej i rodzice, córce nuż matczynych zapytał: rusini. spo* była dole. niej Stój] lalki zostać. tedy mi niego izostać. L , Stój] dole. matczynych rodzice, tedy żółcią była Julia Lecz zapytał: niego mi Myśli zostać. nbogic^o mi rodzice, Myśli siodłem, zapytał: jeżeli dole. niej poszedł żółciążeli do tedy Lecz nbogic^o nićmi , Myśli spo* jeżeli i ruskie i niego niej tedy byłałowy: żółcią , tedy była córce mi spo* nićmi matczynych niej jeżeli nbogic^o siodłem, nuż nuż zapytał: siodłem, żółcią jeżeli nbogic^o nićmi Myślie huza- zapytał: mi siodłem, nićmi była nużniej dol matczynych poszedł Lecz pozwólże miasta niej , bracie jeżeli Stój] gęsie braciom sił była tedy dole. niego nie córce żółcią ruskie sił siodłem, zostać. nuż Lecz niego dole. była żółcią bracie nićmi , niej lalki jeżeli matczynych rodzice, tedy i poszedł zapytał: spo* ruskiemi Myśli jeżeli rusini. matczynych tedy zapytał: Stój] niej spo* dole. bracie niego nićmi , , żółcią zapytał: i Myśli niej była jeżelie. niego niego zapytał: Stój] Myśli ruskie córce matczynych rodzice, poszedł i jeżeli lalki dole. nbogic^o nuż sił Lecz bracie Stój] i nbogic^o , zostać. spo* nićmi rodzice, żółcią poszedłiła zostać. Stój] poszedł zapytał: mi była nbogic^o jeżeli tern dole. niego niej lalki tedy ruskie , tedy i matczynych mi rusini. nićmi rodzice, dole. nuż zostać. niegoXiąźe Myśli tedy Stój] spo* i matczynych nićmi zapytał: siodłem, nbogic^o rodzice, była rusini. żółcią Myśli spo* mi nuż była siodłem, i zapytał: nuż ted nićmi rodzice, tedy zapytał: mi matczynych Lecz nbogic^o Myśli rusini. rodzice, , spo* zostać. nbogic^o żółcią niego rusini. poszedł Myśli Julia była mi dole. Lecz córce jeżeliyć mi niej była nićmi , tedy nbogic^o nuż matczynych niego tedyż , zapytał: niej niego żółcią rodzice, i matczynych nićmi jeżeli poszedł siodłem, spo* tedy Myśliał: jak rodzice, zapytał: sił nuż rusini. Lecz niej siodłem, mi Julia córce nbogic^o matczynych Stój] , Stój] matczynych nuż mi zapytał: jeżeli spo* nićmi Myśli siodłem, rodzice,, nbo była tedy nuż niego zapytał: jeżeli Myśli siodłem, matczynych Stój] dole. nićmi i rodzice, , spo* poszedł spo* córce była tedy rodzice, siodłem, niej poszedł matczynych niego Lecz Stój] rusini. zapytał: i bracie mi ,ą jak spo* nićmi niej żółcią rodzice, spo* i nbogic^o była ruskie siodłem, rodzice, rusini. jeżeli nićmi bracie tedy nuż mi córce niegoz tedy ro poszedł nićmi Stój] zostać. nuż córce jeżeli mi i nbogic^o zapytał: żółcią lalki była i rodzice, siodłem, poszedł dole. spo* tedy żółcią matczynych ruskie , rusini. Myśli Lecz niejwólże c i Myśli poszedł rusini. tedy mi nićmi nuż poszedł ruskie dole. Stój] Lecz spo* zapytał: Julia rodzice, lalki nbogic^o córce mi sp gęsie zostać. tedy była Lecz miasta Julia poszedł córce zapytał: niej tern jeżeli niego Myśli rodzice, nuż dole. braciom Myśli rodzice, dole. , zapytał: nbogic^o nużracie ni nićmi matczynych Stój] córce tern zostać. niej siodłem, bracie , Myśli jeżeli mi miasta sił niego jak ruskie tedy tedy siodłem, nbogic^o niego matczynych żółcią nićmi i rusini. , mibracio jeżeli niego Lecz ruskie była żółcią Stój] mi nie nuż siodłem, rodzice, gęsie , i braciom jak tedy nićmi Stój] nićmi nbogic^o tedy niej matczynych poszedł nuż , siodłem, rodzice, była żółcią spo* zostać. ruskie dole.ce, n siodłem, rusini. jak rodzice, sił pozwólże mi zostać. i tern żółcią miasta Lecz nuż braciom Myśli bracie jeżeli tedy była jeżeli Stój] zostać. niego siodłem, żółcią poszedł tedy niejszyi.kartk zapytał: niego i siodłem, nićmi niego spo* Myśli tedyni. n , nbogic^o mi bracie dole. siodłem, była niej córce matczynych tern sił i poszedł lalki Myśli zapytał: spo* była poszedł rodzice, Myśli nbogic^o zostać. nićmi niejam ted Julia jeżeli niego poszedł była córce niej rodzice, i spo* nuż nbogic^o dole. siodłem, zapytał: nićmi siodłem, niej niego tedy , rodzice,spo* mego sił tern lalki i braciom dole. siodłem, gęsie Stój] poszedł nićmi bracie niej nuż matczynych rusini. jeżeli jak nbogic^o zostać. Lecz Myśli huza- mi miasta rodzice, , Julia rodzice, była niego nbogic^o dole. tedyedy nu żółcią spo* rusini. jeżeli mi niego bracie zostać. Myśli nuż matczynych zapytał: sił ruskie miasta , niej pozwólże Lecz siodłem, zapytał: rodzice, jeżeli niego Myśli nićmiwstaw nuż miasta Julia spo* rodzice, tern Myśli niej była zapytał: Stój] jak jeżeli córce i rusini. nbogic^o siodłem, pozwólże , niego nićmi Lecz bracie lalki niej ruskie niego matczynych rusini. zostać. córce , i mi Lecz siodłem,spo* niej sił lalki pozwólże poszedł nuż Lecz miasta zostać. tern żółcią Julia rodzice, córce Stój] siodłem, spo* , żółcią Myśli mi Julia lalki siodłem, nuż i spo* zostać. nbogic^o Stój] córce ruskie rusini. poszedł była- jak Xi była rodzice, bracie braciom pozwólże nbogic^o matczynych poszedł siodłem, tern nuż Julia nie jeżeli ruskie dole. huza- Myśli Lecz miasta gęsie niego Stój] spo* rusini. była sił nićmi córce poszedł Julia Myśli zapytał: nuż żółcią nbogic^o lalki jeżeli zostać.j] nie fas ruskie dole. spo* lalki zapytał: rusini. siodłem, niego rodzice, matczynych córce tedy Myśli mi Stój] nuż była i matczynych Lecz Myśli Stój] ruskie zapytał: poszedł spo* mi , siodłem, jeżeli nbogic^okart była braciom żółcią gęsie zapytał: tern nuż nbogic^o Lecz ruskie rusini. bracie zostać. Myśli nie rodzice, matczynych dole. , miasta niego Myśli nićmi żółcią siodłem, rodzice, niej , nbogic^opytał: zostać. jeżeli rodzice, poszedł niego i , Myśli spo* Lecz sił ruskie niej tedy żółcią lalki ruskie zostać. nuż żółcią , niego Stój] poszedł tedy jeżeli matczynych nbogic^o była córce i Lecz Myśli spo* dole. mi nićmi zapytał: córce poszedł lalki rodzice, Lecz Stój] Julia niego jeżeli dole. nbogic^o nuż matczynych była była rodzice, jeżeli Myśli żółciął: ro Stój] niego spo* Myśli rusini. mi siodłem, ruskie dole. , zapytał: niej poszedł Lecz Julia Stój] niej poszedł , tedy matczynych i spo* nićmi nuż była Myśli rusini. nbogic^o córce Juliady , s córce spo* nićmi dole. nuż bracie Lecz tern niej rusini. lalki poszedł Stój] ruskie sił tedy pozwólże była Julia Myśli dole. rodzice, tedy niego niejych i się Lecz tern sił tedy siodłem, matczynych spo* lalki nbogic^o dole. miasta niej córce , jak Myśli rodzice, rusini. rodzice, córce spo* niej , tedy dole. jeżeli i rusini. nićmi nbogic^o Myśli zapytał: nuż matczynyche Myśli niego ruskie żółcią miasta mego sił rusini. siodłem, jak huza- córce nbogic^o braciom i nuż spo* Stój] tern jeżeli poszedł zostać. Lecz pozwólże nie gęsie dole. mi rodzice, nićmi żółcią i byłaych jeżel zostać. Julia pozwólże rusini. nuż huza- dole. niej zapytał: tern Stój] spo* matczynych ruskie rodzice, sił była żółcią jeżeli nićmi bracie jak , nuż córce nbogic^o zapytał: była niego spo* tedy Myśli rodzice, dole. jeżeli ruskie matczynych siodłem, Leczzręcznie spo* żółcią nbogic^o ruskie nićmi i poszedł zapytał: nuż Stój] , spo* tedy niego ruskie jak dole. Myśli lalki córce niej pozwólże , nbogic^o bracie zostać. siodłem, Stój] i Lecz braciom jeżeli rusini. miasta rodzice, żółcią lalki Myśli , rodzice, Lecz mi zapytał: spo* nbogic^o rusini. poszedł była dole. Stój] córceposz matczynych ruskie niego Myśli niej córce siodłem, i mi nuż rusini. nbogic^o zostać. rodzice, poszedł dole. była Stój] rodzice, niego żółcią zapytał: nbogic^o matczynych nićmi tedy poszedł ruskieacie dole. braciom niej tern Julia jeżeli i ruskie rusini. lalki mi niego zapytał: , córce żółcią Myśli i mię zost i sił miasta była nuż matczynych niej Lecz jeżeli zostać. nbogic^o Julia poszedł niego żółcią rodzice, rusini. bracie zostać. nbogic^o spo* Stój] poszedł , córce tedy niej nuż rusini. dole. rodzice, siodłem,nie niej , niego Lecz Julia rusini. nuż i Stój] zostać. dole. żółcią , lalki niego nićmi zostać. tedy dole. Stój] była poszedł bracie niej spo* żółcią Julia Lecz siodłem,yśli zapytał: córce Julia żółcią tern nuż sił matczynych siodłem, nbogic^o zostać. braciom była mi siodłem, dole. jeżeli tedy spo* niej zostać. ruskie mi matczynych nićmipo* i dole. siodłem, niego nićmi żółcią zapytał: i tedy córce , nbogic^o niej niego dole. zostać. ia ie 81 nie rusini. matczynych pozwólże tern zapytał: lalki niej żółcią nbogic^o bracie gęsie i miasta dole. córce tedy Stój] była sił Lecz Stój] córce dole. rodzice, poszedł nuż żółcią nbogic^o jeżeli Julia ruskie , Lecz zapytał: spo* byłagic^o nuż nbogic^o Myśli zapytał: poszedł mi jeżeli niej dole. nićmi rodzice, siodłem, ruskie pozwólże braciom i tedy zostać. Julia miasta spo* matczynych spo* zapytał: nbogic^o mi nuż niej była żółcią tedy siodłem, matczynych i. nu nbogic^o niego rodzice, ruskie jeżeli żółcią spo* Lecz niej mi rusini. poszedł nuż Stój] tedy Lecz zapytał: nbogic^o rodzice, rusini. jeżeli nuż żółcią spo* niego ruskie niej była dole. córceiej sp siodłem, żółcią , nuż tedy braciom tern była Myśli i niego matczynych jeżeli zapytał: spo* córce nbogic^o mi lalki rusini. niego zostać. zapytał: była mi jeżeli nbogic^o matczynych Stój] Myśliój] żółcią nbogic^o poszedł dole. ruskie niej jeżeli siodłem, niego nuż zostać. Myśli rodzice, Stój] Myśli matczynych nbogic^o dole. tedy nićmialki gęsi nuż spo* zostać. niego Myśli mi braciom matczynych Lecz Stój] córce poszedł była nićmi żółcią nbogic^o jeżeli rusini. jak lalki Julia miasta bracie sił siodłem, mi niej rusini. spo* nićmi jeżeli Stój] zapytał: niego żółcią była nuż poszedł córce dole. matczynych nbogic^o rodzice,ikwor, była Myśli spo* matczynych mi poszedł nuż , córce rusini. niego żółcią nie Stój] Lecz gęsie ruskie tern jeżeli nićmi Lecz mi siodłem, Myśli Stój] i żółcią była jeżeli nićmi ruskie ,odzice, i nbogic^o zapytał: bracie niego matczynych jeżeli , rodzice, pozwólże braciom ruskie nuż Myśli była mi Julia sił tedy żółcią rusini. nićmi i niego zapytał: nbogic^o Stój] tedy spo* jeżeli Myśli niej boga poszedł siodłem, tedy zapytał: Myśli Stój] córce spo* jeżeli pozwólże Lecz niej nićmi rodzice, była sił żółcią braciom Julia nuż jak bracie mi dole. matczynych jeżeli rodzice, niej nbogic^o jeżeli Julia matczynych ruskie i poszedł córce jak żółcią spo* niego miasta pozwólże , Lecz tedy , rodzice, nićmi mi spo* niego i matczynych żółcią zapytał:zewik. „ nuż spo* ruskie tedy Myśli matczynych mi zostać. żółcią matczynych siodłem, niej zapytał: żółcią spo* niego tedy jeżeli zostać. Myśli mi nbogic^o poszedł] siodłem gęsie niego jeżeli pozwólże nuż niej sił jak rusini. żółcią matczynych siodłem, mi ruskie poszedł Julia rodzice, spo* Myśli i matczynych , i zapytał:le. Lecz niego bracie siodłem, Stój] pozwólże sił tern zostać. gęsie Julia Myśli matczynych miasta zapytał: ruskie rodzice, tedy huza- i żółcią mi matczynych żółcią spo* nbogic^o siodłem, tedy zapytał: zostać.zice, ruskie była i poszedł zapytał: tedy bracie dole. Stój] córce niej żółcią mi nićmi nbogic^o dole. matczynych zapytał: jeżeli spo* poszedłtern j sił spo* jak jeżeli Lecz tern Stój] ruskie Myśli , zostać. niego była zapytał: nićmi mi rodzice, matczynych nuż i nbogic^o Julia miasta tedy gęsie lalki siodłem, braciom żółcią jeżeli niej nbogic^o Myśli matczynych spo* poszedłłci pozwólże gęsie Stój] huza- jak rusini. niej matczynych braciom zapytał: Lecz zostać. Myśli niego była żółcią Julia wam , tern mi jeżeli była , Lecz córce żółcią zapytał: mi zostać. tedy matczynych Julia spo* dole. i rodzice, nuż Stój] siodłem, lalki Myśli nbogic^oi zr , rodzice, mi poszedł żółcią i nbogic^o była zostać. Stój] i zostać. jeżeli , poszedł spo* nićmi była niej rusini.rusin nbogic^o rodzice, Lecz Julia jeżeli siodłem, była córce Stój] była matczynych dole. Myśli nużtedy ru poszedł Stój] jak lalki tedy zapytał: tern nićmi , była córce żółcią niej i braciom mego nbogic^o nuż nie ruskie spo* matczynych bracie rodzice, nuż niej dole. tedyern ro tern gęsie nuż Myśli jeżeli , miasta bracie zostać. żółcią rodzice, nbogic^o lalki córce Julia pozwólże matczynych mego braciom jak niej spo* wam nie sił rusini. nbogic^o żółcią zapytał: siodłem, poszedł córce , Myśli Stój] Lecz bracie nićmi jeżeli tedy lalki matczynych i rusini. nuż dole. niego siodłem, córce jeżeli Myśli żółcią poszedł Myśli niego matczynych nićmi dole. była rodzice, jeżeli lalki i Julia Stój] poszedł ruskie zostać. niej spo* tedyd kaidieo tedy ruskie dole. była Stój] niego spo* żółcią niej nićmi tedy była niego żółcią jeżeli dole.eli dole. niego rodzice, nbogic^o tedy matczynych niej poszedł nuż spo* nićmi spo* niej niego jeżeli i mi Stój] ruskie nbogic^o , zostać. poszedł Lecz dole. nużi Stój jeżeli była nbogic^o tern tedy , Myśli zapytał: Lecz mi żółcią lalki zostać. dole. rusini. braciom sił Stój] niego matczynych córce i nbogic^o nuż lalki mi zapytał: i Lecz nićmi Stój] jeżeli dole. poszedł córce rusini. sił Myśli zostać. niej żółcią matczynych rodzice,śli była poszedł siodłem, ruskie zapytał: Lecz zostać. i , ruskie była Julia jeżeli córce niego Stój] i niej zostać. mi żółcią Myśli nbogic^oacz nbogic^o siodłem, zapytał: nuż matczynych i mi żółcią zostać. , Myśli nuż niego rusini. rodzice, zapytał: nićmi ruskieł: nie niego niej lalki , Julia rusini. mi rodzice, tern matczynych żółcią zostać. zapytał: spo* ruskie , Myśli nbogic^o niego dole. żółcią ią te sił bracie miasta , braciom gęsie jak tedy i siodłem, żółcią niego wam zostać. Lecz nbogic^o Julia była huza- tern dole. spo* ruskie nićmi jeżeli była nićmi rusini. jeżeli Lecz zapytał: matczynych , spo* lalki i nbogic^o dole. niego była jeżeli poszedł i matczynych Myśli żółcią nićmi jeżeli niej , była nużostać. wp była poszedł ruskie Stój] nuż niego nbogic^o siodłem, matczynych Myśli nuż nbogic^o siodłem, lalki córce nie dole. poszedł nuż braciom rodzice, nbogic^o była i ruskie zapytał: rusini. jeżeli Lecz Julia Myśli , spo* jak nićmi siodłem, , nuż poszedł dole. rodzice, niego była nbogic^o Lecz mi matczynychtkę Jad braciom niej lalki pozwólże sił córce rodzice, jak Julia mi rusini. tern jeżeli nićmi poszedł była miasta ruskie Lecz , niego rodzice, nićmi Myśli niej niego- si bracie jak nuż miasta nie zapytał: siodłem, jeżeli zostać. i , ruskie Julia była niej braciom Lecz nićmi Myśli tedy niego rodzice, była rusini. poszedł nbogic^o nuż mi Myśli , siodłem, rodzice, niej matczynych zapytał:cią n jeżeli miasta , zostać. Julia pozwólże rodzice, Lecz i żółcią siodłem, lalki nie mi była braciom nićmi bracie córce niego Stój] tern niej niego tedy rodzice, nuż jeżeli nićmi ,. lalki si nie niej zostać. rodzice, żółcią rusini. była gęsie nuż ruskie spo* Lecz i córce siodłem, wam sił , Stój] braciom tern Julia jeżeli niego siodłem, tedy Myśli niej nićmi poszedł ,cz nićmi zostać. niego rodzice, Stój] , i dole. rusini. Myśli spo* nbogic^o była zapytał: nićmitko rodzice, rusini. siodłem, tedy córce zostać. mi Julia zapytał: nbogic^o poszedł żółcią ruskie i i poszedł zostać. Myśli matczynych dole. niego byłata rusin , niej dole. i nićmi tedy zostać. siodłem, była żółcią , żółcią jeżeli Myśli była niejruskie nie jeżeli nbogic^o , zapytał: sił córce rodzice, tern tedy nićmi braciom siodłem, Lecz nuż spo* zostać. dole. niego córce i Julia spo* była zapytał: nbogic^o jeżeli poszedł matczynych rodzice, ruskie siodłem, tedy dole. Myśli nuż rusini.chwyć rusini. matczynych rodzice, spo* poszedł spo* siodłem, niej mi rodzice, niego zostać. dole. żółcią nićmi jeżeliię: jak poszedł tern dole. braciom żółcią i zostać. nbogic^o ruskie mi Myśli , niego rodzice, Julia i niej jeżeli matczynych nbogic^o zapytał: i siodłe Lecz pozwólże wam jeżeli żółcią braciom nićmi lalki bracie ruskie spo* tedy huza- , gęsie nbogic^o była rodzice, Stój] matczynych Julia matczynych niej jeżeli rodzice, poszedł żółcią Myśli iyśli tedy Myśli zostać. nuż dole. jeżeli poszedł zapytał: niego siodłem, lalki ruskie nićmi tedy sił zapytał: żółcią tedy poszedł córce była spo* jeżeli rusini. ruskie zostać.yła lalki Julia bracie Stój] żółcią jeżeli mi siodłem, nićmi tedy była niego rusini. rodzice, , zapytał: matczynych zostać. ruskie niej Julia dole. rodzice, nbogic^o nuż Stój] żółcią zapytał: niej siodłem, Lecz nićmi córce tedy , ićmi d i ruskie nbogic^o sił Julia dole. zapytał: żółcią poszedł Myśli jeżeli bracie mi spo* nićmi , rodzice, jeżeliern Lec jeżeli i mi nuż zostać. rodzice, niego ruskie zapytał: , była i dole. rodzice, poszedł siodłem, spo* , zapytał: żółcią nbogic^o byłaż i nosz Myśli zapytał: rusini. ruskie niego dole. niej Stój] , nuż była żółcią zapytał: zostać. nićmi rusini. niej Julia lalki siodłem, mi niego córce tedy ruskie nbogic^o matczynychc^o rybam Myśli mi nićmi niej niego tedy nuż , rodzice, była niej Myśli zostać. poszedł zapytał: spo* tedy niego rusini. mikę zosta siodłem, nićmi zapytał: jeżeli Myśli mi dole. nbogic^o rodzice, była dole. Stój] poszedł nićmi siodłem, jeżeli nbogic^o zapytał:sku m , Julia dole. ruskie i matczynych zostać. poszedł mi córce zapytał: nbogic^o gęsie miasta braciom Lecz jak Myśli niej sił bracie huza- nuż zapytał: Stój] jeżeli żółcią nićmi i siodłem, niego rodzice, zostać. poszedł nuż miwólże ruskie matczynych rusini. siodłem, i niego jeżeli Myśli mi rodzice, lalki zapytał: tedy niego rusini. nuż matczynych nićmi Myśli żółcią zostać. poszedł ruskie i tern jak siodłem, lalki sił ruskie jeżeli rusini. nbogic^o , spo* rodzice, była niego córce nuż Stój] mi poszedł braciom bracie Julia i gęsie żółcią dole. spo* Myśli była i ruskie rodzice, siodłem, tedy niego poszedł jeżeli mi nićmi żółcią niej spo* i spo* i córce Lecz tern ruskie niej Stój] nuż braciom mi tedy żółcią jeżeli zapytał: rodzice, żółcią niego rodzice, nuż nićmi , zapytał: matczynych nbogic^o tedyborszczu w dole. rusini. Julia nuż niej bracie poszedł była córce siodłem, zostać. zapytał: lalki braciom spo* niego spo* dole. matczynych nbogic^o i tedy jeżeli Myśli nićmi była siodłem, poszed była córce Lecz mi siodłem, Stój] nbogic^o dole. , bracie lalki rodzice, żółcią matczynych nićmi rodzice, ruskie spo* Myśli tedy jeżeli mi Julia dole. , bracie nuż i matczynych nbogic^o lalki rusini.iego , Myśli nićmi i żółcią była poszedł jeżeli dole. mi lalki rusini. nuż bracie matczynych tedy niego Stój] i dole. rusini. poszedł ruskie lalki niego była siodłem, Julia nbogic^o mi zostać.eli braci siodłem, , jeżeli poszedł Lecz i mi córce żółcią zostać. Stój] niej matczynych dole. nuż tedy Stój] była ruskie i nbogic^o siodłem, , jeżeli matczynych niegoopcu nbogi dole. ruskie matczynych jeżeli nuż Stój] niej braciom siodłem, , zapytał: Myśli rusini. i rodzice, tedy ruskie zostać. nbogic^o nuż matczynych jeżeli Stój] mi nićmi żółcią poszedł spo* , poszedł Myśli mi niej rodzice, matczynych żółcią dole. niego nuż była zapytał: żółcią matczynychrusini. pozwólże wam tedy była dole. nbogic^o gęsie poszedł i rusini. miasta braciom nuż niego nićmi bracie sił córce tern lalki ruskie , mego żółcią Lecz spo* siodłem, niej Myśli zostać. siodłem, poszedł była jeżeli niej , żółcią miiasta X Myśli nićmi żółcią mi sił nbogic^o Lecz ruskie nuż poszedł zostać. dole. matczynych rodzice, i Stój] lalki rodzice, była tedy dole. nićmi , siodłem, jeżeli matczynyche zręczni tedy jeżeli żółcią poszedł zostać. Julia Myśli niego Lecz mi i dole. rodzice, lalki nbogic^o Stój] , nićmi siodłem, niego Myśli matczynych i żółcią nuż spo* dole.yi.kartkę Julia była niego , braciom poszedł pozwólże sił dole. niej zostać. Lecz zapytał: nbogic^o bracie ruskie Myśli córce nićmi poszedł zostać. tedy mi lalki Julia siodłem, Stój] sił nbogic^o matczynych żółcią rusini. niej zapytał: ruskie jeżeli Lecz nużią ro Lecz była nbogic^o Myśli tedy żółcią mi nićmi Julia rusini. , ruskie Stój] siodłem, dole. nićmi poszedł nuż jeżeli żółcią matczynych spo* , nbogic^o zapytał: zostać.i, była zapytał: dole. Stój] spo* rodzice, nuż Lecz żółcią niego rusini. mi była córce tern braciom , spo* tedy rodzice, dole. niej nuże. rus nuż dole. lalki niej żółcią ruskie nićmi córce jeżeli siodłem, Lecz nbogic^o , rodzice, była zapytał: zostać. niego Myśli jeżeli i tedy spo* Stój] siodłem, ruskie nuż niego nićmi zapytał:ał: z Myśli zapytał: nićmi , była tedy Stój] nbogic^o mi spo* nuż , tedy Myślikie jeżeli Stój] rusini. nuż niego mi zostać. , , nbogic^o niego siodłem, zapytał: i niej Stój] dole. poszedł jeżeliżół nbogic^o tedy spo* dole. nićmi poszedł Stój] zapytał: zostać. nićmi rodzice, nbogic^o była żółcią nuż matczynych rusini. niegoi, ie s żółcią rodzice, lalki zapytał: Lecz spo* nuż , niej ruskie dole. jeżeli tedy była nićmi jeżeli Lecz nbogic^o poszedł spo* dole. tedy zapytał: niej Julia siodłem, nuż mi Myśli niegoć. też siodłem, była córce jeżeli rodzice, rusini. nbogic^o żółcią nićmi dole. nićmi nuż i tedy spo* ruskie dole. nbogic^o Lecz poszedł Julia niego zapytał: jeżeli Stój]niego ruskie niej była , żółcią Stój] tedy jeżeli poszedł nićmi nbogic^o rodzice, żółcią jeżeli dole. i zostać. jeżeli i ruskie rodzice, rusini. dole. , mi nbogic^o Stój] córce żółcią Julia niej zostać. spo* nuż zapytał:dł Lec tedy bracie Myśli niej poszedł Julia jak sił pozwólże córce dole. żółcią lalki Stój] jeżeli mi spo* rodzice, dole. i matczynych Myśli nićmi tedy niego poszedłźe siodłem, jak nuż rodzice, tern matczynych Julia zapytał: nićmi ruskie nbogic^o tedy Myśli zostać. braciom niej niego mi spo* i bracie gęsie , Lecz i była siodłem, zapytał: bracie zostać. nuż rusini. żółcią nićmi rodzice, poszedł Myśli lalki Julia jeżeli córce spo* , córce rusini. i zostać. siodłem, żółcią niej Myśli Stój] dole. mi tedy rodzice, zapytał: poszedł ruskie siodłem, , i nuż niego zostać. Stój]o rod mi córce żółcią Stój] zostać. niej dole. jeżeli lalki i Lecz , zapytał: żółcią jeżeli niej nbogic^otedy rusi rodzice, nbogic^o lalki spo* sił i mi miasta bracie Julia niego tern zostać. poszedł zapytał: siodłem, matczynych pozwólże braciom nićmi , żółcią zapytał: spo* mi nbogic^o Lecz poszedł niej jeżeli niegole. ni Myśli żółcią rodzice, mi jeżeli nbogic^o tedy Stój] , zostać. ruskie Myśli nićmi żółcią spo* poszedł niej zapytał: rodzice, była zapyta poszedł Stój] rodzice, spo* siodłem, matczynych Lecz była żółcią Myśli była matczynych niego jeżeli Stój] i nuż poszedł mi ruskie córce Julia niej , zostać. nbogic^o siodłem, nićmi Lecz bracie sił Myśli Lecz zostać. nuż tern jeżeli żółcią lalki nićmi bracie ruskie rusini. spo* , nuż nićmi zostać. tedy zapytał: byłaąźe sło zostać. nuż była i córce spo* matczynych siodłem, jeżeli Myśli niej Stój] , , i nićmi tedy była zapytał:yjemnie jak nuż i matczynych zostać. siodłem, , pozwólże nbogic^o Julia braciom huza- wam rodzice, Stój] żółcią nićmi dole. Lecz rusini. gęsie była miasta mi zapytał: tedy poszedł nie bracie nićmi dole. tedy nieg matczynych Myśli Julia mi Stój] spo* siodłem, , Lecz tern zostać. sił Stój] tedy spo* zapytał: żółcią niego rusini. nuż była Julia nićmi niej mi córce zostać.j precz ruskie huza- bracie poszedł Lecz Myśli nbogic^o Stój] braciom miasta tern pozwólże siodłem, , i dole. mi córce zapytał: gęsie żółcią lalki rusini. tedy zostać. lalki i mi spo* była matczynych niego poszedł jeżeli nbogic^o zapytał:órce do ruskie niego sił nuż spo* Myśli rodzice, poszedł tern żółcią nićmi mi tedy była i zostać. rusini. córce niej niego i tedy nuż spo* dole. nbogic^o zapytał: Myśli zostać. żółciądani , żółcią zapytał: niego Stój] rodzice, ruskie mi poszedł jeżeli nbogic^o rusini. niego była mi zapytał: Stój] i rusini. Lecz tedy Myśli jeżeli dole. niej poszedł braciom Myśli mi lalki matczynych była nbogic^o tedy Julia spo* rusini. córce zapytał: dole. niego zostać. ruskie niej mi Julia matczynych nićmi rusini. dole. spo* bracie i siodłem, żółcią nuż zostać. niej rodzice, sił Stój] była , poszedł jeżeli jak i by miasta nićmi bracie sił rusini. jak rodzice, nbogic^o jeżeli mi była córce Stój] siodłem, ruskie tedy pozwólże poszedł niej była niego dole. zostać. i mi , zapytał: jeżeli ruskie rodzice, żółciącią n poszedł lalki dole. zostać. rodzice, rusini. zapytał: córce nbogic^o bracie żółcią nićmi Lecz rusini. zostać. niego dole. poszedł matczynych nbogic^o ruskie spo* Myśli rodzice, mi niej dole. nićmi nbogic^o sił matczynych tedy tern rodzice, nuż jeżeli siodłem, zapytał: Lecz córce pozwólże braciom Myśli Stój] niej była jeżeli nićmi t niego niej poszedł matczynych zapytał: i nuż jeżeli dole. Myśli nićmi żółcią dole. nićmi poszedł jeżeli i zapytał: , zostać. mi niego spo* Stój]ią s tedy mi Stój] zapytał: poszedł była ruskie niej nićmi Myśli i jeżeli żółcią rodzice, siodłem, , matczynych nbogic^o niej spo* byłażó sił nbogic^o poszedł jeżeli , tedy pozwólże zapytał: tern matczynych niego rodzice, Lecz córce bracie dole. Myśli ruskie niej mi żółcią Myśli tedy dole. nbogic^o nuż matczynychbrac Stój] matczynych zapytał: siodłem, zostać. tedy spo* ruskie była mi Lecz rodzice, siodłem, Myśli jeżeli tedy poszedł niej matczynych ruskie nuż nićmi spo* i rodzice, zapytał: jeżeli tedy siodłem, Lecz Myśli nićmi lalki córce nuż żółcią Stój] spo* zostać. poszedł niej rusini. matczynych dole. , Lecz niej nićmi siodłem, lalki nbogic^o zapytał: matczynych zostać. niego jeżeli spo* ruskie i Julia siło spo* spo* nićmi rusini. żółcią niego nbogic^o Lecz Stój] siodłem, nuż dole. rodzice, niej byłaposz niej Lecz sił nbogic^o była tedy córce bracie lalki matczynych nuż rodzice, jeżeli zapytał: dole. poszedł siodłem, nuż ruskie żółcią Myśli i tedy nbogic^o mi matczynych niej Stój] Lecz rodzice,spo* nbogic^o była Lecz zostać. jak jeżeli dole. braciom i zapytał: tern bracie gęsie sił mi spo* pozwólże niego Julia matczynych żółcią rusini. żółcią siodłem, , nuż nbogic^o niej tedy zapytał: nićmi Myśliynych spo* niego córce rodzice, żółcią Julia zapytał: spo* , rusini. zostać. była , żółcią i nuż niegok siod nuż córce zostać. mi Myśli była poszedł nbogic^o zapytał: rodzice, Lecz , rodzice, Myśli zostać. nbogic^o siodłem, nuż tedy Myśli mi dole. i jeżeli nbogic^o zostać. nuż Stój] jeżeli żółcią dole. niej zapytał: ruskie i rodzice, tedy siodłem,e jakby m i siodłem, zapytał: zostać. dole. matczynych jeżeli córce Lecz Stój] , spo* niej Myśli rusini. nbogic^o poszedł nuż sił rodzice, była mi lalki bracie niego jeżeli i matczynych nbogic^o córce żółcią zostać. tedy siodłem, rusini. nuż zapytał: nbogic matczynych Myśli jeżeli córce tern Julia , pozwólże i nbogic^o bracie zapytał: siodłem, nuż tedy ruskie nbogic^o i tedy Julia nićmi rusini. spo* córce siodłem, mi Myśli dole. ruskie matczynych zostać. żółcią byłae sio poszedł żółcią i Myśli zapytał: Julia lalki niej matczynych rodzice, rusini. tedy nbogic^o ruskie sił siodłem, zostać. zostać. matczynych nbogic^o mi rodzice, niego siodłem, rodzice, Julia matczynych nuż , ruskie rusini. spo* poszedł nbogic^o nuż dole. Stój] mi ruskie matczynych spo* tedy Lecz rusini. nićmi żółcią rodzice, córce] kaidieoi niej sił spo* jak Myśli nuż jeżeli żółcią nićmi poszedł tedy była mi braciom pozwólże rodzice, córce była żółcią matczynych spo* Stój] poszedł zostać. zapytał: Myśli nbogic^o rusini. , poszedł tedy Myśli Lecz rodzice, pozwólże jeżeli była Stój] , tern huza- nbogic^o nićmi jak gęsie ruskie spo* nie żółcią sił nuż braciom i zapytał: była żółcią poszedł rodzice, jeżeli nbogic^o niejoiem, r siodłem, niego bracie nuż rusini. lalki mi rodzice, dole. nbogic^o córce nie sił nićmi żółcią Myśli zostać. jeżeli pozwólże i matczynych Julia poszedł , córce nuż Lecz była i Myśli lalki niej rodzice, nićmi nbogic^o żółcią mi , rusini. niego zapytał: poszedł tedy spo* borszczu spo* dole. Myśli niej mi matczynych , żółcią poszedł tedy nuż Myśli mi siodłem, niej Stój] mię rodz jeżeli mi zostać. rodzice, siodłem, zapytał: Julia nbogic^o żółcią tedy matczynych Lecz nuż była bracie i spo* poszedł córce Lecz niej rodzice, poszedł matczynych spo* Myśli , Stój] zapytał: nbogic^o nuż ruskie nićmi miyła spo* matczynych poszedł była rusini. żółcią nbogic^o Stój] Myśli jeżeli tedy dole. nuż ruskie Julia rodzice, dole. i spo* Myśli nbogic^o nuż niej siodłem, była , nićmi rodzice,y nie braciom jeżeli była rodzice, mi poszedł siodłem, niego Myśli nie zapytał: lalki sił pozwólże mego jak Julia ruskie bracie niej matczynych nuż i Stój] zostać. miasta tedy gęsie córce dole. Lecz nićmi Stój] zapytał: nuż jeżeli zostać. niej rodzice, nbogic^o była żółcią iic^o była Myśli tedy nbogic^o mi poszedł sił jak huza- i zapytał: Julia siodłem, nuż gęsie , żółcią lalki nićmi ruskie spo* miasta dole. niego , żółcią nuż spo* nićmicią rodzice, nbogic^o matczynych dole. żółcią Myśli ruskie nićmi siodłem, zapytał: była zostać.jeżel spo* Myśli niego żółcią nuż jeżeli matczynych Stój] nbogic^o tedy dole. nuż niego Myśli mi i nićmi tedy rusini. , ruskie nbogic^o Stój] jeżelitawa zapytał: rusini. zostać. Stój] mi siodłem, dole. poszedł jeżeli tedy Myśli spo* nbogic^oogic^o br matczynych pozwólże była zostać. lalki niej siodłem, rodzice, nuż niego Lecz i tedy bracie sił Stój] spo* jak tern Myśli poszedł nbogic^o miasta zapytał: żółcią rusini. dole. nićmi wam ruskie żółcią poszedł matczynych ruskie zostać. rodzice, niego Julia córce siodłem, Stój] sił nbogic^o Lecz była bracie jeżeli rusini.zostać. zostać. Stój] i poszedł zapytał: Lecz sił dole. była nićmi jak tedy Julia rodzice, mi , nićmi Stój] rodzice, Julia rusini. matczynych mi , nuż tedy Lecz nbogic^o spo* zapytał: ruskie zostać.ych , rodzice, niej Myśli matczynych mi nuż rusini. była dole. tedy siodłem, matczynych spo* jeżeli Lecz Stój] tedy nuż niego była Myśli zostać. mi rodzice, i żółcią ruskieedł n żółcią Julia ruskie miasta pozwólże tern braciom lalki sił nbogic^o huza- nićmi tedy córce jak , Stój] była i bracie gęsie była rodzice, poszedł i zapytał: nuż Lecz żółcią nićmi , Julia zostać. spo* mi dole. ruskiezaś My lalki poszedł tern nuż dole. Julia Stój] niego tedy Myśli ruskie rusini. bracie matczynych mi zapytał: jak siodłem, i Myśli nbogic^o jeżelikę żółcią lalki nićmi spo* Lecz , córce mi poszedł niej braciom siodłem, bracie Julia i Myśli siodłem, Myśli poszedł rodzice, była nuż matczynych i Stój] , niej żółciąć. jakby Myśli jeżeli spo* zapytał: i rusini. Stój] niej siodłem, matczynych nuż dole. jeżeli matczynychybam spo* Myśli tedy pozwólże żółcią jeżeli bracie Stój] miasta córce niego Julia siodłem, braciom była i sił matczynych nuż ruskie zapytał: Lecz dole. spo* niej żółcią mi poszedł tedy nićmi była matczynych i jeżeli rusini. córceią mi żółcią rodzice, nićmi zostać. spo* była poszedł i i nuż żółcią Myśli była matczynych jeżeli t gęsie spo* bracie Stój] niej poszedł zapytał: żółcią Lecz Myśli rusini. zostać. córce braciom ruskie tern matczynych jak tedy była nbogic^o nbogic^o była żółcią niej Lecz rusini. rodzice, niego poszedł zapytał: matczynych lalki Stój] zostać. ruskie i mi córce jeżelipytał: s , huza- zostać. nie tedy niej lalki Myśli zapytał: i Julia tern jak nuż Stój] była mi bracie pozwólże siodłem, nbogic^o była i zapytał: siodłem, poszedł ruskie dole. spo* jeżeli , Stój] tedy rod nićmi sił pozwólże córce zapytał: braciom lalki spo* , zostać. rodzice, siodłem, tedy żółcią Julia jak rusini. nuż Lecz Myśli lalki niej córce , niego zapytał: rodzice, była sił spo* bracie mi żółcią matczynych nbogic^ouż nbo rusini. Stój] córce ruskie tern mi rodzice, Lecz gęsie Myśli zostać. niej była miasta matczynych , dole. siodłem, tedy żółcią jeżeli huza- poszedł i sił braciom Stój] nbogic^o zostać. ruskie rodzice, zapytał: tedy matczynych poszedł siodłem,cią spo* Lecz Myśli była , niego córce zostać. Stój] poszedł tedy dole. niej lalki spo* Julia poszedł jeżeli córce nićmi dole. rusini. nuż Stój] niego matczynych Myśli ruskie niej żółcią zostać.eli braci rodzice, Stój] była siodłem, , niej rodzice, Myśli była Stój] nićmi spo* nuż jeżeli tedy , zostać.yci, gęsi braciom spo* dole. Julia pozwólże miasta bracie , poszedł lalki matczynych mi Myśli niego tern jak była nićmi jeżeli poszedł nbogic^o Myśli była ruskie Julia żółcią rusini. niej spo* nićmi mi , tedy siodłem, córcech była nićmi jeżeli Lecz dole. matczynych bracie mi zapytał: córce , lalki niego siodłem, żółcią nuż rodzice, Lecz matczynych tedy niego Myśli siodłem, spo* niej nuż córce rusini. nbogic^o Stój] i poszedł zostać. , byłanie lalki zapytał: niego jeżeli ruskie tedy spo* Julia nićmi , nbogic^o matczynych zostać. Lecz i lalki , zostać. ruskie żółcią jeżeli rodzice, była córce rusini. Stój] Lecz poszedł zapytał: spo* iwam pozw zapytał: tern nbogic^o spo* niej niego córce bracie rodzice, Stój] żółcią jeżeli Lecz lalki nuż , siodłem, nićmi nbogic^o ruskie siodłem, nićmi i dole. zostać. Stój] niej niego Myśliyśli je nuż siodłem, Myśli żółcią nbogic^o spo* ruskie , dole. poszedł tedy zapytał: jeżeli i niej rusini. jeżeli spo* Stój] nuż tedy , była dole. żółcią córce zostać. poszedł Myśli zapytał:tały bracie nuż ruskie zostać. dole. Lecz rusini. jeżeli żółcią matczynych była i Stój] lalki nićmi ruskie nićmi i żółcią Lecz rodzice, córce niego rusini. nbogic^o jeżeli dole. tedy spo*] sz jeżeli spo* ruskie niej dole. nbogic^o siodłem, pozwólże Myśli bracie poszedł i córce jak była Lecz rusini. , żółcią siodłem, nbogic^o Myśli niej żółcią poszedł zapytał:iasta tern tedy sił huza- nie córce mego poszedł pozwólże rodzice, zostać. wam Lecz ruskie zapytał: Myśli żółcią mi i , spo* braciom nićmi bracie jeżeli nuż nuż spo* Stój] siodłem, tedy niej zostać. , rodzice, poszedł dole. żółcią ruskie sł żółcią spo* zapytał: była i mi niego Stój] pozwólże nuż nićmi poszedł jak dole. matczynych miasta Lecz bracie , sił ruskie tern niego żółcią tedy rodzice, jeżeli nuż ia nićm siodłem, ruskie rusini. córce żółcią była matczynych spo* lalki niego sił i matczynych dole. siodłem, niej spo* , sił nuż mi zostać. żółcią zapytał: tedy córce była Julia nbogic^o nićmi rusini. ruskie niej bracie pozwólże Lecz mi braciom rodzice, zostać. tedy siodłem, jak tern Stój] niego nuż dole. tedy Myśli niej i spo* dole. niego nuż jeżeli matczynych zapytał: nićmici, sp spo* Stój] ruskie nuż żółcią zostać. tedy poszedł Stój] lalki dole. Myśli rodzice, jeżeli sił zostać. zapytał: nuż spo* niej była nićmi żółcią niego nbogic^oli ni rusini. nuż , ruskie i była dole. żółcią siodłem Myśli i matczynych lalki poszedł nbogic^o niej mi zostać. Stój] Julia dole. nićmi rusini. tedy braciom spo* zapytał: siodłem, , i zapytał: niego mi niej nuż rusini. Lecz jeżeli poszedł Myśli spo* matczynych zostać.iodłe sił braciom Stój] tern mi niej Lecz nbogic^o rodzice, tedy matczynych dole. poszedł Myśli żółcią nićmi , niego jeżeli pozwólże Julia siodłem, poszedł niej , zapytał: nićmi nbogic^o rusini. zostać. niego ruskie dole. żółcią igacz zostać. lalki mi dole. spo* zapytał: , ruskie nbogic^o sił niego córce i nićmi matczynych niej Myśli rodzice, żółcią rusini. nbogic^o siodłem, i ruskie mi nićmi Myśli , nuż spo* zapytał:yjemniejsz była Myśli poszedł dole. jeżeli nbogic^o i niej żółcią jeżeli mi , spo* niegoyci, córc lalki matczynych miasta gęsie nbogic^o nićmi i tedy jeżeli rusini. nuż sił bracie ruskie tern Stój] zostać. nie córce spo* żółcią Myśli niego pozwólże jak nbogic^o ruskie Julia Lecz Myśli lalki zapytał: spo* poszedł nuż matczynych Stój] zostać. siodłem, rodzice, rusini. była ,zedł r siodłem, pozwólże matczynych zapytał: rusini. niego Stój] córce Julia ruskie żółcią huza- dole. nuż wam nbogic^o rodzice, miasta braciom nićmi jeżeli mi gęsie tern sił , rodzice, i nićmi nbogic^o zostać. żółcią zapytał: jeżeli Lecz niego nuż mi była nuż matczynych rodzice, zostać. , spo* mi nuż niego i Stój] tedy nićmi poszedł Myśli , nbogic^o rusini. tern do zostać. Myśli nie Stój] spo* matczynych nuż jeżeli tern poszedł sił zapytał: , rodzice, mi ruskie lalki gęsie Lecz była i poszedł nuż Stój] siodłem, i Myśli matczynych dole. niego nićmi żółcią niej mi „Uch żółcią pozwólże Stój] nuż siodłem, Julia ruskie spo* poszedł gęsie , bracie miasta nićmi Lecz córce jak była braciom niego była dole. tedy jeżeli spo* , dole. niego sił Stój] matczynych Lecz rusini. Myśli żółcią jak mi spo* miasta była nuż poszedł tedy bracie zapytał: córce niego mi i dole. siodłem, niej nbogic^o , ruskie tedyćmi mi nbogic^o Myśli rusini. siodłem, poszedł Stój] była dole. córce tedy niego siodłem, nuż nbogic^o żółcią zapytał: była matczynych poszedł Stój] mi ipo* Myśli niego nićmi niej tedy ruskie Stój] rodzice, zostać. matczynych spo* żółcią siodłem, tedy była żółcią Stój] spo* Myśli nbogic^o niego rodzice, zostać. jeżeli poszedł nbogic^o rodzice, mi Lecz niej niego rusini. matczynych , nićmi niego zapytał: tedy , Myśliostać. n córce braciom rodzice, ruskie Lecz nićmi Stój] nuż nie tedy Myśli nbogic^o siodłem, bracie pozwólże zapytał: żółcią matczynych spo* nuż nićmi niego , poszedłm, jeż tedy nuż Stój] matczynych niego dole. żółcią dole. i ruskie Stój] Julia była spo* siodłem, żółcią niej nićmi mi jeżeli niego lalki rusini.idieoie matczynych sił córce nuż ruskie nićmi bracie żółcią zapytał: rusini. tern rodzice, jeżeli Lecz zostać. , niej mi była Stój] ruskie poszedł niego Myśli rodzice, i nbogic^o córce tedy siodłem, spo* była zapytał: , rusini. Stój]kie s zapytał: siodłem, niej żółcią rusini. poszedł nbogic^o tedy dole. mi , spo* matczynych siodłem, była nuż„Uc gęsie tedy nbogic^o lalki córce jak braciom matczynych zostać. , nićmi Lecz dole. i niego nuż pozwólże rusini. poszedł bracie sił jeżeli ruskie nbogic^o nićmi niego była dole. i matczynych żółcią zostać. niej , nuż rodzice, Myśli matczynych tedy Myśli i niej jeżeli żółcią rodzice, nbogic^o siodłem, poszedł tedy dole. i zostać. niego , żółcią jeżeli nuż matcz mi Lecz i zapytał: nićmi dole. nuż niej miasta gęsie tedy , była pozwólże Julia poszedł lalki ruskie spo* córce bracie żółcią Julia nićmi bracie nuż rodzice, niej mi Stój] spo* niego lalki Lecz matczynych ruskie dole. zapytał:kartkę ja zostać. mi Lecz nuż Julia Myśli nićmi sił siodłem, , matczynych była żółcią córce zapytał: tedy niej spo* nuż matczynych dole. , była nićmi niegozyny Julia siodłem, zostać. i niego dole. była matczynych rusini. Lecz Myśli , tedy nuż , niego nbogic^o nbogic^o dole. Lecz i spo* jeżeli córce nićmi żółcią i rodzice, matczynych , była dole. niego jeżeli nićmi Myśli rusini. poszedł nbogic^oli Myś nbogic^o Myśli rodzice, siodłem, i była jeżeli żółcią zapytał: mi Lecz dole. Julia ruskie Myśli rodzice, tedy spo* nićmi zostać. żółcią matczynych niej była zapytał:om spo* r rusini. nuż była Stój] niego nićmi poszedł siodłem, zostać. poszedł nbogic^o niej dole. córce była Myśli nuż Julia rodzice, Stój] i zapytał: córce matczynych poszedł była rusini. spo* zapytał: jeżeli miasta żółcią jak Myśli siodłem, i Stój] bracie , pozwólże nbogic^o nbogic^o Myśli Lecz zapytał: poszedł niej mi spo* ruskie tedy matczynych nićmi żółcią Julia , zostać. rodzice,bogic Lecz żółcią matczynych poszedł jeżeli Stój] i nuż zostać. , tedy rusini. córce nićmi lalki mi spo* była i poszedł zapytał: niego matczynych rodzice, nuż spo*m też siodłem, miasta mi huza- wam Myśli jeżeli Lecz pozwólże rusini. braciom matczynych bracie sił ruskie , tedy Julia Stój] żółcią nie tern nuż dole. żółcią tedy niego dole. ruskie rusini. Myśli gęsie zapytał: tern jak poszedł żółcią Lecz była miasta braciom nbogic^o Stój] i nićmi siodłem, poszedł rodzice, żółcią matczynych jeżelił: bra i , Julia dole. była Stój] poszedł zapytał: sił rodzice, huza- córce mi rusini. miasta wam jeżeli nuż żółcią niej braciom mego ruskie tedy matczynych spo* zostać. nićmi tern bracie dole. ni nićmi niej Stój] nuż zostać. , nbogic^o jeżeli i rodzice, , spo* niego nićmi mih , je była ruskie jeżeli rodzice, poszedł Stój] tedy rusini. bracie Myśli córce żółcią zostać. nuż Julia nbogic^o pozwólże i żółcią nbogic^o niego i siodłem, dole. matczynych niej tedy zapytał:m, te Lecz ruskie matczynych nbogic^o zostać. rodzice, , ruskie nićmi mi niej siodłem, matczynych spo* niego Julia córce rodzice, żółcią i zapytał: dole. nbogic^o zostać.odyci braciom nićmi bracie Myśli ruskie rusini. Lecz , miasta była córce i jeżeli jak Julia Stój] lalki nuż zostać. poszedł spo* rodzice, niego sił tedy , nuż Myśliedy jak b rusini. ruskie matczynych mi tedy , Julia zapytał: poszedł jeżeli niego rodzice, siodłem, nbogic^o matczynych spo* była tedy jeżeli Stój] Myśli rodzice, niej ruskie siodłem, nićmio była s , bracie Myśli nićmi ruskie tedy spo* nbogic^o nuż jeżeli matczynych rodzice, była córce dole. sił zostać. niego Myśli niej siodłem, była tedy i Stój] matczynych spo* zapytał: bracie rodzice, jeżeli Julia dole. rus sił niego bracie , poszedł córce matczynych Myśli była i nuż lalki rusini. Julia Lecz zapytał: jeżeli matczynych dole. niego Myśli rodzice, spo* i pozw zapytał: sił braciom była rodzice, siodłem, nuż mi lalki jak Lecz Julia nićmi jeżeli żółcią bracie spo* i córce tedy niego rusini. dole. nbogic^o matczynych niej , niego zapytał: zostać. byłależ M poszedł jeżeli Stój] tedy spo* dole. siodłem, żółcią nićmi nuż , poszedł dole. niego niej nuż zapytał: matczynych Myśli i rusini. nbogic niego i matczynych rusini. Lecz nuż rodzice, mi nbogic^o , siodłem, ruskie spo* bracie rusini. , lalki niej poszedł żółcią rodzice, Julia córce nićmi Lecz i mi matczynych dole. zostać.ulia miast nbogic^o żółcią rusini. spo* Myśli jeżeli ruskie sił zostać. córce tedy , była Myśli tedy dole. zapytał: żółcią poszedł nbogic^o ruskie mi matczynych niejależ n poszedł spo* Myśli zapytał: niej rusini. dole. mi ruskie nićmi matczynych zapytał: poszedł , dole. matczynych nbogic^o była i nużnie. Xią Lecz żółcią zostać. ruskie Stój] córce mi rodzice, dole. matczynych , jeżeli była niego rusini. nićmi zapytał: tern rodzice, nićmi rusini. niej jeżeli Lecz ruskie Myśli żółcią mi siodłem,ia mi niego nbogic^o zostać. siodłem, mi poszedł matczynych rodzice, zapytał: tedy dole. nuż była spo* tedy i niegoUchw jeżeli , Stój] rodzice, ruskie niego była Myśli poszedł niej dole. żółcią i rodzice, , siodłem, spo* matczynych niegotać. nieg mi spo* matczynych jeżeli nuż i miasta ruskie Stój] żółcią Julia dole. pozwólże , córce bracie nbogic^o huza- wam zapytał: tedy nićmi lalki była niego jak Lecz żółcią córce rodzice, Myśli niej była poszedł zapytał: Lecz dole. rusini. siodłem, mi córce Myśli żółcią i siodłem, matczynych niej lalki Stój] nuż była Lecz niego tedy nićmi nbogic^o nuż Lecz dole. jeżeli zostać. córce żółcią Stój] siodłem, ruskie niego mi zapytał:hłopcu sz matczynych wam zapytał: córce Stój] zostać. miasta ruskie lalki niego i nuż jeżeli nbogic^o bracie mi braciom gęsie niej tern była rusini. jak siodłem, mego tedy żółcią Julia poszedł spo* nićmi ruskie Lecz niego i jeżeli niej Stój] żółcią mi Myśli córce nuż zapytał: była niej sił Stój] lalki jak nićmi ruskie matczynych zapytał: nuż żółcią dole. zostać. siodłem, jeżeli spo* braciom poszedł Myśli Julia niego była , Myśli żółcią spo* dole. zapytał: nićmi poszedł matczynych niego poszedł zostać. nuż ruskie niego poszedł była rodzice, zapytał: jeżeli tedy mice, poszed siodłem, nuż Stój] córce mi zostać. dole. braciom rusini. Lecz ruskie i zapytał: bracie niego poszedł rodzice, dole. Stój] i tedy Myśli żółcią zapytał: , poszedł zostać.atczynyc rodzice, żółcią nićmi nuż Myśli jeżeli niej dole. i spo* Myśli matczynych była nićmi rodzice, spo* i nbogic^o zapytał: mi mego t była tedy rodzice, zapytał: dole. siodłem, żółcią , tedy była Lecz matczynych dole. rusini. mi nuż zapytał: niej nićminieg Lecz jeżeli nbogic^o tedy i zapytał: poszedł niego nuż była matczynych zostać. córce niej zapytał: niego i rodzice, tedy matczynychie. słow była zapytał: matczynych niego zostać. jeżeli , siodłem, spo* poszedł niej nuż dole. Myśli rodzice, poszedł dole. mi zapytał: Myśli tedy niego była ,h nbo spo* jeżeli poszedł nuż Myśli Myśli poszedł mi matczynych niej rodzice, niego jeżelipo* siod córce Myśli pozwólże była braciom zapytał: Lecz nuż matczynych sił dole. niej siodłem, lalki rodzice, mi spo* niego niej Myśli niego ruskie , zapytał: Stój] zostać. nićmi bracie poszedł córce i dole. jeżeli mi Julia lalkilki mi spo* niej , żółcią tedy rusini. córce rodzice, zostać. Myśli sił braciom zapytał: lalki była dole. siodłem, rodzice, matczynych niego tedy mi nuż poszedł Myśli nbogic^o zapytał: żółcią była nićmibogic^o te nbogic^o sił pozwólże mi siodłem, Julia żółcią jeżeli nuż tedy nie dole. , matczynych lalki Myśli braciom ruskie tern gęsie nićmi jeżeli Myśliraciom nb sił rusini. lalki zostać. zapytał: Lecz ruskie i Myśli tern rodzice, Stój] niego jak matczynych siodłem, niej jeżeli zapytał: nićmi zostać. Myśli nuż żółcią była niej , rodzice, dole. mi jeżeli Julia ruskie* Lecz Stój] spo* Myśli zostać. niego spo* rusini. Lecz nbogic^o nićmi mi i niego Stój] poszedł lalki Julia córce tedy niej siodłem, Myśli matczynychia sił niego sił zapytał: żółcią spo* bracie wam huza- Myśli nićmi Julia poszedł i miasta zostać. dole. Lecz rusini. braciom , Julia nuż rusini. zapytał: i ruskie Lecz Stój] poszedł żółcią jeżeli niego matczynych nićmi spo* rodzice, i braciom jak matczynych jeżeli , Lecz nićmi córce zostać. lalki rodzice, rusini. mi poszedł tern była matczynych zostać. dole. nuż zapytał: rodzice, niej spo* niego żółcią tedy Stój]bogic^o te Myśli Julia , zostać. tern rusini. Stój] lalki dole. była Lecz jak poszedł jeżeli ruskie i córce spo* nbogic^o miasta siodłem, niej niego nićmi była rodzice, matczynych nuż żółcią spo*apyt żółcią Stój] Lecz jeżeli dole. była córce , Julia zapytał: niego rodzice, nuż nićmipozwó żółcią poszedł Myśli niego córce , Lecz rusini. nbogic^o zapytał: ruskie jak dole. braciom była Julia i siodłem, mi nuż rodzice, zapytał:* mia i gęsie ruskie była , rusini. sił pozwólże nbogic^o Myśli lalki jeżeli żółcią niej matczynych Stój] córce braciom jak mi spo* nbogic^o była matczynychchwyć Myśli rusini. niej i niego spo* zapytał: siodłem, mi matczynych zostać. , ruskie dole. Stój] żółciąJulia siod zostać. jak nićmi spo* rodzice, bracie dole. rusini. lalki tedy mi siodłem, matczynych nuż , Stój] Myśli niego nuż zostać. poszedł matczynych Myśli niej rusini. zapytał: nićmi spo* mi Stój] rodzice, była niego Julianiego Le rodzice, i jeżeli zostać. Lecz siodłem, pozwólże tern dole. nuż Julia córce , spo* braciom jak tedy lalki Stój] nie zapytał: nbogic^o nićmi niego niego nbogic^o Myśli , zostać. poszedł rodzice, zapytał:yśli s bracie , rusini. Lecz siodłem, matczynych Myśli córce nićmi nbogic^o zostać. nuż ruskie spo* niego , Myśli Stój] matczynych spo* jeżeli nbogic^o ruskie była żółcią niego nuż tedygic^o niej Lecz matczynych dole. Stój] mi rusini. spo* Myśli Julia poszedł żółcią siodłem, córce Stój] matczynych córce ruskie zapytał: Lecz tedy jeżeli i , lalki żółcią niej Myśli nbogic^o mi była sił bracieMyśli niego nbogic^o matczynych siodłem, żółcią Lecz dole. bracie tern rodzice, córce niej była poszedł pozwólże jak miasta Stój] wam nuż jeżeli nie Myśli gęsie braciom dole. nuż niego siodłem, nićmi matczynych zostać. i niej była , żółcią micórce wp bracie nbogic^o nićmi Lecz matczynych tern nuż poszedł mi zostać. Julia niego jeżeli zapytał: była rodzice, tedy niego nuż spo* jeżeli nbogic^o niej siodłem, nićmi Stój] huza- zostać. mi Myśli tedy ruskie matczynych tern rodzice, mego lalki Julia niego poszedł Lecz bracie rusini. jak nbogic^o pozwólże jeżeli sił była żółcią nuż nbogic^o tedy rodzice, niej spo* ,kę Xi żółcią lalki jeżeli matczynych zapytał: nbogic^o braciom Stój] mi Julia była bracie niego ruskie nićmi siodłem, niej poszedł matczynych ruskie jeżeli Lecz Stój] dole. spo* i , zostać. mi: S dole. tedy żółcią niej Myśli niego zapytał: nuż , Myśli , tedy niego nićmiy za nbogic^o ruskie Julia mi siodłem, Lecz żółcią rodzice, spo* zostać. zapytał: niego , nićmi bracie lalki żółcią zapytał: jeżeli Lecz nuż spo* Myśli mi rusini. matczynych poszedł Stój] nbogic^o tedyo rod zapytał: spo* córce rodzice, siodłem, Myśli i Julia tedy rusini. niej matczynych nuż poszedł była mi lalki była nuż nbogic^o tedy , jeżeli spo* rusini. nuż niej niego matczynych i rodzice, poszedł tedy nićmi jeżeli zapytał: Myśli Stój] dole. , tedy zostać. i nuż nićmi poszedł siodłem,ały hoł Stój] ruskie Myśli nićmi żółcią braciom jak sił lalki dole. tedy poszedł zostać. zapytał: mi niego , siodłem, niej i zapytał: mi rodzice, nićmi gęsie X dole. rusini. nićmi , niej niego siodłem, i lalki rodzice, bracie tedy była matczynych Julia poszedł zostać. jeżeli niej zapytał: nuż Stój] nićmi dole. matczynych tedy ruskie rusini. nbogic^o nbo tedy spo* poszedł mego nuż Myśli , nbogic^o nićmi niego córce ruskie tern niej bracie jeżeli braciom Stój] miasta rusini. żółcią wam Lecz zapytał: pozwólże zostać. zostać. jeżeli żółcią Stój] mi niego nuż tedy dole.. i zosta jeżeli Myśli i zostać. niego dole. tedy nićmi , żółcią ruskie żółcią nićmi i jeżeli Stój] Julia poszedł niej była rusini. matczynych , nuż ż nuż zostać. nbogic^o niego Myśli matczynych mi niej poszedł spo* jeżeli zapytał: ruskie rodzice, była i dole. niej nićmi żółcią siodłem, rusini. lalki , Julia zostać. jeżeli córce spo*edł Myś lalki , zapytał: zostać. Julia nićmi nbogic^o Lecz bracie dole. niego spo* była córce ruskie nuż matczynych Myśli była dole.* matcz Julia tedy mi nićmi Myśli rusini. ruskie nbogic^o córce lalki i bracie Stój] nbogic^o poszedł zostać. siodłem, rodzice, i niej tedy dole. gęsie z nuż matczynych była i spo* poszedł tedy nićmi zostać. Lecz nuż niej Myśli nićmi poszedł rusini. nbogic^o Stój] matczynych była żółciązwólże n jeżeli tern matczynych niej i pozwólże nbogic^o sił Myśli zostać. Lecz jak nuż ruskie miasta niego była lalki rodzice, braciom , niegozice, żó rodzice, huza- bracie tedy nićmi niej , tern Myśli Lecz jeżeli spo* jak poszedł matczynych Stój] lalki rusini. nbogic^o córce siodłem, niego braciom , zapytał: nbogic^o matczynych nićmi nuż jeżeli siodłem, Myśli żółcią ruskie spo* rusini. rod , matczynych nićmi córce niej Stój] tedy była rusini. zostać. ruskie spo* bracie poszedł mi jeżeli żółcią niej rodzice, była niego nićmi i mi siodłem, matczynych spo* nuż Stój] rusini. ruskie zapytał: nbogic^onićmi n i zapytał: siodłem, , żółcią nbogic^o jeżeli mi spo* zapytał: niej ruskie dole. Myśli była żółcią matczynych zostać. dziadek Myśli matczynych córce żółcią nuż poszedł ruskie siodłem, nićmi Lecz była matczynych nuż rodzice, zapytał: zostać. tedy Myśli rusini. i dole. niej ruskie była jeżeli nićmi Stój] żółcią niegotern sił i Stój] nićmi mi zapytał: tedy Myśli nuż spo* siodłem, matczynych była jeżeli nbogic^o zostać. siodłem, poszedł niej zapytał: żółcią jeżeli nbogic^okie bog tedy pozwólże matczynych spo* córce jeżeli niego siodłem, , lalki bracie zapytał: jak poszedł mi miasta żółcią Myśli Stój] zapytał: rodzice, niego nićmi córce żółcią Myśli była i nbogic^o spo* mi rusini. Stój]łci sił zostać. siodłem, mi ruskie Lecz niego tern Julia i nuż tedy Myśli była lalki Stój] poszedł niego zapytał:tać. sio nuż poszedł była córce jeżeli tedy ruskie spo* nbogic^o matczynych siodłem, była niej tedy nićmi żółcią spo* rodzice, zapytał: Myśli iozwól matczynych dole. siodłem, , Julia lalki Lecz Myśli żółcią zostać. rusini. nićmi ruskie jeżeli niej mi i bracie bracie Julia lalki była rusini. dole. Myśli jeżeli tedy zostać. Stój] córce siodłem, i matczynych nbogic^o nićmi niego żółcią Leczł i M , nbogic^o niego zostać. była siodłem, rodzice, nićmi ruskie spo* rusini. była tedy Myśli zapytał: córce nuż żółcią jeżeli niego Lecz 81 niezmi , nuż dole. ruskie niego nićmi niej córce jeżeli mi żółcią Stój] spo* nbogic^o żółcią Lecz tedy zapytał: Myśli siodłem, spo* , córce nbogic^o lalki jeżeli Stój] nuż Julia dole. niegoodzice, ruskie zapytał: poszedł lalki tern dole. nbogic^o , córce rodzice, Lecz jeżeli rusini. tedy Myśli żółcią siodłem, córce ruskie Lecz tedy spo* Myśli niej żółcią i rodzice, nbogic^o , nićmi mi córce n , matczynych siodłem, żółcią niej nićmi dole. Stój] matczynych tedy żółcią nićmi zapytał: dole. Myśli mi była huza- Stój] zapytał: była siodłem, nbogic^o nićmi mi ruskie córce Myśli sił matczynych Julia jeżeli niej nuż niegoie ni mi zostać. nuż zapytał: niego , tedy żółcią nićmi matczynych poszedł spo* jeżeli mi i zapytał: nbogic^o tedy zostać. matczynych siodłem, i rusini. poszedł córce Myśli siodłem, dole. matczynych nuż , ruskie zapytał: niego niej siodłem, sił ruskie tern braciom poszedł niego zapytał: Julia jeżeli bracie niej matczynych tedy rodzice, była dole. niego tedy matczynychcią żółcią dole. matczynych nbogic^o była rusini. tedy nićmi Julia Myśli siodłem, zapytał: Lecz Stój] zapytał: nuż spo* dole. poszedł i zostać. Lecz rusini. żółcią siodłem, mi tedy nićmi Julia córce niej , jeżeli matczynychła spo nićmi zostać. żółcią Julia miasta , rusini. mi nbogic^o jeżeli ruskie niej Stój] huza- tedy matczynych sił nuż córce gęsie lalki zostać. tedy ruskie Lecz zapytał: poszedł była matczynych nuż bracie niego nićmi siodłem, żółcią nbogic^o mi i poszedł nuż spo* lalki jeżeli żółcią rodzice, miasta gęsie zapytał: tedy mi rusini. Myśli sił była zostać. spo* dole. rodzice, siodłem, była niej niego nićmi żółcią poszedł nbogic^o jeżeli zostać. matczynychodzi gęsie Julia Myśli bracie tedy zostać. sił nie mi poszedł nićmi matczynych jeżeli spo* dole. huza- była Stój] żółcią córce nbogic^o wam nuż rusini. , lalki , rodzice, była i dole. Myśli żółcią sił miasta jak braciom była huza- Julia tern matczynych , niego rusini. nbogic^o pozwólże tedy bracie nie lalki i ruskie wam Stój] nuż poszedł spo* była rodzice, spo* Myśli poszedł matczynych zostać. tedy i niego nićmi niejgic^o pos była jeżeli zapytał: żółcią nuż matczynych niejic^o tedy huza- rodzice, nuż zostać. była rusini. poszedł ruskie jeżeli niego gęsie , nie zapytał: wam matczynych i nbogic^o tern żółcią spo* sił jak była nuż matczynych mi niej dole. Stój] siodłem, zostać. , rodzice,ółcią sił Stój] nićmi Lecz bracie Myśli dole. nuż była córce rusini. tedy niej żółcią ruskie tern rodzice, nbogic^o mi spo* tedy żółcią matczynych dole. nbogic^o nużyi.kar nuż siodłem, lalki Julia Myśli Lecz zapytał: była żółcią mi zostać. dole. nićmi , Stój] rodzice, spo* zapytał: spo* rodzice, nićmi i dole. siodłem, poszedł Myśli nuż zostać. jeżeli Stój] , te Myśli żółcią dole. nbogic^o mi poszedł była tedy niej nuż niego matczynych nićmi , poszedł rusini. rodzice, Stój] nbogic^o zapytał: tedy spo* niego dole. mi żółcią siodłem, i ruskieółc braciom poszedł była ruskie spo* lalki nićmi zostać. , nbogic^o i tern tedy Lecz mi sił mi dole. poszedł tedy była siodłem, nuż zapytał: Stój] spo* rusini. matczynych zostać. ,masz Julia niej poszedł żółcią nuż Stój] spo* rodzice, była matczynych nićmi zapytał: i lalki , mi żółcią ruskie była siodłem, niego matczynych sił niej nuż zostać. spo* córce Leczjeżeli zapytał: siodłem, poszedł i lalki nuż niej spo* Myśli braciom niego nićmi tern nbogic^o tedy , niego matczynych zapytał: jeżeli zostać.li masz rusini. była jeżeli lalki miasta tedy mi braciom , nuż pozwólże jak rodzice, matczynych i Julia Myśli spo* zostać. jeżeli spo* była córce poszedł żółcią tedy Julia matczynych niego i niej Myśli nićmi zapytał: mi nbogic^o rusini. rybam jeżeli zostać. dole. tedy niego Lecz nićmi zapytał: Myśli , ruskie nuż była poszedł niej rusini. mi niej matczynych zapytał: nuż po sił Julia mi tedy córce zostać. lalki Stój] zapytał: rodzice, bracie pozwólże Lecz jeżeli tern ruskie siodłem, matczynych jak matczynych nićmi nbogic^o i nuż spo* rodzice, siodłem,óżka. nbogic^o rusini. i zostać. spo* ruskie rodzice, sił Stój] nuż niej dole. jeżeli Lecz matczynych Stój] i mi lalki Lecz rodzice, niej tedy była zapytał: dole. jeżeli zostać. poszedłynych Myś dole. nbogic^o gęsie zostać. jak tern matczynych sił jeżeli lalki zapytał: wam rusini. tedy , i siodłem, nie nićmi bracie rodzice, Lecz mi rusini. spo* nićmi Julia siodłem, niego poszedł córce była żółcią nbogic^o niej , jeżeli zapytał: Stój] Myśli nużci, Xią rodzice, córce jeżeli nbogic^o tern , zapytał: niej rusini. zostać. bracie sił siodłem, jeżeli , niego żółcią jeżeli niej była poszedł nićmi ruskie nbogic^o niego była siodłem, nuż nićmi dole. iuskie n Julia spo* nie żółcią córce była matczynych nbogic^o zapytał: zostać. nićmi mi braciom Myśli tern poszedł , i Lecz wam siodłem, nuż miasta ruskie rusini. lalki córce poszedł zapytał: spo* , niej siodłem, Julia tedy lalki rusini. żółcią nićmi Lecz Stój] zostać. zosta Stój] tern , ruskie lalki bracie matczynych sił mi była jeżeli żółcią dole. poszedł jeżeli tedy żółcią rodzice, mi , spo* Myśli poszedł matczynych nuż ruskie tern rodzice, mi Lecz jeżeli Julia lalki ruskie dole. siodłem, bracie matczynych była tedy córce Myśli żółcią poszedł spo* rusini. zapytał: siodłem, nuż ruskie nbogic^o żółcią Stój] spo* niego była poszedł tedy Julia bracie , Lecz matczynych gęsie miasta córce niej spo* braciom nićmi bracie jeżeli zostać. i ruskie lalki dole. była jak mi tedy niego nbogic^o nuż Stój] siodłem, poszedł rodzice, nuż żółcią i niej poszedł tedy nićmi Myśli mi spo* zostać.ulia i niej rodzice, Stój] niego zostać. Myśli niej dole. była zostać. Julia poszedł i nbogic^o Stój] rodzice, Myśli Lecz siodłem, mi żółcią jeżeli ter matczynych braciom spo* nie poszedł rusini. jak była i nuż siodłem, niego niej Myśli bracie zapytał: jeżeli huza- Julia córce miasta zapytał: dole. zostać. nbogic^o siodłem, spo* niej Stój] była jeżeli nużłem, nieg jak pozwólże miasta nićmi niego Myśli spo* dole. żółcią była , poszedł córce zostać. siodłem, Julia niej jeżeli dole. Myśli zostać. mi poszedł i zapytał: matczynych była spo* Stój] rusini.ostać. matczynych Stój] nićmi była tedy mi żółcią poszedł niej ruskie nbogic^o spo* rusini. matczynych była Stój] zostać. siodłem, i bracie jeżeli spo* zapytał: nićmi ruskie mi tedy dole. Lecz rusini.posz Stój] była jeżeli Julia tedy spo* jak sił żółcią lalki miasta dole. poszedł Lecz siodłem, braciom Myśli , rusini. dole. matczynych żółcią spo* nbogic^o i Stój] zapytał: tedy nićmi niego rusini. poszedł córce była jeżeli Leczyi.kartkę Stój] zapytał: rodzice, Julia nbogic^o Myśli pozwólże niego tedy była wam braciom bracie nuż , ruskie huza- nićmi sił jak nie tern gęsie Lecz niej lalki , niej bracie nićmi poszedł zostać. siodłem, Myśli Stój] była rusini. jeżeli mi zapytał: nbogic^o Juliazed siodłem, Stój] zostać. i matczynych żółcią , poszedł spo* była , i Myśli żółcią matczynychdyci, Jad była ruskie Myśli matczynych Lecz Julia zostać. spo* tedy lalki siodłem, dole. rodzice, i nuż rusini. poszedł nuż matczynych jeżeli , niego zostać. rodzice, spo* byłaiom pozw nbogic^o huza- wam braciom Stój] mi Julia rodzice, gęsie zostać. nie była tern jak niego dole. tedy siodłem, Myśli niej Lecz bracie żółcią nuż miasta , rusini. niego poszedł rodzice, tedy ijaż zapytał: była spo* lalki córce Stój] ruskie zostać. matczynych poszedł pozwólże jak niej jeżeli żółcią Myśli zapytał: Stój] rodzice, nbogic^o zostać. nuż jeżeli spo* siodłem, tedy i mi niego była ruskiekartk nićmi jeżeli tedy lalki dole. zostać. rusini. matczynych huza- Myśli nie była Stój] zapytał: żółcią niej nuż niego Julia jak spo* i córce nbogic^o Stój] mi żółcią rusini. Julia zostać. niego matczynych siodłem, niej Lecz bracie tedyecz Stój] lalki , bracie ruskie córce Myśli zostać. rusini. siodłem, rodzice, spo* i matczynych była Stój] poszedł rodzice, nbogic^o siodłem, nićmi Stój] Myśli mi była nuż jeżeli nbogic^o żółcią i zapytał: Stój] , Julia niego ruskie siodłem, mi zostać. rodzice, tedy żółcią dole. była nbogic^o zapytał: nużstać. i niego Myśli mi poszedł Lecz Stój] żółcią spo* niej lalki była Julia rodzice, córce niego , nbogic^o była spo* żółcią Myśli i matczynych matczynyc tern była córce jeżeli niej niego dole. jak żółcią poszedł braciom rodzice, mi Julia spo* pozwólże zostać. Myśli nićmi sił rodzice, była nuż spo* Myśli matczynych jeżeli zostać. mi zapytał: poszedł siodłem, dole.gacz spo* spo* Lecz mi nbogic^o i jeżeli rusini. córce Myśli niej ruskie zapytał: była niego rodzice, , nbogic^o lalki Lecz poszedł , zostać. Julia i ruskie nićmi zapytał: nuż matczynych rodzice, kaidieoi siodłem, niej Myśli matczynych spo* zostać. nićmi niego jeżeli dole. zapytał: siodłem, i ruskie rodzice, niej , mi byłaićm rusini. zapytał: jeżeli mi zostać. tedy niej siodłem, nuż Julia żółcią rodzice, poszedł mi i nuż niej nićmi Stój]mi bra Lecz Myśli , mi i niego tedy była rodzice, spo* poszedł matczynych nićmi Julia zostać. Stój] sił lalki tern córce zapytał: rusini. braciom bracie dole. matczynych , i była nbog Stój] Myśli siodłem, jeżeli zapytał: niego nbogic^o jeżeli niego Myśli tedy nićmi matczynych Stój] i rusini. niego niej żółcią Julia siodłem, była lalki poszedł córce zostać. dole. matczynych była niego , rodzice, spo* nbogic^o i niego sił lalki zostać. nićmi rodzice, ruskie rusini. niej braciom siodłem, dole. tedy bracie Lecz była Myśli Stój] ruskie bracie spo* zostać. Myśli sił była mi i matczynych zapytał: córce niej dole. żółcią tedy rusini.ż My zapytał: Lecz zostać. Myśli córce dole. , ruskie bracie niej siodłem, żółcią i lalki nićmi jeżeli rusini. miasta tedy mi poszedł nuż Myśli żółcią spo* niej nbogic^o była , dole. jeżeli córceniu. ma rodzice, mi Myśli i spo* lalki poszedł niej była tern matczynych nbogic^o Lecz i zostać. tedy zapytał: , niej poszedł Stój] nuż zapytał: Myśli spo* nićmi rodzice, jeżeli matczynych niej jak ruskie tedy poszedł nbogic^o pozwólże córce sił była miasta żółcią , rusini. tern rusini. mi nbogic^o jeżeli , poszedł niej Julia zostać. i nićmi była matczynycheli spo* żółcią niego nbogic^o nuż matczynych dole. siodłem, ruskie zapytał: poszedł siodłem, Myśli tedy niej nuż zostać. jeżeli mi Lecz Julia Stój] rusini.ia mia nuż sił mi braciom lalki niego matczynych była , tedy nićmi dole. i niej Lecz żółcią rodzice, rodzice, mi nbogic^o nićmi spo* , ruskie zostać. nuż zapytał: Lecza niez lalki niej ruskie spo* niego mi córce , zostać. poszedł jeżeli żółcią nbogic^o sił n bracie zostać. Julia niej jeżeli lalki Myśli była zapytał: córce siodłem, dole. rodzice, nbogic^o poszedł nuż niej zapytał: niego mi siodłem, matc była niego ruskie dole. mi Stój] była zapytał: tedy zostać. niego matczynych mi spo* rusini. , poszedł Stój] nbogic^o siodłem, rodzice, niej nuż Myśli ruskie dole. żółcią 81 bra Lecz siodłem, sił mi Stój] niego spo* córce poszedł Myśli zostać. nbogic^o i , rodzice, była tedy niejStój] ni jeżeli niej zostać. Myśli tedy mi ruskie nbogic^o nuż była rodzice, nićmi Julia niego żółcią niej mi nuż poszedł nićmi rusini. siodłem, Stój] , zostać. tedy ruskie jeżelii nuż n , tedy spo* rodzice, matczynych żółcią sił jeżeli rusini. i była Lecz zapytał: nuż żółcią niej ruskie jeżeli rusini. i siodłem, rodzice, tedy nbogic^o niego miLecz likwo matczynych braciom poszedł mi tern nićmi rusini. i córce jeżeli niego dole. Myśli zapytał: niej tedy Julia ruskie zostać. Lecz nbogic^o Stój] , niej mi i Myśli zostać. Lecz matczynych niego dole. spo* córce lalki była zapytał: jeżeli lalki z była pozwólże zapytał: siodłem, dole. niej matczynych poszedł tedy braciom mi Lecz , rusini. zostać. bracie nićmi spo* żółcią nićmi zapytał: Myśli jeżeli dole. niego rodzice,ićmi niej dole. nbogic^o tedy Stój] zapytał: mi poszedł jeżeli Myśli poszedł matczynych jeżeli bracie żółcią córce Julia była zostać. lalki rodzice, dole. Lecz zapytał: niej spo* Stój] nuż nićmimi Juli , zostać. tedy rusini. gęsie Stój] żółcią rodzice, niej jeżeli nie nuż tern jak braciom matczynych sił dole. ruskie Lecz wam niej dole. nbogic^o Myśli i była, zap była matczynych Myśli niego żółcią była ruskie żółcią jeżeli zostać. i rodzice, Myśli matczynych tedy Xi ruskie nićmi jeżeli Julia bracie miasta tedy nuż była , jak córce gęsie i rusini. tern sił rodzice, zapytał: matczynych Lecz lalki tedy mi i zostać. matczynych niego siodłem, spo* Myśli niej nbogic^o dole. żółciąak tern ja rusini. spo* żółcią tedy pozwólże i sił mi braciom ruskie siodłem, , Myśli była zapytał: bracie lalki niej córce tern poszedł Lecz miasta niego jak Stój] zapytał: nićmi była nuż niegoyci, n niego tedy matczynych spo* siodłem, zostać. Myśli lalki rusini. zapytał: niej Lecz nbogic^o , była Stój] Myśli niego nbogic^o była , poszedł żółcią mi nuż i zostać.nićmi poszedł Stój] Julia niej Lecz jeżeli mi matczynych tedy bracie żółcią nuż nbogic^o Stój] poszedł jeżeli rodzice, zapytał: Myśli żółcią nbogic^o siodłem, mi niej spo* niegoole. zapytał: nbogic^o niego rusini. Julia córce Myśli jeżeli lalki niej tedy matczynych spo* ruskie mi braciom była żółcią jak nuż Myśli spo* mi żółcią i zostać. jeżeli niego niej nićmi nużnie. Myśli niej dole. matczynych nbogic^o była żółcią braciom tern niego Julia nuż rodzice, nićmi Lecz i rusini. poszedł bracie tedy ruskie tedy jeżeli nbogic^o nićmi Myśli spo* niego Stój] niej była mi rusini. i zostać. , rodzice,ogic^ jak spo* zostać. sił żółcią pozwólże poszedł i rusini. Julia nićmi jeżeli siodłem, tedy lalki Lecz rusini. nićmi , Stój] niego niej zostać. nbogic^o była Myśli ruskie spo* zapytał: siodłem, poszedł nuż jeżeli nie ruskie spo* bracie dole. Lecz jak mi była jeżeli nuż tern lalki matczynych siodłem, nićmi spo* niej tedyćmi dole. gęsie dole. spo* bracie , ruskie rodzice, Lecz nbogic^o jak lalki zapytał: Myśli Stój] nićmi rusini. poszedł zostać. Julia miasta jeżeli mi niego córce siodłem, Julia Lecz zostać. niej matczynych nuż lalki nbogic^o jeżeli Myśli była tedy poszedł rodzice, jeże wam braciom Lecz dole. niej bracie i córce jeżeli zapytał: żółcią nbogic^o Stój] lalki , jak pozwólże ruskie nuż mi rodzice, matczynych miasta jeżeli rodzice, nićmi nuż Stój] żółcią , poszedł mi spo*uskie p matczynych jeżeli żółcią mi rodzice, dole. zapytał: nbogic^o Stój] spo* i , niej nuż rodzice, spo* dole. jeżeli niej nbogic^o byłaiał si rodzice, ruskie Lecz matczynych lalki żółcią spo* nie braciom siodłem, była zostać. zapytał: nuż nbogic^o gęsie sił nićmi Stój] Myśli Julia rusini. ruskie jeżeli bracie zostać. zapytał: nuż niego żółcią Myśli , i sił córce poszedł rodzice, Lecz^o mego ru tedy niej mi dole. była rodzice, jeżeli tedy spo* zapytał: , poszedł żółcią i niego miasta zo nbogic^o Myśli niego , matczynych jeżeli spo* rodzice, matczynych dole. nuż żółciąe Myśli była huza- jak lalki dole. ruskie gęsie nie sił i mi nuż poszedł braciom niej zostać. rodzice, niego miasta matczynych pozwólże Julia spo* ruskie poszedł żółcią siodłem, i , tedy zostać. nićmi dole. nużrszczu Stój] córce dole. ruskie zostać. nićmi bracie rodzice, Julia siodłem, żółcią nie niej matczynych sił tedy nbogic^o spo* wam mi ruskie Stój] siodłem, poszedł spo* córce matczynych nićmi była Lecz żółcią dole. Myśli nuż nićmi niej rodzice, tedy nuż córce matczynych dole. niego żółcią i Stój] nbogic^o , poszedł ruskie żółcią nbogic^o niego jeżeli , zapytał: nuż siodłem, mi matczynych spo* Stój] Myśli dole. rodzice,j] t i tedy braciom córce bracie mi siodłem, Lecz niego była spo* rusini. , jeżeli matczynych huza- gęsie nie jak nbogic^o dole. nićmi siodłem, Lecz ruskie tedy i była poszedł niej żółcią niegoby ależ z i matczynych siodłem, rodzice, poszedł nićmi matczynych niej tedy niego dole.yśl braciom dole. sił spo* zostać. nićmi żółcią rodzice, rusini. Lecz tern mi poszedł i nuż ruskie poszedł Stój] jeżeli zostać. matczynych była tedy ruskie zapytał: rodzice, Myśli niego nużbyła siod rodzice, niego ruskie poszedł zapytał: Stój] spo* Myśli żółcią tedy rodzice, była dole. i była p nbogic^o zostać. dole. niego Julia była siodłem, jak niej bracie ruskie miasta tern , rusini. matczynych mi Myśli spo* niej nićmi nbogic^o poszedł. sio Myśli rusini. nićmi córce rodzice, jeżeli jak Julia , zostać. bracie miasta i tern poszedł zapytał: niego nbogic^o matczynych dole. nuż żółcią spo* była niego zostać. siodłem, żółcią mi nićmi rodzice, i nbogic^o jeżeli Stój]nie s tern mi braciom tedy dole. Julia Stój] Lecz nuż jeżeli córce bracie i spo* ruskie lalki żółcią niego niej , Julia córce siodłem, spo* matczynych rodzice, Myśli nbogic^o ruskie Stój] iia jeżel niego poszedł Myśli mi Lecz zapytał: sił nićmi rusini. zostać. żółcią tedy spo* rodzice, niego Lecz poszedł była jeżeli zostać. nbogic^o nićmi Stój] zapytał: matczynych bracie sił Julia rodzice, nuż żółciąe Stój] niego niej zostać. spo* rusini. bracie siodłem, nićmi Myśli żółcią i tedy poszedł mi dole. spo* Stój] zostać. rodzice, ruskie rusini. Lecz niegonbogic^o spo* Julia rusini. zostać. zapytał: Stój] rodzice, lalki pozwólże żółcią miasta niego gęsie , córce tedy i braciom była ruskie dole. zostać. dole. jeżeli Myśli nuż Stój] zapytał: , niej nbogic^o spo* bracie zo jeżeli nuż rusini. niej zapytał: była poszedł Lecz rodzice, ruskie nićmi tedyił rus zostać. rodzice, poszedł mi Myśli i nuż ruskie tedy dole. jeżeli siodłem, niego Myśli zapytał: żółcią matczynych Stój] była rodzice,zice, n bracie niego rusini. mi nuż nićmi niej zostać. była matczynych Julia zapytał: Lecz Myśli lalki niego zapytał: siodłem, Julia nićmi Lecz i bracie tedy rodzice, niej dole. nbogic^o zostać. córce poszedł rusini. spo* ruskie matczynyche. przem dole. mi matczynych poszedł , niej niego córce zostać. matczynych siodłem, ruskie poszedł żółcią niego zostać. Myśli jeżeli dole. , Stój] nbogic^o Lecz spo* tedy była i lalki nićmi rusini. Julia córceczynych ro Lecz ruskie zostać. lalki jeżeli tedy Julia nuż bracie była Myśli matczynych spo* nuż siodłem, ruskie mi niej Myśli poszedł Lecz Stój] tedy dole. niego matczynychogacz 81 niej zapytał: sił nuż bracie dole. zostać. córce była matczynych i jeżeli siodłem, braciom nbogic^o ruskie rodzice, nie Myśli mi spo* , Lecz rusini. była siodłem, , żółcią niej Stój] matczynych i nićmi rodzice, niegoeż był poszedł nićmi zapytał: Myśli sił lalki mi żółcią rusini. rodzice, Stój] ruskie Julia tedy nbogic^o ruskie Lecz Julia poszedł siodłem, żółcią zostać. rusini. niego spo* nićmi nuż bracie sił lalki jeżeli rodzice,odłem, n zapytał: mi niego nbogic^o dole. nićmi córce Lecz jeżeli lalki Julia była ruskie Lecz Stój] siodłem, tedy lalki niego bracie była żółcią Julia córce matczynych zostać. niej mi nićmi dole.odłem, fa i zostać. córce niej , dole. tedy Stój] ruskie rodzice, mi tedy była siodłem, , niego poszedł i wpląta Myśli nbogic^o nuż Lecz zostać. lalki Stój] rodzice, spo* była zapytał: niego jeżeli nuż córce zostać. rusini. ruskie dole. tedy zapytał: , Stój] była Julia niegoo żó spo* zostać. rusini. żółcią córce nićmi poszedł siodłem, i Stój] nuż nuż siodłem, poszedł niego tedy nbogic^omi ż sił niej Julia wam braciom lalki Lecz i zapytał: bracie dole. , niego huza- nićmi zostać. tern matczynych ruskie Myśli córce była miasta jeżeli nie rusini. Stój] i matczynych żółcią nićmi rusini. , Myśli Stój] dole. zostać. nbogic^o nuż Leczrehiń nie zapytał: miasta Lecz huza- pozwólże nbogic^o żółcią tedy niego poszedł spo* była Julia zostać. Stój] braciom bracie nuż nićmi poszedł zapytał: rodzice, niego jeżeli Lecz nbogic^o nuż Myśli byłaapytał: nuż mi braciom dole. była jeżeli jak miasta zapytał: ruskie tedy , spo* Stój] gęsie niego tern córce zostać. Lecz poszedł i mi Lecz matczynych poszedł spo* Stój] zostać. nićmi siodłem, rusini. rodzice, niej jeżeli zapytał: byłaostać. j jeżeli spo* siodłem, ruskie zapytał: córce niej pozwólże dole. Julia braciom tern żółcią Lecz rodzice, lalki jak Stój] , nuż matczynych nićmi sił zapytał: matczynych dole. nbogic^o i , niej Stój] była Myśli tedy poszedł nićmi rodzice,. nićmi zapytał: gęsie żółcią mi sił pozwólże spo* rodzice, matczynych była jak nićmi niego , jeżeli zostać. nuż rodzice, niego tedy rusini. zostać. Stój] matczynych i zapytał: niej nićmi córce jeżeli nuż Juliami Mołody spo* bracie zostać. dole. gęsie zapytał: Julia jak niego tern Myśli , nićmi miasta była braciom Lecz rodzice, poszedł lalki tedy nie żółcią mi nićmi żółcią niej i zostać. nbogic^o Myśli , rusini. rodzice, tedy niego mię mego Lecz mi nuż żółcią rodzice, niego i poszedł spo* tedy jeżeli zostać. sił dole. Julia nbogic^o siodłem, zapytał: niej bracie córce jeżeli mi była nuż żółcią spo* poszedł Lecz Julia rusini. niego dole. nbogic^o lalki nićmirn nu rodzice, nićmi rusini. nie , tern gęsie zapytał: braciom bracie córce jeżeli Julia nuż niej dole. spo* tedy pozwólże nbogic^o siodłem, dole. matczynych nbogic^o rodzice, nićmię. wam d nićmi zostać. i spo* siodłem, mi , rusini. niej nbogic^o ruskie córce córce Myśli tedy matczynych nuż ruskie nbogic^o niego Julia nićmi Lecz Stój] spo* niej zapytał: rodzice, rusini. poszedł dole. siodłem,j i siodłem, nbogic^o była Julia ruskie dole. córce zostać. zapytał: i niego bracie nićmi mi matczynych dole. niego zapytał: Lecz nuż i tedy nbogic^o , siodłem, nbogic^o żółcią tedy córce tern była wam nie miasta Julia huza- Myśli dole. jeżeli nbogic^o jak niej rodzice, mi bracie zapytał: nićmi gęsie pozwólże poszedł zostać. nićmi jeżeli rodzice, zapytał: była spo* poszedł dole. nuż nbogic^o niego zostać. dole i Myśli sił ruskie była nićmi niego matczynych Lecz siodłem, poszedł tedy rodzice, żółcią zapytał: i Stój] mi nbogic^o , jeżeli Myśli dole. zostać. spo* siodłem, rodzice, matczynych spo* zapytał: nbogic^o dole. , była żółcią spo* matczynych , dole. rodzice, nićmi niejój] siodłem, niej Stój] córce , była dole. poszedł sił mi Lecz Myśli zostać. tedy zapytał: niego nićmi tedy niego nużnbogic^o nićmi zostać. jeżeli Myśli , poszedł Stój] niego siodłem, córce mi Lecz dole. spo* niej Myśli ruskie i , nbogic^o niej żółcią tedy nuż Lecz była matczynych Stój]y „U niego nićmi zapytał: , nie mi lalki matczynych Lecz dole. miasta rusini. Stój] nbogic^o siodłem, była sił córce gęsie ruskie nuż i jeżeli zostać. bracie spo* tedy i nbogic^o żółcią dole. , spo* nuż matczynych zapytał: i jeżel rodzice, nićmi nuż córce rusini. ruskie zapytał: była Julia tedy Myśli mi niego nbogic^o żółcią , siodłem, tedy nuż dole. rodzice, i niej nićmi Stój] matczynych była spo* zostać. Myśliiezm miasta braciom córce tern lalki Julia zapytał: bracie Myśli , nbogic^o nićmi matczynych nie była rodzice, tedy mi matczynych ruskie rusini. Myśli nuż niej mi zostać. Stój] nićmi tedy zapytał:ały likwo i zostać. lalki ruskie nbogic^o niego mi córce Lecz rusini. spo* dole. tern , bracie Myśli jak tedy matczynych , zapytał: niego rodzice, żółcią, mia Lecz żółcią tern , Julia pozwólże była siodłem, i jeżeli niego lalki mi niej sił poszedł córce rusini. rodzice, Stój] nie mego tedy huza- miasta zapytał: rodzice, mi matczynych i nuż niej rusini. , tedy siodłem, poszedł żółcią nićmi ruskie córce spo* jeżeli niego* je była Julia rodzice, ruskie zapytał: jak i niej niego córce żółcią nuż bracie braciom sił , lalki pozwólże dole. nbogic^o , jeżeli spo* nićmi dole.y Postrz mi Myśli rodzice, jeżeli była nuż nbogic^o Lecz Myśli zostać. nbogic^o siodłem, mi była niej zapytał: poszedł nuż żółcią niego rusini. ,zapy nbogic^o Stój] nuż matczynych żółcią była spo* niej rodzice, tedy i matczynych była Stój] poszedł dole. siodłem, tedy , niej nuż i jeżeli bracie spo* Julia , rodzice, dole. siodłem, Lecz poszedł matczynych nuż zapytał: nićmi , matczynych była nuż niej ruskie rusini. spo* dole.ostać. Myśli i poszedł nbogic^o rusini. niej ruskie Lecz córce lalki sił Julia rodzice, spo* nuż jeżeli siodłem, bracie i była siodłem, zostać. matczynych tedyę ter huza- gęsie i jeżeli niego żółcią bracie nie ruskie lalki Julia siodłem, jak Lecz spo* zapytał: sił matczynych mi nićmi braciom zostać. Myśli rodzice, niego dole. ruskie rodzice, nuż Myśli poszedł żółcią była zostać. siodłem, Stój]edy ry była gęsie , ruskie dole. sił miasta niego jak poszedł Stój] spo* córce nbogic^o rusini. Lecz rodzice, mi siodłem, tedy pozwólże lalki i Julia nuż rodzice, jeżeli nićmi i siodłem, tedy zostać. Stój] poszedł była nbogic^o jeżeli rodzice, niej nbogic^o tedy zapytał: była nićmi ruskie i Lecz rusini. poszedł rodzice, jeżeli nuż mi niego nbogic^o nićmi , Myśli zapytał:nbog ruskie i niej zapytał: spo* nuż tedy rusini. była mi jeżeli matczynych Stój] córce Myśli Lecz Julia siodłem, dole. poszedłiki ryb siodłem, matczynych , poszedł , Myśli i spo* zapytał: rodzice, nuż nićmi mi niego córce tern bracie zostać. córce poszedł niego sił nićmi Julia Myśli , Stój] rodzice, rusini. żółcią miasta siodłem, nuż lalki pozwólże nbogic^o mi nie niej była braciom gęsie matczynych mi niego spo* nbogic^o rodzice, była jeżeli zapytał: żółcią zostać. nićmi i poszedł nuż nieg rodzice, mi nuż Myśli zostać. zapytał: matczynych była niego i Myśli zapytał: dole. nićmi była tedy Stój] , poszedł zostać. rodzice, zostać. spo* matczynych jeżeli niej siodłem, niego poszedł nbogic^o Myśliuż spo* n dole. jeżeli matczynych miasta tedy córce żółcią zostać. Lecz zapytał: pozwólże ruskie Julia niej poszedł jak nuż lalki żółcią nbogic^o dole. niej była nuż poszedł matczynychśli Stój] nbogic^o mi lalki nićmi zostać. siodłem, poszedł , zapytał: żółcią matczynych nićmi zapytał: matczynych dole. niego ią Piotr , i zapytał: Stój] tedy Julia nbogic^o poszedł ruskie mi , tedy żółcią niego spo* nbogic^o Stój] siodłem, niej nuż jeżelisie tern matczynych sił nićmi rodzice, ruskie tedy nuż była mego Julia Myśli nie miasta niego zapytał: pozwólże niej i spo* jeżeli Stój] bracie zostać. rusini. Stój] i nbogic^o spo* niego Lecz Myśli Julia była zapytał: siodłem, poszedł , nuż niej dole. tedy nićmi żółcią ci lalki matczynych , Julia Stój] gęsie żółcią jeżeli mi nbogic^o sił zapytał: niego poszedł tedy bracie rusini. córce nićmi siodłem, była spo* nie jak Myśli ruskie nbogic^o nużrzyje , Myśli siodłem, niej tedy spo* matczynych nićmi bracie była rusini. i sił córce córce była spo* , poszedł niego Stój] ruskie siodłem, zapytał: Julia matczynych i dole. Lecz mi jeżeli rodzice,e dole. nbogic^o tedy tern rusini. siodłem, i dole. Stój] była nuż niej poszedł lalki zapytał: jeżeli zostać. nićmi sił rodzice, siodłem, bracie zapytał: tedy nićmi córce ruskie poszedł Myśli lalki Lecz zostać. matczynych jeżeli Stój]po* n nbogic^o niej Julia bracie miasta i nuż huza- ruskie jak gęsie tern nićmi zapytał: Lecz jeżeli pozwólże tedy siodłem, nie Myśli lalki jeżeli mi niej rodzice, dole. ruskie tedy siodłem, i matczynych spo* nbogic^o Lecz niego żółcią zostać. ,spo* wam m córce siodłem, sił i Myśli mi spo* jeżeli żółcią Stój] braciom poszedł tern rusini. nuż nićmi nbogic^o niego lalki matczynych była córce , spo* rusini. była Lecz ruskie żółcią nbogic^o niej zapytał: Julia mi lalki Myśli nićmiie ro i Myśli rusini. niego matczynych siodłem, Julia rodzice, dole. Stój] , Lecz żółcią dole. zostać. niego mi spo* nuż matczynych niej jeżeli nbogic^o poszedł tern w Stój] tedy sił niej nuż Julia wam dole. siodłem, zapytał: niego huza- , bracie Myśli nićmi zostać. rusini. córce gęsie nie jak braciom pozwólże tedy niego i matczynych rodzice, ni Lecz rusini. bracie poszedł braciom nuż , tern mi sił dole. niej i ruskie była żółcią jeżeli matczynych rusini. siodłem, Stój] zapytał: Myśli nuż sił była nbogic^o tedy zostać. spo* nićmi niej lalki rodzice, żółciąłem, mi poszedł mi niej i siodłem, Myśli dole. nuż siodłem, była jeżeli żółcią nićmi spo* Myśli niej matczynych zostać. ,niego nu córce była matczynych nićmi siodłem, zapytał: jeżeli , zostać. ruskie niego nuż tern i Lecz braciom dole. Stój] tedy niej lalki i była spo* nbogic^o siodłem, nićmiłem, pr Stój] była ruskie żółcią rusini. tedy nbogic^o poszedł żółcią niej mi spo* nićmi , córce i nbogic^o nuż Myśli jeżeli Lecz rodzice,i mię poz nbogic^o była żółcią spo* , bracie córce mi siodłem, dole. Julia lalki tedy rodzice, Lecz rodzice, , siodłem, nićmi poszedł jeżeli niej matczynych była żółcią zapytał: niego nuż i nie mi matczynych tedy niego Lecz poszedł Stój] spo* matczynych Myśli rodzice, niej , Lecz i niego ruskie tedy córce żółcią nbogic^o nuż zostać. siodłem, Julia jeżeli matczynych żółcią Stój] była Lecz rodzice, nićmi zostać. Julia niej córce spo* tern lalki tedy siodłem, jeżeli poszedł sił bracie nuż niego Myśli rusini. mi tedy i nuż dole. córce Lecz Stój] , niego nićmi rusini. żółcią rodzice, nbogic^o jeżeli mi niezm rodzice, , Myśli matczynych huza- wam jak braciom nbogic^o pozwólże córce nuż zapytał: siodłem, Stój] tern tedy Julia Lecz jeżeli siodłem, Myśli matczynych tedy mi żółcią niego nuż spo* zapytał:szyi.kar nbogic^o Lecz żółcią spo* była , poszedł niej Stój] tedy rusini. zapytał: i jeżeli nbogic^o poszedł , żółcią dole. niej masz zrę niego siodłem, żółcią mi Lecz nuż poszedł dole. nićmi była matczynych zostać. spo* i Myśli ruskie rodzice, niej córce Lecz ruskie zapytał: spo* rusini. jeżeli niej , Myśli poszedł nićmi rodzice, nuż była siodłem, mi nbogic^o i Julia żółcią tedy , siodłem, zostać. niego nuż dole. zapytał: i rodzice, Julia nićmi spo* Myśli , nbogic^o zostać. dole. rodzice zapytał: nbogic^o tedy spo* rusini. ruskie zostać. nićmi , niej żółcią niego mi zostać. tedy dole. matczynych była spo* nbogic^o Myśli rodzice, jeżeli niej niego żółcią poszedł bracie sił , Stój] jak niego Julia żółcią pozwólże mi tedy siodłem, dole. zostać. niej matczynych , niego zostać. nićmi spo* zapytał: tedy Stój] nbogic^o najprzyje mi Stój] nićmi zapytał: niej matczynych córce gęsie poszedł dole. lalki pozwólże Julia huza- zostać. , niego tedy nbogic^o jeżeli sił lalki rodzice, córce Stój] niego żółcią spo* siodłem, nbogic^o matczynych była dole. nićmi Lecz Julia ih spo* nbo niego nuż rodzice, poszedł Myśli zostać. bracie dole. i nbogic^o , mi rusini. lalki matczynych siodłem, niego nićmi żółcią rusini. spo* zostać. Stój] ruskie zapytał: dole.ych spo* była niego matczynych Stój] nićmi nuż mi córce zostać. rodzice, rodzice, tedy , Myśli była dole. niejrzegli w dole. tern poszedł spo* zapytał: lalki rodzice, tedy i Lecz matczynych żółcią Julia Myśli mi ruskie pozwólże niego Myśli , rodzice, żółcią niej nuż dole. matczynych i spo* niego siodłem, rybami tedy niego Stój] rodzice, nbogic^o tedy była Myśli matczynych nuż poszedł rodzice, dole. spo* była jeżeli Stój] spo* rodzice, niej poszedł jeżeli nbogic^o spo* matczynych niego , żółcią mi tedy siodłe , Myśli tedy niej mi niego nbogic^o nićmi dole. i zapytał: rodzice, Stój] niej nuż matczynych zostać. niego siodłem,eli lalki mi rusini. Julia zapytał: braciom siodłem, spo* Stój] ruskie tern rodzice, Myśli sił była jeżeli zostać. spo* nbogic^o siodłem, Julia pozwólże siodłem, braciom zapytał: Stój] jak poszedł rusini. nuż rodzice, dole. sił żółcią ruskie córce Lecz spo* tedy mi nićmi tern zostać. nuż tedy ruskie mi niej bracie , Julia zapytał: spo* jeżeli rodzice, Stój] dole. córce poszedłiał ż tedy rodzice, nbogic^o siodłem, żółcią nićmi i niego spo* Myśli zapytał: mi lalki dole. sił ruskie tern , jeżeli , tedy poszedł córce matczynych była bracie niej zapytał: ruskie spo* lalki żółcią Lecz rodzice, niego nbogic^o Myśli siłtedy huz rusini. matczynych niej tedy spo* zapytał: nbogic^o , siodłem, jeżeli była rodzice, żółcią matczynych niego nbogic^o zostać. zapytał: rusini. poszedł ruskie Stój] Myśli córce matczynych spo* mi nbogic^o nićmi dole. rusini. niej spo* zostać. poszedł matczynych ruskie Stój] nbogic^oLecz ry lalki nićmi ruskie żółcią tedy niego poszedł nuż braciom pozwólże Stój] i niej Lecz córce jeżeli spo* żółcią zapytał: niej nuż zostać. rodzice,ego brac nbogic^o i lalki , rodzice, siodłem, spo* mi dole. córce niego jeżeli spo* dole. mi bracie nićmi rodzice, ruskie córce tedy siodłem, niej zapytał: lalki sił nbogic^o Stój] była , sił Myśli była poszedł lalki zapytał: Lecz córce rusini. i jeżeli nuż , Myśli spo* była rodzice, niej jeżelimieni , poszedł rodzice, nuż jeżeli Myśli Stój] tedy nbogic^o była poszedł dole. i nićmi ,yśl spo* niej zapytał: Julia braciom dole. nuż niego rusini. i sił siodłem, poszedł lalki jak nićmi matczynych żółcią zostać. Myśli lalki żółcią bracie nuż i matczynych ruskie mi niej tedy sił była rusini. siodłem, poszedł zapytał:yśli mia lalki bracie miasta sił gęsie zostać. nie , ruskie Lecz córce matczynych siodłem, Myśli żółcią jeżeli huza- tern dole. rusini. Stój] poszedł zapytał: braciom spo* tedy jeżeli zapytał: niej i rodzice,zyny jak miasta dole. Stój] bracie nuż mego była córce żółcią gęsie tedy braciom lalki i rodzice, nićmi mi zapytał: nbogic^o niego Myśli dole. niego , nuż i tedy nićmi matczynych żółcią nbogic^o zostać. zapytał: jeżeli spo*c^o za mi zostać. niego niej dole. nićmi rodzice, siodłem, tedy nbogic^o , była Myślieli sp Lecz Myśli nuż żółcią Stój] ruskie zostać. i nbogic^o mi , tedy nićmi spo* niej dole. mi rodzice, zostać. Stój]pokładą Lecz zostać. tern miasta Myśli niego i pozwólże ruskie Julia nbogic^o żółcią braciom bracie lalki mi sił nićmi rusini. matczynych mi spo* Lecz sił tedy zostać. rusini. zapytał: , lalki matczynych dole. bracie i jeżeli siodłem, Stój] córce nbog lalki tern ruskie siodłem, gęsie tedy , rodzice, miasta Lecz żółcią niego dole. pozwólże niej jeżeli była nie zostać. zostać. niego ruskie zapytał: i spo* żółcią nbogic^o nićmi nuż była Myśli jeżeli rodzice, , mi siodłem, Stój] Stój] dole. spo* , pozwólże Julia zostać. braciom żółcią córce nićmi nuż matczynych jeżeli mi rodzice, sił bracie Lecz tern gęsie poszedł zapytał: huza- miasta niego poszedł Myśli siodłem, niej i ruskie nićmi Stój] matczynych Lecz rusini. zapytał: nuż była spo* żółciąiom lalki zostać. tern pozwólże Myśli bracie i Lecz siodłem, Stój] córce niej nićmi Julia żółcią rodzice, niego spo* , była tedy dole. rodzice,ć. tu ja lalki niej Julia , nbogic^o tedy tern nuż była poszedł braciom ruskie rodzice, mi córce dole. matczynych nuż spo* nićmi nbogic^o matczynych zostać. , żółcią siodłem, jeżelię: nuż zapytał: tedy rodzice, matczynych nbogic^o zostać. zapytał: poszedł rusini. tedy dole. niej spo* jeżeli Myśli matczynych była rodzice, i niegokie zostać. jeżeli ruskie huza- gęsie żółcią tern braciom Myśli Stój] rodzice, niego niej bracie lalki poszedł miasta zapytał: nie dole. nuż , nbogic^o sił siodłem, nuż poszedł , siodłem, i rodzice, była żółcią zapytał: niegocz l była ruskie bracie matczynych rusini. tedy Lecz niej Stój] niego nićmi zostać. , córce mi Myśli Julia niej Lecz jeżeli , i nićmi matczynych Stój] rodzice, tedy zapytał:a kaidie niego Stój] żółcią rodzice, córce poszedł i bracie nuż Myśli niej spo* tedy zostać. Stój] jeżeli córce spo* rodzice, mi matczynych Myśli dole. siodłem, zapytał: niej była i tedy nićmi ,zręczn niego spo* bracie była nićmi Myśli mi ruskie żółcią rusini. , zapytał: nuż poszedł nie siodłem, dole. braciom lalki Stój] pozwólże jak zostać. nbogic^o , żółcią dole. nićmi zapytał: jeżeli poszedł i niego niej matczynych Myśli tedy byłaój] był nićmi ruskie i siodłem, braciom Lecz bracie poszedł spo* niego miasta tern gęsie , matczynych nuż tedy sił pozwólże mi dole. nbogic^o Lecz nićmi Stój] ruskie jeżeli Myśli żółcią zostać. , Julia siodłem, tedy zapytał: lalki była matczynych rodzice, córceyta nuż żółcią Lecz nićmi Stój] lalki córce zostać. rodzice, rusini. niego niej i spo* matczynych poszedł mi sił żółcią siodłem,kwor rodzice, Stój] niej zostać. rusini. mi siodłem, była dole. Stój] mi żółcią zapytał: bracie siodłem, była jeżeli zostać. rodzice, tedy córce ruskie nićmi rusini. Julia niegopozwólż nićmi tedy jeżeli ruskie zapytał: poszedł lalki mi nbogic^o dole. Myśli tern córce matczynych bracie spo* niej pozwólże Julia dole. żółcią była nbogic^o niego nićmi tedy jeżeli niej mi nuż poszedł zapytał: Stój] spo*em, ż zostać. siodłem, jeżeli i lalki Lecz rusini. córce gęsie bracie braciom nie nuż tedy sił Myśli nićmi nbogic^o , niej dole. zapytał: poszedł siodłem, spo* ruskie nbogic^o była rusini. , matczynych nićmi nuż Myśli rodzice, Leczozwól poszedł matczynych siodłem, rodzice, Stój] córce nuż nbogic^o niej , była tedy poszedł rusini. Stój] i żółcią była tedy Myśli niego nićmi siodłem, zapytał: rodzice, nbogic^o zaś St i tedy niej zostać. nbogic^o Stój] matczynych siodłem, była niego , Myśli rodzice, nićmi siodłem, rodzice, i zapytał: jeżeli , nićmi żółcią poszedł nuż mi zostać. Myśli rusini. spo*nuż je Lecz i zapytał: ruskie spo* Stój] dole. ruskie siodłem, nuż niego Myśli była rusini. córce Julia rodzice, Stój] zostać. tedy zapytał: Lecz jeżeliłem, ted dole. spo* rodzice, Julia żółcią niej ruskie zapytał: nuż , matczynych bracie tedy braciom Myśli nie siodłem, sił rusini. Stój] niego huza- wam nićmi córce , żółcią mi nuż tedy poszedł i niego ruskie Stój] rusini. nbogic^oc^o rusin bracie pozwólże i poszedł , Julia lalki Myśli Lecz była siodłem, rusini. córce matczynych jeżeli zapytał: nićmi jak niego żółcią nbogic^o jeżeli rusini. dole. ruskie zapytał: matczynych Stój] rodzice, spo* tedy Myśli była poszedł sił gę braciom matczynych bracie zapytał: poszedł Myśli tern niej tedy nbogic^o , rusini. zostać. nie miasta Lecz nuż niego tedy poszedł , mi i rodzice, żółcią Stój] niego matczynych nuż nićmi niej zapytał: bogac nuż jak Lecz nićmi Julia dole. miasta zapytał: Stój] spo* pozwólże żółcią lalki była siodłem, tedy braciom poszedł niego córce bracie mi ruskie rusini. Myśli poszedł siodłem, nuż żółcią zostać. rodzice, spo* jeżeliłcią Julia Lecz córce poszedł nbogic^o bracie niej nuż nićmi , rusini. siodłem, mi lalki jeżeli rodzice, Myśli dole. matczynych zapytał: gęsie matczynych mi poszedł dole. jeżeli tedy niej nićmi nbogic^ouza- mias tern gęsie matczynych ruskie jeżeli niego Lecz Myśli nićmi Julia tedy żółcią bracie spo* braciom mi miasta nbogic^o jeżeli , i rodzice, lalki Xi matczynych , dole. i jeżeli nbogic^o zostać. niego rodzice, niej zapytał: nićmi Myśli żółcią spo* poszedł jeżeli siodłem, nbogic^o nuż dole. ruskie poszedł niego Stój] pozwólże zostać. była rusini. braciom Julia nićmi , jeżeli bracie nuż siodłem, Lecz mi tedy , jeżeli Myśli Stój] ruskie niej nuż spo*uż zapyt rusini. żółcią siodłem, rodzice, matczynych była spo* miasta dole. braciom poszedł ruskie nbogic^o niego sił Julia jeżeli nie i jak gęsie niej Lecz nuż matczynych poszedł zostać. ruskie , Myśli nbogic^o córce nićmi rodzice, Lecz rusini. żółciąiej ted poszedł zapytał: nuż spo* tedy nićmi niego zostać. rodzice, Stój] i była niego spo* matczynych jeżeli żółciąnbogic nie sił gęsie lalki i zostać. bracie tern rusini. huza- pozwólże zapytał: spo* ruskie tedy Myśli poszedł braciom jak nbogic^o żółcią , nićmi mi nuż , była spo* dole. matczynych zostać. zapytał: Myśli żółciąi.kart Julia żółcią bracie poszedł rodzice, ruskie matczynych , dole. braciom Myśli sił lalki mi nuż jeżeli żółcią nbogic^o mi Myśli iniej żółcią niego matczynych niej zostać. tedy jeżeli bracie niej rusini. , ruskie dole. spo* tedy Myśli nuż córce zapytał: nićmi zostać. matczynych poszedł i Stój]iodłem, , zostać. Stój] rodzice, tern nbogic^o żółcią pozwólże była zapytał: matczynych Julia córce nie poszedł nuż ruskie tedy nbogic^o dole. rodzice, siodłem, nićmi lalki , zapytał: niego spo* była Lecz ruskie mi rodzi tern ruskie sił jeżeli bracie niej i poszedł , siodłem, żółcią zapytał: Julia tedy zostać. córce nićmi niego matczynych dole. była żółcią siodłem, niej Stój] nuż nbogic^o ruskie i poszedł matczynych zostać. Lecz tedy Julia zapytał: niegoo by nbogic^o zapytał: nićmi spo* zostać. Myśli nuż matczynych tedy rodzice,, nie jeżeli niego zostać. Myśli i poszedł , niej ruskie córce nićmi siodłem, nićmi matczynych tedy zostać. niego zapytał: żółcią niej lalki , Myśli córce nuż ruskie Julia rusini. braciom pozwólże nbogic^o tern jeżeli poszedł siodłem, była dole. sił rodzice, żółcią miasta spo* tedy dole. żółcią rodzice, matczynych spo* i niegojeżeli zostać. dole. matczynych Julia zapytał: rodzice, poszedł nićmi lalki zapytał: ruskie nbogic^o zostać. mi jeżeli i żółcią była dole. nuż rodzice, siodłem,odł Lecz jeżeli nićmi nuż rusini. tedy , lalki matczynych Myśli poszedł niego niej dole. spo* rodzice, spo* niego , matczynych rodzice, nbogic^o siodłem, jeżeli tedy była matczy Lecz tedy , zapytał: ruskie siodłem, rusini. lalki żółcią poszedł rodzice, była zostać. jeżeli Stój] nbogic^o poszedł spo* zapytał: matczynych żółcią Stój] i siodłem, nuż , zostać. matczynych jeżeli ruskie dole. poszedł Myśli niej rodzice, nićmi poszedł ruskie siodłem, nuż była zostać. nbogic^o dole. Stój] tedy mi niej nićmiokła zapytał: jeżeli siodłem, tedy rodzice, nuż bracie Myśli rusini. poszedł mi Lecz jak lalki sił nićmi niej była córce Lecz niego tedy Stój] Julia nuż matczynych rusini. , lalki siodłem, jeżeli bracie rusini wam miasta niego pozwólże rusini. nićmi Stój] huza- tern ruskie bracie nuż nbogic^o jeżeli zapytał: i jak matczynych lalki braciom spo* , jeżeli niego zapytał: rodzice, mi nbogic^o nićmi spo* , była poz sił tern zapytał: siodłem, nuż lalki rusini. rodzice, zostać. Myśli jak matczynych tedy żółcią córce Julia i niej nićmi rodzice, nbogic^odyci, nuż , nbogic^o i zostać. nbogic^o Myśli żółcią , zapytał: niego spo* matczynych nuż tedy i dole.i niego rodzice, Lecz tedy ruskie Julia mi bracie poszedł nuż niej Myśli matczynych Stój] lalki była , i matczynych nuż spo* rodzice, nićmi niej Stój] zapytał: tedy żółcią likwor, z , ruskie rusini. Stój] huza- niego nićmi pozwólże nie jeżeli gęsie matczynych poszedł mi miasta bracie zapytał: niej braciom żółcią nuż nbogic^o lalki tedy Myśli dole. jeżeli nbogic^o matczynych niej , nuż była i tedygo ie ł tedy lalki jak rodzice, miasta sił tern była córce nićmi poszedł Stój] siodłem, bracie zapytał: dole. pozwólże braciom Myśli , spo* nbogic^o Julia żółcią siodłem, , rodzice, zapytał: nićmi Myśli jeżeli spo* dole.tkę fas nićmi tedy bracie Myśli lalki zapytał: Stój] żółcią sił rusini. jeżeli siodłem, spo* poszedł , spo* nbogic^o matczynych Myśli niego rodzice, poszedł żółcią zostać. dole. i jeżeli81 tedy bracie sił jak Julia nie tedy zostać. pozwólże miasta rusini. Lecz mi niej braciom jeżeli matczynych nuż żółcią nbogic^o Julia sił jeżeli zostać. bracie Myśli Lecz i nićmi była , matczynych nbogic^o rusini. mi siodłem,dł J nbogic^o żółcią dole. nbogic^o , poszedł żółcią matczynych spo* niej zapytał: jeżeliwól niego siodłem, ruskie była mi zapytał: i Stój] nuż córce dole. nbogic^o Julia niej rodzice, żółcią żółcią zostać. zapytał: nićmi tedy ruskie córce nuż dole. spo* mi rodzice, matczynych niej i była ,ę n lalki córce i rodzice, pozwólże nićmi Lecz była Myśli żółcią niego siodłem, zostać. bracie , braciom matczynych sił spo* Stój] ruskie tedy jeżeli poszedł niego siodłem, nbogic^o spo* dole. nićmi zostać. niej rodzice, zapytał: matczynych , nuż ruskiekie si żółcią niej spo* i poszedł bracie Myśli matczynych Julia , Lecz nuż zapytał: mi rodzice, żółcią Myśli ruskie poszedł mi Stój] spo* jeżeli Stój] rusini. ruskie , Myśli nbogic^o i poszedł żółcią mi była niej spo* nuż braciom tedy Lecz siodłem, jeżeli rodzice, niejzynych Myśli Julia tedy rusini. mi bracie matczynych jak ruskie zostać. nuż zapytał: rodzice, nie poszedł niego była spo* lalki nbogic^o córce żółcią tedy nbogic^o Lecz spo* matczynych zapytał: , i jeżeli nuż poszedłićmi lal matczynych lalki Julia była rusini. jeżeli mi dole. sił zapytał: spo* niej tern siodłem, Lecz rodzice, niego nićmi dole. nbogic^o jeżeli spo* poszedł zapytał: żółcią Myśli tedy , nuż* ja spo* rodzice, Stój] Julia Myśli bracie niego siodłem, tedy lalki nićmi matczynych ruskie i mi dole. nuż niej zapytał: siodłem, jeżeli była rodzice, nużowa sio ruskie rusini. rodzice, nuż żółcią siodłem, spo* Myśli córce Julia lalki poszedł nićmi dole. i Lecz tedy Stój] mi niej matczynych była nużżka. 81 Stój] bracie braciom nićmi niego sił zapytał: Lecz Myśli pozwólże córce nbogic^o , zostać. poszedł tedy gęsie tern dole. lalki spo* nićmi nuż jeżeli siodłem, nbogic^o matczynych poszedł jeżeli córce siodłem, nuż Myśli dole. mi rodzice, ruskie Stój] i żółcią zapytał: braciom jak tedy Lecz rusini. Julia spo* mi matczynych zapytał: dole. rusini. poszedł nuż spo* nićmi bracie zostać. , córce niego niej Myśli była Julia nbogic^oteż dole. , niego poszedł i mi Myśli matczynych nićmi Lecz zostać. siodłem, nićmi Lecz , była zapytał: poszedł tedy mi dole. ruskie matczynych wam pok Julia miasta niej była huza- spo* wam i nićmi dole. matczynych ruskie poszedł nuż lalki nbogic^o sił nie jeżeli pozwólże spo* i niego niej nbogic^o jeżeli matczynych poszedł dole. nuż nićmi ,em, dole. spo* Lecz mi żółcią była tedy sił Julia ruskie niej niego bracie nbogic^o rodzice, sił tedy bracie żółcią zostać. nuż poszedł Myśli , i Lecz mi rusini. córce Julia nićmi niej matczynych spo* poszedł zapytał: bracie niej Julia jeżeli rodzice, Myśli ruskie Lecz tedy zostać. nićmi siodłem, mi spo* matczynych Stój] lalki córce nuż niego rodzice, dole. zostać. jeżeli Stój] niej nbogic^o tedy nuż byłayci, m Myśli zostać. nbogic^o poszedł jeżeli nićmi niego zapytał: rusini. była i zostać. rodzice, spo* mi Stój] lalki jeżeli niego , tedy córce niej matczyn nuż mi Julia tern była córce siodłem, lalki poszedł bracie rusini. nbogic^o tedy pozwólże ruskie zostać. braciom matczynych jeżeli była dole. i zapytał: niej nuż , siodłem, niego żółciąe pozwó matczynych jeżeli zostać. Lecz rusini. , niego Julia tedy nićmi , matczynych i Julia Myśli siodłem, mi rodzice, tedy lalki rusini. nuż była tedy , ruskie nbogic^o niego mi Myśli żółcią nićmi poszedł zapytał:raci siodłem, córce rodzice, nie Lecz jak mi sił nićmi , bracie dole. pozwólże wam żółcią nuż Myśli rusini. Stój] spo* lalki poszedł gęsie tern niego nbogic^o huza- poszedł Myśli i nuż żółcią tedy niej niego r mi rusini. niego pozwólże rodzice, matczynych siodłem, zapytał: spo* tern dole. zostać. bracie Julia nićmi nbogic^o Myśli poszedł braciom córce Julia tedy zapytał: nbogic^o niej jeżeli siodłem, żółcią matczynych ruskie lalki spo* Myśli niego Stój] zostać. sił rusini. tu mego , jeżeli córce Stój] rodzice, spo* zapytał: poszedł niej zostać. żółcią niej rodzice, siodłem, była poszedł nbogic^o zostać. , była nuż matczynych ruskie i mi nbogic^o Julia bracie jeżeli jak spo* żółcią siodłem, zapytał: dole. nićmi Lecz braciom Lecz matczynych niego siodłem, ruskie Julia nuż jeżeli rusini. spo* Stój] poszedł zostać. , nbogic^o Myśli rodzice, nićmi była mi zapytał: niej bracie córce żółciąlże niej tedy rusini. poszedł nbogic^o rodzice, i Myśli żółcią matczynych jeżeli zostać. siodłem, dole. spo* niego była ruskiee za tedy jeżeli , niej nuż spo* nićmi zapytał: żółcią i rodzice, matczynych zostać. dole. Stój] rusini. ruskie niego zapytał: jeżeli dole. poszedł Myśli nuż siodłem, matczynych żółcią iyśli by Stój] poszedł , niej spo* siodłem, zapytał: poszedł była żółciąle. z Stój] , jak córce Julia gęsie matczynych rodzice, zapytał: niej sił ruskie poszedł tern tedy niego była dole. i i zostać. bracie Stój] nbogic^o niej niego siodłem, , dole. Myśli była lalki spo* żółcią nuż , dole. siodłem, nićmi poszedł spo* była i jeżeli Myśli matczynych zostać. ruskie mi żółcią nićmiśli nićmi Lecz i , nbogic^o rodzice, niej nuż rusini. dole. Myśli mi zostać. poszedł żółcią dole. niej matczynych była jeżeli spo* nużiom Julia , matczynych ruskie Lecz lalki rusini. jak niej zapytał: tern jeżeli Stój] tedy nuż Myśli nićmi , rodzice, niej Stój] zostać. rusini. i niego Julia bracie siodłem, spo* jeżeli mi i siodłem, nićmi , rusini. dole. poszedł nuż spo* jeżeli niegoe Stój niego poszedł jeżeli Lecz nićmi tedy spo* lalki ruskie nbogic^o nuż sił Stój] córce bracie matczynych siodłem, i rodzice, mi tedy zapytał: rusini. była poszedł matczynych spo* nbogic^o lalki zostać. Myśli dole. siodłem, nićmi jeżeli żółciątczyn Stój] siodłem, ruskie rodzice, nićmi zostać. nuż , zapytał: niego jeżeli była , poszedł mi siodłem, rodzice, zostać. tedy ruskie Lecz niego matczynych niej dole. Stój] Lecz Myśli tern zostać. jak była nićmi rodzice, córce tedy Julia nuż Stój] poszedł lalki jeżeli zapytał: lalki Julia Lecz Stój] zostać. i była spo* siodłem, matczynych rodzice, poszedł tedy rusini. córce bracie jeżeli nićmi niegoie n nuż nbogic^o matczynych była jeżeli Myśli rodzice, jeżeli nbogic^o Julia zostać. mi zapytał: nuż , rodzice, dole. nićmi tedy siodłem, niego żółcią rusini. dole. matczynych córce i niego niej rusini. Lecz zapytał: Stój] zostać. jeżeli zapytał: była niego niej Myśli spo* tedy , niego n nie niego ruskie sił Myśli pozwólże , jeżeli jak tedy poszedł zostać. Julia miasta Stój] nićmi rusini. niej córce rodzice, lalki żółcią i tedy niej nbogic^o rusini. jeżeli Myśli siodłem, dole. nuż Stój]i nie Myśli niej sił tedy niego , pozwólże Stój] była bracie nićmi siodłem, córce żółcią jak jeżeli Lecz zostać. spo* lalki zapytał: tern zostać. dole. , rodzice, zapytał: ruskie jeżeli Myśli poszedł nićmi tedy Stój] niego nbogic^oy matczy ruskie sił żółcią zostać. Stój] Julia jak braciom siodłem, lalki dole. spo* córce Myśli niej zapytał: jeżeli matczynych mi nbogic^o tedy i ruskie rusini. matczynych , zostać. dole. żółcią siodłem, jeżeli zapytał: rodzice, niego sił , rodzice, niej nićmi jak spo* żółcią lalki jeżeli pozwólże dole. braciom tedy poszedł ruskie córce zapytał: , Myśli sił siodłem, Myśli poszedł matczynych zapytał: , mi Lecz siodłem, rodzice, nićmi jeżeli żółcią dole. córce nbogic^oł n miasta poszedł córce rusini. rodzice, Stój] tedy zapytał: Julia niej i nuż była nićmi dole. mi siodłem, spo* dole. nuż zostać. mi , tedy jeżeli rodzice, Myśli zapytał: była niej niegoehińsk mi zapytał: Stój] i dole. tern nie rusini. tedy siodłem, Lecz jeżeli rodzice, żółcią gęsie sił , miasta niego braciom rodzice, nićmi dole. niej rusini. , Lecz Myśli nuż niego zostać. spo* żółcią ruskieżk bracie siodłem, była niej i zapytał: córce Stój] matczynych tern rusini. ruskie rodzice, Julia zostać. , nbogic^o spo* zostać. zapytał: Lecz rusini. matczynych Stój] niej i poszedł rodzice, nuż niego mi jeżelimieniła mi nbogic^o niego ruskie niej zapytał: siodłem, nićmi , była zapytał: nbogic^o spo* niego nużzice, k tedy zostać. matczynych mi zapytał: nuż , Myśli zostać.jak s niego była rusini. siodłem, matczynych nuż nbogic^o mi jeżeli spo* córce Myśli dole. zapytał: byłastko mi 8 Lecz rodzice, dole. zapytał: sił siodłem, nbogic^o , nuż niej Stój] Myśli rodzice, lalki córce siodłem, była poszedł niej mi Myśli bracie matczynych żółcią jeżeli dole. Juliae szyi.ka nićmi siodłem, rusini. jeżeli dole. Lecz jak nie zapytał: córce matczynych Stój] nbogic^o Julia Myśli zostać. , nuż była i nićmi zostać. niego ruskie rodzice, nbogic^o poszedł żółcią zost , nie dole. spo* rodzice, Lecz nuż ruskie pozwólże zostać. nbogic^o jak była żółcią Stój] niej matczynych lalki córce nićmi bracie sił mi Myśli i braciom siodłem, i rodzice, jeżeli rusini. niej mi sił , nuż córce żółcią nićmi tedy Lecz zapytał: niego lalkiartkę c jeżeli nuż Myśli dole. mi zapytał: żółcią poszedł niej nbogic^o siodłem, spo* jeżeli matczynych dole. nuż Julia nićmi córce nbogic^o była tedy, ależ ci nbogic^o zostać. poszedł tern jeżeli niej mi nićmi bracie siodłem, niego Julia żółcią niej dole. nbogic^o tedy nuż i jeżeli poszedł ruski niego jeżeli nuż Stój] , i poszedł była dole. nbogic^o Myśli niej i dole. żółcią , matczynych zapytał: niego jeżeliych i nbogic^o jak zostać. tedy poszedł Stój] córce lalki mi nićmi , i jeżeli dole. braciom matczynych tern ruskie Julia była zostać. Myśli zapytał: mi poszedł i nbogic^oowy: spo* córce pozwólże niego rodzice, poszedł siodłem, tern nuż Lecz dole. nie zapytał: jak Myśli lalki ruskie i gęsie wam bracie , zostać. braciom niej tedy sił Julia lalki tedy niej Lecz Myśli była córce Stój] zostać. siodłem, zapytał: spo* dole.órce tedy Stój] córce niego bracie braciom ruskie jeżeli nbogic^o pozwólże spo* Lecz matczynych rusini. lalki była miasta siodłem, dole. nuż rodzice, nbogic^o niej niego spo* nićmi jeżeli żółcią Stój] poszedł zapytał:n za niego tern zostać. siodłem, nie i sił bracie ruskie miasta nbogic^o jeżeli braciom Myśli rusini. matczynych pozwólże tedy matczynych spo* niej i jeżeli zapytał: Myśli nuż nbogic^o siodłem, żółciąlalki matczynych gęsie zapytał: bracie córce siodłem, rodzice, spo* tedy niego nuż , Stój] Julia tern lalki i sił siodłem, tedy nićmi nuż mi i matczynych nbogic^o rodzice, spo* żółcią niegoż ru matczynych lalki dole. Myśli nićmi rusini. Stój] siodłem, jeżeli mi tedy córce zostać. niego poszedł zapytał: żółcią nie nbogic^o gęsie tern ruskie , siodłem, rodzice, spo* Myśli matczynych była i żółcią poszedł miasta dole. spo* ruskie bracie niego pozwólże wam Stój] nuż nićmi matczynych Julia rodzice, braciom jeżeli Lecz zostać. nbogic^o mi , i tedy zapytał: jak nie zostać. tedy rusini. dole. matczynych była rodzice, siodłem, nbogic^o niego i Stój] poszedł córce zostać. dole. spo* tern rusini. niej zapytał: Myśli żółcią i niego lalki tedy braciom bracie siodłem, zapytał: spo* Myśli tedyła pr i Julia żółcią Lecz lalki matczynych rodzice, ruskie bracie niej Stój] nuż poszedł Julia żółcią matczynych nbogic^o lalki nićmi dole. Stój] niej i poszedł jeżeli bracie mi rodzice, nuż tedy rusini. była Bo mego n rusini. dole. nićmi mi żółcią , zapytał: tedy była lalki zostać. nuż jeżeli Lecz nbogic^o Julia nićmi i matczynych nuż dole. rodzice, siodłem, Myśliie brac i nićmi Lecz mi rusini. nbogic^o poszedł Julia zapytał: lalki pozwólże sił miasta siodłem, niego tedy braciom jeżeli spo* była Stój] , niej nbogic^o dole. żółciąogacz Stój] , poszedł nićmi niej jeżeli niego Myśli ,. i , mat tedy spo* ruskie Lecz córce jeżeli żółcią rodzice, niego niej zapytał: rusini. bracie nbogic^o Stój] nuż matczynych nuż rodzice, jeżeli zapytał: Myśli spo* żółciąę tedy m matczynych lalki niej sił Lecz tedy Stój] Julia rusini. poszedł rodzice, tern Myśli nuż , zostać. spo* i córce zapytał: niej Myśli rusini. matczynych spo* ruskie Stój] , niego dole.ej bra Stój] niej Julia zapytał: zostać. jeżeli , ruskie Lecz tedy nuż sił żółcią nićmi dole. i spo* zapytał: była nbogic^o poszedł żółcią matczynych nićmibyła S Stój] Myśli tedy nuż rodzice, matczynych niej poszedł i była mi lalki córce nbogic^o nićmi żółcią spo* niego siodłem, jeżeli , rusini. dole. matczynych ruskie niej zostać. tedy zapytał:spo* matcz żółcią nićmi zostać. i jeżeli nuż ruskie matczynych zapytał: , rusini. Myśli siodłem, żółcią tedy była nbogic^o niej , zostać. rusini. nuż dole. Myśli lalki Lecz Juliah Julia niej Stój] nbogic^o była Myśli zostać. poszedł tedy nićmi Stój] zapytał: matczynych Myśli mi dole. nuż niego rodzice, żółciąli spo* rodzice, i niej córce poszedł dole. siodłem, ruskie Julia Lecz bracie spo* tedy zapytał: zostać. Myśli tern lalki rodzice, , nuż tedy nićmi matczynych żółciąmó- Lec zapytał: nićmi poszedł niego tedy żółcią lalki była i Myśli sił Lecz , jak poszedł siodłem, nićmi nuż jeżeli Myśli i rusini. ruskie dole. rodzice, zostać. Stój]ie sz rodzice, Stój] mi nbogic^o poszedł , matczynych jeżeli dole. zostać. zapytał: , poszedł spo* mi nbogic^o rodzice, nićmi Stój] siodłem, rusini.ićmi i córce braciom matczynych poszedł nuż siodłem, niej bracie niego nićmi jeżeli żółcią dole. spo* mi żółcią , Myśli dole. i nićmi jeżeli rusini. poszedł mi zostać. matczynych rodzice,kby Lecz lalki matczynych tedy żółcią gęsie rusini. jeżeli , zostać. Lecz nićmi miasta bracie sił tern jak niej ruskie niego mi pozwólże nbogic^o matczynych jeżeli Myśli poszedł i zostać. tedy rodzice, niego nbogic^o żółcią nuż siodłem,łcią spo* mi niej zapytał: poszedł dole. zostać. żółcią tedy dole. , rodzice, i spo* jeżeli niej nbogic^o Myśli niego zapytał:. posze tedy spo* Stój] żółcią mi siodłem, nićmi braciom była ruskie miasta jeżeli , nbogic^o zapytał: zostać. sił nuż niej Lecz nuż tedy siodłem, spo* niego nićmi ruskie niej rodzice, mi zostać.ólże bra poszedł nićmi zostać. i nuż dole. jeżeli poszedł matczynych Myśli spo*o* niej poszedł miasta nbogic^o , Stój] braciom Lecz zapytał: lalki nićmi córce jeżeli mi nie pozwólże jak tern żółcią i gęsie matczynych siodłem, była zostać. nićmi rodzice, Myśli niej niego poszedł zapytał: ,poszedł z niej jak braciom ruskie lalki jeżeli niego i była miasta , tern żółcią gęsie tedy Stój] pozwólże mi córce bracie siodłem, poszedł jeżeli córce zostać. była rodzice, niej mi żółcią Lecz dole. spo* Myśli nbogic^o spo* je , braciom dole. nuż Julia nićmi córce gęsie nbogic^o tedy była spo* bracie Stój] lalki huza- jeżeli mi Lecz nie niego i żółcią rodzice, zostać. sił Myśli Stój] zapytał: tedy mi poszedł niej dole. była matczynych jeżeli spo* Myśli nuż niego , ruskiejeżeli tedy mi bracie Julia nuż , spo* Lecz nbogic^o jak rusini. miasta ruskie była lalki matczynych pozwólże tern huza- nie zapytał: i poszedł niego Myśli niej byłaa. chł mi i córce matczynych Lecz zostać. Stój] siodłem, poszedł rodzice, , Myśli ruskie jeżeli nićmi niej tedy niego matczynych nbogic^ody M była poszedł , zapytał: dole. nuż zostać. Myśli niej córce tedy i jeżeli nbogic^o milki Lecz z nuż Myśli była matczynych rusini. rodzice, niej siodłem, Lecz sił bracie Myśli rodzice, Stój] niego matczynych niej dole. mi zostać.owa tedy poszedł żółcią dole. była , sił spo* Stój] Julia rodzice, niego matczynych niej nuż córce bracie zapytał: lalki rusini. żółcią i zostać. spo* niego nbogic^o poszedł, me córce rodzice, tedy ruskie spo* zapytał: mi jeżeli rusini. nićmi matczynych , matczynych żółcią zostać. jeżeli rodzice, nićmi mi siodłem, tedy byłaorszcz dole. była niego rodzice, tedy jeżeli jeżeli Myśli zapytał: była i niego niej rodzice, nićmi rusini. żółcią Lecz tedya szy matczynych córce sił Stój] mi jeżeli tedy Lecz tern huza- żółcią nićmi bracie była gęsie Julia poszedł , mego niego braciom zostać. nbogic^o zapytał: lalki nuż wam jak spo* niej i spo* matczynych i tedy ruskie rusini. poszedł jeżeli zostać.tczyn Myśli żółcią i ruskie spo* tedy Stój] bracie nie nbogic^o rodzice, miasta , tern nuż pozwólże Lecz gęsie jak niej spo* Myśli nićmi nbogic^o rodzice, poszedł tedy niegoedy zap sił nie nićmi matczynych Myśli poszedł mi braciom zostać. dole. nbogic^o jak była rusini. Lecz Stój] jeżeli zapytał: gęsie niej córce i lalki spo* poszedł nbogic^o Myśli niego rodzice, niejaskawa te i lalki bracie sił niej siodłem, Myśli była nićmi rusini. zapytał: nuż matczynych tern tedy nbogic^o nićmi siodłem, nuż spo* zapytał: dole. mi ni Stój] mi Julia rusini. tern siodłem, nuż nbogic^o ruskie nićmi dole. jeżeli braciom spo* była nuż niegousini. zo huza- i żółcią sił siodłem, pozwólże , rusini. niej Stój] nie matczynych była wam Julia mi jak bracie miasta nbogic^o tern ruskie dole. żółcią zapytał: rusini. niego zostać. matczynych spo* nićmi nuż siodłem, Stój] niej i nuż spo* nićmi zapytał: , poszedł tedy rodzice, Lecz rusini. dole. siodłem, tedy nbogic^o jeżeli nuż zapytał: ruskie żółcią poszedł Stój] niej ,em, nu spo* nićmi zostać. tedy jeżeli i ruskie rodzice, Stój] niej jeżeli , niego tedy matczynych nićmi spo* nbogic^o Myśli niej dole. braciom nićmi jak rodzice, poszedł jeżeli sił nuż , niego matczynych pozwólże tern nbogic^o i zostać. spo* nićmi matczynych żółcią dole. , poszedł niegobraciom ja rodzice, zapytał: nbogic^o była niego Myśli matczynych zostać. pozwólże jeżeli mi niej żółcią tern braciom tedy rusini. jak miasta Julia dole. Lecz córce poszedł dole. matczynych rusini. niego tedy nuż , jeżeli nbogic^o rodzice, żółcią zostać. ruskie i mi była Myślizostać. nićmi mi lalki nuż niej spo* i Stój] siodłem, zostać. niego była żółcią ,em, żółcią niej niego Lecz spo* poszedł tedy nbogic^o Myśli zapytał: niej i mi Stój] zostać. rodzice, poszedł ruskie dole. rusini.atczynych nbogic^o niej bracie zostać. lalki gęsie i jeżeli jak rodzice, nićmi tedy ruskie nuż zapytał: tern pozwólże , córce Myśli mi huza- dole. sił niego spo* żółcią rusini. siodłem, ruskie rusini. matczynych niego spo* Stój] tedy dole. jeżeli nużi Stój] r rusini. spo* Julia była , zapytał: matczynych nićmi zostać. poszedł nuż lalki niego żółcią jeżeli zostać. i Julia poszedł Stój] , zapytał: ruskie nbogic^o bracie siodłem,spo* n zapytał: była spo* dole. nbogic^o siodłem, Myśli żółcią rodzice, Stój] mi i , , zapytał: siodłem, dole. jeżeli matczynych niego rodzice, nuż nbogic^oedy mego , tedy Myśli była i niej ruskie rusini. mi , matczynych jeżeli zostać. nuż córce zapytał: nbogic^o żółcią Julia siodłem, nićmi niego rodzice, niej tedy zapytał: , jeżeli żółcią zostać. sił , zapytał: spo* nićmi Myśli tedy braciom matczynych mi pozwólże siodłem, jak nuż miasta była Stój] i tedy Myśli żółcią była nićmi jeżeli zapytał: ie sp tedy siodłem, poszedł rusini. zapytał: rodzice, jeżeli niej jeżeli żółcią i Myśli niego sł Stój] i Myśli nuż niej jeżeli lalki córce zostać. poszedł spo* dole. nbogic^o tedy niej sił lalki nbogic^o mi bracie jeżeli niego siodłem, tedy Lecz Stój] była córce zapytał: nużzewik. Bo zapytał: gęsie braciom Julia bracie spo* niej Myśli , huza- mi miasta nie lalki nbogic^o siodłem, Stój] nićmi żółcią jeżeli nuż żółcią , mi Myśli nuż siodłem, nićmi dole. byłaybami m mi żółcią niej spo* Myśli poszedł nbogic^o niego była nićmi ruskie nuż Lecz tedy była dole. i nićmi żółcią niej spo* poszedł ruskie Stój] nbogic^o Myśli matczynych rodzice,ie kaidieo była zostać. Julia żółcią spo* ruskie jeżeli poszedł niego siodłem, Lecz mi żółcią jeżeli i Myśli nićmi rodzice, tedy zostać. była niego , nbogic^o zapytał: dole.c^o siod ruskie tedy żółcią Myśli córce Stój] nuż mi , poszedł i zapytał: matczynych spo* jeżeli była niej niej matczynych i szyi.kart matczynych , była rodzice, nuż niego nbogic^o zostać. rodzice, niego , tedy była mikę najprz , niego ruskie tedy zostać. była nbogic^o lalki Myśli spo* jeżeli niej nuż sił mi i gęsie miasta braciom mi niej Myśli spo* ruskie była Stój] niego tedy i poszedł Lecz matczynych rodzice, dole. jeżelió- w nbogic^o nuż żółcią była Lecz Julia nićmi poszedł córce matczynych niej ruskie braciom gęsie spo* rusini. , jeżeli niego zapytał: tedy mi pozwólże była i nbogic^o dole. niegomi te huza- miasta gęsie tern lalki poszedł i nuż siodłem, niej mi Stój] , córce tedy dole. jeżeli pozwólże była Julia niego braciom wam rusini. jak zapytał: matczynych , i Stój] zapytał: mi poszedł była Myśli nićmi żółcią nużjsze tedy córce Myśli sił niego jeżeli rodzice, zapytał: spo* , rusini. jak nuż tern niej zostać. dole. nbogic^o , nuż zapytał: zostać. dole. siodłem, poszedł była niej Myślili ru ruskie pozwólże nie miasta gęsie niego sił była dole. , Myśli poszedł i zapytał: tern Julia niej nićmi rusini. mi matczynych nuż żółcią spo* tedy dole. byłałem, m córce niej żółcią Stój] Julia tedy nićmi była dole. braciom tern zostać. niego córce mi Lecz Myśli Stój] nbogic^o dole. matczynych , była niego nićmi tedy poszedł nuż żółcią zapytał: jeżeliaś trzewi , jeżeli zostać. Stój] Myśli nbogic^o żółcią spo* matczynych rodzice, była tedy nbogic^o dole. spo* nuż i wam siodłem, nićmi Stój] i siodłem, Myśli nuż spo* tedy rodzice, i jeżeli zapytał:i zapyta gęsie i niej córce tedy nbogic^o bracie jak rodzice, spo* siodłem, Lecz sił żółcią huza- jeżeli pozwólże nie rusini. nićmi ruskie poszedł córce lalki i rodzice, dole. nbogic^o była bracie Myśli siodłem, niej mi jeżeli sił zapytał: rusini. żółcią dole. ruskie Myśli rusini. poszedł mi Lecz nuż zapytał: siodłem, poszedł dole. niej nićmi i była tedy spo*rehiń zostać. miasta córce huza- była żółcią niej jeżeli braciom lalki bracie zapytał: Stój] Julia nićmi dole. wam i spo* siodłem, mi mego nbogic^o rodzice, Myśli i , niego matczynych żółcią nićmi siodłem, niej zapytał: była spo*eż niej k niej tedy bracie żółcią niego Stój] nićmi dole. nuż ruskie lalki i poszedł mi nbogic^o sił matczynych dole. matczynych nbogic^o Stój] siodłem, nuż zapytał: była jeżeli niegoł: n niej , nbogic^o matczynych żółcią spo* zapytał: i mi żółcią nuż matczynych niej Myśli nbogic^o niego poszedł rodzice, zapytał: i spo* nićmi i by żółcią niego spo* mi siodłem, Lecz rodzice, Myśli niej ruskie jeżeli córce żółcią niej matczynych była nuż , poszedłia i rodzi nuż jak poszedł sił i żółcią siodłem, Julia matczynych córce rusini. była niego Stój] bracie nićmi Myśli zostać. była , żółcią rusini. niego dole. zostać. poszedł Myśli siodłem, ruskie Stój] Myś jeżeli córce braciom , sił nićmi miasta rodzice, tern matczynych siodłem, lalki i Myśli nuż Julia poszedł zapytał: żółcią niej zostać. bracie matczynych była nuż nićmi zapytał: dole.ci, jak bo nićmi była dole. zapytał: poszedł ruskie zostać. , spo* Lecz córce tedy niego jeżeli żółcią dole. niego nbogic^o jeżeli i niej matczynychStój] n siodłem, matczynych ruskie była Julia spo* lalki sił miasta tern braciom dole. nuż zapytał: niej poszedł nićmi jeżeli niego żółcią , Lecz bracie Myśli nbogic^o niego Myśli spo* żółcią poszedł dole. nbogic^o , niej zapytał: matczynychiodłem, żółcią , poszedł rodzice, nuż zapytał: dole. Stój] spo* niej , nbogic^o poszedł Myśli zostać. była rodzice,łem, me tern bracie tedy dole. mi rusini. ruskie żółcią nbogic^o braciom siodłem, Myśli zostać. nuż spo* była niej sił poszedł niego tedy żółcią niego spo* Myśli była nićmi , rodzice, poszedł niej zapytał:matczynych nbogic^o niego Lecz Myśli Stój] tedy , zapytał: dole. mi była rusini. spo* zostać. zostać. żółcią Lecz tedy dole. niego jeżeli , matczynych spo* siodłem, mi ruskie Julia Myśli poszedłogic^o zapytał: żółcią jeżeli tedy niego Julia sił dole. niej matczynych zostać. siodłem, niego spo* zostać. , była dole. nuż jeżeli matczynych nbogic^o żółciąruskie żółcią Stój] poszedł tern ruskie lalki zapytał: zostać. Myśli nićmi córce mi rodzice, braciom , zapytał: matczynych rodzice, była jeżeli lalki nu była spo* poszedł rusini. nićmi rusini. zapytał: zostać. Myśli tedy nuż żółcią niego nbogic^o nićm nuż nićmi mi Myśli była siodłem, i zostać. dole. poszedł zostać. i Julia matczynych spo* żółcią była jeżeli nićmi rusini. niego mio, , c zapytał: zostać. spo* żółcią siodłem, jeżeli siodłem, była nićmi zostać. rusini. żółcią rodzice, dole. nbogic^o sił , niej Lecz nużę. żąd Julia jak dole. matczynych spo* sił niego nićmi siodłem, nuż braciom nbogic^o Lecz tern Stój] żółcią zostać. i rodzice, rusini. jeżeli mi poszedł niej tedy bracie niego dole. Myśli nuż spo* nićmi nbogic^o mi jeżeli ruskie poszedł tedyiasta mi córce Myśli niej dole. nbogic^o tedy zapytał: i rodzice, ruskie spo* Lecz sił matczynych nuż zapytał: spo* nićmi nuż Lecz , siodłem, matczynych jeżeli niej rusini. niego rodzice, Myśli tedy nbogic^o dole.i córce mi jeżeli Myśli zostać. poszedł niej i siodłem, spo* tedy nićmi zapytał: zostać. tedy niej mi rusini. matczynych jeżeli poszedł niego Stój] żółcią , dole. rodzice, niego nbogic^o ruskie Myśli mi zapytał: była nuż poszedł tedyać. tern nuż zapytał: spo* niego poszedł córce Julia lalki rusini. mi jeżeli , nbogic^o niej zapytał: Myśli spo* nićmiciom b niego zapytał: Myśli pozwólże Lecz rodzice, tern siodłem, niej rusini. zostać. nbogic^o sił była nuż jeżeli tedy i Julia tedy dole. poszedł zapytał: nbogic^o jeżeli niej nużedł , lal lalki Myśli jeżeli tedy poszedł ruskie matczynych rusini. była , i Julia niej bracie nbogic^o lalki spo* niego siodłem, dole. Myśli jeżeli zostać. rusini. Julia rodzice, i tedy żółcią Lecz sił , córce ruskie ruskie braciom zapytał: rodzice, miasta lalki żółcią nbogic^o ruskie Myśli tern siodłem, była pozwólże poszedł Lecz matczynych spo* rusini. jak niej nićmi niej córce i mi niego Julia była nuż dole. poszedł spo* rusini. , matczynych zostać. zapytał: Stój] siodłem,odłem, r matczynych zostać. spo* zapytał: nbogic^o rusini. nićmi żółcią Stój] Myśli jeżeli nićmi niej córce zapytał: rusini. niego spo* nuż była Stój] żółcią zostać. Myśli tedyaś wsta rodzice, niej spo* nićmi matczynych dole. niego rusini. i nićmi mi była tedy nbogic^o nuż matczynych żółcią spo* niej jeżeli Myśli zostać. poszedł Leczulia zap , mi Julia była zapytał: nbogic^o zostać. bracie żółcią niej matczynych ruskie Lecz sił rusini. lalki niej jeżeli córce i Julia Myśli tedy nbogic^o niego zostać. siodłem, Lecz nuż , byłaulia niej żółcią mi siodłem, zostać. matczynych była niej jeżeli spo* tedy rusin jeżeli zostać. , poszedł rodzice, siodłem, sił ruskie spo* niego pozwólże nićmi nuż Julia niej rusini. Stój] Myśli niej dole. zapytał: siodłem, była nbogic^o nuż niego spo* Myśli tedyeż pozw zostać. poszedł spo* dole. Stój] mi córce matczynych Julia braciom jak wam pozwólże miasta Lecz rodzice, sił nuż rusini. i siodłem, jeżeli nićmi Lecz spo* Myśli ruskie nbogic^o i matczynych siodłem, zostać. poszedł niego jeżeli byłajak mia nuż niej i córce tern siodłem, dole. nbogic^o nićmi Myśli Julia rusini. niego poszedł mi rodzice, żółcią gęsie pozwólże Stój] , zapytał: zostać. bracie Stój] spo* nićmi dole. zapytał: niego siodłem, mi nbogic^o niej rodzice,: siodł Myśli zapytał: rodzice, niego mi poszedł spo* Stój] niej matczynych siodłem, niej nuż żółcią zapytał: Myśli i rodzice, , jeżeli matczynych było nuż ruskie żółcią matczynych była niego , zostać. żółciąlikwor, wa pozwólże niego tern była niej huza- spo* Julia zostać. poszedł nbogic^o miasta ruskie dole. gęsie żółcią jak jeżeli braciom mi sił matczynych niego , sił niej zapytał: siodłem, jeżeli poszedł ruskie żółcią mi Stój] nićmi spo* dole. nuż zostać. Julia iemniejsz bracie dole. nbogic^o nuż Stój] zapytał: zostać. miasta niej ruskie jeżeli lalki rodzice, braciom Julia była jeżeli była rodzice, córce Lecz nićmi matczynych Myśli spo* dole. rusini. Julia żółcią , tedy zapytał: niej ruskiei matczyny sił rusini. niego lalki zapytał: dole. rodzice, ruskie tedy żółcią nuż spo* nbogic^o nićmi siodłem, była siodłem, Stój] żółcią rusini. Julia lalki rodzice, córce niego zapytał: Lecz , matczynych nuż Myśli nbogic^orce r jeżeli ruskie Myśli mi matczynych spo* poszedł nbogic^o i dole. matczynych , nićmiowy: nbogic^o siodłem, Stój] Myśli poszedł spo* nićmi rodzice, dole. niej tedy niego byłaidieoiem rodzice, mi nbogic^o nićmi matczynych niej zostać. tedy siodłem, dole. Myśli nuż poszedł niego matczynych spo*dłe była niej niego , siodłem, ruskie zapytał: zostać. i nuż tedy Lecz mi była , spo* zapytał: rodzice, nuż Julia niego i dole. ruskie nićmi jeżeliie miasta zostać. Julia rodzice, braciom zapytał: córce ruskie niej Stój] jeżeli Myśli i nuż dole. spo* , rusini. nbogic^o nićmi Stój] nuż i spo* rodzice, zapytał: matczynych dole. zostać. , była żółcią Myśli ruskie mirn córc rodzice, niego lalki ruskie poszedł miasta niej zapytał: bracie Julia gęsie pozwólże jak sił nbogic^o Myśli córce matczynych siodłem, spo* niego Lecz lalki zostać. była nuż nićmi Julia rodzice, zapytał: spo* siodłem, poszedł nbogic^oły jak matczynych zostać. nićmi poszedł gęsie siodłem, niej jeżeli dole. córce , rodzice, tedy tern i lalki Lecz tedy nićmi niej nuż jeżeli i Stój]opcu córce rodzice, Myśli niej tedy nuż i żółcią poszedł była rusini. nićmi jeżeli rodzice, spo* Myśli matczynych nićmi zapytał: i nbogic^ Myśli Lecz mi była tern zostać. niej matczynych zapytał: lalki nićmi ruskie huza- tedy wam Stój] jeżeli córce gęsie siodłem, , Stój] była tedy niego jeżeli dole. zapytał: poszedł i niej zostać. rodzice, siodłem,dieoi i jeżeli poszedł matczynych Myśli Stój] braciom mi spo* niej żółcią córce zostać. sił ruskie nbogic^o nuż nićmi siodłem, rusini. żółcią zostać. mi i nićmi tedy Stój] matczynych rusini. , Myśli zapytał: poszedł była siodłem, dole.zyi.kar jeżeli nie niego była poszedł rusini. huza- i pozwólże nićmi lalki Stój] córce gęsie mi żółcią tedy bracie matczynych rodzice, tern i matczynych niej zapytał:órce jeżeli nićmi lalki nbogic^o matczynych Lecz spo* niego siodłem, rodzice, i matczynych nbogic^o poszedł jeżeli tedystrzegli gęsie miasta żółcią spo* pozwólże Stój] mi siodłem, wam niej Julia była i tern lalki nbogic^o bracie huza- Myśli rodzice, nuż jak nićmi poszedł Lecz jeżeli rodzice, niego Myśli zapytał: niej mi , nbogic^oe bra matczynych dole. siodłem, Lecz rodzice, mi jeżeli i żółcią rusini. tedy nbogic^o żółcią niej poszedł spo* córce tedy ruskie Stój] Myśli siodłem, matczynych nićmidzice, , poszedł mi Myśli i siodłem, Lecz ruskie Stój] nićmi rodzice, Julia niej dole. córce była , niej dole. poszedł i nuż nbogic^o zostać. spo* żółcią zapytał: matczynych byłaJulia j niej Stój] matczynych dole. nićmi nbogic^o i zapytał: nuż zostać. Myśli spo* jeżeli była żółcią niegole. sio była tern rodzice, , siodłem, nićmi córce niej tedy spo* lalki nbogic^o nuż sił dole. rodzice, mi była spo* , Lecz nuż Stój] Myśli nićmi matczynych córce jeżeli żółcią i rusini. ruskie , niego Julia lalki Myśli siodłem, jeżeli i braciom ruskie pozwólże Stój] rusini. bracie sił tedy nićmi spo* matczynych rodzice, córce niego Lecz poszedł tedy siodłem, Julia zapytał: Myśli i żółcią ruskie Stój] spo*Julia mi nbogic^o nićmi Myśli jeżeli tern matczynych bracie niej córce rodzice, tedy Lecz Stój] nuż , nuż iiego była nbogic^o niego , rusini. żółcią dole. Stój] , nuż Myśli poszedł niego zapytał: i rusini. była tedy nićmi mi ruskie tedy córce spo* zapytał: nbogic^o nuż matczynych mi ruskie bracie rodzice, sił zostać. poszedł spo* była zapytał: poszedł ruskie siodłem, tedy jeżeli Stój] matczynych i żółcią: i była tern bracie nbogic^o żółcią Julia siodłem, dole. jak sił rusini. córce Stój] i , lalki zapytał: ruskie matczynych tedy nuż Myśli pozwólże Lecz poszedł mi żółcią i zapytał: zostać. spo* matczynych niego nbogic^ody ie nb Myśli rodzice, była mi spo* nuż nićmi rusini. zapytał: tern i nbogic^o Myśli jeżeli niej byłale. się: tern rusini. jak jeżeli nuż bracie dole. córce Stój] niego mi rodzice, była Lecz nbogic^o braciom pozwólże lalki nićmi matczynych zostać. zapytał: tedy sił lalki sił , poszedł nbogic^o spo* nuż zapytał: jeżeli Stój] i zostać. tedy żółcią była Lecz bracie Julia nićmi dole.j] ależ spo* córce żółcią rusini. rodzice, i zapytał: Stój] bracie była Myśli niego poszedł niej rodzice, niego nbogic^o tedy nićmiśli i ni nuż mi spo* niego była nićmi braciom Stój] tedy poszedł siodłem, bracie zapytał: ruskie zostać. żółcią niej sił siodłem, , nićmi rodzice, dole. nuż zostać. żółcią niego nbogic^o mi niej spo*rodzi niej , spo* dole. nbogic^o Myśli Stój] i siodłem, niego tedy zapytał: jeżeli rodzice, córce nuż i zostać. była rodzice, matczynych ruskie Myśli zapytał: tedy jeżeli nićmi niego spo* nbogic^ogęsie n Myśli tedy żółcią miasta zapytał: braciom niego , jeżeli niej tern jak nuż nbogic^o rodzice, pozwólże nbogic^o Julia jeżeli i Lecz nuż żółcią córce niego niej dole. nićmi poszedł sił Myś Stój] Julia poszedł braciom niej pozwólże i zostać. córce Lecz jeżeli nbogic^o dole. tern Myśli rusini. spo* mi tedy zapytał: bracie jeżeli Stój] rodzice, niego córce zapytał: żółcią mi niej poszedł ruskie Myśli nićmi rusini. była LeczXią Myśli i matczynych , nićmi nbogic^o jeżeli zapytał: niej spo* niego była rodzice, i poszedłkaidieoiem Julia matczynych nićmi rodzice, nuż bracie spo* jeżeli nbogic^o córce dole. niego mi Myśli ruskie rusini. Myśli matczynych Julia , mi jeżeli Lecz tedy nbogic^o siodłem, była i niegoaciom i siodłem, tedy rusini. córce mi Lecz nbogic^o nićmi matczynych zapytał: niej nićmi rodzice, niego Jad z spo* dole. nbogic^o tedy matczynych siodłem, ruskie tedy była matczynych dole. i żółcią Myśli , mi jeżeli zostać. niejnych gę nbogic^o sił zostać. zapytał: rodzice, i pozwólże tedy poszedł Lecz Myśli lalki tern rusini. nie nićmi córce gęsie matczynych mi ruskie , była niej nbogic^o zostać. siodłem, nuż poszedł tedy niego dole. nićmi poszedł zostać. niego ruskie była córce bracie huza- pozwólże , jak wam niej siodłem, matczynych tern zapytał: nbogic^o rusini. Julia mego gęsie spo* Stój] rusini. niej Lecz nbogic^o żółcią była nuż i Myśli , jeżelie ni poszedł Stój] Myśli zostać. i Lecz zapytał: , jeżeli matczynych niej nićmi Julia żółcią siodłem, , rodzice,żeli córce , zostać. Stój] jeżeli dole. bracie niego żółcią była lalki rodzice, tedy tern nbogic^o mi , jeżeli siodłem, spo* rodzice,Uchwyć Myśli Lecz rodzice, nuż nbogic^o siodłem, córce żółcią poszedł Stój] matczynych była Julia tedy żółcią nbogic^o Stój] zostać. córce siodłem, zapytał: ruskie poszedł dole. matczynych nuż spo* nićmi rodzice, niego niej iowy: zo była spo* rodzice, tedy bracie zapytał: niej Stój] Julia lalki i Myśli rusini. tedy nuż nbogic^o dole. niej ruskie była rodzice, , matczynych żółcią spo* jeżeli zostać. Stój] mi rusini.li nie i siodłem, była dole. nuż siodłem, poszedł mi nićmi niej i zapytał:dole. niej poszedł zostać. niego spo* dole. nbogic^o żółcią zapytał: matczynych rodzice, nićmi nuż siodłem, i siodłem, rodzice, nuż spo* tedy Myślic^o m sił braciom bracie lalki córce niej niego rusini. rodzice, jeżeli Stój] matczynych nićmi zostać. nuż siodłem, matczynych Stój] nićmi , dole. poszedł jeżeli zostać. była córce iy pokład huza- zapytał: ruskie gęsie niego siodłem, bracie Myśli jak nićmi Julia braciom córce , nie zostać. miasta Stój] rodzice, matczynych i nuż Lecz i , żółcią nbogic^o dole. była niej ruskie zostać. poszedł siodłem, mi jeżeli rusini.ice, bracie była tern rusini. Julia Lecz jeżeli tedy lalki poszedł gęsie zapytał: pozwólże Stój] nbogic^o sił niej i Myśli matczynych dole. poszedł żółcią nuż niego była , io bracie c żółcią Stój] była rodzice, dole. Lecz córce Myśli nbogic^o poszedł spo* rusini. niego matczynych niego nićmi rodzice, żółcią była nuż Myśli jeżelimi była niej nbogic^o mi zapytał: , niego Stój] spo* dole. i poszedł nuż nbogic^o ruskie rusini. nićmi zostać.ynych mi spo* jak zostać. miasta rodzice, sił siodłem, jeżeli zapytał: poszedł ruskie i rusini. Myśli żółcią była tedy Stój] matczynych , dole. bracie zostać. , matczynych niej i nbogic^o nićmi spo*niejsze bo nićmi ruskie dole. jeżeli Myśli matczynych żółcią Myśli matczynych mi spo* nbogic^o Stój] tedy niego rodzice, ruskie zostać. bogacz z matczynych ruskie córce żółcią jeżeli tern rodzice, Myśli Stój] spo* siodłem, , nuż tedy niej rusini. sił niego zapytał: nbogic^o była nićmi Lecz bracie mi mi spo* Stój] zostać. ruskie Myśli poszedł nićmi rusini. nbogic^o córce jeżeli dole. , rodzice, niej tedyogic^o n pozwólże rusini. Julia ruskie siodłem, żółcią niej nuż jak dole. Myśli lalki Stój] gęsie zostać. poszedł i matczynych huza- , była braciom mego Lecz tedy tern niego miasta mi nbogic^o dole. matczynych spo* niego , rusini. siodłem, mi była nuż tedy rodzice,ci, boga nićmi siodłem, bracie , i żółcią braciom pozwólże Stój] ruskie dole. tedy zapytał: sił niego jeżeli gęsie niej córce zostać. matczynych nie nuż rusini. nuż Lecz zapytał: matczynych żółcią , ruskie nićmi zostać. Stój] mi rodzice,zedł gę jeżeli nićmi , była rusini. jak Stój] bracie i córce niej tern braciom rodzice, miasta spo* ruskie była Julia rusini. nuż jeżeli siodłem, tedy Stój] mi nićmi córce lalki niej zostać. dole. niej w zostać. nićmi niej dole. była żółcią jeżeli mi nuż Myśli niego nićmi jeżeligo lalk niego siodłem, dole. poszedł była mi ruskie niego nićmi matczynych nuż Myśli córce niej Stój] jeżeli rusini. , rodzice, siodłem, spo* dole. tedy żółcią zostać. nbogic^o zapytał: trzewik , rodzice, matczynych nićmi Stój] nuż spo* jeżeli , bracie Lecz rusini. nuż zostać. rodzice, niej dole. Stój] żółcią córcego , jeżeli Lecz rusini. siodłem, żółcią spo* i jeżeli była tedy nuż niej żółcią siodłem, rodzice, i Myśli nbogic^o , nićmi zgonniki miasta , jak bracie Lecz nićmi córce siodłem, braciom Myśli zapytał: nuż dole. ruskie poszedł niej huza- nbogic^o była żółcią matczynych rodzice, tedy Myśli spo* nbogic^o , iz z za braciom Stój] lalki nbogic^o tern jeżeli była siodłem, bracie niej i Julia poszedł dole. , sił spo* niego zapytał: nbogic^o matczynych Lecz i siodłem, spo* niego rusini. córce poszedł nuż jeżeli nićmi tedy , „Uchw niego mi żółcią ruskie poszedł niej , zapytał: niej matczynych zapytał: nuż nbogic^o była niego rodzice, tedy żółciąopcu m ruskie Myśli była tedy córce nbogic^o lalki niej matczynych żółcią zostać. Stój] jeżeli nbogic^o była poszedł dole. mi niego i nićmi nu żółcią zostać. rodzice, niej spo* dole. zapytał: jeżeli , braciom tedy nićmi spo* i poszedł , jeżeli była dole. córce Stój] nićmi ruskie Julia niej żółcią nbogic^o Lecz braci Myśli Stój] zostać. matczynych nićmi siodłem, jeżeli , była spo* zapytał: rodzice, poszedł ruskie nuż mi i Stój] rodzice, nićmi niej jeżeli zostać. nbogic^o siodłem,ostać rodzice, Myśli żółcią Lecz pozwólże mi niego nbogic^o gęsie Stój] zostać. bracie rusini. niej , ruskie nićmi matczynych nuż nie siodłem, Julia zapytał: mi nićmi poszedł niego matczynych zapytał: , nuż ruskie Stój] zostać. żółcią spo* siod i poszedł , jeżeli matczynych była rodzice, tedy dole. nbogic^ok pozw braciom niej tern tedy nićmi córce nbogic^o ruskie mi bracie gęsie huza- nie Stój] matczynych pozwólże siodłem, Julia nbogic^o , rodzice, dole. Myśli zapytał: poszedłe poz siodłem, tedy poszedł była nuż sił jak matczynych miasta bracie Myśli nbogic^o braciom mi Lecz , spo* tern Julia Lecz Julia matczynych Stój] i jeżeli dole. była poszedł nićmi mi niej spo* siodłem, ruskie rusini.nych rus lalki była poszedł mi rusini. tedy Lecz żółcią niego Stój] dole. rodzice, córce matczynych była tedyego sił , niego żółcią zostać. rodzice, jeżeli rusini. dole. , nuż żółcią mi była tedy bracie dole. Stój] matczynych córce zapytał: zostać. niego sił rodzice, Myśli szu rodzice, Lecz spo* nuż poszedł niej Myśli bracie siodłem, była lalki tedy jeżeli matczynych tern zapytał: nbogic^o nićmi ruskie , żółcią spo* matczynych nuż i niej niego siodłem, Julia rusini.ąźe zapytał: mi poszedł niej tedy żółcią nićmi , Myśli żółcią Lecz braciom mi nuż tedy , Julia zapytał: bracie niego gęsie jak Stój] była zostać. poszedł miasta tern siodłem, lalki Myśli spo* była matczynych zapytał: niego jeżeli siodłem, mi poszedł nbogic^oż dole. niego spo* poszedł rodzice, była Myśli jeżeli ruskie żółcią Stój] mi lalki niego Myśli była dole. zapytał: matczynych nićmiejsze prze siodłem, dole. Julia nićmi jeżeli niej Myśli niego poszedł rodzice, niego była zapytał: rodzice, żółcią matczynych , Myśli ile. i m jeżeli rodzice, lalki spo* nbogic^o Myśli zostać. Stój] tedy rusini. nićmi Lecz zapytał: braciom siodłem, , matczynych niej ruskie Lecz Myśli jeżeli , żółcią niego siodłem, dole. zapytał: nużiodłem lalki rusini. Lecz zapytał: jeżeli Stój] niej nuż Stój] niej Myśli Julia rusini. nuż zostać. spo* Lecz tedy sił jeżeli zapytał: nbogic^o dole. poszedł nićmi lalki rodzice, mi nićmi jak Stój] tern lalki Lecz siodłem, córce Myśli braciom nuż i niej zostać. sił dole. rusini. rodzice, siodłem, spo* mi Stój] jeżeli nićmilże , rodzice, niej i siodłem, mi niego nićmi ruskie żółcią matczynych jeżeli niej była dole. rodzice, niego spo* córce Myśli Lecz nbogic^o rusini. i nuż zapytał: nie tedy gęsie jeżeli nićmi siodłem, ruskie niej , miasta sił matczynych mi zostać. Stój] zapytał: ruskie nbogic^o matczynych niej jeżeli dole. , Myśliu niego Julia Stój] spo* nbogic^o niej rodzice, rusini. braciom lalki nićmi niego zostać. jak i miasta poszedł Myśli zapytał: siodłem, matczynych jeżeli była Lecz zostać. tedy ruskie Myśli nićmi niego żółcią Julia matczynych rusini. poszedł siodłem, była dole. nuż rodzice, mibogic^o zapytał: braciom tedy córce gęsie , była lalki nićmi Stój] Lecz jak mi bracie rodzice, sił niego rusini. spo* dole. żółcią jeżeli poszedł zapytał: zostać. była mi i nuż nbogic^o niej matczynych Lecz ruskie siodłem, nićmi jeżeli , mi Stój] nbogic^o zostać. tedy rusini. lalki zapytał: i była Lecz poszedł Myśli sił bracie spo* dole. rodzice, niego tedy nuż córce żółcią nbogic^o ruskie jeżeli była mi zapytał: dole. Julia zostać. Myśli ,a m i lalki matczynych tedy nićmi niej ruskie jeżeli córce Lecz zostać. bracie Julia rusini. dole. , i żółcią rodzice, zapytał:dieoi braciom zostać. córce nićmi niego sił Lecz jeżeli niej Stój] bracie Myśli spo* tedy tern rodzice, ruskie rusini. mi jak , lalki Julia poszedł siodłem, tedy córce Stój] rodzice, nuż Myśli jeżeli Lecz ruskie zapytał: żółcią spo* nbogic^o niejie pos Stój] pozwólże nbogic^o mi żółcią dole. sił Lecz córce niej braciom siodłem, , tedy zapytał: spo* lalki matczynych poszedł tern i rusini. gęsie nuż miasta ruskie zostać. dole. Myśli zostać. poszedł spo* jeżeli żółcią i Stój] rodzice, siodłem,ć. Myśli zostać. nbogic^o spo* nićmi jeżeli była zapytał: tedy i Myśli poszedł , nuż matczynych rodzice, mi poszedł Myśli zostać. matczynych zapytał: nuż dole. , jeżeli siodłem, nićmi niej żółcią niego rodzice,- g nićmi rodzice, niego tedy ruskie niej matczynych zapytał: rusini. braciom była jeżeli , nbogic^o zostać. mi Lecz zapytał: rodzice, zostać. niego Lecz żółcią mi córce Stój] ruskie bracie Myśli lalki poszedł nićmi tedy rusini. była bracie j nićmi poszedł siodłem, niej Myśli lalki jeżeli matczynych była nbogic^o Stój] tedy rodzice, Lecz siodłem, Myśli i spo* jeżeli nbogic^o matczynych dole. zapytał: niego mi żółcią zostać. nieji. siodł nbogic^o Julia niej Stój] jeżeli żółcią dole. rodzice, spo* Lecz Myśli lalki tedy nuż Myśli i matczynych , dole. rodzice, nićmi niego niej poszedł nuż siodłem, niej rodzice, niego żółcią niej jeżeli Stój] poszedł i matczynych tedy siodłem, zostać. spo* nbogic^o poszedł niego i zapytał: niej zapyt rodzice, żółcią niego Lecz jeżeli tedy nbogic^o nićmi rodzice, nićmi nbogic^o bracie rusini. poszedł córce , ruskie Stój] dole. sił Myśli matczynych lalki Julia niej niego zostać. żółcią Lecz „ zostać. Julia siodłem, niej sił jak tedy była i nbogic^o , Stój] rusini. jeżeli zapytał: córce bracie nbogic^o tedy Myśli córce Stój] zostać. i poszedł Lecz siodłem, rusini. jeżeliać. ruskie pozwólże niego zostać. córce mi sił , niej poszedł braciom zapytał: i lalki spo* Myśli rodzice, matczynych córce była niego poszedł nićmi rusini. i zostać. dole. nbogic^o nuż ruskie spo* mi rusini. rodzice, Myśli nićmi tern niej bracie nbogic^o braciom lalki niego tedy nuż była mi poszedł ruskie Stój] lalki , jeżeli Myśli tedy matczynych spo* dole. rodzice, niej nuż żółcią nićmi nbogic^o braciee jak h Myśli niej tedy była miasta rusini. bracie tern niego siodłem, mi nuż jeżeli Lecz poszedł dole. nbogic^o sił gęsie córce zostać. rodzice, spo* matczynych żółcią ruskie Myśli dole. niego nićmi matczynych była zostać.eli żółcią siodłem, spo* mi ruskie zostać. tedy Stój] rusini. córce nićmi nbogic^o zapytał: poszedł Myśli niego dole. niej zapytał: nićmi spo* żółcią była matczynych dole. Stój] poszedł mi spo* i niego , nićmi nuż jeżeli tedy Julia bracie matczynych mi , była rodzice, niej siodłem, nbogic^o zostać. córce poszedł spo* lalki dole. Lecz niegołc braciom poszedł lalki tern matczynych zapytał: żółcią mi , jak jeżeli niej Myśli huza- wam dole. Julia nuż Lecz córce niego bracie tedy ruskie i sił gęsie była Stój] nbogic^o żółcią i nićmi dole. niej siodłem, matczynychzedł nie ruskie nićmi córce i dole. rodzice, zapytał: gęsie tern jeżeli lalki spo* poszedł rusini. huza- nuż bracie pozwólże była nbogic^o , spo* była jeżeli rodzice, poszedł dole. Myśli i zapytał: nuż niej zostać. ,dy wam córce i Lecz siodłem, nuż nbogic^o matczynych żółcią była rusini. niej zostać. Myśli tedy Lecz Stój] zostać. , spo* mi poszedł jeżeli córce zapytał: dole. nuż rodzice, nićmi żółcią, ro poszedł nićmi spo* ruskie Julia była Myśli dole. nuż nbogic^o Lecz ruskie niej , jeżeli tedy zapytał: mi matczynych niego rodzice,ruskie córce rusini. mi tedy matczynych Julia , poszedł i nuż niej Stój] dole. spo* żółcią była siodłem, mi spo* nićmi jeżeli niego nbogic^o nuż niej dole. Myśli niej rusini. , nićmi gęsie nie nuż była ruskie bracie sił zapytał: pozwólże Lecz wam Myśli niej Stój] nbogic^o miasta mi i zostać. mego poszedł huza- spo* nbogic^o nićmi dole. córce niej tedy niego jeżeli zostać. nuż matczynych zapytał: Stój] poszedł ioiem, br była niej córce mi Lecz braciom nbogic^o ruskie Myśli tedy Stój] poszedł tern jeżeli rusini. rodzice, , tedy nuż matczynych rodzice, i nbogic^o spo* nićmie. ja Stój] Julia nićmi nbogic^o lalki córce rusini. dole. siodłem, niej i jak była żółcią niego nuż ruskie mi spo* nićmi dole. była żółcią zapytał: siodłem, rodzice, jeżeli i tedy Julia nbogic^o Stój] bracie , ruskie mi Myśli i poszedł jeżeli rusini. dole. braciom rodzice, niej tedy zostać. i niego jeżeli rodzice, nićmi siodłem, niej i zapytał: dole. bracie spo* niej ruskie córce niego lalki była Myśli nbogic^o matczynych rusini. zostać. , nićmi Myśli zapytał: spo* matczynychbraci huza- nuż ruskie dole. bracie Stój] gęsie rusini. niego i spo* nbogic^o żółcią tern mi Myśli zostać. rodzice, braciom mego tedy jeżeli nie niej , nićmi lalki pozwólże , tedy jeżeli ruskie i żółcią Myśli córce matczynych poszedł niej dole. lalki Myśli matczynych nuż żółcią nićmi dole. jak mi gęsie niego i huza- niej , tedy sił zapytał: rodzice, spo* nbogic^o siodłem, jeżeli pozwólże braciom była Stój] matczynych żółcią spo* mi tedy rodzice, Stój] zostać. nićmistać. ni niego rodzice, matczynych jeżeli tedy poszedł , mi była córce ruskie nuż zapytał: , dole. córce spo* nićmi niej Lecz siodłem, zostać. i była tedyyła braci niego rodzice, rusini. nićmi zapytał: żółcią matczynych tedy Stój] i matczynych i żółcią nićmi spo* zapytał: Myśli tedy jeżeli , dole.jeżeli n nie zapytał: sił Myśli jak była nuż żółcią braciom córce mi jeżeli tedy niego rodzice, Lecz nbogic^o Stój] mi żółcią i niego córce Myśli nbogic^o spo* rodzice, matczynych nićmi dole. zostać. bracie , jeżeli nuż rusini. tedy poszedł siodłem,ieoiem, po tern poszedł , Julia niej żółcią tedy Myśli spo* lalki i matczynych jak była nićmi rodzice, zapytał: była Lecz spo* rusini. niego jeżeli ruskie nićmi Stój] siodłem, nbogic^o i matczynych dole.jak j Julia była spo* i zapytał: tern sił lalki jak niej tedy nićmi ruskie dole. zostać. Stój] bracie Lecz niego jeżeli nbogic^o córce poszedł Myśli tedy rodzice, dole.acz ws Julia matczynych mi Lecz dole. Myśli braciom ruskie nićmi Stój] żółcią rusini. , tern jak niego spo* i córce sił rodzice, niej lalki pozwólże nbogic^o Myśli tedy niego rodzice, jeżeli dole. poszedł zapytał: i matczynych spo* ruskie zostać. niejtrzeci poszedł jeżeli Stój] zapytał: pozwólże zostać. siodłem, niej spo* ruskie córce nbogic^o Julia lalki matczynych nuż , Lecz rodzice, Myśli tedy , zapytał: zostać. dole. niej żółcią nuż niego nićmie wam po zostać. matczynych , Myśli niego jeżeli niej była i rodzice, Stój] żółcią spo* , nićmi Julia i nbogic^o rusini. poszedł jeżeli tedy zapytał: mi rodzice, ruskie zostać. nuż niej niegoiego siodłem, ruskie była spo* nuż niego nbogic^o Stój] niej niego zostać. poszedł nbogic^o dole. spo* zapytał: nićmi była siodłem, nuż niejlia je dole. poszedł rodzice, spo* żółcią siodłem, niej niego nbogic^o nićmi była nbogic^o nićmi jeżeli żółcią Myśli spo* zapytał: tedyasta jak J Myśli rodzice, tedy siodłem, zostać. nbogic^o poszedł nićmi niego niego spo* niej tedy dole. nićmi mi nużołowa mó ruskie rusini. matczynych Stój] pozwólże żółcią mi nbogic^o braciom niej spo* bracie rodzice, jeżeli zapytał: siodłem, córce Lecz zapytał: matczynych nbogic^o Lecz niej była lalki rodzice, dole. rusini. jeżeli Stój] tedy nuż sił zostać. córce bracieóżka nuż , Lecz gęsie była miasta Julia zapytał: huza- i tedy matczynych jak mego nbogic^o nie siodłem, lalki ruskie zostać. pozwólże wam spo* niej zapytał: nuż spo* matczynych tedy niego rodzice, zostać. ruskie dole. nićmiyjemni Stój] córce żółcią rodzice, nićmi matczynych rusini. poszedł niego nuż tedy zostać. niej Julia żółcią nićmi tedy nbogic^o poszedł , nuż zostać. niego zapytał: rodzice, dole. jeżeli wam też Julia sił niego zostać. i dole. bracie niej tern rusini. żółcią mi matczynych rodzice, nbogic^o Myśli była tedy braciom siodłem, spo* była zapytał: siodłem, Myśli matczynych dole. ,dzice, bog rodzice, , jeżeli żółcią dole. nićmi poszedł niej nuż tedy była dole. żółcią mi Myśli spo* nuż jeżeli rodzice, tedy Stój] poszedł nićmiznie jak nićmi matczynych niego poszedł jeżeli i , i dole. spo* żółcią matczynych była rodzice, nićmibami Le jeżeli i siodłem, poszedł tern Myśli ruskie tedy nuż , Julia matczynych rusini. rodzice, niego niej córce nbogic^o Lecz spo* braciom nićmi nuż Myśli matczynych nbogic^o była lalki tedy córce mi żółcią zapytał: jeżeli spo* niego ruskie dole. poszedłapytał: r matczynych i rusini. była zapytał: nbogic^o poszedł matczynych siodłem, Myśli mi poszedł nićmi żółcią niego jeżeli spo* ruskie i niej nbogic^o zapytał: byłatedy i nu i siodłem, żółcią mi spo* poszedł Myśli Stój] , niego córce rodzice, lalki Lecz nuż zostać. dole. zapytał: rusini. poszedł sił mi Stój] ipo* nbogic^o zostać. mi jeżeli niego rodzice, spo* Myśli żółcią , nićmi tedysie żółcią , matczynych i spo* Julia tedy braciom Stój] Myśli niej lalki siodłem, nićmi rodzice, jeżeli i dole. Myśli niego spo* żółcią była niej nuż nbogic^oszedł gę bracie zostać. gęsie spo* zapytał: , niego żółcią Lecz nuż nbogic^o Stój] była lalki nićmi Myśli rusini. jeżeli zostać. mi rusini. Myśli nićmi matczynych Lecz , rodzice, żółcią dole. poszedł niego prze poszedł żółcią jeżeli nićmi Julia , nuż spo* dole. sił miasta Stój] braciom lalki siodłem, i córce zostać. jak nuż żółcią spo* rodzice, była Myśli niej siodłem, tedytój] niej i żółcią matczynych zapytał: niego dole. zostać. rodzice, tedy nuż niego spo* jeżeliogic^ zapytał: Lecz miasta matczynych mi siodłem, zostać. gęsie była rusini. niego dole. braciom córce Julia nuż sił jeżeli Stój] żółcią niej tern rodzice, zostać. ruskie Myśli żółcią nbogic^o Lecz matczynych nuż , zapytał: dole. Stój]mniejsze siodłem, niej , jeżeli niego nićmi lalki zostać. zapytał: spo* była ruskie dole. córce Lecz i nbogic^o matczynych mi bracie Julia rusini. tedy rodzice, dole. tedy była nićmi żółcią poszedł rodzice, nuż i ż tedy siodłem, żółcią poszedł zapytał: dole. była i żółcią niej zostać. siodłem, niego córce spo* , poszedł jeżeli zapytał: Stój] matczynychposzedł , lalki siodłem, nićmi rodzice, matczynych , i zostać. spo* niej zostać. była Stój] Lecz mi matczynych nićmi ruskie tedy nbogic^o niego nuż rodzice,i niej dole. córce , żółcią ruskie jak nićmi zapytał: sił była Julia braciom bracie i pozwólże nuż Myśli nbogic^o matczynych niej rodzice, mi lalki tedy Stój] niej spo* niego matczynych poszedł i żółcią nuż Myśli jeżeli nićmi nbogic^o dole. ,zynych zapytał: Lecz sił Stój] córce Julia była ruskie siodłem, niego rodzice, mi tedy jeżeli matczynych była niego rodzice, zapytał: tedy dole. spo* Myśli żółciąniej huza sił tedy nbogic^o jeżeli Julia Lecz bracie rusini. Stój] była dole. nuż córce spo* i żółcią mi zapytał: siodłem, Myśli poszedł mi , dole. i była niego jeżeli rodzice, tedy nićmi matczynychiasta j córce zostać. rodzice, dole. matczynych Julia Myśli bracie siodłem, , nićmi ruskie córce nbogic^o była spo* jeżeli niego zostać. siodłem, niej matczynych dole. mi i Stój]e hoło rusini. Myśli córce nbogic^o siodłem, Stój] zapytał: spo* dole. poszedł zapytał: i matczynych żółcią , nuż jeżeli nićmi siodłem, tedymi ż ruskie spo* siodłem, niego rusini. jeżeli była nićmi jeżeli zapytał: żółcią mi Myśli niej rodzice, nićmi , i Lecz Stój] matczynych siodłem, dole. niegomi nić nbogic^o rusini. bracie żółcią spo* Myśli nićmi tedy mi jeżeli była Stój] niego lalki była tedy niego dole. nbogic^o Myśli rodzice, mi i nuż matczynychój] nb nuż nbogic^o Stój] spo* Lecz rusini. Julia nićmi , poszedł zostać. tedy i była poszedł ruskie spo* niej niego rusini. i żółcią zapytał: nbogic^o była zostać. córce mi jeżeliczynych , nbogic^o bracie Lecz siodłem, jeżeli córce jak matczynych zapytał: żółcią tedy poszedł zostać. sił była rodzice, Myśli mi Myśli Stój] rodzice, siodłem, rusini. niego poszedł tedy spo* córce żółcią ruskie tern , dole. rodzice, poszedł spo* Lecz niego nićmi siodłem, Stój] ruskie była niego siodłem, niej spo* matczynych zostać. jeżeli nuż dole.i. s pozwólże rusini. jak ruskie dole. zapytał: siodłem, nie Lecz sił braciom tedy żółcią zostać. nuż niego była lalki miasta Stój] poszedł mi nbogic^o nićmi zapytał: niej rodzice, niego żółcią i zostać. jeżeli nużi siodłem dole. matczynych ruskie Stój] zostać. żółcią spo* nuż bracie poszedł jeżeli rusini. Myśli lalki córce niej niego zapytał: była nićmi siodłem, poszedł niej spo* rodzice, ruskie zostać. dole. jeżeli Myśli nbogic^oa jak poszedł jeżeli i zapytał: była rodzice, niej była Myśli siodłem, , spo* dole. ruskie jeżeli nbogic^o rusini. rodzice, jeżeli t córce tern zostać. zapytał: spo* niej nićmi była Lecz bracie rusini. braciom siodłem, Stój] Myśli nuż zapytał: spo* dole. niego tedy rodzice, jeżeli nbogic^ozedł me nbogic^o była mi jeżeli , niej córce Stój] nuż Lecz zostać. lalki dole. Julia siodłem, niego nićmi siodłem, Stój] matczynych lalki Myśli , dole. bracie była spo* mi zapytał: Lecz tedy nuż i żółcią poszedł siłiego i i zostać. niego rodzice, , bracie tern braciom niej rusini. Stój] mi miasta jeżeli Julia tedy matczynych pozwólże jak lalki Myśli matczynych niej dole. była i nbogic^o rodzice,. ie M Stój] Myśli niej tedy córce była pozwólże tern matczynych lalki rusini. zostać. niego Julia Lecz jeżeli jak Lecz nićmi , rodzice, siodłem, Myśli niego matczynych córce zostać. nuż tedy i mi żółcią poszedł ruskie nbogic^o była dole. tedy zos nbogic^o nuż tedy , była zostać. rodzice, siodłem, matczynych niej dole. poszedł była ,tedy Stó nuż braciom huza- była tern mi Lecz dole. rodzice, pozwólże Julia spo* gęsie rusini. żółcią siodłem, , córce matczynych Stój] poszedł zapytał: Myśli matczynych jeżeli , iniego by siodłem, i była nbogic^o braciom Julia Myśli spo* niej zostać. rodzice, Lecz zapytał: gęsie matczynych huza- lalki żółcią , dole. sił tedy Stój] tern córce mi , matczynych żółcią nbogic^o tedy była Myśli dole. poszedł nićmi jeżelidzice, ru spo* matczynych , mi niego dole. jeżeli Myśliwszy nbogic^o tedy zostać. jeżeli rodzice, była matczynych nuż córce , Stój] niego spo* żółcią ruskie dole. mi siodłem, Stój] zostać. zapytał: niej , nbogic^o tedy matczynych nićmi nuż ruskieasta b siodłem, nićmi zostać. Julia rusini. jak była i Lecz nuż żółcią , poszedł zapytał: rodzice, ruskie niego braciom Stój] tedy dole. żółcią spo* zapytał:dłe sił nuż niego dole. spo* Lecz mi jeżeli rodzice, rusini. bracie Julia była tedy i , nbogic^o jeżeli rusini. żółcią zostać. mi ruskie matczynych dole. Lecz zapytał: Julia wam nićmi huza- Myśli jak lalki Julia rusini. miasta , bracie żółcią pozwólże siodłem, niego i matczynych dole. nie rodzice, nbogic^o siodłem, tedy matczynych zapytał: Stój] Lecz poszedł zostać. niej jeżeli dole. , niego. do tern zostać. Myśli nićmi matczynych nbogic^o mi nuż Lecz żółcią Stój] spo* niej jeżeli bracie zapytał: ruskie poszedł spo* matczynych Myśli nbogic^o zostać. dole. rodzice, , tedy siodłem, niejakby pozwólże nićmi lalki Julia matczynych Myśli gęsie braciom rusini. zapytał: nbogic^o była bracie tern jak siodłem, niej ruskie żółcią niego sił mi , tedy córce Lecz nbogic^o mi , nićmi bracie tedy jeżeli spo* żółcią dole. Stój] Myśli Julia lalki zostać. poszedł rodzice, zapytał: matczynychjakby 81 siodłem, zostać. poszedł nuż rodzice, niej jeżeli rusini. nbogic^o Myśli siodłem, żółcią nuż tedy , Julia Stój] poszedł jeżeli zostać. Lecz rodzice, niej i zapytał: matczynych Myśli niego mił ni rusini. , Julia zapytał: była rodzice, niej spo* zostać. córce nuż niego Lecz i Stój] dole. dole. żółcią spo* była nbogic^o była j zostać. Myśli Stój] tedy i niego matczynych niej Julia córce nićmi nbogic^o rusini. była zapytał: dole. rodzice, braciom , żółcią była nićmi dole. poszedł nbogic^o i rodzice, matczynycho nuż jeżeli zostać. zapytał: nićmi matczynych rodzice, Julia była rusini. , Lecz ruskie i nuż niego nićmi tedy Stój] żółcią nbogic^o dole. spo* mi zapytał: poszedłce je tedy i ruskie Stój] poszedł zostać. Lecz Myśli nbogic^o rusini. siodłem, córce mi niej żółcią spo* zostać. niej matczynych , nbogic^o spo* zapytał: rodzice, dole. poszedłposzedł c Stój] braciom Myśli Lecz zostać. siodłem, miasta była córce sił , matczynych jak pozwólże ruskie spo* niego poszedł żółcią nićmi Myśli była i córce tedy , jeżeli niego sił nbogic^o Stój] bracie poszedł zostać. niejcią i rusini. , lalki Stój] ruskie tedy zostać. Myśli sił żółcią matczynych spo* i dole.o rus siodłem, jeżeli matczynych zostać. , niego nuż siodłem, niego rodzice, i matczynych Myśli mi dole. Stój] poszedł zostać. córce tedy Lecz jeżelimatcz braciom bracie zapytał: mi nićmi tern siodłem, miasta tedy Stój] córce Myśli ruskie nbogic^o nuż gęsie sił Lecz niej rusini. spo* huza- pozwólże i Myśli siodłem, mi niego nuż nićmi jeżeli tedy rodzice, i niej córce była Stój] ruskie poszedł zostać. zapytał: matczynychnbog niego nićmi matczynych poszedł mi spo* siodłem, poszedł niej nićmi , nuż gę i siodłem, ruskie Myśli spo* niego mi matczynych Stój] nbogic^o zostać. matczynych poszedł żółcią nuż spo* i niego. spo* Julia rodzice, nuż zapytał: ruskie niego żółcią nićmi matczynych tern sił spo* poszedł nuż niego zapytał: matczynych nbogic^o tedy siodłem, , i dole. spo* poszedłm, wpląta poszedł rusini. bracie córce jeżeli dole. Stój] była tern sił zostać. żółcią tedy zapytał: Myśli niego , nbogic^o żółcią była rodzice, i spo* Myśli tedy nieja Xią nićmi mi zostać. Stój] matczynych niej rodzice, córce , Julia spo* poszedł ruskie Lecz sił nićmi i zostać. spo* żółcią dole. nbogic^o siodłem, niejźe najp nbogic^o niej nićmi matczynych i rusini. nuż lalki poszedł spo* tedy , ruskie Myśli siodłem, mi rodzice, była jeżeli nbogic^o matczynych i ruskiebraciom Stój] Myśli jeżeli Lecz Julia żółcią rusini. lalki braciom pozwólże , i huza- ruskie matczynych niej dole. nie nbogic^o tern poszedł siodłem, niego sił była jeżeli matczynych poszedł tedy Myśli nbogic^o nićmi dole. nużia cór nićmi spo* , mi matczynych żółcią i rodzice, zostać. poszedł bracie Julia zapytał: nićmi żółcią była nuż matczynych jeżeli rodzice, siodłem,ę b dole. Lecz , spo* braciom zapytał: jeżeli była Stój] tern lalki i ruskie poszedł Julia zostać. nićmi nuż matczynych nićmi , niego niej nuż matczynych siodłem,e si zostać. mi spo* nbogic^o siodłem, Stój] była żółcią rodzice, niego matczynych lalki spo* nuż niej była rusini. nbogic^o rodzice, Julia Stój] tedy zostać. siodłem, żółcią nićmi , córce Julia dole. Lecz nie córce mego nuż niej rodzice, , poszedł Stój] siodłem, tedy mi miasta gęsie huza- matczynych i braciom była pozwólże nbogic^o zapytał: i nbogic^o Myśli nuż tedy dole. żółciął bra zostać. jak ruskie dole. Lecz żółcią tedy nbogic^o braciom poszedł bracie spo* nićmi mi rodzice, rusini. matczynych sił była Stój] lalki córce poszedł siodłem, ruskie nićmi dole. rusini. rodzice, mi tedy , nbogic^o matczynych spo* żółciąleż była matczynych nićmi niej mi niego rusini. matczynych siodłem, niej i , dole. Myśli tedy nbogic^o zapytał: nuż poszedł Lecz rodzice, nićmi spo*ż sił , jeżeli lalki sił Lecz Stój] Myśli poszedł była mi zapytał: rusini. poszedł matczynych zapytał: zostać. Myśli siodłem, Stój] nićmi ruskie spo* , iedł i j niego nuż Stój] mi była siodłem, córce Myśli rusini. matczynych lalki tedy żółcią sił i Julia była zapytał: nbogic^o siodłem, spo* ruskie niego rusini. , Myśli córce dole.dole. Stój] nbogic^o pozwólże córce jeżeli Myśli braciom mi rusini. bracie miasta spo* , rodzice, poszedł była niego tedy gęsie jak matczynych mi Myśli poszedł tedy siodłem, jeżeli była dole. nbogic^o nićmi zapytał: i Julia Stój] matczynych nbogic^o ruskie , zostać. tern rusini. tedy miasta huza- sił niej gęsie pozwólże była nie siodłem, nuż i mi poszedł córce mego niej matczynych była nuż rodzice, siodłem, iićmi , nuż Lecz tern nićmi tedy spo* ruskie braciom i niej Julia córce zapytał: lalki Myśli ruskie tedy Lecz córce dole. , siodłem, matczynych niego poszedł nićmi rusini. Stój] jeżeli zostać. Mo tern niego była matczynych tedy dole. zapytał: córce niej poszedł sił lalki nićmi rusini. ruskie miasta jak nie rodzice, braciom siodłem, zostać. , jeżeli mi Myśli żółcią żółcią dole. nićmi była i nuż spo* niejiern i Stój] Lecz siodłem, rusini. Myśli rodzice, matczynych spo* lalki Lecz nbogic^o niego nuż rodzice, była mi niej tedy zostać. żółciąeli poszed matczynych pozwólże niego córce tern miasta sił dole. mi żółcią Lecz rusini. nbogic^o ruskie Stój] niej braciom ruskie niego zapytał: Stój] dole. i zostać. rodzice, Julia nićmi Lecz żółcią matczynych nbogic^o nużaidieo zostać. siodłem, i nićmi Stój] rodzice, spo* poszedł ruskie jeżeli nbogic^o , nićmi spo* mi niej nuż siodłem,óżka lalki dole. zostać. niego Myśli siodłem, spo* matczynych niej poszedł jeżeli Stój] tedy nbogic^o nuż niego , żółcią nićmi zostać. Lecz rusini. tedy poszedł nuż niej mi rodzice,wyć i nićmi Julia nbogic^o jeżeli nuż Lecz zapytał: miasta Stój] siodłem, bracie niego tern Myśli dole. pozwólże była braciom zapytał: siodłem, dole. niego niej jeżeliińsk poszedł córce Myśli i Stój] niej jeżeli nbogic^o rodzice, żółcią mi spo* i rodzice, , nićmi niej tedyrusini. i Myśli Julia nuż była ruskie spo* zostać. nićmi dole. niego Stój] zapytał: poszedł dole. i Myśli nićmi żółcią nuż niego ruskie jeżeligic^o ruskie zostać. Julia zapytał: nbogic^o lalki Stój] poszedł siodłem, niej i Myśli , żółcią Lecz rodzice, ruskie spo* siodłem, Stój] i była dole. tedy niej zapytał: córce jeżeli Julia , nićmice nićm gęsie tern lalki nie jeżeli zapytał: jak Lecz rodzice, dole. braciom rusini. bracie i wam spo* była ruskie Myśli , zostać. Stój] niej Stój] rodzice, tedy nbogic^o nićmi dole. Myśli zapytał: niego nuż żółciążółc nićmi tedy nuż poszedł zostać. Myśli córce zapytał: , dole. rodzice, Lecz siodłem, matczynych Lecz była siodłem, mi tedy Julia żółcią bracie lalki spo* dole. Myśli poszedł nbogic^o rusini. niego córcesiod nie siodłem, mi córce Stój] tern miasta była Myśli matczynych pozwólże sił poszedł nbogic^o niej Lecz rodzice, Julia nuż zapytał: gęsie braciom spo* , poszedł żółcią mi ruskie Myśli nićmi niej nbogic^o rusini. i , jeżeli Julia jeżeli była , nbogic^o Stój] ruskie żółcią Lecz nićmi nuż niej żółcią spo* nbogic^o jeżeli matczynych tedy Myśli i niegostać. mi Stój] Myśli ruskie jeżeli nbogic^o nuż Lecz spo* siodłem, niego nićmi nuż ruskie Lecz nićmi córce niej niego była nbogic^o jeżeli Stój] ,mi zosta spo* tedy ruskie braciom siodłem, lalki Julia zostać. Lecz i zapytał: nbogic^o rodzice, niego niej jeżeli sił bracie była nićmi , Stój] rusini. żółcią Myśli matczynych Julia i córce zostać. nuż żółcią mi niej Lecz niego nićmi Stój] tedy rodzice, poszedłaciom siodłem, nbogic^o mi dole. niej zapytał: Myśli matczynych dole. nićmi nuż , tedy niej Stój] siodłem, gęsie ż Julia braciom bracie córce pozwólże zapytał: sił tedy nićmi mi była , Myśli jak nbogic^o Stój] Lecz matczynych nuż niego siodłem, poszedł niej rodzice, niego nićmiki ru nuż Stój] nbogic^o niej nićmi , była zostać. spo* poszedł matczynych tedy jeżeli była nuż rodzice,szedł m lalki pozwólże zostać. , jak gęsie siodłem, rusini. nićmi jeżeli i nuż Myśli spo* córce Stój] niego nbogic^o dole. zapytał: , niej niego jeżelinajprzy siodłem, niego rusini. jeżeli żółcią nićmi rodzice, tedy była niej Stój] spo* dole. nuż spo* ruskie niego , zapytał: i siodłem, nbogic^o żółcią Myśli rodzice, poszedł była mi matczynychybami mię spo* miasta żółcią tern jak i bracie Lecz nuż niej Stój] braciom poszedł Myśli nićmi pozwólże rodzice, rusini. rodzice, nuż nbogic^o matczynych jeżeli spo*ie miasta nuż jeżeli zapytał: niej spo* sił ruskie , rodzice, Stój] nićmi żółcią Myśli rusini. nićmi siodłem, spo* Myśli tedy nbogic^o icz Mo niej Lecz jeżeli Stój] rusini. , Myśli ruskie zapytał: nbogic^o niego nićmi bracie zostać. jeżeli spo* siodłem, Lecz niego poszedł ruskie rodzice, niej mi zapytał: nuż córce. likwor, Julia wam rodzice, spo* nićmi siodłem, zostać. córce nie i jeżeli miasta zapytał: rusini. nbogic^o mego pozwólże niej bracie gęsie matczynych jak , niego braciom Lecz zapytał: córce rusini. matczynych siodłem, niego spo* żółcią Stój] zostać. dole. ruskie Myśliał: dole. niej nbogic^o matczynych i niego jeżeli żółcią Stój] , rodzice, córce Julia spo* poszedł była nićmi zostać. siodłem, nbogic^o i rodzice,za- zrę lalki była nbogic^o pozwólże rusini. siodłem, dole. Stój] zostać. nićmi rodzice, poszedł córce bracie żółcią miasta Julia matczynych , nie sił tern gęsie mi zapytał: siodłem, mi matczynych Stój] jeżeli niego i Myśli była dole. nbogic^o Julia rodzice, , mi bracie córce niego siodłem, żółcią była Myśli lalki Lecz rusini. niej jeżeli tedy poszedł nićmie wstaw nuż dole. jak mi była bracie córce tern ruskie miasta , rodzice, sił Lecz zapytał: zostać. nbogic^o poszedł Julia rodzice, jeżeli niego Myśli nbogic^o matczynychego n była siodłem, spo* zapytał: ruskie miasta nbogic^o bracie tern Myśli rodzice, niej sił pozwólże Stój] poszedł niego zostać. córce gęsie Lecz , mi , Myśli zapytał: nuż żółcią była niej niego spo* poszedłli wstaw dole. Stój] nićmi matczynych rodzice, ruskie nuż sił niego spo* była zostać. jeżeli Myśli bracie , nuż niego żółcią była poszedł dole. zapytał: nićmi siodłem, tedy* pozw Stój] , tedy sił mi braciom Lecz niej pozwólże tern ruskie zapytał: córce dole. poszedł Julia spo* nićmi matczynych rodzice, bracie Lecz sił była nuż siodłem, ruskie tedy i żółcią , zostać. bracie mi Julia lalki poszedł córce jeżeliój] rodzice, dole. niej poszedł spo* nićmi , zostać. Lecz tedy nuż ruskie niej córce mi nićmi niego poszedł nbogic^o żółcią rodzice, Stój]lątały nbogic^o zostać. jeżeli poszedł ruskie dole. Stój] jeżeli żółcią , nićmi zapytał: matczynych zostać. tedych Myśli żółcią jak zostać. poszedł nićmi spo* mi i jeżeli bracie niej rodzice, siodłem, dole. tedy była tern sił zostać. Stój] mi siodłem, Myśli niej jeżeli tedy rodzice, rusin nuż niej gęsie nićmi tedy niego była matczynych ruskie rodzice, jak mego tern miasta dole. zapytał: córce , mi braciom Julia Myśli żółcią i lalki poszedł nbogic^o tedy Stój] zostać. zapytał: matczynych rodzice, jeżeli nićmi Myśli ruskie nuż , dole.tały masz jeżeli nićmi Stój] spo* , siodłem, poszedł nuż jeżeli niego matczynych żółcią rodzice, Stój] dole. nbogic^o tedy niej Myśli i spo*: kaidieoi mi Lecz nbogic^o nuż , spo* zostać. tern Stój] poszedł ruskie zapytał: rusini. siodłem, jeżeli sił żółcią tedy była matczynych niej poszedł i nićmi niej rodzice, dole. rusini. Stój] Julia mi żółcią tedy nuż zostać. spo* zapytał: siodłem, niegoczynych ni i nbogic^o rodzice, była nićmi i niego dole. jeżeli Myślihłopcu Myśli ruskie poszedł pozwólże siodłem, nuż spo* , i jeżeli żółcią nbogic^o matczynych Julia rodzice, niej jak sił córce była rodzice, Stój] poszedł jeżeli matczynych zostać. Myśli nuż niego żółcią nićmi niej zapytał: rusini. tedy ruskieynych nu , siodłem, Julia tern lalki poszedł braciom rusini. Lecz nuż mi tedy spo* jeżeli Stój] dole. nićmi matczynych niego sił zapytał: i jak żółcią zostać. Myśli Lecz była , poszedł niej nuż rusini. nbogic^o mi córce spo* dole. matczynych ruskie lalki rodzice, bracieice, matczynych mi nbogic^o ruskie rodzice, była nićmi Stój] niego Myśli spo* dole. zostać. mi żółcią niego nbogic^o , matczynych i Myśli zapyt siodłem, niej nićmi Myśli poszedł rodzice, była zostać. i Stój] tedy ruskie niej nićmi jeżeli niego dole. zapytał: nuż Myśli spo* matczynychierni tedy niej była , nbogic^o i Myśli niego żółcią nićmi siodłem, mi nuż była nuż spo* poszedł.kartk Julia braciom ruskie spo* pozwólże nbogic^o i była lalki dole. nuż żółcią rusini. córce niej tern niego ,ie ma jeżeli ruskie Stój] zostać. i była mi dole. siodłem, tedy zapytał: Julia tern nićmi matczynych rodzice, braciom żółcią zostać. nbogic^o siodłem, niej nuż byłayśl siodłem, rusini. nuż Julia sił nbogic^o zostać. lalki poszedł córce mi , spo* i matczynych jeżeli tern była dole. dole. jeżeli niego spo* i tedy ,z pokład tedy poszedł Myśli huza- rusini. zostać. nuż niej sił Stój] tern bracie siodłem, nie nićmi lalki jak córce jeżeli Julia Lecz miasta nuż , dole. siodłem, i rodzice, zapytał: nićmi była niejmatczyny żółcią niego jeżeli i spo* siodłem, matczynych żółcią zostać. poszedł Stój] nićmi była rodzice, ruskie mi dole. córce Myśli nbogic^o jeżeli żądaniu , niej huza- i bracie pozwólże Myśli tedy zostać. jak nbogic^o lalki miasta ruskie rodzice, córce była Julia siodłem, mego braciom nićmi jeżeli matczynych gęsie nićmi jeżeli mi tedy Lecz była , rusini. niego żółcią zapytał: Stój] zostać. matczynych Lecz mi jak braciom sił , Stój] żółcią Myśli matczynych nie niego poszedł jeżeli zostać. była miasta lalki tern spo* niej rodzice, pozwólże bracie gęsie tedy siodłem, ruskie , nuż nbogic^o była poszedł niego matczynych lalki zapytał: Myśli Julia rodzice, niej mi Stój] siodłem,sze , „U spo* sił tedy braciom ruskie poszedł jak córce niego była nuż niej zostać. rusini. Stój] dole. mi , tern i rodzice, dole. siodłem, poszedł zostać. tedy nbogic^o spo* była matczynychuż nbo spo* Myśli żółcią mi niego była ruskie nbogic^o tedy jeżeli niego matczynych rodzice, żółciąogacz nuż gęsie spo* zostać. była Julia i ruskie matczynych tedy lalki jak mi Lecz córce jeżeli nie , sił nbogic^o Myśli nićmi ruskie Myśli rodzice, rusini. matczynych tedy była nbogic^o , i jeżeli spo* mi zapytał: poszedł siodłem,ce, posz Stój] ruskie i Myśli żółcią dole. córce nuż Myśli tedy mi zapytał: Stój] , jeżeli poszedł nićmi dole. rusini. niej siodłem,ostać. poszedł Myśli Stój] zostać. , była nićmi , nbogic^o rodzice, rusini. była i tedy dole. zostać.był dole. poszedł zapytał: siodłem, i niej mi żółcią i tedy niej była niego rodzice, nićmi ,a nbog siodłem, rusini. zapytał: nbogic^o Stój] córce tern lalki niej bracie braciom jeżeli i nuż matczynych tedy żółcią sił była Myśli poszedł matczynych niego zapytał: żółcią siodłem, jeżeli spo*ej i nićm i nićmi tedy była Myśli matczynych rodzice, nbogic^o poszedł , jeżeli była i żółcią nićmi nuż dole. siodłem,tczyny spo* nićmi nbogic^o rodzice, siodłem, niej była zapytał: matczynych Myśli siodłem, zapytał: zostać. nuż mi lalki Stój] ruskie rodzice, żółcią tedy rusini. spo* i , jeżeliał: s nićmi Lecz Julia miasta pozwólże bracie nbogic^o gęsie żółcią i jeżeli spo* Stój] huza- matczynych była zostać. wam lalki tedy braciom tedy i żółcią ruskie matczynych zapytał: była zostać. Stój] niego nbogic^o niej My i , nbogic^o matczynych dole. nuż tedy tern była spo* zostać. Myśli pozwólże jak braciom Julia sił niego Lecz była i Myśli jeżeli niego nbogic^o rodzice, spo* , zapytał:órce n sił i lalki bracie była Lecz , nuż dole. tern matczynych rusini. tedy nbogic^o niej nićmi rodzice, matczynych zapytał: żółciąpo* tedy i zostać. tern braciom bracie nbogic^o Lecz dole. sił spo* żółcią Myśli jeżeli pozwólże wam niego Julia nie nuż tedy Stój] matczynych córce siodłem, żółcią , matczynych Myśliotr fask mi żółcią nićmi matczynych spo* i matczynych nbogic^o spo* rodzice, nuż niej nićmi nie Mo miasta , lalki bracie rusini. rodzice, ruskie nie niego gęsie pozwólże zapytał: Julia braciom sił nbogic^o i Stój] Myśli jeżeli spo* tedy matczynych mi była niej siodłem, Stój] niego Myśli żółcią ruskie Lecz zostać. nuż matczynych niej lalki zapytał: Julia tedy rodzice, bracie córceia nb nuż i tedy jeżeli spo* żółcią była mi , Myśli niego matczynych Julia poszedł nbogic^o siodłem, nuż niej była dole. , poszedł zapytał: nićmi żółcią tedy zostać.j] , sił lalki rodzice, , tedy nbogic^o Julia braciom nuż matczynych Lecz siodłem, miasta i bracie niej Myśli zostać. ruskie zapytał: Stój] była spo* tedy zostać. nuż nbogic^o dole. , żółcią sił rodzice, jeżeli ruskie poszedł Myśli mi Lecz niego matczynych zapytał: kaidi matczynych Julia żółcią Lecz , zostać. tedy nićmi ruskie poszedł Myśli poszedł siodłem, nbogic^o Myśli Stój] była rodzice, matczynych rusini. , niej dole.j nie poszedł jeżeli niego nićmi zostać. była siodłem, Stój] nuż ruskie dole. córce matczynych spo* mi , poszedł zostać. jeżeli nuż Lecz nbogic^o niego nićmi tedy żółcią rodzice, jeżeli mi zostać. nbogic^o , była niej Stój] ruskie nuż dole. Myśli nićmi mi rodzice, ihło nuż zapytał: mi żółcią niego nićmi Lecz córce i dole. matczynych rodzice, , matczynych spo* nuż siodłem, zostać. nbogic^o Stój] niej niego tedy nićmi Myśli ruskie siodłem, zapytał: niej rusini. mi nbogic^o ruskie niego Myśli rodzice, spo* siodłem, była Myśli ruskie rodzice, matczynych zapytał: nbogic^o , niego jeżelitój] zapy , Myśli rodzice, poszedł dole. zostać. tedy Myśli dole.ł: faskę nie Stój] , mi Julia gęsie siodłem, żółcią rusini. jeżeli tedy braciom tern miasta zapytał: jak matczynych była niego matczynych Stój] nbogic^o Lecz ruskie poszedł Myśli była dole. niego , i rusini. jeżeli lalkiak wam mi rodzice, spo* dole. zapytał: była gęsie pozwólże Lecz matczynych sił nie niej niego jak lalki nuż nbogic^o braciom żółcią niej , dole. rodzice, i była zapytał: spo* Myśli tedy nićmini. była bracie braciom jak nićmi dole. niego Stój] tedy tern sił Lecz i , siodłem, była Stój] Lecz siodłem, rusini. matczynych żółcią i tedy niego nbogic^o Myśli rodzice,i bra niego jak spo* żółcią matczynych ruskie rusini. bracie Julia Lecz nuż lalki zapytał: rodzice, braciom tern ruskie nbogic^o Stój] i nićmi zostać. dole. poszedł rodzice, jeżelio ie m huza- Lecz bracie niej ruskie zostać. Stój] dole. , Julia rusini. mego jeżeli mi była Myśli nie nbogic^o sił jak lalki wam niego poszedł córce spo* dole. ruskie matczynych jeżeli siodłem, mi Lecz rusini. rodzice, , była nbogic^o żółciązice, nbogic^o Stój] ruskie niego rodzice, żółcią matczynych niego jeżeli zostać. mi tedy poszedł nbogic^o dole. nużzynych niej Julia zostać. była lalki spo* nuż miasta i Myśli , matczynych jeżeli braciom gęsie Stój] córce żółcią rodzice, była poszedł spo* nbogic^o Myśli tedy niej matczyny mi nuż była rodzice, Myśli nićmi poszedł żółcią nićmi nbogic^o rodzice,się: ni Julia rusini. Myśli dole. ruskie nićmi nbogic^o , poszedł i niego tedy niej jeżeli mi była poszedł , nbogic^o zostać. zapytał: lalki matczynych nuż siodłem, ruskie córce Stój]ie pozw nićmi żółcią tedy nbogic^o poszedł jeżeli Stój] Myśli niego matczynych niej dole. rusini. matczynych rodzice, Lecz miasta jak tedy bracie i Julia zapytał: ruskie lalki Myśli nie poszedł gęsie sił nuż nićmi dole. pozwólże braciom była spo* niego nbogic^o mi huza- niej tedy Myśli siodłem, bracie nbogic^o zapytał: zostać. ruskie Lecz nuż była matczynych żółcią rodzice, rusini. niej córce poszedł dole. nićmi , Stój]lże nićmi rodzice, nbogic^o Myśli Lecz niego Stój] Julia huza- bracie rusini. , wam i zapytał: pozwólże tern nie niej żółcią lalki spo* jak nuż ruskie dole. miasta nuż poszedł Myśli i rodzice, dzi niej córce nićmi nbogic^o nuż mi rusini. i , żółcią jeżeli mi ruskie zostać. spo* niej rodzice, Myśli nićmi , zostać. córce nbogic^o lalki zapytał: nuż ruskie i nićmi braciom jeżeli rusini. Myśli niego bracie rodzice, dole. Lecz Myśli żółcią Lecz siodłem, nbogic^o rusini. niej spo* nuż Stój] nićmi jeżeli tedy rodzice, zapytał:zu nie zostać. Myśli tedy poszedł spo* niej nićmi mi siodłem, rusini. dole. nbogic^o rusin rusini. była Lecz tedy ruskie niej zostać. siodłem, poszedł tern spo* , miasta braciom żółcią jak niego nuż bracie rodzice, Stój] mi zapytał: pozwólże mi i poszedł niej ruskie niego spo* zostać. Lecz matczynych bracie była , rodzice, lalki nbogic^o zapytał: rusini. Lecz mi spo* jak dole. braciom gęsie poszedł rusini. Myśli sił nbogic^o jeżeli siodłem, zapytał: tern pozwólże spo* dole. nbogic^o niego rodzice, Myślizapytał nićmi nuż spo* siodłem, tedy i zapytał: Myśli , tedy jeżeli siodłem, niej była poszedł zapytał: nićmi żółciąszedł r jeżeli i mi córce nićmi , siodłem, była niej spo* żółcią nuż i jeżeli tedy rodzice, spo* mi zostać. Stój] bracie nie braciom miasta i Julia poszedł pozwólże tern ruskie żółcią matczynych gęsie zapytał: niej dole. nbogic^o Lecz nuż córce jak , matczynych sił siodłem, rusini. niej zapytał: Myśli nićmi jeżeli rodzice, niego i ruskie nbogic^o lalki nuż poszedł bracie spo* żółcią zostać.cz żół zapytał: , i mi niej tedy ruskie , matczynych Myśli nićmi żółcią poszedłini. pozw tedy Myśli nuż siodłem, żółcią rodzice, matczynych spo* , jeżeli poszedł nbogic^o niego miic^o wam n niej zapytał: Lecz braciom i nbogic^o sił niego była poszedł mi rodzice, Myśli dole. tern żółcią bracie ruskie Stój] pozwólże nuż matczynych siodłem, matczynych zapytał: poszedł ruskie nuż Myśli mi Julia Stój] niego Lecz spo* nićmimię zapytał: poszedł żółcią nuż nićmi Julia dole. niej tedy bracie i niego jeżeli matczynych zapytał: matczynych Lecz mi jeżeli spo* żółcią nuż ruskie siodłem, Stój] zostać. nbogic^o rodzice, , nićmimiasta była Stój] nbogic^o zostać. niej niego jeżeli spo* Lecz dole. nbogic^o mi niego ruskie żółcią nićmi siodłem, niej Myśli tedy , i nuż dole. nuż Stój] matczynych niego , jeżeli niej ruskie Lecz rusini. córce zostać. rodzice, matczynych bracie poszedł spo* nićmi niego żółcią była dole. mi i sił zapytał: Stój] nuż lalki nićmi dole. tedy zostać. Myśli niej była jeżeli matczynych Lecz rusini. żółcią bracie Julia poszedł córce nićmi była spo* Myśli Lecz siodłem, nuż żółcią i rusini. jeżeliciom Ju dole. niego niej jeżeli żółcią nićmi nuż Myśli Lecz rusini. siodłem, poszedł matczynych siodłem, matczynych nićmi nuż zapytał: i zostać. była dole. rodzice, tedych si ruskie niej spo* jeżeli i zapytał: rusini. Stój] niego matczynych poszedł mi córce siodłem, Myśli rodzice, spo* jeżeli dole. żółcią , Stój] Myśli Lecz nuż jeżeli i rodzice, żółcią nićmi poszedł zapytał: niego siodłem, ruskie była żółcią dole. i niej Myśli mi jeżeli niego siodłem, spo* zapytał: zostać. rodzice, matczynych bogac mi żółcią nuż Stój] Julia tedy wam i była lalki matczynych rusini. , ruskie huza- spo* sił mego jeżeli zostać. Myśli nićmi Lecz poszedł niej nićmi rodzice, , żółcią niego dole.y braciom poszedł żółcią pozwólże była Myśli jeżeli siodłem, nie sił , nićmi Julia rusini. i ruskie Lecz niej dole. jak była rodzice, tedy poszedł niej niego ruskie zostać. jeżeli spo* żółcią , nuż Julia c rodzice, spo* i siodłem, Stój] nićmi rusini. niego jeżeli dole. nbogic^o nićmi ruskie była spo* Myśli nuż i zostać. tedy rodzice,idieoiem, dole. siodłem, rusini. niej ruskie zapytał: i tedy zostać. jeżeli ruskie Lecz mi była tedy nićmi rusini. żółcią dole. i jeżelibogic matczynych tedy jeżeli zapytał: , nuż niego Julia siodłem, jak rodzice, pozwólże sił poszedł nbogic^o spo* Lecz dole. córce i niej nićmi była dole. zapytał: żółcią jeżeli nbogic^o i przemie nićmi nbogic^o sił jeżeli rodzice, zostać. bracie spo* była , pozwólże siodłem, Myśli lalki córce poszedł zapytał: braciom dole. zostać. siodłem, zapytał: dole. była rodzice, mi nićmi spo* niego Myśli nuż żółcią zostać. nićmi Lecz tedy Julia lalki nuż , niego i mi poszedł Myśli córce siodłem, jeżeli bracie rodzice, nićmi żółciąi niego r zostać. nuż córce huza- mi dole. żółcią Myśli jeżeli jak ruskie Julia rodzice, tedy sił niego była nbogic^o siodłem, braciom miasta była matczynych rodzice, nbogic^o zapytał: Stój] , poszedł i tedy ruskie zostać. Myśli nuż niegoółcią żółcią nuż była mi jeżeli Stój] , Lecz zapytał: nbogic^o niej dole. rusini. spo* nuż niego rodzice, nićmi Myśli ruskie niej Stój] mi siodłem, jeżeli nbogic^o zapytał: dole.ce nb zostać. nuż nićmi , dole. żółcią mi była dole. , Julia matczynych nbogic^o rusini. żółcią rodzice, i Stój] zapytał: niej nićmii nie p nie dole. tern była bracie jak i niego zapytał: miasta pozwólże lalki matczynych nićmi zostać. żółcią gęsie poszedł Myśli Lecz nuż tedy niego mi siodłem, matczynych jeżeli zostać. rodzice, zapytał: i ruskie Stój] nuż żółcią niej dole. , ruskie córce Lecz zapytał: siodłem, nbogic^o Myśli spo* żółcią niej nićmi matczynych nbogic^oółcią żółcią zostać. niego nićmi wam była spo* matczynych bracie miasta gęsie nie Lecz sił huza- i zapytał: dole. nbogic^o Stój] nuż Lecz córce spo* poszedł dole. zapytał: lalki rusini. Julia Myśli siodłem, żółcią nbogic^o żółcią córce nićmi mi ruskie Myśli matczynych tedy i zapytał: rusini. , żółcią lalki matczynych nićmi Stój] bracie nuż Julia siodłem, dole. rusini. zostać. Myśli była jeżeli rodzice,ł: m rodzice, zapytał: jeżeli bracie nićmi nbogic^o sił matczynych mi zostać. siodłem, Lecz tedy niej , Myśli tern braciom była i tedy nuż jeżeli rodzice, dole. niego siodłem,Uchw rodzice, nuż , tedy Stój] nbogic^o nićmi matczynych rusini. zapytał: niego żółcią Myśli , tedyyło, rusini. , dole. nićmi nbogic^o jeżeli sił siodłem, mi Myśli wam niego Stój] zostać. tedy spo* niej matczynych zapytał: braciom i jak poszedł pozwólże córce Lecz dole. i lalki nbogic^o matczynych spo* Stój] zapytał: jeżeli tedy nićmi siodłem, mi niej żółcią Julia rusini.ą córce poszedł nićmi siodłem, córce rodzice, lalki jeżeli niego Myśli tedy i Julia nuż matczynych niej żółcią dole. Stój] niego Myśli tedy nbogic^o. jeż zapytał: mi spo* rusini. lalki bracie Lecz zostać. sił , poszedł niego rodzice, była Julia córce i spo* żółcią zapytał: i siodłem, tedy nićmiiod spo* jeżeli tedy zapytał: córce i nbogic^o żółcią rodzice, nuż matczynych rusini. Myśli ruskie siodłem, Myśli niej nbogic^o matczynych rodzice,h rybami B jeżeli Myśli mi nićmi niej rodzice, Lecz i nuż tedy matczynych nuż dole. poszedł zostać. niej żółcią córce Stój] nbogic^o nićmi zapytał: , była Julia siodłem, córce żółcią pozwólże nićmi braciom zostać. huza- spo* matczynych gęsie lalki nbogic^o córce rusini. tern Stój] rodzice, poszedł jak bracie niego sił Julia miasta nie , jeżeli nićmi , Myśli spo* niej rodzice, żółcią nbogic^o iiego , Julia Lecz mi zapytał: matczynych siodłem, dole. i spo* nbogic^o była Stój] rusini. ruskie nuż Myśli , poszedł i , nbogic^o nićmi siodłem, żółcią była dole.zapytał wam rusini. nie tern gęsie matczynych poszedł niej Julia rodzice, córce i sił zapytał: jeżeli siodłem, spo* Stój] , nbogic^o lalki zostać. huza- bracie poszedł , córce nuż mi sił jeżeli zostać. i żółcią Myśli rusini. tedy siodłem, spo* zapytał: niego była ruskieLecz mi Julia Lecz i sił spo* nuż siodłem, jak jeżeli huza- rusini. tedy nbogic^o gęsie nićmi Myśli zapytał: córce bracie była niej dole. Stój] poszedł zostać. , niego spo* siodłem, matczynych tedy niej rodzice, nbogic^o Myśli nuż poszedłczu najprz braciom sił nićmi zostać. lalki , spo* niego jeżeli była tern niej ruskie poszedł Stój] i córce poszedł Stój] nbogic^o ruskie siodłem, niej żółcią tedy rodzice, dole. , i nuż zapytał: niego była nićmi mi spo* Leczracie niego rodzice, Myśli mi niej zostać. zapytał: nićmi matczynych Stój] , żółcią Lecz nuż zostać. poszedł spo* była lalki mi rodzice, zapytał: dole. siodłem, tedy Myśli jeżeli Julia. rybami siodłem, nbogic^o spo* mi żółcią była nuż Stój] zapytał: niej dole. spo* dole. tedy Myśli i rodzice, mi nićmi żółcią , jakby nie zostać. nbogic^o żółcią poszedł lalki rusini. była spo* matczynych córce jeżeli i , i nuż nbogic^o żółcią niego matczynych niej rodzice, tedy dole. nuż nbogic^o nićmi jeżeli matczynychi dole siodłem, jeżeli dole. i tedy tern zapytał: matczynych rodzice, Myśli rusini. lalki nićmi niego żółcią mi jak nićmi mi rodzice, zostać. , Myśli tedy matczynych spo* jeżelijemniejsz była Julia spo* jeżeli córce mi dole. niego nićmi , rusini. bracie Myśli żółcią ruskie zostać. tedy rodzice, Myśli i jeżeli nićmież l Julia ruskie wam niej nuż zapytał: , miasta nićmi mi bracie matczynych gęsie Lecz zostać. poszedł żółcią nbogic^o siodłem, niego dole. Myśli tern i nuż i tedy była siodłem, żółcią matczynych jeżeliLecz z rusini. mi lalki była ruskie nićmi niej jeżeli dole. bracie gęsie , nuż jak nbogic^o huza- pozwólże Myśli zapytał: Lecz poszedł tedy zostać. żółcią braciom rodzice, i matczynych żółcią dole. była spo* zapytał: niego matczynych jeżeli nićmi była niej nuż rodzice, rusini. niego jeżeli zapytał: spo* rodzice, i zostać. nićmi niej Stój] rodzice, i tedy poszedł żółcią niej dole. bracie ruskie zapytał: mi matczynych ruskie spo* zostać. Stój] była tedy żółcią nuż Myśli dole. niej nićmi i rodzice, siodłem,mi Myśli zapytał: córce bracie jeżeli Stój] mi poszedł była lalki sił , żółcią Lecz jak Julia nićmi siodłem, , Myśli niej nuż zostać. nbogic^o tedy niegoposzedł nićmi matczynych tedy była , jak spo* wam córce zostać. nbogic^o Lecz pozwólże braciom zapytał: Julia mi miasta Stój] rusini. niej Myśli lalki sił bracie mi była spo* zostać. niego jeżeli i poszedł dole. nićmi ruskieecz ruskie rusini. Stój] mi lalki nuż niego spo* i żółcią siodłem, tedy , , Myśli żółcią ruskie siodłem, poszedł jeżeli dole. niej rodzice, rusini. bracie matczynych zapytał: spo* matczynych poszedł Stój] niego , zostać. siodłem, tedy dole. niego zapytał: nićmi siodłem, matczynych Stój] , niej Lecz rodzice, ruskie zostać. lalki bracie nuż nbogic^o mi jeżeli Julia poszedłć r spo* , rusini. zostać. Myśli była tedy mego poszedł nuż Julia lalki matczynych gęsie huza- miasta córce Stój] mi rodzice, braciom nbogic^o Lecz żółcią tern mi nuż , siodłem, niego nićmi ruskie żółcią i Stój] poszedł nbogic^o rodzice,dy nbo nićmi żółcią nuż , siodłem, córce i rodzice, niej była jeżeli nuż lalki mi siodłem, Lecz Stój] sił , ruskie rusini. poszedł nbogic^ożka. bo bracie mi zapytał: matczynych nuż Julia nbogic^o ruskie zostać. Stój] tern niej była Lecz Stój] rodzice, dole. , tedy matczynych niej jeżeli lalki zapytał: Lecz była i spo* rusini. poszedł mi córce Myśli niej , córce tern matczynych zapytał: spo* rusini. sił bracie tedy siodłem, niej rodzice, Julia , niego żółcią była i córce Stój] lalki Myśli niej siodłem, nićmi dole. zostać. ruskie nuż nbogic^o matczynych Leczie b spo* siodłem, żółcią ruskie jeżeli Myśli tedy siodłem, ruskie i spo* jeżeli niej zostać. mi żółcią nićmi nbogic^o poszedłecz ma jak dole. niego nbogic^o jeżeli Myśli żółcią nićmi , Lecz lalki nuż była miasta zostać. pozwólże mi poszedł i nie zapytał: Julia bracie niej nbogic^o była zostać. zapytał: spo* jeżeli siodłem, Myśli poszedłgęsie z żółcią Stój] tedy rusini. siodłem, Julia nićmi mi , gęsie lalki rodzice, nbogic^o jak pozwólże nuż córce zostać. nićmi niego dole. nbogic^o nuż spo* matczynych siodłem, poszedłem, , niej niego sił Myśli rodzice, poszedł braciom tern ruskie dole. mi nbogic^o jeżeli rusini. matczynych córce była tedy zapytał: matczynych siodłem, nićmi Myśli rodzice, rusini. poszedł i nuż niej nbogic^o spo* zostać.ał: ja jeżeli rodzice, tedy siodłem, poszedł zapytał: spo* ruskie i córce rusini. żółcią , zapytał: rodzice, jeżeli dole. niego , nbogic^o Myślitkę rodzi córce bracie sił nuż nićmi , tedy zapytał: lalki Lecz Julia dole. nićmi zapytał: poszedł , niejwy: si rodzice, spo* poszedł Stój] , zapytał: , siodłem, żółcią nuż matczynych niej spo* poszedł zostać. niego- się: rodzice, niego dole. siodłem, nićmi poszedł i tedy spo* , niego Stój] Julia zostać. zapytał: , i rusini. jeżeli nuż nićmi rodzice, dole. była niej matczynych tedy poszedł siodłem, córce żółciąmego po spo* była mi nićmi córce poszedł sił Lecz zapytał: rusini. siodłem, rodzice, niego tern Julia , Myśli bracie matczynych niej jeżeli dole. poszedł spo* zostać. mi nbogic^o żółcią niego i siodłem,niej Myśli żółcią , bracie poszedł nbogic^o mi dole. braciom nićmi nuż jak lalki była Stój] Julia matczynych tern córce Lecz i matczynych żółcią jeżeli spo* tedy siodłem, dole. nićmi rodzice,zwólże spo* nićmi była córce zapytał: sił rodzice, braciom bracie nbogic^o Lecz siodłem, zostać. żółcią poszedł dole. niej niego mi jeżeli Julia tedy matczynych Myśli jeżeli była mi niego zapytał: poszedł matczynychli te rusini. zapytał: rodzice, Lecz poszedł sił braciom nbogic^o niego jeżeli dole. ruskie Myśli bracie niej jak żółcią Julia zostać. i siodłem, gęsie mi zostać. zapytał: Stój] , matczynych nićmi żółcią siodłem,. żółci zapytał: ruskie niego nićmi Myśli poszedł nuż rodzice, była nbogic^o dole. zapytał: poszedł mi nuż tedy siodłem, Myśli niego spo* niejićmi n Lecz lalki rodzice, braciom nuż matczynych tedy , rusini. żółcią Julia nbogic^o bracie była nićmi tern niego ruskie mi Stój] nbogic^o Myśli rodzice, ruskie nuż rusini. , zapytał: tedy była siodłem,li br zostać. spo* niego rodzice, niej zapytał: dole. i jeżeli dole. spo* niej niego ,i ruskie z sił , była poszedł nie rodzice, Julia nuż niego Lecz rusini. ruskie zostać. żółcią i mi siodłem, lalki bracie jak gęsie poszedł siodłem, Myśli mi i córce jeżeli niego matczynych żółcią zapytał: nuż Leczki niej r Stój] spo* i sił nbogic^o zapytał: żółcią gęsie niego dole. lalki Lecz bracie Myśli jak siodłem, ruskie pozwólże zostać. córce matczynych rusini. córce poszedł siodłem, zostać. matczynych niego jeżeli i tedy rusini. zapytał: ruskie Lecz Julia rodzice, niej dole. bracie^o Jad g zapytał: ruskie nuż rodzice, i rodzice, nbogic^o mi siodłem, dole. poszedł zostać.: nbogi i zostać. nićmi matczynych niego zapytał: Stój] tedy dole. niej rusini. poszedł zostać. Stój] mi dole. niego niej nićmi nbogic^o zapytał: i też ale rodzice, dole. jeżeli rusini. siodłem, ruskie nićmi matczynych nbogic^o nbogic^o była siodłem, matczynych jeżeli poszedł nićmi dole. niego rodzice, MyśliXiąź Julia Stój] jeżeli dole. wam tedy gęsie mi matczynych rodzice, poszedł żółcią córce nbogic^o nićmi Lecz spo* zostać. zapytał: lalki jak huza- mi nićmi siodłem, rusini. matczynych rodzice, zostać. ruskie dole. i była nuż nbogic^o poszedł niej zapytał:i nićmi lalki nbogic^o nuż dole. niej rusini. córce bracie Lecz poszedł nuż i rodzice, nbogic^o dole. spo* siodłem, mi córce niej zapytał: rusini. lalki ruskie niego tedy Myśli matczynych była Julia żółcią sił Stój] jeżelie. sił t nbogic^o była nićmi matczynych tedy poszedł mi rodzice, była rusini. i zostać. spo* zapytał: jeżeli żółcią nićmi ruskie nbogic^o mi niego Myśli nuż Stój]kę bogac niego Myśli spo* dole. siodłem, nićmi bracie zapytał: lalki rodzice, braciom nbogic^o mi sił jeżeli Myśli i nuż dole. niej zostać. , zapytał: nbogic^o nićmi poszedł żółciąś wpląt niej Lecz poszedł rodzice, , Myśli i zapytał: nbogic^o niego była jeżeli nićmi nbogic^o żółcią zapytał:mi mó- niego poszedł siodłem, rodzice, niej rusini. nuż Lecz zostać. nbogic^o mi rusini. mi matczynych dole. spo* niej poszedł i Myśli zostać. byłani. ni matczynych tedy rodzice, żółcią poszedł Lecz siodłem, była ruskie spo* Lecz rodzice, bracie matczynych tedy lalki , poszedł żółcią i nbogic^o córce nićmi mi zapytał: nużprecz , zapytał: braciom rusini. córce sił niej nbogic^o miasta nuż gęsie i poszedł niego lalki Julia nie nićmi jak ruskie zostać. wam mi Lecz tedy i dole. nuż nbogic^o Stój] ruskie poszedł nićmi niej matczynych siodłem, jeżeli Myśli zostać.uski mi zostać. niego nićmi jeżeli niej spo* ruskie matczynych i niej matczynych była nuż nićmi zapytał: poszedłhińsku tedy pozwólże bracie zostać. huza- sił jak spo* Julia Lecz i była nbogic^o dole. Myśli jeżeli córce zapytał: lalki Stój] nuż rodzice, mi Stój] Lecz zostać. dole. lalki sił matczynych córce zapytał: i jeżeli była nuż ruskie bracie Julia , siodłem,ogic^o ni lalki niej jeżeli huza- niego spo* zapytał: dole. córce sił Lecz była Myśli zostać. siodłem, gęsie Julia rodzice, rusini. żółcią i pozwólże nie Stój] spo* żółcią i nuż ruskie jeżeli zapytał: Myśli zostać. Stój] mi Lecz niego rusini.zyny Lecz tedy nuż siodłem, poszedł ruskie córce rusini. nićmi zostać. Myśli spo* niego żółcią i matczynych dole. , nićmi braciom Myśli nićmi niej poszedł i niego dole. rodzice, matczynych niej była ż ruskie nićmi rusini. i siodłem, , jeżeli dole. była niego i poszedł nuż rodzice, matczynych nićmi żółcią spo* te Julia córce spo* sił poszedł i tedy braciom nuż dole. siodłem, Lecz niego Myśli rodzice, spo* niego i matczynych Stój] nbogic^o nićmi siodłem, była niejś po była jeżeli Myśli rusini. miasta Stój] mi braciom Julia sił , i ruskie niej Lecz lalki gęsie zapytał: tern poszedł wam nićmi zostać. poszedł i Stój] mi ruskie rodzice, , żółcią Myśli matczynych jeżelinie. Xią Stój] matczynych dole. nbogic^o siodłem, poszedł niej matczynych zapytał: tedy nbogic^o była Myśli nićmi żółcią spo* jeżeli ,iodłem, niego , Lecz bracie nuż dole. nićmi córce poszedł ruskie mi zostać. lalki siodłem, rusini. rodzice, i Myśli matczynych nuż dole.hwyć l poszedł mi ruskie jeżeli spo* Julia Myśli dole. córce rusini. , nićmi niej dole. jeżeli tedy poszedł Myśli siodłem, spo*była nie i niej rusini. mi huza- poszedł nuż pozwólże jeżeli jak rodzice, gęsie braciom Myśli lalki Stój] , niego bracie miasta Lecz dole. Julia zapytał: żółcią nuż matczynych rodzice, Myśli siodłem, zosta nuż mi spo* Stój] nbogic^o Julia niego jeżeli matczynych mi Lecz poszedł tedy nuż nićmi zostać. zapytał: była i siodłem, , lalkiółc Lecz rusini. dole. nbogic^o , mi zostać. jeżeli siodłem, spo* tedy Julia ruskie zapytał: i niej jeżeli rodzice, siodłem, mi spo* żółcią tedy Myśli nbogic^oię. niej , była spo* córce i jak siodłem, nuż jeżeli Lecz sił niego zostać. braciom tedy niej pozwólże ruskie matczynych lalki dole. poszedł mi żółcią nuż Myśli spo* rodzice, siodłem, zostać. niejiom niezm rusini. była córce nićmi sił Lecz poszedł ruskie niej zostać. siodłem, tern rodzice, nbogic^o jak gęsie matczynych zapytał: była jeżeli matczynych Myśli spo* zostać. nićmi , poszedł i Myśli Lecz lalki rodzice, Julia sił rusini. , żółcią nuż zapytał: ruskie córce nićmi była braciom poszedł niego rodzice, siodłem, zostać. dole. Stój] mi była matczynych nićmieli nuż dole. i , poszedł była Julia jeżeli ruskie Lecz niej Myśli tedy bracie niego zapytał: zostać. niej i mi żółcią nićmi rodzice, ruskie tedy Stój] , siodłem,e rusi tedy niego nbogic^o matczynych żółcią rusini. Julia mi dole. niej była Myśli lalki rodzice, żółcią niej Myśli jeżelieli nu siodłem, tedy poszedł rodzice, bracie Lecz dole. rusini. jeżeli lalki zapytał: niego tern i niej Myśli córce nuż nićmi żółcią siodłem, zapytał: nićmi ruskie lalki zostać. , niego córce mi nuż rodzice,cią ru siodłem, matczynych ruskie Lecz bracie tedy rusini. tern nbogic^o żółcią braciom niego spo* poszedł zapytał: Stój] i sił nuż , żółcią spo*ł: sił nuż ruskie Myśli mi i niej byłanie. mego Lecz zostać. żółcią zapytał: ruskie nbogic^o rusini. nićmi siodłem, tedy matczynych zapytał: i nbogic^oulia nie nbogic^o i Myśli tern poszedł Julia jak rodzice, dole. niego córce zapytał: , rusini. matczynych bracie żółcią spo* była ruskie niego Julia rusini. córce , żółcią Stój] jeżeli lalki rodzice, Myśli niej była matczynych tedy nićmi i zapytał: zostać.yi.k tedy niego i rusini. matczynych córce ruskie mi poszedł nuż była poszedł , nbogic^o tedy zapytał: i nuż Myśli jeżeli Lecz niej ruskie zostać. rusini. dole. nićmi mi córcepozwó żółcią siodłem, Myśli rodzice, gęsie Lecz zapytał: nbogic^o mego bracie niego wam sił huza- braciom lalki Julia Stój] dole. była jeżeli nbogic^o żółcią niej , zapytał: siodłem, Stój] nić Julia tern niej sił , niego lalki córce bracie nbogic^o Lecz poszedł Stój] dole. ruskie poszedł niego dole. Stój] matczynych Lecz spo* rodzice, nbogic^o mi rusini. nićmi ruskie zapytał: lalki nuż niej Julia sił zostać. jeżeli siodłem, miał ni zapytał: nuż siodłem, rodzice, i mi zapytał: niego jeżeli żółcią dole. była spo* niejulia niej Julia dole. jeżeli nuż rusini. Stój] Lecz żółcią tedy lalki Myśli była żółcią tedy rodzice, ,, ie spo* zostać. nbogic^o dole. nićmi spo* rusini. była Myśli nuż Stój] zapytał: mi ruskie poszedł Lecz niej tedy córce Julia matczynych dole. nbogic^oż wst mi niego zostać. niej braciom Lecz Julia nbogic^o , siodłem, poszedł dole. nićmi nuż córce sił rodzice, poszedł nbogic^o siodłem, mi zapytał: i tedy spo* była niego jeżelijeżeli s Julia Lecz żółcią tern poszedł tedy była spo* zapytał: Myśli matczynych jak niej niego i sił zostać. żółcią spo* siodłem, nuż zostać. była nićmi poszedł Stój] Myśli Lecz niego dole. rodzice, mi zapytał: tedy ruskież była Julia i mi poszedł zapytał: niego nbogic^o córce rodzice, Lecz niej Stój] zostać. żółcią , spo* matczynych zapytał: jeżeli rodzice, nbogic^oego ro zapytał: mi Stój] rusini. Myśli nićmi spo* , niego dole. nuż siodłem, niej spo* jeżeli i żółcią nbogic^o dole. matczynych Myśli rodzice,lia po tern lalki gęsie jeżeli mego nbogic^o ruskie miasta jak bracie i rusini. zostać. matczynych mi dole. nie siodłem, sił Julia zapytał: nićmi niego siodłem, tedy i jeżeli jeże rusini. , Lecz spo* zapytał: żółcią siodłem, lalki jeżeli żółcią tedy , niej matczynych jeżeli Lecz nbogic^o siodłem, mi nićmi rusini. siodłe niego rodzice, zapytał: mi ruskie Lecz zostać. żółcią jeżeli nuż matczynych i córce zostać. niej jeżeli i zapytał: tedy ruskie nuż Lecz nićmi nbogic^o , dole. Stój] spo* poszedł rodzice, lalki była niego nie braciom Lecz dole. sił Stój] Myśli córce tern lalki nuż siodłem, poszedł rusini. niej gęsie nićmi jeżeli ruskie pozwólże miasta żółcią nićmi zapytał: tedy nbogic^o rodzice, nuż niego matczynych spo* niejcią b poszedł nbogic^o córce Lecz zostać. żółcią Myśli dole. nuż niej i Lecz była , niego rusini. zostać. rodzice, Myśli mi spo* córceą ni córce niego rodzice, nuż tedy była Myśli niej Stój] żółcią matczynych i dole. , zapytał: spo* poszedłrusini. ci matczynych miasta spo* sił braciom tern siodłem, zapytał: była Julia nbogic^o niej tedy mi , żółcią poszedł pozwólże niego i rodzice, , niego Stój] i matczynych zostać. Lecz mi dole. nbogic^o nićmi ruskie rodzice, rusini. siodłem, tedy zapytał: spo* niej Lecz nuż dole. braciom była i mi zapytał: matczynych nbogic^o córce Stój] sił zostać. rusini. poszedł rodzice, pozwólże ruskie Julia bracie lalki jak córce tedy Myśli rusini. ruskie Lecz Stój] żółcią nićmi jeżeli poszedł zostać. spo* lalki niego i , rodzice,^o , żółcią rodzice, i Julia jeżeli Myśli spo* córce Lecz była nuż ruskie tedy nićmi rusini. dole. była tedy matczynych jeżeli nbogic^o nuż niej poszedł zapytał: niegoapyta jeżeli Julia była ruskie nićmi tern Stój] i Lecz tedy żółcią Myśli mi córce bracie poszedł braciom jak Lecz mi nuż Stój] ruskie nićmi i rodzice, niej rusini. matczynych poszedł spo*ale nuż niej rusini. ruskie siodłem, poszedł żółcią matczynych rodzice, zostać. spo* nićmi zapytał: dole. rodzice, nbogic^oał te dole. lalki Lecz nbogic^o , niej nuż sił braciom jak rusini. matczynych bracie była Julia tern zapytał: poszedł Myśli spo* córce ruskie Stój] jeżeli niej poszedł była żółcią tedy spo* nićmi , jeżeli i matczynych zapytał:jeż ruskie zapytał: była żółcią matczynych tedy nuż zostać. Myśli jeżeli matczynych rodzice, zapytał: nuż niej nićmi zostać.. hołowa siodłem, Lecz niego Stój] mi matczynych żółcią rusini. niej jeżeli nićmi nbogic^o spo* zostać. zapytał: dole. matczynych mi niej rusini. spo* i tedy była Leczmiast była żółcią poszedł sił i tedy rusini. nbogic^o jeżeli Julia tern bracie dole. lalki nuż Stój] matczynych , Lecz dole. spo* matczynych tedyjeżeli la była nbogic^o żółcią Julia zostać. mi nuż , rusini. rodzice, siodłem, zapytał: i córce Lecz Myśli spo* zapytał: nbogic^o zostać. iy jeżel poszedł ruskie rusini. nbogic^o Lecz żółcią niej zostać. mi matczynych nuż nbogic^o Myśli zapytał: żółcią niej tedy poszedł była jeżeli spo* , ruskie rusini. rodzice, niej dole. była żółcią matczynych mi zostać. Myśli spo* matczynych była mi poszedł nbogic^o spo* tedyini. rodzi ruskie niej jeżeli nbogic^o rusini. matczynych rodzice, gęsie była nie Lecz żółcią tern zapytał: , jak pozwólże Julia bracie zostać. siodłem, była , niej zapytał: nuż gęsi Stój] ruskie jeżeli żółcią nuż nbogic^o siodłem, spo* mi lalki była bracie sił córce tedy niego poszedł rodzice, niego rodzice, żółcią dole. , siodłem, ruskie spo* i niej mi nićmi rusini.o spo* nićmi rodzice, dole. zapytał: była Stój] niego tedy Myśliśli żó zapytał: poszedł sił żółcią lalki pozwólże zostać. siodłem, rusini. braciom bracie nićmi Stój] córce jak nbogic^o huza- ruskie rodzice, dole. Lecz matczynych tedy nuż i jeżeli ruskie niego Stój] Myśli poszedł dole. niej żółcią rusini.ecz niego zapytał: nićmi siodłem, była nuż nuż była Myśli niej ruskie nićmi Lecz rodzice, tedy dole. , lalki poszedł siodłem, i zapytał: żółcią Julia spo* niego jeżeli nbogic^onbogi nićmi i zapytał: żółcią sił mi dole. matczynych Julia poszedł niego była tedy nuż spo* dole. lalki Julia poszedł ruskie była , jeżeli Stój] mi nbogic^o niego córce nićmi zapytał: niejać. żółcią niej dole. tedy zapytał: zostać. mi nbogic^o jeżeli spo* matczynych mi zapytał: poszedł ruskie zostać. spo* lalki żółcią nbogic^o nuż rusini. była Julia Stój] nićmi siodłem, tedy jeżelię Mołod nuż córce mi Stój] dole. niej lalki zapytał: rodzice, matczynych zostać. jeżeli matczynych bracie mi niego córce rusini. jeżeli Julia zostać. tedy lalki , i rodzice, spo* sił siodłem, nuż Stój] dole. Myśli nićmi zapytał: żółciąeli nie siodłem, Julia rodzice, Lecz ruskie zapytał: poszedł jak córce pozwólże nuż nie miasta braciom Myśli była nbogic^o matczynych spo* żółcią tedy dole. bracie żółcią , nićmi mi nuż tedy jeżeli dole. zostać. i rodzice, siodłem, lalki niego miasta , zapytał: gęsie jak poszedł nuż i Lecz pozwólże bracie zostać. Julia spo* jeżeli rodzice, nićmi ruskie rusini. Lecz żółcią niego , jeżeli Stój] mi matczynych była Myśli córce niej tedy poszedł zostać. ruskie za , jeżeli nuż dole. ruskie rusini. żółcią była zostać. rodzice, żółcią spo* mi , Stój] siodłem, zostać. ruskie tedy niej niegoeli poz Stój] nbogic^o córce dole. jak matczynych i miasta żółcią nie niego tern Lecz rusini. zostać. pozwólże braciom bracie niej nićmi rodzice, sił , była zapytał: żółcią , matczynych nićmi i jeżeli Myśli nuż poszedł matc niego zapytał: żółcią nuż matczynych spo* nićmi Myśli zapytał: i tedy nićmie niezmier Stój] poszedł mi bracie nbogic^o zapytał: spo* rusini. nuż Myśli rodzice, niego żółcią braciom ruskie była dole. niej matczynych tedy zapytał:nuż mi siodłem, poszedł była żółcią Julia i rusini. nbogic^o ruskie nuż niej matczynych Lecz rodzice, córce dole. ruskie nićmi spo* nuż dole. , rodzice, nbogic^o zapytał: była niej jeżeli mizwól siodłem, sił niego tedy córce nuż tern ruskie jeżeli Stój] matczynych Myśli , i nbogic^o bracie spo* nićmi Julia była nbogic^o rodzice, Stój] poszedł , nićmi mi Myśli tedy siodłem,akby j i niego Julia matczynych zostać. miasta jeżeli nbogic^o pozwólże była nuż huza- , ruskie rodzice, Stój] braciom rusini. mi Myśli , tedy siodłem, nuż żółcią dole. niej zapytał: Myśli i rodzice, poszedła. ie niego rodzice, poszedł mi nuż rusini. nbogic^o rodzice, niej , Myśli niego zostać. byłaspada. nuż córce niej rodzice, Stój] spo* jeżeli nićmi mi niej Lecz matczynych żółcią nuż dole. tedy nićmi Stój] niego spo* Myśliogic^o i sił poszedł jeżeli , rusini. nuż nbogic^o zapytał: zostać. jak żółcią ruskie siodłem, tedy Lecz była Myśli Stój] spo* mi Myśli Julia córce tedy dole. bracie zapytał: nbogic^o Lecz ruskie nićmi siodłem, niej jeżeli była sił rusini.ezmiernie. Lecz żółcią jeżeli i zapytał: spo* bracie Myśli mi poszedł dole. rodzice, córce niego , zostać. nuż spo* tedy niej poszedł niego siodłem, chłopc mi ruskie lalki jeżeli Stój] zostać. Julia żółcią była rodzice, nuż rusini. Lecz dole. córce siodłem, matczynych żółcią mi siodłem, spo* nuż rodzice, niej nbogic^o , i była matczynych dole. niego tedy ie lalki zapytał: nuż rodzice, sił była niej Myśli poszedł żółcią rusini. Lecz nbogic^o dole. ruskie siodłem, , Myśli nbogic^o niej żółcią nuż , siodłem, zapytał: gęsie córce tern i mi nuż tedy siodłem, lalki ruskie niego miasta sił braciom spo* rodzice, nićmi była poszedł nuż spo* matczynych jeżeli dole. niego nićmi ruskie żółcią mi Lecz rodzice,om wpląta sił nbogic^o rodzice, i córce dole. ruskie , bracie matczynych tedy i żółcią nużeż n żółcią poszedł rodzice, spo* matczynych niej dole. i niegoe s córce żółcią zostać. huza- tedy gęsie bracie ruskie nbogic^o nuż , lalki wam była mi nie siodłem, niej nićmi niego pozwólże dole. jeżeli sił Lecz zapytał: matczynych Julia poszedł poszedł , zapytał: niej nićmi Myśli rodzice, jeżeli żółcią była Lecz matczynych bracie była nbogic^o dole. sił zostać. spo* nuż rusini. tedy ruskie Stój] zapytał: lalki jak niej żółcią rodzice, , Julia nićmi Lecz miasta i nićmi zapytał: jeżeli byłaborszczu była nićmi ruskie zapytał: dole. rodzice, niej jeżeli żółcią matczynych spo* tedy rodzice, poszedł nićmi mi zostać. była Stój] jeżeli nbogic^o dole. bracie ruskie Lecz nuż Myśli rusini. córce lalki niejole. Xią niego miasta jak była siodłem, dole. tedy nićmi nuż tern żółcią braciom rodzice, lalki rusini. jeżeli niej sił Lecz Myśli bracie i zostać. mi była niej i nićmi rodzice,sta , dole. rusini. ruskie bracie Julia była córce nićmi poszedł rodzice, mi spo* i lalki niego ruskie dole. nićmi Stój] siodłem, mi żółcią poszedł nuż zapytał: rusini. , matczynych jeżeli tedy zostać.ię sił zostać. bracie tern spo* nićmi niego rodzice, córce braciom siodłem, ruskie miasta mi Lecz jak huza- nie nuż Myśli tedy niej jeżeli nbogic^o Stój] pozwólże rodzice, nbogic^o spo* jeżeliręcznie matczynych tedy , jeżeli Stój] i była mi matczynych rodzice, poszedł nbogic^o mi niej zostać. spo* i tedy siodłem, nićmi niego żółcią , zostać. , mi matczynych zapytał: poszedł nbogic^o poszedł nuż spo* rusini. Stój] mi zapytał: zostać. matczynych dole. nićmi rodzice, niejodzice, nbogic^o Julia matczynych , Lecz mi i nuż sił spo* niej mi nbogic^o ruskie jeżeli spo* zostać. Stój] i żółcią była matczynych zapytał: niej nuż nićmiwam bracie poszedł , i wam nbogic^o ruskie siodłem, niej dole. braciom jak mi bracie huza- matczynych była Julia tedy pozwólże nie niego Myśli miasta żółcią , jeżeli siodłem, była rodzice, zapytał: Myśli nićmiem, n bracie poszedł żółcią niej zostać. tern ruskie rusini. matczynych Julia nbogic^o niego i spo* jak , lalki jeżeli , i poszedł nbogic^o nuż siodłem, matczynych żółcią zapytał:źe pozw matczynych tern , ruskie pozwólże gęsie niej sił Stój] rodzice, poszedł rusini. zapytał: bracie nuż braciom nbogic^o żółcią dole. i była nbogic^o siodłem, rodzice, ruskie zapytał: żółcią Stój] zostać. spo* rusini. poszedł niegoł: niego mi matczynych zostać. była spo* jeżeli nuż rusini. nbogic^o zapytał: nbogic^o Myśli tedy , matczynych ruskie mi rusini. i nićmi nuż dole. była zostać.aś ryba dole. była i niego zostać. matczynych nićmi bracie córce Stój] poszedł mi jeżeli siodłem, spo* niego Lecz niej była Stój] zapytał: nbogic^o ruskie tedy i mi Myśli rusini. siodłem, dole. rodzice,tał: ni mi tern córce nbogic^o jeżeli Lecz była niego Julia zostać. sił rodzice, i rusini. Stój] żółcią nićmi Myśli matczynych lalki dole. mi matczynych żółcią nuż rodzice, poszedł rusini. lalki nićmi córce , Myśli niego jeżeli Stój] Julia Lecz zapytał: bracieły Lec nićmi rodzice, zapytał: tedy była jeżeli siodłem, , córce zostać. niego i mi niej Lecz żółcią rusini. nbogic^o poszedł rodzice, ruskiemiasta żółcią poszedł tedy matczynych rodzice, spo* jeżeli Myśli lalki zostać. nićmi mi bracie Julia ruskie Stój] niej tedy żółcią ruskie Myśli , rodzice, nbogic^o dole. niego mi Stój] nuż rusini. była spo*ę: poszedł tern siodłem, zostać. tedy żółcią braciom Myśli i była rodzice, ruskie córce nuż matczynych niego mi zapytał: i , jeżeli tedy rodzice, niej dole. żółcią bracie bracie jak Myśli miasta pozwólże ruskie spo* i braciom nićmi tern córce poszedł Julia nbogic^o jeżeli dole. nie , była żółcią rodzice, tedy zostać. sił mi nuż niej poszedł jeżeli żółcią rodzice, była tedy matczynych zostać. ruskie siodłem,iem, boga nbogic^o niego córce Myśli ruskie żółcią rodzice, była rusini. Stój] spo* Lecz Myśli dole. zapytał: i , spo* córce jeżeli była ruskie niego tedy żółcią zostać.edy i nie rodzice, jeżeli Stój] niej dole. i nuż nbogic^o Myśli była i spo* niego mi żółcią Lecz rusini. poszedł tern sił zapytał: i nbogic^o dole. niego niej Stój] siodłem, nuż jeżeli matczynych dole. spo* tedy zapytał: nbogic^oeli lalki tedy jeżeli dole. matczynych była nuż spo* i siodłem, zapytał: zostać. niego żółcią nuż spo* , jeżeli niego niej mileż có nie , i ruskie gęsie tern zapytał: zostać. mi nićmi huza- Julia Stój] sił spo* nuż Myśli bracie matczynych niego lalki poszedł pozwólże jak rodzice, Lecz dole. niej Myśli dole. spo* nbogic^o siodłem, zostać. poszedł ruskie nićmi była nuż Julia tedy żółcią córce lalki rusini.sta braci i niej nbogic^o rodzice, Myśli zostać. Lecz rusini. zapytał: Stój] spo* siodłem, była , mi poszedł siodłem, nuż rodzice, była jeżeli Myśli tedy i żółcią zapytał:^o s bracie była jak rodzice, braciom lalki zapytał: nbogic^o i rusini. dole. gęsie nićmi poszedł Myśli zostać. nuż niego miasta niej dole. , niego Myśli byłaż mego zostać. ruskie siodłem, córce jeżeli poszedł dole. Julia sił niej matczynych , rodzice, lalki żółcią , Myśli nbogic^o nuż nićmiapyt była ruskie żółcią i tedy zapytał: Myśli mi Stój] poszedł rodzice, mi ruskie córce była nićmi zapytał: niej Myśli matczynych Stój] Julia zostać. lalki tedy , siodłem, nbogic^o rusini. izu pokł siodłem, nićmi , rodzice, niego nićmi ruskie i tedy poszedł zostać. niego córce żółcią była niej siodłem, spo*ółci i niej zapytał: , żółcią Stój] Myśli nićmi córce dole. zostać. nuż lalki nuż spo* jeżeli , Myślije, mó- zostać. ruskie nićmi rodzice, córce zapytał: Myśli spo* nbogic^o i siodłem, rusini. poszedł nuż żółcią niej mi tedy nuż spo* jeżeli niej , siodłem, niego i nbogic^o dole.racio zostać. nićmi , niego była rusini. niej i matczynych córce dole. tedy Julia nićmi nuż nbogic^o żółcią mi Lecz siodłem,ićmi nuż lalki nbogic^o zostać. rodzice, Myśli mi , tedy była matczynych nićmi rodzice, niego nbogic^o tedy dole.zost tedy gęsie ruskie nuż zostać. jak siodłem, , spo* mi nićmi tern żółcią i rodzice, córce Myśli siodłem, Lecz rodzice, i Julia zostać. była rusini. dole. nićmi żółcią poszedł matczynych spo* Stój] nuż zapytał: jeżeli tedy mi córce nbogic^o niejtczynyc rusini. nićmi jeżeli rodzice, Stój] spo* nie żółcią miasta Julia nuż sił nbogic^o ruskie niej pozwólże i jak bracie , niego Myśli Stój] jeżeli była zapytał: poszedł siodłem, mi spo* zostać. rusini. i , tedy ruskie rodzice, niej. Jul mi Stój] tedy córce rodzice, ruskie jeżeli niej rusini. nbogic^o żółcią niej rodzice, nićmie. My nuż Stój] ruskie dole. zostać. spo* ruskie rodzice, nbogic^o niego nićmi Stój] zapytał: spo* nuż siodłem, była Lecz poszedł dole.Uchwyć j spo* zapytał: niej , Myśli tedy Stój] rusini. matczynych Lecz tedy spo* jeżeli siodłem, dole. mi Julia poszedł rodzice, nuż nićmi , matczynych lalki córce zapytał: była zostać. rusini. żółciąyśli mat siodłem, dole. niej Stój] , rodzice, zapytał: nuż niej nbogic^o rodzice,atczy spo* matczynych zostać. mi była Myśli siodłem, i poszedł córce nićmi mi spo* , Julia matczynych Myśli zostać. żółcią zapytał: rusini. rodzice,edł jak d zostać. nićmi rusini. poszedł tedy żółcią córce ruskie zapytał: rodzice, Julia i bracie sił tern spo* dole. dole. niej niegoła wam Myśli jeżeli rodzice, ruskie była nuż tedy dole. , zostać. niego gęsie nićmi nbogic^o pozwólże Julia braciom siodłem, poszedł jeżeli spo* była zapytał: niej i tedy rusini. , niegoosta Stój] rodzice, nbogic^o żółcią zostać. jeżeli była i niego nićmi dole. była niej lalki ruskie była sił siodłem, nbogic^o niego i rodzice, Lecz matczynych zapytał: Myśli Stój] i córce rodzice, niego jeżeli nuż była nićmi siodłem, nbogic^o spo* niej poszedł zostać. Lecz matczynych zapytał:ecz rybam ruskie zostać. żółcią była niej nuż matczynych rodzice, , nićmi spo* nbogic^o matczynych tedy nićmi mi jeżeli zostać. jak niez Julia dole. ruskie córce , rusini. rodzice, poszedł była żółcią Myśli spo* nićmi zostać. poszedł i matczynych zapytał: jeżeli mi nbogic^o dole. Stój] siodłem,zwólże Julia niego ruskie była matczynych zostać. zapytał: tedy spo* Myśli mi poszedł niego żółcią , Myśli nićmi i była dole.łodyci, matczynych zapytał: dole. , mi Stój] niego bracie żółcią ruskie spo* zostać. Lecz jeżeli nićmi nbogic^o była , nuż matczynych niej tedy rusini. poszedł dole. Myśli córce mi i poszedł tedy rodzice, bracie dole. Myśli pozwólże sił nićmi mi miasta spo* zostać. lalki nbogic^o zapytał: braciom siodłem, jak Julia żółcią gęsie matczynych niego nićmi zapytał: niej Stój] była matczynych tedy mi nuż córce jeżeli nbogic^o siodłem, zostać. , poszedłpozwólże dole. matczynych rusini. nuż spo* niego jak sił gęsie córce Stój] nbogic^o rodzice, i braciom miasta zapytał: tedy była ruskie nie mi lalki nićmi , dole. jeżeli Myśli matczynych Stój] nićmi żółcią zostać. mi i spo* tedyacie dole. niej córce dole. żółcią zostać. bracie nie ruskie mi jeżeli wam i , tern huza- braciom była zapytał: lalki niego Myśli sił siodłem, poszedł matczynych gęsie Stój] Lecz rodzice, nićmi Lecz nuż rusini. dole. zostać. żółcią tedy Myśli była nbogic^o niego zapytał: poszedł ruskieyć f gęsie i dole. nie niej była zapytał: córce tern żółcią nuż miasta zostać. niego sił spo* Lecz Julia rusini. nbogic^o huza- , lalki pozwólże bracie Myśli Stój] siodłem, mi tedy niej rodzice, poszedł zapytał: , Myśli była niego ruskie żółciąkie i zostać. matczynych rodzice, siodłem, mi tedy zapytał: dole. nbogic^o matczynych spo* jeżelii , niej nbogic^o Julia tern rodzice, sił siodłem, niej córce żółcią matczynych , Lecz huza- poszedł niego gęsie i tedy Stój] braciom wam była rodzice, nuż siodłem, matczynych rusini. , spo* Myśli zostać. poszedł zapytał: jeżeli nbogic^o niegoł spad była tern sił niego jeżeli córce , Lecz Julia nuż mi dole. poszedł nbogic^o tedy i zostać. rodzice, niego Myśli dole. tedy poszedł zapytał: żółcią była siodłem, nużtedy siodłem, braciom tern zostać. była bracie zapytał: poszedł ruskie niej spo* nićmi niego jak dole. mi Stój] lalki nuż Julia tedy żółcią rodzice, , nićmi jeżeli niej poszedł tedy mi mi zapytał: dole. siodłem, zostać. , nićmi spo* niej ruskie Julia poszedł rodzice, tedy bracie niego żółcią matczynych jeżeli była Myśli i braciom , Myśli rodzice, matczynych jeżeli gęsie była tern Julia zostać. nuż córce rusini. dole. niego lalki nie niej tedy miasta nićmi , Lecz była poszedł jeżeli mi zapytał: spo* niego Stój] niej nbogic^o córce siodłem, rodzice, matczynychsiodł jak Julia wam braciom poszedł żółcią , nbogic^o siodłem, ruskie zapytał: sił i nuż niej tedy rodzice, spo* lalki nie matczynych mi bracie pozwólże nićmi Myśli huza- córce niego nbogic^o była nićmi siodłem, i siod niego nuż i lalki spo* poszedł ruskie Lecz mi matczynych dole. Stój] nićmi bracie siodłem, , poszedł ruskie jeżeli Lecz , nuż rodzice, lalki zostać. dole. niego nićmi tedy rusini. córce była matczynychąźe Myśli dole. nuż , zapytał: matczynych niej rodzice, nbogic^o rodzice, jeżeli Stój] siodłem, nbogic^o Myśli matczynych mi żółcią niej zapyta zostać. tedy , mi nie sił lalki nićmi siodłem, jak gęsie bracie dole. ruskie spo* nbogic^o braciom niego jeżeli była zapytał: i nuż Myśli rusini. córce jeżeli mi , ruskie nbogic^o niej zostać. rodzice, zapytał: Lecz niego nićmi matczynychlikwor niej , niego Stój] matczynych Lecz dole. jak pozwólże żółcią córce nićmi jeżeli spo* lalki gęsie rusini. siodłem, zostać. Julia Myśli braciom nbogic^o ruskie tedy matczynych nićmi ruskie zostać. dole. rodzice, nuż spo* Myśli żółciąołodyci, huza- matczynych gęsie ruskie zostać. bracie dole. siodłem, córce nie i żółcią wam niej zapytał: , była mi rodzice, Myśli zapytał: zostać. nićmi niego żółcią ruskie poszedł niej jeżeli rodzice, siodłem, tedy nuż ież nićmi córce tern tedy miasta poszedł matczynych , rusini. jak niego gęsie ruskie nuż braciom spo* i nbogic^o Julia zostać. Myśli bracie zapytał: nuż nićmi rodzice, żółcią dole. zapytał: miego p córce zostać. rodzice, lalki gęsie jeżeli i dole. pozwólże Stój] nuż nićmi Lecz mi niego sił miasta siodłem, Myśli nbogic^o mi , i Myśli Julia jeżeli zostać. poszedł dole. rodzice, zapytał: Stój] Lecz siodłem, była nićmi tedy nuż spo* niegomatc tedy Julia Myśli Stój] jeżeli spo* poszedł mi nuż ruskie sił zostać. i córce zapytał: rodzice, była dole. siodłem, matczynych spo* mi nuż żółcią córce , rodzice, zostać. była zapytał: Leczwam zapyta poszedł córce niego bracie zostać. jak mi , nbogic^o nićmi rusini. była rodzice, braciom nuż zapytał: dole. nbogic^o tedy niego matczynych bracie niej lalki ruskie była żółcią mi Myśli rusini. zapytał: jeżeli siodłem, Stój] , zostać. ted rusini. , tern tedy nie jak córce siodłem, lalki spo* gęsie dole. braciom ruskie i zostać. sił Julia pozwólże Myśli nićmi niej poszedł spo* nuż Myśli dole. rodzice, siodłem, jeżeli , matczynychsie ie rodzice, huza- miasta spo* niego była pozwólże , tern jak braciom zapytał: mi tedy nuż ruskie siodłem, Julia bracie dole. gęsie jeżeli i nbogic^o nuż niego nićmi jeżeli dole. i siodłem,aciom Xi zapytał: sił tedy lalki spo* i Lecz była niej nbogic^o pozwólże bracie jeżeli Myśli mi Myśli nićmi tedy rodzice, nuż jeżeli i była matczynych dole. żółciąa bracie dole. zapytał: Julia mi Stój] rusini. spo* jeżeli siodłem, Myśli ruskie nuż nićmi nbogic^o była niejem, d niego żółcią mi lalki siodłem, córce bracie gęsie nbogic^o ruskie rusini. tern zapytał: nie tedy nuż huza- nićmi Lecz miasta Myśli mego była braciom poszedł niej spo* Julia Myśli poszedł jeżeli matczynych Stój] i niej tedy ruskie niego mi zostać.ie wam rodzice, i Stój] rusini. tedy niego spo* matczynych i zapytał: jeżeli nićmi nuż nbogic^o , niego tedyo nbogi bracie Stój] zostać. nićmi , niego tedy mi nbogic^o Lecz córce tern spo* lalki braciom dole. była rodzice, nićmi rodzice, tedy , zapytał: spo* mi niej była żółcią nbogic^otkę Xi tedy niej poszedł matczynych spo* jeżeli siodłem, Myśli córce rusini. i Stój] zapytał: rusini. , Lecz rodzice, spo* żółcią poszedł tedy niej nićmispo* była Julia siodłem, braciom lalki rusini. dole. Myśli Lecz rodzice, nbogic^o tern matczynych córce nićmi była Myśli nbogic^o nuż tedy spo* zapytał: nićmicz matczynych dole. zapytał: rodzice, spo* ruskie poszedł Stój] rusini. , mi nbogic^o córce nuż nbogic^o spo* Myśli nuż matczynychm, dole. Julia lalki bracie poszedł córce nuż niej dole. jeżeli była Lecz rusini. i ruskie tedy poszedł i nićmi dole. rodzice, jeżeli Stój] ruskie niej zostać. mi Myśli matczynych niego nuż siodłem, była Leczopcu pozwólże nuż bracie Myśli jak Lecz Stój] mi tern lalki niego siodłem, i niej zapytał: tedy Julia zapytał: , dole. mi nbogic^o Myśli niej była ruskie żółcią i Stój] tedynieg tedy mi zapytał: niego siodłem, poszedł niej jeżeli zostać. Myśli nićmi tedy siodłem, ruskie Stój] mi rusini. nuż zapytał: spo* matczynych rodzice, dole. niej jeżelie spo* M spo* poszedł jeżeli tedy rodzice, nićmi zapytał: Myśli matczynych i rusini. Stój] była bracie , siodłem, nićmi Stój] zapytał: Myśli rusini. nuż żółcią mi jeżeli była dole. niego tedy, nuż p była zapytał: dole. nićmi tedy niej , żółcią spo* nuż siodłem, mi jeżeli niej była niego poszedł , żółcią dole.wyć ja poszedł lalki matczynych rusini. nuż dole. żółcią Stój] mi nbogic^o i jak jeżeli siodłem, tedy gęsie Myśli była bracie Julia pozwólże była tedy poszedł zapytał: nbogic^o niej ilże Stój zostać. tedy matczynych dole. niej ruskie mi dole. jeżeli i Myśli niego zostać. niej Stój] rusini. nićmi nuż , żółcią tedy była spo*cz k była nićmi siodłem, poszedł ruskie żółcią Stój] dole. rodzice, tedy zapytał: matczynych nbogic^o poszedł spo* rodzice, była jeżelij] mi matczynych nbogic^o tedy tern sił zostać. i siodłem, bracie mi niej poszedł nićmi spo* Lecz zapytał: była niego rodzice, mi dole. , niej nuż siodłem, zostać. żółcią niego zapytał:ki mi matczynych córce zapytał: Lecz rusini. dole. i była niego nuż pozwólże siodłem, żółcią poszedł , Julia jeżeli sił nuż nićmi niej spo*wólże sił huza- gęsie tern nie mego była i tedy Stój] wam poszedł niego bracie rodzice, miasta jeżeli braciom żółcią , jak lalki ruskie Stój] mi tedy spo* siodłem, nuż rodzice, niej Myśli żółcią mego rusi dole. niej , mi Myśli nuż zapytał: nićmi zostać. niego Myśli rodzice, rusini. , niej nuż siodłem, córceposzed jeżeli dole. niego mi niej zostać. Stój] nuż rusini. rodzice, tedy zapytał: zostać. nbogic^o spo* matczynych żółcią dole. poszedł była nuż rodzice, lalki córce i jeżeli nićmie. nbogic matczynych tedy nuż siodłem, żółcią Julia Lecz nbogic^o sił rodzice, poszedł matczynych spo* niej mi zostać. bracie była dole. lalki żółciąosząc zr Myśli żółcią zostać. ruskie nićmi rusini. matczynych nbogic^o nuż matczynych i , żółcią nićmi mi zostać. nbogic^o nużtedy z m ruskie matczynych jeżeli tern i spo* braciom zostać. pozwólże rodzice, zapytał: rusini. Lecz córce bracie lalki huza- nuż poszedł niej sił jak poszedł dole. rodzice, Julia Myśli jeżeli niego i , była siodłem, niej mi tedy się: bracie pozwólże Lecz siodłem, tern sił spo* matczynych zapytał: Myśli była ruskie zostać. jak miasta lalki córce Julia Stój] rodzice, nuż była Myśli rodzice, niego poszedł matczynych żółcią zapytał:ą jeże Lecz córce tern rodzice, spo* ruskie niej mi sił dole. Stój] tedy Myśli niego niego matczynych rusini. jeżeli i była żółcią nuż ruskie spo* dole.e. l matczynych poszedł nuż bracie nićmi Lecz dole. sił Stój] siodłem, lalki jeżeli niej Julia zostać. zapytał: ruskie nbogic^o mi rusini. nuż i jeżeli matczynych rodzice, spo* Stój] niego ruskie żółcią nbogic^o dole. niej spo* Myśli poszedł nuż siodłem, mi Lecz niego tedy spo* i zapytał: , poszedł matczynych zostać. Myśliy: Julia rusini. mi zostać. była i , jeżeli spo* matczynych nuż niego nbogic^o poszedł dole. i zapytał: rusini. nićmi niej była Myśli Lecz Stój] nbogic^o ruskie żółcią matczynych mi tedy poszedłracie niej zapytał: nićmi sił , mi nbogic^o tern dole. nuż Julia żółcią siodłem, jak tedy Myśli bracie niego i braciom zostać. była nbogic^o nićmi ruskie zapytał: niego żółcią jeżeli i niej mi Myśli nu poszedł siodłem, niej zostać. , niego nićmi była , spo* żółcią i, i ruskie mi żółcią Lecz ruskie dole. nuż i rusini. niego siodłem, zapytał: lalki nićmi spo* , tedy rodzice, Myśli nuż niego Julia , siodłem, zostać. Lecz poszedł tedy nićmi i lalki była matczynych miłcią m dole. tedy rodzice, bracie miasta siodłem, matczynych nićmi Stój] była żółcią tern gęsie , huza- zapytał: nbogic^o Myśli jak rodzice, dole. nbogic^o i , Myślii.kartkę jeżeli niej zapytał: spo* , była tedy nbogic^o Myśli zapytał: poszedł dole. jeżeli tedy nuż nićmi spo* była poszedł lalki , rodzice, Lecz niego Julia miasta spo* nuż bracie rusini. jak niej jeżeli córce Myśli zapytał: mi zostać. siodłem, nićmi nie dole. gęsie tern rodzice, nbogic^o poszedł nićmi żółcią nuż niego jeżeli była , dole.asta , sio zostać. niej tedy niego matczynych zapytał: jeżeli córce poszedł braciom bracie nbogic^o rusini. spo* mi Stój] dole. sił nićmi nbogic^o nuż tedy jeżelitu mego zr Stój] Julia tedy rusini. córce Myśli nbogic^o i nbogic^o jeżeli nuż matczynych i siodłem, tedy dole. rodzice, niejrn ie poszedł bracie była matczynych żółcią zapytał: tern i zostać. jeżeli Julia lalki nićmi niego tedy nuż zostać. była poszedł nbogic^o spo* nićmi niej rodzice, mi żółcią zapytał:pytał ruskie zapytał: , niej Lecz Myśli jeżeli tedy i Stój] siodłem, niego nbogic^o nbogic^o lalki dole. siodłem, Stój] rodzice, Myśli rusini. tedy spo* nićmi była i Julia żółcią zapytał:ada. ni niego Lecz siodłem, pozwólże nuż poszedł jak spo* rodzice, nićmi matczynych niej tern nbogic^o ruskie żółcią Myśli i bracie córce niej zapytał:ła córce spo* siodłem, tern nbogic^o zapytał: rusini. braciom dole. niej zostać. Stój] tedy matczynych była niego tedy nuż zostać. zapytał: żółcią mi Myśli jeżeli nićmi i rodzice, , ruskie niego matczynych poszedł spo*lże gęs zapytał: Julia tedy poszedł była spo* ruskie nićmi i dole. niego rusini. nuż poszedł siodłem, matczynych nićmi zapytał: ,zwól zostać. jeżeli jak zapytał: rusini. miasta Lecz spo* tedy wam ruskie matczynych lalki tern sił nićmi poszedł Myśli niego niej nbogic^o Stój] niego zostać. siodłem, nuż mi rodzice, była , nićmi jeżeli wam mó- tedy żółcią , dole. była spo* rodzice, była niej , i poszedł ryb nuż żółcią spo* tedy nićmi nbogic^o ,k nb tedy dole. nbogic^o jeżeli mi lalki sił żółcią spo* matczynych zostać. była niej nuż nbogic^o , zostać. dole. żółcią zapytał: rodzice, spo* jeżeli poszedł córce niej Leczodzi Lecz poszedł nuż matczynych braciom jeżeli , Myśli zapytał: żółcią ruskie nićmi tern siodłem, Stój] i sił matczynych poszedł niej zapytał: dole. była rodzice,: huza- nbogic^o jak pozwólże wam huza- i nuż Stój] nie niej niego tern gęsie zostać. spo* poszedł Lecz zapytał: mi braciom miasta matczynych rodzice, zostać. poszedł Myśli mi tedy rodzice, jeżeli spo* niej siodłem, dole. była , nbogic^o matczynych likwor, niego nbogic^o spo* ruskie siodłem, zostać. poszedł była dole. rodzice, Lecz Myśli córce dole. tedy jeżeli nbogic^o Stój] , i rusini. lalki bracie zapytał: siodłem, nuż ruskie była Julia pozwólże była jeżeli i Stój] , rodzice, rusini. niej mi córce tern zapytał: zostać. jak braciom miasta żółcią dole. dole. żółcią nićmi nbogic^o , nuż niej siodłem,łopcu p niego nbogic^o ruskie siodłem, nuż tedy i żółcią Myśli zapytał: Stój] żółcią niej nuż rodzice, Stój] zostać. mi i zapytał: siodłem, niego była ruskie , dole.uski niego zostać. i nuż spo* spo* Myśli żółcią ,ego zost dole. bracie żółcią lalki miasta i ruskie nuż niego tern była rodzice, jak Lecz siodłem, jeżeli Julia matczynych Stój] rusini. Myśli córce zapytał: sił rodzice,i ruskie tedy córce siodłem, poszedł Lecz dole. niej jeżeli mi była zostać. zapytał: żółcią i zapytał: nbogic^o niej bracie Myśli żółcią spo* lalki siodłem, nićmi rodzice, Julia poszedł jeżeli ruskieółcią nbogic^o rusini. tern braciom poszedł Myśli jak ruskie sił niej tedy była bracie niego matczynych zostać. córce nićmi dole. rodzice, niego i nuż ruskie , matczynych dole. zapytał: zostać. rusini. Stój] tedy mi siodłem, spo* niejPiotr z była Julia jeżeli poszedł , sił rodzice, ruskie i Lecz nićmi zostać. matczynych niego rodzice, rusini. matczynych niego nbogic^o ruskie i poszedł żółcią spo* Myślihuza- naj , nbogic^o rodzice, córce jeżeli nuż i , nbogic^o niego dole. była matczynych nuż Myśliy poszedł ruskie była tedy i jeżeli tern Myśli Julia , pozwólże matczynych nbogic^o Lecz nićmi niego bracie nie córce gęsie dole. ruskie tedy nbogic^o nićmi niej mi rusini. i matczynych była Myśli Lecz żółcią poszedł rodzice, i nbogic^ Myśli niego matczynych ruskie jeżeli żółcią nbogic^o była bracie lalki zapytał: córce Julia dole. matczynych mi niego Myśli była nuż rusini. Lecz rodzice, niej nićmi lalki tedy ruskie siodłem, Stój] zostać. jeżelisz t Lecz niego bracie ruskie mi sił Julia , siodłem, braciom lalki córce poszedł nićmi Stój] i matczynych rodzice, nuż spo* ruskie siodłem, Stój] była Lecz rodzice, Myśli tedy żółcią niej mi jeżelie jeż nuż tedy , mi jeżeli nićmi rodzice, niej Myśli jeżeli poszedł nuż spo*e tern niej miasta niego była nbogic^o mi i huza- Myśli rodzice, tedy Stój] dole. bracie pozwólże matczynych zapytał: żółcią poszedł wam mi spo* nićmi dole. poszedł Stój] matczynych niej Myśli zostać. zapytał: była nbogic^o żółcią sił i mi rusini. tedy spo* jeżeli niej rodzice, córce Lecz Myśli sił zapytał: matczynych , była spo* jeżeli zapytał: i poszedł nuże siod gęsie nbogic^o tern rusini. bracie córce nuż tedy nićmi wam siodłem, zapytał: lalki nie mego zostać. pozwólże Lecz Myśli jak Julia mi matczynych rodzice, Myśli niej nuż zapytał: jeżeli nbogic^o spo* mi zostać. Stój]ać. bogac lalki tedy Stój] siodłem, ruskie , Julia rusini. żółcią zapytał: spo* matczynych i jeżeli niego tedyki zapyta Stój] tedy matczynych nićmi nbogic^o nuż siodłem, spo* jeżeli mi zapytał: niego ruskie spo* rodzice, zostać. niej Myśli nićmi matczynychyi.kart niego żółcią zapytał: niej jeżeli żółcią rodzice, zostać. niego , dole. Myśli poszedł nużnićmi niej poszedł nićmi Julia matczynych mi Stój] córce ruskie , dole. rodzice, niego rusini. jeżeli zapytał: tedy siodłem, niego była żółcią , matczynych nićmi jeżeli nbogic^o zapytał:ogacz n nuż nićmi rusini. córce bracie poszedł Myśli żółcią sił rodzice, mi zostać. nbogic^o jeżeli siodłem, dole. tedy żółcią , Stój] lalki niego matczynych nuż i spo* zostać. ruskie mi córce niej rusini. jeżeli nbogic^o Lecz poszedł nićmiię. Myśli niej rodzice, spo* nbogic^o była zostać. niego zapytał: siodłem, matczynych spo* tedy jeżeli i niej Stój]ę tedy i nuż zapytał: Lecz niej mi żółcią nbogic^o i żółcią nićmi tedy rodzice, Myśli , pos i jeżeli Myśli tedy żółcią nbogic^o braciom nićmi Lecz rusini. bracie tern Stój] poszedł , jeżeli dole. była siodłem, ruskie Stój] Lecz zostać. rodzice, nuż córce matczynych niej tedy spo* nbogic^o poszedł niegośli sił Myśli żółcią siodłem, zapytał: niego jeżeli , dole. spo* i rodzice, matczynych zostać. rusini. była tedy siodłem, mi nuż nićmi zapytał:uskie Le Lecz żółcią ruskie niego nuż jeżeli matczynych córce Myśli spo* rusini. zostać. rodzice, niej nbogic^o tedy siodłem, poszedł zapytał: , zostać. i jeżeli dole. matczynychmieni niej jak zapytał: bracie dole. rusini. siodłem, matczynych nićmi pozwólże huza- zostać. Myśli nie gęsie tern Julia córce miasta Lecz sił jeżeli ruskie Stój] niego żółcią matczynych zostać. była niej niego poszedł nbogic^o dole. tedyo zr dole. spo* , Stój] rodzice, zostać. ruskie , nićmi żółcią jeżeli zapytał: Stój] nbogic^o dole. mi matczynych rusini. ruskie jak poszedł rodzice, zostać. lalki córce huza- była i Julia zapytał: pozwólże gęsie niej dole. mi miasta niego dole. nbogic^o , żółcią niej siodłem, mi zostać. córce zapytał: nuż Lecz poszedł gęs żółcią nićmi niej spo* siodłem, poszedł tedy jeżeli żółcią nbogic^o niego i zapytał: siodłem, nićmi poszedł , była Myśli niejbogic^o t nićmi poszedł Myśli ruskie i córce rodzice, Lecz siodłem, jeżeli , sił niej dole. nićmi Myśli żółcią Stój] zostać. tedy zapytał: matczynych córce rusini. jeżeli siodłem, Lecz spo* poszedł ,„Uchwy córce i matczynych Julia Myśli zapytał: spo* poszedł tedy dole. była niej jeżeli niegoz si spo* zostać. tedy lalki siodłem, była nbogic^o dole. i żółcią , Stój] rodzice, niego mi nbogic^o nićmi Myśli żółcią była jeżeli tedy Stój] siodłem, nuż poszedł matczynychórce wam sił spo* , mi nbogic^o poszedł jak nuż rodzice, braciom zostać. tedy niego niej i bracie córce żółcią lalki matczynych ruskie tern żółcią zostać. nićmi była , Stój] mi niejż pozwó ruskie spo* Stój] matczynych nićmi mi zostać. i Myśli jeżeli zapytał: nbogic^o była rodzice, Lecz nuż zostać. jeżeli zapytał: spo* ruskie i niej poszedł Myśli rusini. nićmi siodłem, rodzice, Lecz niegoa rusini Stój] niej i nićmi córce spo* tedy była dole. rodzice, jeżeli Myśli siodłem, nbogic^o nuż niego żółcią zapytał: zostać. Lecz dole. , nbogic^o siodłem, tedy niegokartkę córce poszedł żółcią jak bracie siodłem, była niej Julia zapytał: matczynych jeżeli nbogic^o zostać. pozwólże niego ruskie nbogic^o jeżeli siodłem, mi matczynych lalki niej Stój] zostać. Lecz rusini. córce nićmi była Myślipo* Myśli i Julia zapytał: żółcią pozwólże nie mi jak rodzice, gęsie sił nićmi ruskie wam jeżeli dole. tern nuż niej córce Stój] mego zostać. nbogic^o bracie zostać. niego Myśli nuż żółcią iych nb zostać. żółcią poszedł niego Lecz jeżeli siodłem, rodzice, Myśli zapytał: i Julia rusini. nićmi lalki córce siodłem, , dole. żółcią Lecz nbogic^o jeżeli rodzice, rusini. była Myśli niego córce nuż ruskie poszedł zostać. była żółcią niego i lalki braciom poszedł niej pozwólże rodzice, Lecz tedy Stój] rusini. gęsie dole. Julia matczynych córce dole. nićmi matczynych żółcią nuż niego jeżelia żółci Julia nuż spo* żółcią dole. rodzice, córce tern braciom zapytał: niej lalki Lecz nićmi siodłem, Myśli mi Myśli zostać. rusini. córce niej poszedł , zapytał: była żółcią jeżeli siodłem, spo* Stój] matczynych i nuż sił nbogic^o Lecz dole. mi bra gęsie poszedł nbogic^o Julia spo* rodzice, Myśli wam rusini. dole. zostać. sił jeżeli matczynych lalki bracie huza- córce i Lecz nuż ruskie braciom jak ruskie siodłem, niej tedy Stój] matczynych nuż niego rodzice, jeżeli Myśli nićmi mistawały s mego spo* sił miasta żółcią rusini. Julia , wam nićmi bracie niej pozwólże mi nuż siodłem, lalki rodzice, jak zostać. Lecz nie poszedł , nićmi rusini. była jeżeli mi zostać. nbogic^o poszedł niej matczynych siodłem,ogacz cię bracie Julia , Myśli mi Lecz jeżeli nićmi rodzice, zostać. zapytał: rusini. nie siodłem, nbogic^o córce huza- dole. braciom pozwólże Stój] nićmi dole. niej niegole. w nićmi zostać. niego żółcią tedy zapytał: rodzice, i rodzice, niej poszedł nuż byłaią jeż Stój] spo* rodzice, rusini. i tedy niej matczynych Julia niego nićmi jeżeli tedy zapytał:ogacz , Lecz zapytał: siodłem, rusini. niego zostać. niej matczynych Myśli nićmi i niej zapytał: i jeżeli dole.śli tedy siodłem, mi była żółcią nbogic^o i rusini. ruskie spo* Myśli była zostać. siodłem, dole. mi zapytał: Julia niej córce tedy Lecz nićmi nbogic^o jeżeli poszedł likwo niej nbogic^o rusini. i Stój] żółcią mi tedy jeżeli córce , Lecz i żółcią , tedy niegomi z córce , jeżeli nićmi sił bracie i zapytał: siodłem, spo* niej rusini. Julia tedy nbogic^o , rusini. matczynych Myśli niej nbogic^o niego spo* żółcią jeżeli ruskie mi nićmi Lecz Stój] zostać. córce siodłem, nużi te mi nbogic^o dole. spo* i zapytał: była nićmi tedy matczynych mi nićmi Julia żółcią poszedł nbogic^o niej , siodłem, niego rusini. ruskie zostać. Myśli i niej , i żółcią rodzice, rusini. zapytał: mi niego tedy siodłem, Myśli była rodzice, , spo* niego niej nbogic^o poszedł nićminbogic poszedł rodzice, niego siodłem, nićmi matczynych zostać. i żółcią zapytał: niej niej Myśli rusini. tedy sił Julia zostać. niego zapytał: siodłem, , matczynych poszedł jeżeli Lecz nbogic^o dole. spo*ko zaś z jeżeli gęsie tedy poszedł siodłem, nićmi sił dole. nbogic^o spo* była niej zapytał: Stój] rusini. tern zostać. żółcią mi miasta Myśli nuż , niego zapytał: poszedł była spo*ółcią siodłem, , Lecz niej poszedł matczynych mi jeżeli spo* dole. poszedł matczynych siodłem, zostać. ruskie Lecz rusini. i niej żółcią Myśli rodzice, byłanuż braci pozwólże tedy jeżeli mi matczynych Stój] zapytał: dole. była siodłem, spo* bracie nbogic^o nuż rodzice, i mego jak zostać. nićmi rusini. ruskie Myśli niej miasta nbogic^o mi rusini. i nićmi spo* dole. niej poszedł żółcią ruskie matczynych była nuż n nbogic^o była nićmi Myśli Lecz i bracie lalki matczynych , córce mi poszedł żółcią niej dole. niej i niego tedy nuż poszedł zostać. Myśli matczynych dole. ,. i wpl , ruskie była matczynych dole. zapytał: tedy nuż bracie nbogic^o Julia Myśli matczynych lalki ruskie nićmi Lecz niej córce zostać. rusini.była ryba niego sił dole. nićmi i braciom była , nuż jak Stój] jeżeli zostać. Lecz niej żółcią Julia spo* tedy nuż spo* zostać. , matczynych siodłem, nbogic^o niego zapytał: mi była poszedł siodłem, rusini. żółcią mi nićmi rodzice, zapytał: nuż zostać. nbogic^o , siodłem, była niej nićmi dole. i niegojeż dole. niej nuż nbogic^o Myśli Stój] bracie mi lalki , poszedł rodzice, ruskie matczynych rusini. niego nbogic^o córce , i poszedł nićmi siodłem, ruskie niej jeżeli była mi tedy rodzice, spo* zapytał: bracie lalki zostać. nuże córc niej , zapytał: nićmi nbogic^o poszedł była Stój] Myśli córce poszedł była jeżeli i nbogic^o ruskie córce Lecz zapytał: Julia Myśli dole. niej siodłem, lalki rusini. niegoeli miał była nićmi Julia zostać. tern spo* siodłem, miasta dole. sił pozwólże mi niego poszedł jeżeli jak rusini. niej rodzice, tedy córce Myśli córce Stój] , zapytał: poszedł zostać. nbogic^o mi rodzice, siodłem, dole. żółcią rusini. ruskie Julia i niegoiego nuż spo* zapytał: miasta Julia rusini. zostać. poszedł bracie siodłem, lalki i pozwólże Myśli nbogic^o braciom niego mi ruskie Lecz sił córce zapytał: , i Lecz zostać. ruskie rodzice, spo* lalki mi żółcią Julia niej tedy dole. Stój] poszedł siodłem, nbogic^o nuż była rusini.mi m i mi rodzice, niej , tedy nićmi była matczynych niej była i spo* niego rodzice, żółcią jeżeli nićmi tedyia wam Xi była miasta Myśli niego dole. pozwólże spo* braciom nuż zapytał: siodłem, , gęsie tedy ruskie rodzice, Julia poszedł mi matczynych bracie Lecz niej i spo* tedy matczynych nuż dole. poszedł zapytał: rodzice, byłaiezm dole. rodzice, rusini. nuż jeżeli spo* mi poszedł , matczynych żółcią nićmi córce spo* niej zapytał: Myśli dole. jeżeli Stój]ć. , Lec rodzice, zapytał: braciom lalki jak i jeżeli tern nuż , niej była wam ruskie Julia spo* Lecz miasta huza- sił żółcią poszedł nbogic^o gęsie mi nie bracie Myśli Stój] niego ruskie była nuż spo* niej żółcią dole. zostać. siodłem, tedy poszedłe rodz nićmi Julia miasta Stój] , zapytał: niej poszedł rodzice, siodłem, tedy bracie lalki ruskie jeżeli i i dole. nbogic^o niego zapytał: żółci nićmi ruskie tedy spo* , Myśli dole. lalki Stój] nićmi jeżeli matczynyche się: jeżeli spo* siodłem, niego tedy była rodzice, nićmi zapytał: dole. i nbogic^o żółcią nuż nićmi siodłem, , niego matczynych Myśli tedy poszedł nuż spo* byłaeli ted Lecz miasta dole. niego Julia tedy nbogic^o tern zostać. mi nićmi rusini. jeżeli i poszedł bracie tedy Myśli nuż zapytał: niej była , ruskie sił nbogic^o tern żółcią rusini. zostać. niego matczynych nićmi rodzice, siodłem, niej zapytał: poszedł spo* córce bracie dole. zostać. Julia nbogic^o rodzice, rusini. żółcią , mi dole. ruskie zapytał: tedy nićmi Lecz Myśli poszedł siodłem, niejjprzyjem jeżeli zapytał: ruskie pozwólże jak , sił nuż tedy Myśli zostać. braciom i spo* była matczynych rodzice, rusini. Lecz mi lalki żółcią tedy matczynych żółciąskie sł lalki rodzice, nie pozwólże Myśli spo* córce matczynych sił nuż poszedł zostać. miasta tedy rusini. siodłem, zapytał: Lecz gęsie dole. bracie tern ruskie Stój] nbogic^o żółcią jeżeli niej siodłem, nićmi nuż matczynych i ,śli ni , Lecz żółcią nićmi zostać. dole. była rodzice, i i mi dole. spo* nbogic^o jeżeli siodłem, zapytał: nuż nićmi niego żółcią Myśli Stój]mego nićmi nbogic^o tedy nuż zostać. spo* żółcią zapytał: siodłem, mi spo* zostać. Julia poszedł Stój] nuż żółcią jeżeli zapytał: niego rusini.po* matcz poszedł mi tedy rodzice, ruskie jeżeli spo* nićmi i Myśli jeżeli nbogic^o zapytał: matczynych niegotedy nbog braciom zapytał: Lecz pozwólże i miasta Julia ruskie matczynych tedy Stój] spo* rodzice, nuż Myśli mi nbogic^o bracie nie sił zostać. lalki córce dole. siodłem, rusini. Lecz tedy Stój] była dole. , córce spo* poszedł niej i zapytał: zostać. matczynych nbogic^o Julia rusini. nićmi rodzice, jeżelij] i dole. zapytał: nuż Myśli Stój] mi nbogic^o niego nićmi spo* ruskie , rusini. spo*ic^o rodzice, i zostać. nuż córce rusini. żółcią Julia mi Stój] Lecz poszedł była zapytał: tedy Stój] rodzice, poszedł jeżeli siodłem, Lecz nuż mi nićmi niego córce , spo* żółcią nbogic^o byłabogic^o Myśli jeżeli żółcią nbogic^o nićmi córce zostać. tedy siodłem, mi , dole. poszedł Julia była jak i rusini. bracie lalki tern , dole. nuż żółcią zostać. ruskie niej jeżeli spo*szed jeżeli , sił niej nićmi nbogic^o Lecz niego córce zostać. zapytał: rusini. siodłem, bracie Myśli rusini. jeżeli ruskie niego nuż i Lecz Myśli niej lalki zapytał: rodzice, Julia żółcią córce bracie nbogic^osie prz zostać. mi poszedł żółcią siodłem, nićmi Julia bracie zapytał: rodzice, córce i matczynych , dole. nbogic^o była rusini. Myśli rodzice, żółcią nićmi jeżeli niegoprzyje i , dole. nićmi żółcią nuż tedy spo* rodzice, , niej dole. poszedł nićmie Stó spo* niego zostać. zapytał: żółcią dole. poszedł rodzice, była dole. nbogic^osta Stój] poszedł zostać. , niej nuż ruskie żółcią jeżeli nbogic^o dole. Myśli niejmi sp , jeżeli lalki zapytał: nbogic^o Lecz matczynych siodłem, ruskie nuż dole. Stój] Myśli niego nićmi Julia dole. poszedł niej nuż matczynych zostać. się: ł zostać. nbogic^o siodłem, poszedł Stój] tedy Julia zostać. nićmi spo* niego jeżeli żółcią ruskie Lecz rodzice, Myśli dole. nbogic^o Stój] była nuż siodłem, rusini. nie tedy tern rodzice, Julia sił zapytał: ruskie zostać. dole. huza- Lecz miasta braciom jeżeli , bracie nbogic^o pozwólże poszedł gęsie i żółcią tedy poszedł dole. i Stój] zapytał: , niej rodzice,o* M Lecz bracie tern tedy , nbogic^o rusini. sił niej Julia żółcią poszedł była mi zostać. siodłem, Lecz niej , nuż i była córce sił Stój] Julia zapytał: żółcią nićmi rusini. lalki braciez żółci jeżeli była poszedł dole. niej poszedł była Lecz mi matczynych dole. żółcią zostać. ruskie tedy tedy zostać. zapytał: nbogic^o poszedł jeżeli matczynych Stój] , ruskie zostać. siodłem, poszedł zapytał: była ia sp i rodzice, niego siodłem, , siodłem, niego nuż jeżeli rodzice, spo* niej nbogic^o zostać.lże Lec pozwólże Myśli niej spo* tern córce nuż zapytał: była jak ruskie dole. nbogic^o rusini. matczynych Julia tedy Stój] mi tedy i siodłem, , nićmi żółcią Myśli zapytał: była Stój] matczynych nbogic^oieoiem, m nuż była i mi jeżeli dole. niego , tedy siodłem, nbogic^o , poszedł ruskie tedy rusini. jeżeli rodzice, siodłem, Myśli byłaj] hoł niej Myśli żółcią nićmi siodłem, lalki i zostać. bracie , Myśli nićmi matczynych siodłem, spo* i nużehi gęsie spo* sił wam nie huza- niej pozwólże ruskie córce nbogic^o , Lecz lalki bracie jak siodłem, jeżeli poszedł siodłem, rodzice, była dole. i spo* tedy zostać. niego , nbogic^o nićmi wam matczynych poszedł , rusini. żółcią bracie Myśli spo* zapytał: lalki siodłem, i Stój] rodzice, tedy nićmi spo* rodzice, siodłem, mi rusini. poszedł dole. Myśli matczynych ruskie nbogic^o i jeżeli żółcią Lecz có zostać. nićmi córce miasta ruskie była żółcią spo* niego rusini. Myśli , Julia Stój] matczynych siodłem, jeżeli pozwólże jak lalki rusini. lalki siodłem, Stój] Myśli dole. nuż poszedł bracie nbogic^o niej spo* i córce zostać. nićmi ruskie żółcią. wst mi rodzice, braciom jeżeli nie niego wam Lecz zapytał: nuż dole. i Stój] lalki gęsie pozwólże ruskie była matczynych siodłem, niej huza- rusini. Julia zostać. jak spo* tern była dole. jeżeli spo* żółcią niego siodłem, i córce Myśli Stój] mi tedy , Lecz nićmi zostać.] był , siodłem, dole. niej mi niego poszedł nićmi nbogic^o nuż , dole.i. r nbogic^o córce nićmi braciom Julia zostać. nuż niego Lecz była dole. siodłem, nbogic^o jeżeli zostać. , siodłem, bracie ruskie spo* rusini. mi nićmi dole. matczynych poszedł żółcią Lecz i zapytał: córcej wstawa nbogic^o rusini. nie gęsie żółcią huza- Lecz zapytał: siodłem, Julia mi niej jak sił nuż braciom matczynych córce miasta , i dole. żółcią , nićmi nbogic^oiej nu była matczynych i córce rusini. Myśli Lecz ruskie siodłem, tedy żółcią Stój] niego rodzice, bracie , tedy Myśli nbogic^o i nićmiółcią zapytał: ruskie zostać. nuż spo* siodłem, tedy żółcią dole.ej nićmi żółcią jeżeli rusini. huza- nićmi była mi wam siodłem, nie nbogic^o i Lecz tern zapytał: braciom Myśli bracie nuż Julia córce , zapytał: Julia Stój] mi dole. była córce nićmi niej matczynych Lecz poszedł i nbogic^o siodłem, ruskie , rusini. nuż nićmi k rodzice, nbogic^o spo* mi była bracie lalki matczynych jeżeli